+919611170230
Sharing is Caring. Please Share:

Kanakadhara stotram lyrics in kannada is a 22 stanzas complex set of stotras. We’ve jotted Kanakadhaara Lyrics in Kannada for easy chanting of the complex stotras.

Since Adi guru Shankaracharya likhita stotram as per his trademark and vast knowledge, Shankaracharya writes well-said tongue twisters plus complex sentence structures.

Chant kanakadhara stotra for wealth and prosperity in your lives. It is said that kanakadhaara Lakshmi song is supposed to be chanted every Tuesday and Friday for wealth and prosperity.

Shankaracharya kanakadhara stotram has its great structured set of complex sentences making this a not easy chanting for the beginners. Since this is in Sanskrit, you need a bit of practice before you can become fluent with Kanakadhaara Lyrics in Kannada.

So chant kanakadhara stotra for wealth and prosperity on auspicious days and Tuesday and Friday so that goddess Lakshmi is happy with you.

So without further ado, let’s jump into Kanakadhara stotram lyrics in Kannada.

Watch Kanakadhara Stotram in kannada on our iEvented Youtube Channel. Don’t Forget to SUBSCRIBE.

Table of Contents

Kanakadhara Stotram Lyrics in Kannada | Kanakadhara Stotram in Kannada:

ವಂದೇ ವಂದಾರು ಮಂದಾರಮಿಂದಿರಾನಂದ ಕಂದಲಂ
ಅಮಂದಾನಂದ ಸಂದೋಹ ಬಂಧುರಂ ಸಿಂಧುರಾನನಂ
ಅಂಗಂ ಹರೇಃ ಪುಲಕಭೂಷಣಮಾಶ್ರಯಂತೀ
ಭೃಂಗಾಂಗನೇವ ಮುಕುಳಾಭರಣಂ ತಮಾಲಂ |
ಅಂಗೀಕೃತಾಖಿಲ ವಿಭೂತಿರಪಾಂಗಲೀಲಾ
ಮಾಂಗಲ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಳದೇವತಾಯಾಃ ‖ 1 ‖
ಮುಗ್ಧಾ ಮುಹುರ್ವಿದಧತೀ ವದನೇ ಮುರಾರೇಃ
ಪ್ರೇಮತ್ರಪಾಪ್ರಣಿಹಿತಾನಿ ಗತಾಗತಾನಿ |
ಮಾಲಾದೃಶೋರ್ಮಧುಕರೀವ ಮಹೋತ್ಪಲೇ ಯಾ
ಸಾ ಮೇ ಶ್ರಿಯಂ ದಿಶತು ಸಾಗರ ಸಂಭವಾ ಯಾಃ ‖ 2 ‖
ಆಮೀಲಿತಾಕ್ಷಮಧಿಗ್ಯಮ ಮುದಾ ಮುಕುಂದಂ
ಆನಂದಕಂದಮನಿಮೇಷಮನಂಗ ತಂತ್ರಂ |
ಆಕೇಕರಸ್ಥಿತಕನೀನಿಕಪಕ್ಷ್ಮನೇತ್ರಂ
ಭೂತ್ಯೈ ಭವನ್ಮಮ ಭುಜಂಗ ಶಯಾಂಗನಾ ಯಾಃ ‖ 3 ‖
ಬಾಹ್ವಂತರೇ ಮಧುಜಿತಃ ಶ್ರಿತಕೌಸ್ತುಭೇ ಯಾ
ಹಾರಾವಳೀವ ಹರಿನೀಲಮಯೀ ವಿಭಾತಿ |
ಕಾಮಪ್ರದಾ ಭಗವತೋಽಪಿ ಕಟಾಕ್ಷಮಾಲಾ
ಕಲ್ಯಾಣಮಾವಹತು ಮೇ ಕಮಲಾಲಯಾ ಯಾಃ ‖ 4 ‖
ಕಾಲಾಂಬುದಾಳಿ ಲಲಿತೋರಸಿ ಕೈಟಭಾರೇಃ
ಧಾರಾಧರೇ ಸ್ಫುರತಿ ಯಾ ತಟಿದಂಗನೇವ |
