+919611170230
ಎತ್ತೆತ್ತ ನೋಡಿದಡತ್ತ | Basavanna Vachana in Kannada with Meaning | Ettetta Nodidaru Lyrics in Kannada

ಎತ್ತೆತ್ತ ನೋಡಿದಡತ್ತ | Basavanna Vachana in Kannada with Meaning | Ettetta Nodidaru Lyrics in Kannada

Sharing is Caring. Please Share: Basavanna Vachana in Kannada Ettetta Nodidadattatta Neene Deva Lyrics is presented Just For you to Chant Basavannanavara Vachana for goodwill and spreading of Basavanna Vachanagalu itself. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಇಂದಿಗೂ ಅಜರಾಮರ. ಬಸವಣ್ಣ ಏನನ್ನು...