+919611170230

ರೀ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ

ಆಡು ಭಾಷೆಯ ಕನ್ನಡ ಓದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ನೀವು ಮಾತಾಡಣ, ಹಾಡೋಣ, ಕೂಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಹಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಿ

ಕನ್ನಡ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ | KANNADA SONG LYRICS

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ೨೧ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನ ಬಳಸಕ್ಕೆ ಇರ್ಸು ಮುರ್ಸು ಪಟ್ಕೋತಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಕನ್ನಡ ಉಳ್ಸಿ ಬೆಳ್ ಸ್ರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಳೋದು!

ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ | KANNADA SLYRICS

Kannada has a rich heritage. The first Kannada scripted Shasana was discovered in the year of BC. 370 to around BC. 450. Dating back to so long the history of Kannada, Are we as Kannadigas taking at least the step to talk or transact in Kannada?

Maybe Yes or Maybe NOT! As far as we see, in this 21st century, even Kannadigas feel, that speaking in English is more prestigious!

So why am I writing in English? Because my brothers and sisters care to read more in English than in Kannada.

Targeting such brothers and sisters to transact and talk in Kannada would be my utmost pleasure!

So why is Kannada Song Lyrics or Kannada Sahitya so important? Because, the world is a better place because of companies like Bank of America, Amazon, and Tesla! Am I only talking about US Companies? I am trying to talk about the richest men in the world who built such companies.

Stalwarts like Mr.Warren Buffett, Jeff Bezos, and Elon Musk are in such positions because they are voracious readers.

Mr.Warren Buffett reads books even at the age of 91 reads for 11 hours.

Jeff Bezos started the company Amazon because of his love of books.

Elon Musk built his company SpaceX by reading textbooks and learning Rocket Science!

The world has witnessed greatness today because of implementations read in the books.

So lyrics in fact Kannada song lyrics or Kannada Haadina Sahitya can only be made better by reading and understanding its meaning and hidden meaning embedded in them!

I request you to not just by heart the lyrics but understand the great values embedded in the Kannada Lyrics by great authors in Kannada.

Love to see if you can talk and transact in Kannada from Today or NOW!

So let’s together get you to read Kannada Song Lyrics and promote Kannada and Kannada Song Lyrics from NOW. 

ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