ಮಾತುಸ್ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಮಹನೀಯಮೂರ್ತಿಃ
ಭದ್ರಾಣಿ ಮೇ ದಿಶತು ಭಾರ್ಗವನಂದನಾ ಯಾಃ ‖ 5 ‖
ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪದಂ ಪ್ರಥಮತಃ ಖಲು ಯತ್ಪ್ರಭಾವಾತ್
ಮಾಂಗಲ್ಯಭಾಜಿ ಮಧುಮಾಥಿನಿ ಮನ್ಮಥೇನ |
ಮಯ್ಯಾಪತೇತ್ತದಿಹ ಮಂಥರಮೀಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ
ಮಂದಾಲಸಂ ಚ ಮಕರಾಲಯ ಕನ್ಯಕಾ ಯಾಃ ‖ 6 ‖
ವಿಶ್ವಾಮರೇಂದ್ರ ಪದ ವಿಭ್ರಮ ದಾನದಕ್ಷಂ
ಆನಂದಹೇತುರಧಿಕಂ ಮುರವಿದ್ವಿಷೋಽಪಿ |
ಈಷನ್ನಿಷೀದತು ಮಯಿ ಕ್ಷಣಮೀಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ
ಇಂದೀವರೋದರ ಸಹೋದರಮಿಂದಿರಾ ಯಾಃ ‖ 7 ‖
ಇಷ್ಟಾ ವಿಶಿಷ್ಟಮತಯೋಪಿ ಯಯಾ ದಯಾರ್ದ್ರ
ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಪದಂ ಸುಲಭಂ ಲಭಂತೇ |
ದೃಷ್ಟಿಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟ ಕಮಲೋದರ ದೀಪ್ತಿರಿಷ್ಟಾಂ
ಪುಷ್ಟಿಂ ಕೃಷೀಷ್ಟ ಮಮ ಪುಷ್ಕರ ವಿಷ್ಟರಾ ಯಾಃ ‖ 8 ‖
ದದ್ಯಾದ್ದಯಾನು ಪವನೋ ದ್ರವಿಣಾಂಬುಧಾರಾಂ
ಅಸ್ಮಿನ್ನಕಿಂಚನ ವಿಹಂಗ ಶಿಶೌ ವಿಷಣ್ಣೇ |
ದುಷ್ಕರ್ಮಘರ್ಮಮಪನೀಯ ಚಿರಾಯ ದೂರಂ
ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಣಯಿನೀ ನಯನಾಂಬುವಾಹಃ ‖ 9 ‖
ಗೀರ್ದೇವತೇತಿ ಗರುಡಧ್ವಜ ಸುಂದರೀತಿ
ಶಾಕಂಬರೀತಿ ಶಶಿಶೇಖರ ವಲ್ಲಭೇತಿ |
ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಕೇಳಿಷು ಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ
ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತ್ರಿಭುವನೈಕ ಗುರೋಸ್ತರುಣ್ಯೈ ‖ 10 ‖
ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಶುಭಕರ್ಮ ಫಲಪ್ರಸೂತ್ಯೈ
ರತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ರಮಣೀಯ ಗುಣಾರ್ಣವಾಯೈ |
ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಶತಪತ್ರ ನಿಕೇತನಾಯೈ
ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಲ್ಲಭಾಯೈ ‖ 11 ‖
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾಳೀಕ ನಿಭಾನನಾಯೈ
ನಮೋಽಸ್ತು ದುಗ್ಧೋದಧಿ ಜನ್ಮಭೂಮ್ಯೈ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಸೋಮಾಮೃತ ಸೋದರಾಯೈ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ವಲ್ಲಭಾಯೈ ‖ 12 ‖
ನಮೋಽಸ್ತು ಹೇಮಾಂಬುಜ ಪೀಠಿಕಾಯೈ
ನಮೋಽಸ್ತು ಭೂಮಂಡಲ ನಾಯಿಕಾಯೈ |
ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವಾದಿ ದಯಾಪರಾಯೈ
ನಮೋಽಸ್ತು ಶಾರಂಗಾಯುಧ ವಲ್ಲಭಾಯೈ ‖ 13 ‖
ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವ್ಯೈ ಭೃಗುನಂದನಾಯೈ
ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಷ್ಣೋರುರಸಿ ಸ್ಥಿತಾಯೈ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಕಮಲಾಲಯಾಯೈ
ನಮೋಽಸ್ತು ದಾಮೋದರ ವಲ್ಲಭಾಯೈ ‖ 14 ‖
ನಮೋಽಸ್ತು ಕಾಂತ್ಯೈ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯೈ
ನಮೋಽಸ್ತು ಭೂತ್ಯೈ ಭುವನಪ್ರಸೂತ್ಯೈ |
ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವಾದಿಭಿರರ್ಚಿತಾಯೈ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಂದಾತ್ಮಜ ವಲ್ಲಭಾಯೈ ‖ 15 ‖
ಸಂಪತ್ಕರಾಣಿ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ ನಂದನಾನಿ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದಾನವಿಭವಾನಿ ಸರೋರುಹಾಕ್ಷಿ |
ತ್ವದ್ವಂದನಾನಿ ದುರಿತಾ ಹರಣೋದ್ಯತಾನಿ
ಮಾಮೇವ ಮಾತರನಿಶಂ ಕಲಯಂತು ಮಾನ್ಯೇ ‖ 16 ‖
ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಸಮುಪಾಸನಾ ವಿಧಿಃ
ಸೇವಕಸ್ಯ ಸಕಲಾರ್ಥ ಸಂಪದಃ |
ಸಂತನೋತಿ ವಚನಾಂಗ ಮಾನಸೈಃ
ತ್ವಾಂ ಮುರಾರಿಹೃದಯೇಶ್ವರೀಂ ಭಜೇ ‖ 17 ‖
ಸರಸಿಜನಿಲಯೇ ಸರೋಜಹಸ್ತೇ
ಧವಳತಮಾಂಶುಕ ಗಂಧಮಾಲ್ಯಶೋಭೇ |
ಭಗವತಿ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ ಮನೋಜ್ಞೇ
ತ್ರಿಭುವನಭೂತಿಕರೀ ಪ್ರಸೀದಮಹ್ಯಂ ‖ 18 ‖
ದಿಗ್ಘಸ್ತಿಭಿಃ ಕನಕ ಕುಂಭಮುಖಾವಸೃಷ್ಟ
ಸ್ವರ್ವಾಹಿನೀ ವಿಮಲಚಾರುಜಲಾಪ್ಲುತಾಂಗೀಂ |
ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಜಗತಾಂ ಜನನೀಮಶೇಷ
ಲೋಕಧಿನಾಥ ಗೃಹಿಣೀಮಮೃತಾಬ್ಧಿಪುತ್ರೀಂ ‖ 19 ‖
ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಕ್ಷ ವಲ್ಲಭೇ ತ್ವಂ
ಕರುಣಾಪೂರ ತರಂಗಿತೈರಪಾಂಗೈಃ |
ಅವಲೋಕಯ ಮಾಮಕಿಂಚನಾನಾಂ
ಪ್ರಥಮಂ ಪಾತ್ರಮಕೃತಿಮಂ ದಯಾಯಾಃ ‖ 20 ‖
ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಲೋಕಮಾತಃ
ಕಳ್ಯಾಣಗಾತ್ರಿ ಕಮಲೇಕ್ಷಣ ಜೀವನಾಥೇ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯಭೀತಿಹೃದಯಂ ಶರಣಾಗತಂ ಮಾಂ
ಆಲೋಕಯ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಸದಯೈರಪಾಂಗೈಃ ‖ 21 ‖
ಸ್ತುವಂತಿ ಯೇ ಸ್ತುತಿಭಿರಮೀಭಿರನ್ವಹಂ
ತ್ರಯೀಮಯೀಂ ತ್ರಿಭುವನಮಾತರಂ ರಮಾಂ |
ಗುಣಾಧಿಕಾ ಗುರುತುರ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಗಿನಃ
ಭವಂತಿ ತೇ ಭುವಿ ಬುಧ ಭಾವಿತಾಶಯಾಃ ‖ 22 ‖
ಸುವರ್ಣಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಂ
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ ಕುಬೇರಸಮೋ ಭವೇತ್ ‖
ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತಃ ಕೃತೌ ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್|

