ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಗೀಚಿ ಹೋದ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈಗಲೇ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ – Yaaro Yaaro Song Lyrics from Kiccha Sudeep’s Hucchha Movie

ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಗೀಚಿ ಹೋದ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈಗಲೇ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ – Yaaro Yaaro Song Lyrics from Kiccha Sudeep’s Hucchha Movie

Sharing is Caring. Please Share: If you are looking for Yaaro Yaaro Song Lyrics from the movie Huccha acted by Kicchha Sudeep, you are in the right place. Kicchha Sudeep’s cool acting with Rajesh Ramnath’s music and Rajesh Krishnan’s voice made...
Usire Usire Lyrics in Kannada and English – ಉಸಿರೇ ಉಸಿರೇ ಈ ಉಸಿರ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

Usire Usire Lyrics in Kannada and English – ಉಸಿರೇ ಉಸಿರೇ ಈ ಉಸಿರ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

Sharing is Caring. Please Share: If you are looking for Usire Usire Lyrics from the movie Huccha, you are at the right place. The soothing music from Rajesh Ramnath and the most incredible voice from Rajesh Krishnan takes the song to the level of singing repeatedly....