Lakshmi songs lyrics in Kannada on iEvented.com

==> Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics In Kannada

==> Namastestu Mahamaye Lyrics in Kannada

==> Aigiri Nandini Lyrics in Kannada

Though Aigiri Nandini is not purely Lakshmi Song, Adi Guru Shankaracharya has mentioned that Mahishasura Mardini is also had the form of Mahalakshmi and Saraswati Devi in her.

Kanakadhara Stotram Lyrics in English:

Vande Vandaru Mandaramindirananda Kandalam
Amandaananda Sandoha Bandhuram Sindhuraananam
Angam Hare Pulaka Bhooshanamaasrayanti
Bhringanganeva Mukulabharanam Tamaalam |
Angikrutaakhila Vibhuthirapaanga Leelaa
Maangalyadaastu Mama Mangala Devataa Yaahaha || 1 ||
Mugdhaa Muhurvidadhadatee Vadane Murarehaha
Prematrapaapranihitani Gataagataani |
Maladrushormadhukareeva Mahotpale Ya
Saa Mee Sriyam Dishatu Saagara Sambhava Yaahaha || 2 ||
Ameelitaakshamadhigyama Mudaa Mukundam
Anandakandamanimeshamananga Tantram |
Akekara Stiththakaneenika Pakshma Netram
Bhootyai Bhavanmama Bhujanga Shayanganaa Yaahaha || 3 ||
Baahwantare Madhujitha Haha Sritakaustubhe Ya
Haaravaleeva Hari Neela Mayee Vibhaati |
Kaamapradaa Bhagavato Api Kataaksha Malaa
Kalyaanamaamahatu Mee Kamalaalaya Yaahaha || 4 ||
Kaalambudaali Lalitorasi Kaita Bharehaha
Dhaaraadharé Spurati Yaa Tatinganéva |
Mathru Samastha Jagataam Mahaneeya Murthyhehe
Badraani Mé Dishatu Bhaargava Nandanaya Yaahaha || 5 ||
Praptam Padam Pradhamatahaha Khalu Yat Prabhaavath
Mangalyabhaaji Madhu Maathini Manmathéna |
May-Yaapatéttadiha Manthara Meekshanaartham
Mandaalasam Cha Makaraalaya Kanyakaa Yaahaha || 6 ||
Viswaamaréndra Pada Vibhrama Daana Daksham
Aananda Hethuradhikam Mura Vidwigho Api |
Eeshannisheedatu Mayi Kshanameekshanaartham
Indeevarodara Sahodaramindiraa Yaahaha || 7 ||
Ishta Visishta Matayopi Yaayaa Dayaardra
Drushtya Trivishta Papadam Sulabham Labhanté |
Drushtihihi Prahrushta Kamlodara Deeptirishtaam
Pushtim Krusheeshta Mama Pushkra Vishtaraa Yaahaha || 8 ||
Dadyaaddayaanu Pavano Dravinaambudharaam
Asminna Kinchana Vihanga Shishou Vishanne |
Dushkarmagharma Mapaneeya Chiraaya Dooram
Narayana Pranayinee Nayanambu Vaahaha || 9 ||
Geerdevatéti Garuda Dhwaja Sundareeti
Shakaambareeti Shashi Shekhara Vallebhéti |
Srushti Sthiti Pralaya Kélishu Samsthitaa Yai
Tasyai Namas Tribhvanaika Gurostarunyai || 10 ||
Srutyai Namo Asthu Shubha Karma Phala Prasoothyai
Rathyai Namo Asthu Ramaneeya Gunarnavayai |
Shaktyai Namo Asthu Shata Patra Niketanaayai
Pushtyai Namo Asthu Purushotthama Vallabhayai || 11 ||
Namosthu Naaleeka Nibhaananaayai
Namosthu Dugdhodhadhi Janma Bhoomyai |
Namosthu Somaamrutha Sodarayai
Namosthu Narayana Vallabhayai || 12 ||
Namosthu Hemaambuja Peethikaayai
Namosthu Bhoo Mandala Naayikayai |
Namosthu Devadi Dayaa Paraayai
Namosthu Shaarangaayudha Vallabhayai || 13 ||
Namosthu Devyai Bhrugu Nandanaayai
Namosthu Vishnorurasi Sthitaayai |
Namosthu Lakshmyai Kamalaalayai
Namosthu Daamodhara Vallabhaayai || 14 ||
Namosthu Kanthyai Kamalékshanaayai
Namosthu Bhoothyai Bhuvanaprasoothyai |
Namosthu Devadhi Bhirarchithaayai
Namosthu Nandaathmaja Vallabhaayai || 15 ||
Sampath Karaani Sakaléndriya Nandanaani
Saamraajya Dhaana Vibhavaani Saroruhaakshi |
Twadwandhanaani Dhuritaa Haranodhyathaani
Maameva Maataranisham Kalayanthu Maanye || 16 ||
Yatkataaksha Samupaasanaa Vidhihi
Sévakasya Sakalartha Sampadaha |
Santanothi Vachanaanga Manasyaihi
Twaam Murari Hrudhayéswareem Bhajé || 17 ||
Sarasija Nilayé Saroja Hasthé
Dhavalathamaamshuka Gandha Maalya Shobhé |
Bhagavathi Hari Vallabhé Manogné
Tribhuvanabhuuthikaree Praseeda Mahyam || 18 ||
Dhigvasthibhihi Kanaka Kumbha Mukhaa Vasrushta
Swarvaahinee Vimala Chaaru Jalaa Pluthaangeem |
Prathar Namaami Jagathaam Jana Neemashesha
Lokadhinaatha Gruhineem Amruthabdhi Puthreem || 19 ||
Kamalé Kamalaaksha Vallabhé Twam
Karunaa Poora Tharangithaira Pangaihi |
Avalokaaya Mamakinchanaanaam
Prathamam Pathramakruthimam Dhayaayaaha || 20 ||
Devi Prasseda Jagadeeshwari Lokamaataha
Kalyaanagaatri Kamalekshana Jeevanaathé |
Daaridra Bhithi Hrudayama Sharanaagatam Maam
Alokaya Pratidinam Sadayairapaangaihi || 21 ||
Stuvanthi Yé Sthuthibhirameebhiranwaham
Thrayeemayeem Thribhuvanamatharam Ramaam |
Gunadhikaa Guruthura Bhaagya Bhaginaha
Bhavanthi The Bhuvi Budha Bhavithasayaha || 22 ||
Suvarnadhara Stotram Yat Shankaracharya Nirmitam
Tri Sandhyam Yah Pathe Nnityam Sa Kuberasamo Bhavet ||
Iti Shrimat Paramahamsa Parivrajaka Acharyasya
Sri Govinda Bhagavatpoojya Paada Shishyasya Shrimach Shankara Bhagavataha Krutou Kanakadhara Stotram Sampoornam ||

MUST CHANT: Soundarya Lahari Lyrics in Kannada
MUST HUMM: Basavanna Vachana In Kannada

Kanakadhara Stotram in Sanskrit/Kanakadhara Stotram in Hindi:

अगं हरे: पुलकभूषण माश्रयन्ती
भूङ्गाङ्गनेव मुकुलाधरणं तमालम्।
अगीकृताखिलविभतिरपागलीला
माङ्गल्यदास्तु मम मगळदेवतायाः ।।1।।
मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारे:
प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि।
माला दृशोर्मधुकरीव महोत्पले या
सा मे श्रियं दिशतु सागर सम्भवाया: ।।2।।
विश्वामरेन्द्र पदविभ्रम दान दक्षम्
आनन्द हेतु रधिकं मधुविद्विषोपि।
ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्द्धम्
इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराय: ।।3।।
आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम्
आनन्दकन्दम निमेषमनंगतन्त्रम्।
आकेकर स्थित कनी निकपक्ष्म नेत्रं
भूत्यै भवेन्मम भुजंगशयांगनाया: ।।4।।
बाह्यन्तरे मधुजित: श्रितकौस्तुभे या
हारावलीव हरि‍नीलमयी विभाति।
कामप्रदा भगवतो पि कटाक्षमाला
कल्याण मावहतु मे कमलालयाया: ।।5।।
कालाम्बुदालिललितोरसि कैटभारेर्
धाराधरे स्फुरति या तडिदंगनेव्।
मातु: समस्त जगतां महनीय मूर्ति
भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया: ।।6।।
प्राप्तं पदं प्रथमत: किल यत्प्रभावान्
मांगल्य भाजि मधुमाथिनि मन्मथेन।
मय्यापतेत दिह मन्थर मीक्षणार्धं
मन्दालसं च मकरालयकन्यकाया: ।।7।।
दद्याद् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम्
अस्मिन्नकिञ्चन विहंग शिशौ विषण्णे।
दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरं
नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह: ।।8।।
इष्टा विशिष्टमतयोअपि यया दयार्द्र
दृष्टया त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते।
दृष्टिः प्रह्ष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां
पुष्टिं कुषीष्ट मम पुष्करविष्टराया: ।।9।।
गीर्देवतैति गरुड़ध्वज सुन्दरीति
शाकम्भरीति शशिशेखर वल्लभेति।
सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायें
तस्यै ‍नमस्त्रि भुवनैक गुरोस्तरूण्यै ।।10।।
श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफल प्रसूत्यै
रत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणार्णवायै।
शक्तयै नमोऽस्तु शतपत्र निकेतानायै
पुष्टयै नमोऽस्तु पुरूषोत्तम वल्लभायै ।।11।।
नमोऽस्तु नालीक निभाननायै
नमोऽस्तु दुग्धौदधि जन्म भूत्यै।
नमोऽस्तु सोमामृत सोदरायै
नमोऽस्तु नारायण वल्लभायै ।।12।।
नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै
नमोऽस्त भुमण्डलनायिकायै।
नमोऽस्तु देवादिदयापरायै
नमोऽस्तु शार्ङगायुधवल्लभायै ।।13।।
नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै
नमोऽस्तु विष्णोरुरसि स्थितायै।
नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै
नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै ।।14।।
नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै
नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै।
नमोऽस्तु देवादिभिर्चितायै
नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै ।।15।।
सम्पत्कराणि सकलेन्द्रिय नन्दानि
साम्राज्यदान विभवानि सरोरूहाक्षि।
त्व द्वंदनानि दुरिता हरणणोद्यतानि
मामेव मातर निशं कलयन्तु मान्ये ।।16।।
यत्कटाक्षसमुपासना विधि:
सेवकस्य सकलार्थ सम्पद:।
संतनोति वचनांगमानर्सेसस्
त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे ।।17।।
सरसिजनिलये सरोज हस्ते
धवलत​मांशुकगन्धमाल्यशोभे।
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे
त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् ।।18।।
दिग्घस्तिभिः कनक​कुंभमुखा व सृष्ट
स्वर्वाहिनी विमलचारू जल प्लुतांगीम।
प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष
लोकाधिनाथ गृहिणी ममृताब्धिपुत्रीम् ।।19।।
कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं
करुणापूरतरां गतैरपाड़ंगै:।
अवलोकय माम किंचनानां
प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाया:।।20।।
स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर भूमिरन्वहं
त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम्।
गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो
भवन्ति ते बुधभाविताश​या: ।।21।।
।। इति श्री कनकधारा स्तो त्रं सम्पूर्णम् ।।

Kanakadhara Stotram Benifits:

There is a belief that one who chants or listens to Kanakadhara Stotram will pass through the hurdles in life and will become prosperous in life.

The following story emphasizes this fact:

The story about the Origin of Kanakadhara Stotram:

Adi Shankaracharya, a young boy, went to a house begging. An old lady came out and offered a single gooseberry stating that it is the only thing available in the house.

Seeing the conditions of the old lady, Shankaracharya sang 21 stanzas in Sanskrit, praising Goddess Lakshmi. Goddess appeared and asked what he wants. Shankaracharya requested the Goddess to remove the poverty of that lady.

Goddess Lakshmi instantly showered the lady’s house with gooseberries of pure gold.

So with true devotion, if anyone chants or at least listens to Kanakadhara Stotram, prosperity will definitely follow.

MUST CHANT: Soundarya Lahari Lyrics in Kannada
MUST HUMM: Basavanna Vachana In Kannada

Having said that, if you’ve liked our efforts to help you with the Kanakadhara stotram lyrics in Kannada, English and Sanskrit or Hindi, please share this with friends and family on your Social Media Channels.

Don’t forget to Subscribe to our iEvented Youtube Channel. 

Happy Chanting and Happy Humming!

Sharing is Caring. Please Share: