+919611170230
Sharing is Caring. Please Share:

Lalitha Sahasranama in Kannada, English, and Telugu lyrics are available in this post below. Also, our video below shows Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu and Hindi.

Lalitha Sahasranamam Lyrics is a dialogue between Hayagreeva and Agastya. It is included in the Brahmanda Purana. it is depicted that Hayagreeva was seeking penance for not praying to the Goddess and hence narrated this Sahasranama. Hence this Lalitha Sahasranammam can be narrated to seek penance.

The word Lalitha means ‘take it easy’ or ‘play it easy’. Lalitha Sahasranama (thousand names of goddess Lalitha) is an old Sanskrit text praising the temperances, perspectives, significance, and appearances of Mother Divine. It is accepted whenever recounted with commitment Sri Lalitha, the Mother Divine satisfies both otherworldly and material goals, and offers Karya Siddhi (fortune of completing beneficial things effectively).

Sree Lalitha Sahasranamam is a sacred text to the Hindu worshippers of the Goddess Lalitha Devi. i.e., the Divine Mother, in the form of Shakthi. Lalitha is the Goddess of bliss, an epithet for Shiva’s wife Goddess Parvathi.

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದುವುದಕ್ಕೆ 183 ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ನಾವು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡಲೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಗು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಅಣುವು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ iEvented ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗು ದಿನವೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

Watch lalitha sahasranamam telugu and lalitha sahasranamam sanskrit lyrics embedded in this video on our iEvented Youtube Channel. Lalitha sahasranamavali is chanted in 2x speed in this video. 

Table of Contents

Lalitha Sahasranama in kannada Lyrics:

ಓಮ್ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ವಶಿನ್ಯಾದಿ ವಾಗ್ದೇವತಾ ಋಷಯಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಮಹಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರೀ
ದೇವತಾ, ಐಂ ಬೀಜಂ, ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಸೌಃ ಕೀಲಕಂ, ಮಮ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಸಹಸ್ರ
ನಾಮ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ
ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಐಂ ಅಂಗುಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಸೌಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಸೌಃ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಐಂ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ
ನಮಃ
ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ
ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ, ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ, ಸೌಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್, ಸೌಃ ಕವಚಾಯ ಹುಂ, ಕ್ಲೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್, ಐಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯಫಟ್, ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ
ದಿಗ್ಬಂಧಃ
ಧ್ಯಾನಂ
ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾ ತರಂಗಿತಾಕ್ಷೀಂ ಧೃತಪಾಶಾಂಕುಶ ಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಮ್ ।
ಅಣಿಮಾದಿಭಿ ರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈಃ ಅಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಮ್ ॥ 1 ॥
ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪದ್ಮ ಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ
ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತ ಲಸಮದ್ಧೇಮಪದ್ಮಾಂ ವರಾಂಗೀಮ್ ।
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸಕಲಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ
ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಂ ಸಕಲ ಸುರಸುತಾಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್-ಪ್ರದಾತ್ರೀಮ್ ॥ 2 ॥
ಸಕುಂಕುಮ ವಿಲೇಪನಾ ಮಳಿಕಚುಂಬಿ ಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ
ಸಮಂದ ಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ ಸಶರಚಾಪ ಪಾಶಾಂಕುಶಾಮ್ ।
ಅಶೇಷ ಜನಮೋಹಿನೀ ಮರುಣಮಾಲ್ಯ ಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಜಪಾಕುಸುಮ ಭಾಸುರಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇ ದಂಬಿಕಾಮ್ ॥ 3 ॥
ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೌಳಿಸ್ಫುರ-
ತ್ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀ ಮಾಪೀನ ವಕ್ಷೋರುಹಾಮ್ ।
ಪಾಣಿಭ್ಯಾ ಮಲಿಪೂರ್ಣ ರತ್ನ ಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ
ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥ ರಕ್ತ ಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪರಾಮಂಬಿಕಾಮ್ ॥ 4 ॥
ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾಂ ವಿಭಾವಯೇತ್
ಲಂ ಪೃಥಿವೀ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಗಂಧಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಹಂ ಆಕಾಶ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಯಂ ವಾಯು ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಧೂಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ರಂ ವಹ್ನಿ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ದೀಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ವಂ ಅಮೃತ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಅಮೃತ ನೈವೇದ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಸಂ ಸರ್ವ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ತಾಂಬೂಲಾದಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ॥
ಹರಿಃ ಓಂ
ಶ್ರೀ ಮಾತಾ, ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ, ಶ್ರೀಮತ್-ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ ।
ಚಿದಗ್ನಿ ಕುಂಡಸಂಭೂತಾ, ದೇವಕಾರ್ಯಸಮುದ್ಯತಾ ॥ 1 ॥
ಉದ್ಯದ್ಭಾನು ಸಹಸ್ರಾಭಾ, ಚತುರ್ಬಾಹು ಸಮನ್ವಿತಾ ।
ರಾಗಸ್ವರೂಪ ಪಾಶಾಢ್ಯಾ, ಕ್ರೋಧಾಕಾರಾಂಕುಶೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 2 ॥
ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಾ, ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಸಾಯಕಾ ।
ನಿಜಾರುಣ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜದ್-ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ ॥ 3 ॥
ಚಂಪಕಾಶೋಕ ಪುನ್ನಾಗ ಸೌಗಂಧಿಕ ಲಸತ್ಕಚಾ
ಕುರುವಿಂದ ಮಣಿಶ್ರೇಣೀ ಕನತ್ಕೋಟೀರ ಮಂಡಿತಾ ॥ 4 ॥
ಅಷ್ಟಮೀ ಚಂದ್ರ ವಿಭ್ರಾಜ ದಳಿಕಸ್ಥಲ ಶೋಭಿತಾ ।
ಮುಖಚಂದ್ರ ಕಳಂಕಾಭ ಮೃಗನಾಭಿ ವಿಶೇಷಕಾ ॥ 5 ॥
ವದನಸ್ಮರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಗೃಹತೋರಣ ಚಿಲ್ಲಿಕಾ ।
ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರೀವಾಹ ಚಲನ್ಮೀನಾಭ ಲೋಚನಾ ॥ 6 ॥
ನವಚಂಪಕ ಪುಷ್ಪಾಭ ನಾಸಾದಂಡ ವಿರಾಜಿತಾ ।
ತಾರಾಕಾಂತಿ ತಿರಸ್ಕಾರಿ ನಾಸಾಭರಣ ಭಾಸುರಾ ॥ 7 ॥
ಕದಂಬ ಮಂಜರೀಕ್ಲುಪ್ತ ಕರ್ಣಪೂರ ಮನೋಹರಾ ।
ತಾಟಂಕ ಯುಗಳೀಭೂತ ತಪನೋಡುಪ ಮಂಡಲಾ ॥ 8 ॥
ಪದ್ಮರಾಗ ಶಿಲಾದರ್ಶ ಪರಿಭಾವಿ ಕಪೋಲಭೂಃ ।
ನವವಿದ್ರುಮ ಬಿಂಬಶ್ರೀಃ ನ್ಯಕ್ಕಾರಿ ರದನಚ್ಛದಾ ॥ 9 ॥
ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಂಕುರಾಕಾರ ದ್ವಿಜಪಂಕ್ತಿ ದ್ವಯೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ಕರ್ಪೂರವೀಟಿ ಕಾಮೋದ ಸಮಾಕರ್ಷದ್ದಿಗಂತರಾ ॥ 10 ॥
ನಿಜಸಲ್ಲಾಪ ಮಾಧುರ್ಯ ವಿನಿರ್ಭತ್ಸಿತ ಕಚ್ಛಪೀ ।
ಮಂದಸ್ಮಿತ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜತ್-ಕಾಮೇಶ ಮಾನಸಾ ॥ 11 ॥
ಅನಾಕಲಿತ ಸಾದೃಶ್ಯ ಚುಬುಕ ಶ್ರೀ ವಿರಾಜಿತಾ ।
ಕಾಮೇಶಬದ್ಧ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರಶೋಭಿತ ಕಂಥರಾ ॥ 12 ॥
ಕನಕಾಂಗದ ಕೇಯೂರ ಕಮನೀಯ ಭುಜಾನ್ವಿತಾ ।
ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯ ಚಿಂತಾಕ ಲೋಲಮುಕ್ತಾ ಫಲಾನ್ವಿತಾ ॥ 13 ॥
ಕಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೇಮರತ್ನ ಮಣಿ ಪ್ರತಿಪಣಸ್ತನೀ।
ನಾಭ್ಯಾಲವಾಲ ರೋಮಾಳಿ ಲತಾಫಲ ಕುಚದ್ವಯೀ ॥ 14 ॥
ಲಕ್ಷ್ಯರೋಮಲತಾ ಧಾರತಾ ಸಮುನ್ನೇಯ ಮಧ್ಯಮಾ ।
ಸ್ತನಭಾರ ದಳನ್-ಮಧ್ಯ ಪಟ್ಟಬಂಧ ವಳಿತ್ರಯಾ ॥ 15 ॥
ಅರುಣಾರುಣ ಕೌಸುಂಭ ವಸ್ತ್ರ ಭಾಸ್ವತ್-ಕಟೀತಟೀ ।
ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿ ಕಾರಮ್ಯ ರಶನಾದಾಮ ಭೂಷಿತಾ ॥ 16 ॥
ಕಾಮೇಶ ಜ್ಞಾತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾರ್ದವೋರು ದ್ವಯಾನ್ವಿತಾ ।
ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಕುಟಾಕಾರ ಜಾನುದ್ವಯ ವಿರಾಜಿತಾ ॥ 17 ॥
ಇಂದ್ರಗೋಪ ಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಮರ ತೂಣಾಭ ಜಂಘಿಕಾ ।
ಗೂಢಗುಲ್ಭಾ ಕೂರ್ಮಪೃಷ್ಠ ಜಯಿಷ್ಣು ಪ್ರಪದಾನ್ವಿತಾ ॥ 18 ॥
ನಖದೀಧಿತಿ ಸಂಛನ್ನ ನಮಜ್ಜನ ತಮೋಗುಣಾ ।
ಪದದ್ವಯ ಪ್ರಭಾಜಾಲ ಪರಾಕೃತ ಸರೋರುಹಾ ॥ 19 ॥
ಶಿಂಜಾನ ಮಣಿಮಂಜೀರ ಮಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಪದಾಂಬುಜಾ ।
ಮರಾಳೀ ಮಂದಗಮನಾ, ಮಹಾಲಾವಣ್ಯ ಶೇವಧಿಃ ॥ 20 ॥
ಸರ್ವಾರುಣಾಽನವದ್ಯಾಂಗೀ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾ ।
ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥಾ, ಶಿವಾ, ಸ್ವಾಧೀನ ವಲ್ಲಭಾ ॥ 21 ॥
ಸುಮೇರು ಮಧ್ಯಶೃಂಗಸ್ಥಾ, ಶ್ರೀಮನ್ನಗರ ನಾಯಿಕಾ ।
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗೃಹಾಂತಸ್ಥಾ, ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾ ॥ 22 ॥
ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀ ಸಂಸ್ಥಾ, ಕದಂಬ ವನವಾಸಿನೀ ।
ಸುಧಾಸಾಗರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ, ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮದಾಯಿನೀ ॥ 23 ॥
ದೇವರ್ಷಿ ಗಣಸಂಘಾತ ಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮ ವೈಭವಾ ।
ಭಂಡಾಸುರ ವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಸೇನಾ ಸಮನ್ವಿತಾ ॥ 24 ॥
ಸಂಪತ್ಕರೀ ಸಮಾರೂಢ ಸಿಂಧುರ ವ್ರಜಸೇವಿತಾ ।
ಅಶ್ವಾರೂಢಾಧಿಷ್ಠಿತಾಶ್ವ ಕೋಟಿಕೋಟಿ ಭಿರಾವೃತಾ ॥ 25 ॥
ಚಕ್ರರಾಜ ರಥಾರೂಢ ಸರ್ವಾಯುಧ ಪರಿಷ್ಕೃತಾ ।
ಗೇಯಚಕ್ರ ರಥಾರೂಢ ಮಂತ್ರಿಣೀ ಪರಿಸೇವಿತಾ ॥ 26 ॥
ಕಿರಿಚಕ್ರ ರಥಾರೂಢ ದಂಡನಾಥಾ ಪುರಸ್ಕೃತಾ ।
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಕಾಕ್ಷಿಪ್ತ ವಹ್ನಿಪ್ರಾಕಾರ ಮಧ್ಯಗಾ ॥ 27 ॥
ಭಂಡಸೈನ್ಯ ವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ವಿಕ್ರಮಹರ್ಷಿತಾ ।
ನಿತ್ಯಾ ಪರಾಕ್ರಮಾಟೋಪ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಸಮುತ್ಸುಕಾ ॥ 28 ॥
ಭಂಡಪುತ್ರ ವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಬಾಲಾವಿಕ್ರಮ ನಂದಿತಾ ।
ಮಂತ್ರಿಣ್ಯಂಬಾ ವಿರಚಿತ ವಿಷಂಗ ವಧತೋಷಿತಾ ॥ 29 ॥
ವಿಶುಕ್ರ ಪ್ರಾಣಹರಣ ವಾರಾಹೀ ವೀರ್ಯನಂದಿತಾ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರ ಮುಖಾಲೋಕ ಕಲ್ಪಿತ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ವರಾ ॥ 30 ॥
ಮಹಾಗಣೇಶ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ವಿಘ್ನಯಂತ್ರ ಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ ।
ಭಂಡಾಸುರೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರ ವರ್ಷಿಣೀ ॥ 31 ॥
ಕರಾಂಗುಳಿ ನಖೋತ್ಪನ್ನ ನಾರಾಯಣ ದಶಾಕೃತಿಃ ।
ಮಹಾಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿ ನಿರ್ದಗ್ಧಾಸುರ ಸೈನಿಕಾ ॥ 32 ॥
ಕಾಮೇಶ್ವರಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ದಗ್ಧ ಸಭಂಡಾಸುರ ಶೂನ್ಯಕಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರ ಮಹೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವಸಂಸ್ತುತ ವೈಭವಾ ॥ 33 ॥
ಹರನೇತ್ರಾಗ್ನಿ ಸಂದಗ್ಧ ಕಾಮ ಸಂಜೀವನೌಷಧಿಃ ।
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವ ಕೂಟೈಕ ಸ್ವರೂಪ ಮುಖಪಂಕಜಾ ॥ 34 ॥
ಕಂಠಾಧಃ ಕಟಿಪರ್ಯಂತ ಮಧ್ಯಕೂಟ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಶಕ್ತಿಕೂಟೈಕ ತಾಪನ್ನ ಕಟ್ಯಥೋಭಾಗ ಧಾರಿಣೀ ॥ 35 ॥
ಮೂಲಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ, ಮೂಲಕೂಟ ತ್ರಯ ಕಳೇಬರಾ ।
ಕುಳಾಮೃತೈಕ ರಸಿಕಾ, ಕುಳಸಂಕೇತ ಪಾಲಿನೀ ॥ 36 ॥
ಕುಳಾಂಗನಾ, ಕುಳಾಂತಃಸ್ಥಾ, ಕೌಳಿನೀ, ಕುಳಯೋಗಿನೀ ।
ಅಕುಳಾ, ಸಮಯಾಂತಃಸ್ಥಾ, ಸಮಯಾಚಾರ ತತ್ಪರಾ ॥ 37 ॥
ಮೂಲಾಧಾರೈಕ ನಿಲಯಾ, ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಿನೀ ।
ಮಣಿಪೂರಾಂತ ರುದಿತಾ, ವಿಷ್ಣುಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಿನೀ ॥ 38 ॥
ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಾಂತರಾಳಸ್ಥಾ, ರುದ್ರಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಿನೀ ।
ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾ ರೂಢಾ, ಸುಧಾಸಾರಾಭಿ ವರ್ಷಿಣೀ ॥ 39 ॥
ತಟಿಲ್ಲತಾ ಸಮರುಚಿಃ, ಷಟ್-ಚಕ್ರೋಪರಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ, ಕುಂಡಲಿನೀ, ಬಿಸತಂತು ತನೀಯಸೀ ॥ 40 ॥
ಭವಾನೀ, ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾ, ಭವಾರಣ್ಯ ಕುಠಾರಿಕಾ ।
ಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ, ಭದ್ರಮೂರ್ತಿ, ರ್ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯ ದಾಯಿನೀ ॥ 41 ॥
ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾ, ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ, ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾ, ಭಯಾಪಹಾ ।
ಶಾಂಭವೀ, ಶಾರದಾರಾಧ್ಯಾ, ಶರ್ವಾಣೀ, ಶರ್ಮದಾಯಿನೀ ॥ 42 ॥
ಶಾಂಕರೀ, ಶ್ರೀಕರೀ, ಸಾಧ್ವೀ, ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾ ।
ಶಾತೋದರೀ, ಶಾಂತಿಮತೀ, ನಿರಾಧಾರಾ, ನಿರಂಜನಾ ॥ 43 ॥
ನಿರ್ಲೇಪಾ, ನಿರ್ಮಲಾ, ನಿತ್ಯಾ, ನಿರಾಕಾರಾ, ನಿರಾಕುಲಾ ।
ನಿರ್ಗುಣಾ, ನಿಷ್ಕಳಾ, ಶಾಂತಾ, ನಿಷ್ಕಾಮಾ, ನಿರುಪಪ್ಲವಾ ॥ 44 ॥
ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾ, ನಿರ್ವಿಕಾರಾ, ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾ, ನಿರಾಶ್ರಯಾ ।
ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ, ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾ, ನಿರವದ್ಯಾ, ನಿರಂತರಾ ॥ 45 ॥
ನಿಷ್ಕಾರಣಾ, ನಿಷ್ಕಳಂಕಾ, ನಿರುಪಾಧಿ, ರ್ನಿರೀಶ್ವರಾ ।
ನೀರಾಗಾ, ರಾಗಮಥನೀ, ನಿರ್ಮದಾ, ಮದನಾಶಿನೀ ॥ 46 ॥
ನಿಶ್ಚಿಂತಾ, ನಿರಹಂಕಾರಾ, ನಿರ್ಮೋಹಾ, ಮೋಹನಾಶಿನೀ ।
ನಿರ್ಮಮಾ, ಮಮತಾಹಂತ್ರೀ, ನಿಷ್ಪಾಪಾ, ಪಾಪನಾಶಿನೀ ॥ 47 ॥
ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾ, ಕ್ರೋಧಶಮನೀ, ನಿರ್ಲೋಭಾ, ಲೋಭನಾಶಿನೀ ।
ನಿಃಸಂಶಯಾ, ಸಂಶಯಘ್ನೀ, ನಿರ್ಭವಾ, ಭವನಾಶಿನೀ ॥ 48 ॥
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ, ನಿರಾಬಾಧಾ, ನಿರ್ಭೇದಾ, ಭೇದನಾಶಿನೀ ।
ನಿರ್ನಾಶಾ, ಮೃತ್ಯುಮಥನೀ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾ, ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾ ॥ 49 ॥
ನಿಸ್ತುಲಾ, ನೀಲಚಿಕುರಾ, ನಿರಪಾಯಾ, ನಿರತ್ಯಯಾ ।
ದುರ್ಲಭಾ, ದುರ್ಗಮಾ, ದುರ್ಗಾ, ದುಃಖಹಂತ್ರೀ, ಸುಖಪ್ರದಾ ॥ 50 ॥
ದುಷ್ಟದೂರಾ, ದುರಾಚಾರ ಶಮನೀ, ದೋಷವರ್ಜಿತಾ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾ, ಸಾಂದ್ರಕರುಣಾ, ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ ॥ 51 ॥
ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯೀ, ಸರ್ವಮಂಗಳಾ, ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ, ಸರ್ವಮಯೀ, ಸರ್ವಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 52 ॥
ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ, ಸರ್ವತಂತ್ರರೂಪಾ, ಮನೋನ್ಮನೀ ।
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ, ಮಹಾದೇವೀ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ, ರ್ಮೃಡಪ್ರಿಯಾ ॥ 53 ॥
ಮಹಾರೂಪಾ, ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾ, ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶಿನೀ ।
ಮಹಾಮಾಯಾ, ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾ, ಮಹಾಶಕ್ತಿ ರ್ಮಹಾರತಿಃ ॥ 54 ॥
ಮಹಾಭೋಗಾ, ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾ, ಮಹಾವೀರ್ಯಾ, ಮಹಾಬಲಾ ।
ಮಹಾಬುದ್ಧಿ, ರ್ಮಹಾಸಿದ್ಧಿ, ರ್ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ॥ 55 ॥
ಮಹಾತಂತ್ರಾ, ಮಹಾಮಂತ್ರಾ, ಮಹಾಯಂತ್ರಾ, ಮಹಾಸನಾ ।
ಮಹಾಯಾಗ ಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ, ಮಹಾಭೈರವ ಪೂಜಿತಾ ॥ 56 ॥
ಮಹೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಲ್ಪ ಮಹಾತಾಂಡವ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ।
ಮಹಾಕಾಮೇಶ ಮಹಿಷೀ, ಮಹಾತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರೀ ॥ 57 ॥
ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಾಢ್ಯಾ, ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕಳಾಮಯೀ ।
ಮಹಾ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕೋಟಿ ಯೋಗಿನೀ ಗಣಸೇವಿತಾ ॥ 58 ॥
ಮನುವಿದ್ಯಾ, ಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾ ।
ಚಾರುರೂಪಾ, ಚಾರುಹಾಸಾ, ಚಾರುಚಂದ್ರ ಕಳಾಧರಾ ॥ 59 ॥
ಚರಾಚರ ಜಗನ್ನಾಥಾ, ಚಕ್ರರಾಜ ನಿಕೇತನಾ ।
ಪಾರ್ವತೀ, ಪದ್ಮನಯನಾ, ಪದ್ಮರಾಗ ಸಮಪ್ರಭಾ ॥ 60 ॥
ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾ, ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಚಿನ್ಮಯೀ, ಪರಮಾನಂದಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಘನರೂಪಿಣೀ ॥ 61 ॥
ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತೃ ಧ್ಯೇಯರೂಪಾ, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ವಿಶ್ವರೂಪಾ, ಜಾಗರಿಣೀ, ಸ್ವಪಂತೀ, ತೈಜಸಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 62 ॥
ಸುಪ್ತಾ, ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಿಕಾ, ತುರ್ಯಾ, ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾ ವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೀ, ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ, ಗೋಪ್ತ್ರೀ, ಗೋವಿಂದರೂಪಿಣೀ ॥ 63 ॥
ಸಂಹಾರಿಣೀ, ರುದ್ರರೂಪಾ, ತಿರೋಧಾನಕರೀಶ್ವರೀ ।
ಸದಾಶಿವಾನುಗ್ರಹದಾ, ಪಂಚಕೃತ್ಯ ಪರಾಯಣಾ ॥ 64 ॥
ಭಾನುಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ, ಭೈರವೀ, ಭಗಮಾಲಿನೀ ।
ಪದ್ಮಾಸನಾ, ಭಗವತೀ, ಪದ್ಮನಾಭ ಸಹೋದರೀ ॥ 65 ॥
ಉನ್ಮೇಷ ನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನ ವಿಪನ್ನ ಭುವನಾವಳಿಃ ।
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನಾ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ, ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥ 66 ॥
ಆಬ್ರಹ್ಮ ಕೀಟಜನನೀ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವಿಧಾಯಿನೀ ।
ನಿಜಾಜ್ಞಾರೂಪನಿಗಮಾ, ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯ ಫಲಪ್ರದಾ ॥ 67 ॥
ಶ್ರುತಿ ಸೀಮಂತ ಸಿಂಧೂರೀಕೃತ ಪಾದಾಬ್ಜಧೂಳಿಕಾ ।
ಸಕಲಾಗಮ ಸಂದೋಹ ಶುಕ್ತಿಸಂಪುಟ ಮೌಕ್ತಿಕಾ ॥ 68 ॥
ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾ, ಪೂರ್ಣಾ, ಭೋಗಿನೀ, ಭುವನೇಶ್ವರೀ ।
ಅಂಬಿಕಾ,ಽನಾದಿ ನಿಧನಾ, ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸೇವಿತಾ ॥ 69 ॥
ನಾರಾಯಣೀ, ನಾದರೂಪಾ, ನಾಮರೂಪ ವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರೀ, ಹ್ರೀಮತೀ, ಹೃದ್ಯಾ, ಹೇಯೋಪಾದೇಯ ವರ್ಜಿತಾ ॥ 70 ॥
ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಾ, ರಾಜ್ಞೀ, ರಮ್ಯಾ, ರಾಜೀವಲೋಚನಾ ।
ರಂಜನೀ, ರಮಣೀ, ರಸ್ಯಾ, ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿ ಮೇಖಲಾ ॥ 71 ॥
ರಮಾ, ರಾಕೇಂದುವದನಾ, ರತಿರೂಪಾ, ರತಿಪ್ರಿಯಾ ।
ರಕ್ಷಾಕರೀ, ರಾಕ್ಷಸಘ್ನೀ, ರಾಮಾ, ರಮಣಲಂಪಟಾ ॥ 72 ॥
ಕಾಮ್ಯಾ, ಕಾಮಕಳಾರೂಪಾ, ಕದಂಬ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಳ್ಯಾಣೀ, ಜಗತೀಕಂದಾ, ಕರುಣಾರಸ ಸಾಗರಾ ॥ 73 ॥
ಕಳಾವತೀ, ಕಳಾಲಾಪಾ, ಕಾಂತಾ, ಕಾದಂಬರೀಪ್ರಿಯಾ ।
ವರದಾ, ವಾಮನಯನಾ, ವಾರುಣೀಮದವಿಹ್ವಲಾ ॥ 74 ॥
ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾ, ವೇದವೇದ್ಯಾ, ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ನಿವಾಸಿನೀ ।
ವಿಧಾತ್ರೀ, ವೇದಜನನೀ, ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ, ವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 75 ॥
ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪಾ, ಕ್ಷೇತ್ರೇಶೀ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪಾಲಿನೀ ।
ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಸಮರ್ಚಿತಾ ॥ 76 ॥
ವಿಜಯಾ, ವಿಮಲಾ, ವಂದ್ಯಾ, ವಂದಾರು ಜನವತ್ಸಲಾ ।
ವಾಗ್ವಾದಿನೀ, ವಾಮಕೇಶೀ, ವಹ್ನಿಮಂಡಲ ವಾಸಿನೀ ॥ 77 ॥
ಭಕ್ತಿಮತ್-ಕಲ್ಪಲತಿಕಾ, ಪಶುಪಾಶ ವಿಮೋಚನೀ ।
ಸಂಹೃತಾಶೇಷ ಪಾಷಂಡಾ, ಸದಾಚಾರ ಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ॥ 78 ॥
ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿ ಸಂತಪ್ತ ಸಮಾಹ್ಲಾದನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ।
ತರುಣೀ, ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾ, ತನುಮಧ್ಯಾ, ತಮೋಽಪಹಾ ॥ 79 ॥
ಚಿತಿ, ಸ್ತತ್ಪದಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾ, ಚಿದೇಕ ರಸರೂಪಿಣೀ ।
ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಲವೀಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾನಂದ ಸಂತತಿಃ ॥ 80 ॥
ಪರಾ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಚಿತೀ ರೂಪಾ, ಪಶ್ಯಂತೀ, ಪರದೇವತಾ ।
ಮಧ್ಯಮಾ, ವೈಖರೀರೂಪಾ, ಭಕ್ತಮಾನಸ ಹಂಸಿಕಾ ॥ 81 ॥
ಕಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಣನಾಡೀ, ಕೃತಜ್ಞಾ, ಕಾಮಪೂಜಿತಾ ।
ಶೃಂಗಾರ ರಸಸಂಪೂರ್ಣಾ, ಜಯಾ, ಜಾಲಂಧರಸ್ಥಿತಾ ॥ 82 ॥
ಓಡ್ಯಾಣ ಪೀಠನಿಲಯಾ, ಬಿಂದುಮಂಡಲ ವಾಸಿನೀ ।
ರಹೋಯಾಗ ಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ, ರಹಸ್ತರ್ಪಣ ತರ್ಪಿತಾ ॥ 83 ॥
ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಸಾದಿನೀ, ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ, ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಷಡಂಗದೇವತಾ ಯುಕ್ತಾ, ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರಿತಾ ॥ 84 ॥
ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ, ನಿರುಪಮಾ, ನಿರ್ವಾಣ ಸುಖದಾಯಿನೀ ।
ನಿತ್ಯಾ, ಷೋಡಶಿಕಾರೂಪಾ, ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಧ ಶರೀರಿಣೀ ॥ 85 ॥
ಪ್ರಭಾವತೀ, ಪ್ರಭಾರೂಪಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ, ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ರವ್ಯಕ್ತಾ, ವ್ಯಕ್ತಾಽವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 86 ॥
ವ್ಯಾಪಿನೀ, ವಿವಿಧಾಕಾರಾ, ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಮಹಾಕಾಮೇಶ ನಯನಾ ಕುಮುದಾಹ್ಲಾದ ಕೌಮುದೀ ॥ 87 ॥
ಭಕ್ತಹಾರ್ದ ತಮೋಭೇದ ಭಾನುಮದ್-ಭಾನುಸಂತತಿಃ ।
ಶಿವದೂತೀ, ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಶ್ಶಿವಂಕರೀ ॥ 88 ॥

ಶಿವಪ್ರಿಯಾ, ಶಿವಪರಾ, ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾ, ಶಿಷ್ಟಪೂಜಿತಾ ।
ಅಪ್ರಮೇಯಾ, ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ, ಮನೋವಾಚಾಮ ಗೋಚರಾ ॥ 89 ॥

ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿ, ಶ್ಚೇತನಾರೂಪಾ, ಜಡಶಕ್ತಿ, ರ್ಜಡಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಗಾಯತ್ರೀ, ವ್ಯಾಹೃತಿ, ಸ್ಸಂಧ್ಯಾ, ದ್ವಿಜಬೃಂದ ನಿಷೇವಿತಾ ॥ 90 ॥

ತತ್ತ್ವಾಸನಾ, ತತ್ತ್ವಮಯೀ, ಪಂಚಕೋಶಾಂತರಸ್ಥಿತಾ ।
ನಿಸ್ಸೀಮಮಹಿಮಾ, ನಿತ್ಯಯೌವನಾ, ಮದಶಾಲಿನೀ ॥ 91 ॥

ಮದಘೂರ್ಣಿತ ರಕ್ತಾಕ್ಷೀ, ಮದಪಾಟಲ ಗಂಡಭೂಃ ।
ಚಂದನ ದ್ರವದಿಗ್ಧಾಂಗೀ, ಚಾಂಪೇಯ ಕುಸುಮ ಪ್ರಿಯಾ ॥ 92 ॥

ಕುಶಲಾ, ಕೋಮಲಾಕಾರಾ, ಕುರುಕುಳ್ಳಾ, ಕುಲೇಶ್ವರೀ ।
ಕುಳಕುಂಡಾಲಯಾ, ಕೌಳ ಮಾರ್ಗತತ್ಪರ ಸೇವಿತಾ ॥ 93 ॥

ಕುಮಾರ ಗಣನಾಥಾಂಬಾ, ತುಷ್ಟಿಃ, ಪುಷ್ಟಿ, ರ್ಮತಿ, ರ್ಧೃತಿಃ ।
ಶಾಂತಿಃ, ಸ್ವಸ್ತಿಮತೀ, ಕಾಂತಿ, ರ್ನಂದಿನೀ, ವಿಘ್ನನಾಶಿನೀ ॥ 94 ॥

ತೇಜೋವತೀ, ತ್ರಿನಯನಾ, ಲೋಲಾಕ್ಷೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ।
ಮಾಲಿನೀ, ಹಂಸಿನೀ, ಮಾತಾ, ಮಲಯಾಚಲ ವಾಸಿನೀ ॥ 95 ॥

ಸುಮುಖೀ, ನಳಿನೀ, ಸುಭ್ರೂಃ, ಶೋಭನಾ, ಸುರನಾಯಿಕಾ ।
ಕಾಲಕಂಠೀ, ಕಾಂತಿಮತೀ, ಕ್ಷೋಭಿಣೀ, ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣೀ ॥ 96 ॥

ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ, ವಾಮದೇವೀ, ವಯೋಽವಸ್ಥಾ ವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀ, ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ, ಸಿದ್ಧಮಾತಾ, ಯಶಸ್ವಿನೀ ॥ 97 ॥

ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರನಿಲಯಾ,ಽಽರಕ್ತವರ್ಣಾ, ತ್ರಿಲೋಚನಾ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಾದಿ ಪ್ರಹರಣಾ, ವದನೈಕ ಸಮನ್ವಿತಾ ॥ 98 ॥

ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾ, ತ್ವಕ್​ಸ್ಥಾ, ಪಶುಲೋಕ ಭಯಂಕರೀ ।
ಅಮೃತಾದಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಸಂವೃತಾ, ಡಾಕಿನೀಶ್ವರೀ ॥ 99 ॥

ಅನಾಹತಾಬ್ಜ ನಿಲಯಾ, ಶ್ಯಾಮಾಭಾ, ವದನದ್ವಯಾ ।
ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾ,ಽಕ್ಷಮಾಲಾಧಿಧರಾ, ರುಧಿರ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 100 ॥

ಕಾಳರಾತ್ರ್ಯಾದಿ ಶಕ್ತ್ಯೋಘವೃತಾ, ಸ್ನಿಗ್ಧೌದನಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಹಾವೀರೇಂದ್ರ ವರದಾ, ರಾಕಿಣ್ಯಂಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 101 ॥

ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜ ನಿಲಯಾ, ವದನತ್ರಯ ಸಂಯುತಾ ।
ವಜ್ರಾಧಿಕಾಯುಧೋಪೇತಾ, ಡಾಮರ್ಯಾದಿಭಿ ರಾವೃತಾ ॥ 102 ॥

ರಕ್ತವರ್ಣಾ, ಮಾಂಸನಿಷ್ಠಾ, ಗುಡಾನ್ನ ಪ್ರೀತಮಾನಸಾ ।
ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಸುಖದಾ, ಲಾಕಿನ್ಯಂಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 103 ॥

ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಂಬು ಜಗತಾ, ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರ ಮನೋಹರಾ ।
ಶೂಲಾದ್ಯಾಯುಧ ಸಂಪನ್ನಾ, ಪೀತವರ್ಣಾ,ಽತಿಗರ್ವಿತಾ ॥ 104 ॥

ಮೇದೋನಿಷ್ಠಾ, ಮಧುಪ್ರೀತಾ, ಬಂದಿನ್ಯಾದಿ ಸಮನ್ವಿತಾ ।
ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತ ಹೃದಯಾ, ಕಾಕಿನೀ ರೂಪಧಾರಿಣೀ ॥ 105 ॥

ಮೂಲಾ ಧಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾ, ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾ,ಽಸ್ಥಿಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಅಂಕುಶಾದಿ ಪ್ರಹರಣಾ, ವರದಾದಿ ನಿಷೇವಿತಾ ॥ 106 ॥

ಮುದ್ಗೌದನಾಸಕ್ತ ಚಿತ್ತಾ, ಸಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಾಬ್ಜನಿಲಯಾ, ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾ, ಷಡಾನನಾ ॥ 107 ॥

ಮಜ್ಜಾಸಂಸ್ಥಾ, ಹಂಸವತೀ ಮುಖ್ಯಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತಾ ।
ಹರಿದ್ರಾನ್ನೈಕ ರಸಿಕಾ, ಹಾಕಿನೀ ರೂಪಧಾರಿಣೀ ॥ 108 ॥

ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮಸ್ಥಾ, ಸರ್ವವರ್ಣೋಪ ಶೋಭಿತಾ ।
ಸರ್ವಾಯುಧಧರಾ, ಶುಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥಿತಾ, ಸರ್ವತೋಮುಖೀ ॥ 109 ॥

ಸರ್ವೌದನ ಪ್ರೀತಚಿತ್ತಾ, ಯಾಕಿನ್ಯಂಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸ್ವಾಹಾ, ಸ್ವಧಾ,ಽಮತಿ, ರ್ಮೇಧಾ, ಶ್ರುತಿಃ, ಸ್ಮೃತಿ, ರನುತ್ತಮಾ ॥ 110 ॥

ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ, ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾ, ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನಾ ।
ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾ, ಬಂಧಮೋಚನೀ, ಬಂಧುರಾಲಕಾ ॥ 111 ॥

ವಿಮರ್ಶರೂಪಿಣೀ, ವಿದ್ಯಾ, ವಿಯದಾದಿ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂಃ ।
ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ಪ್ರಶಮನೀ, ಸರ್ವಮೃತ್ಯು ನಿವಾರಿಣೀ ॥ 112 ॥

ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾ,ಽಚಿಂತ್ಯರೂಪಾ, ಕಲಿಕಲ್ಮಷ ನಾಶಿನೀ ।
ಕಾತ್ಯಾಯಿನೀ, ಕಾಲಹಂತ್ರೀ, ಕಮಲಾಕ್ಷ ನಿಷೇವಿತಾ ॥ 113 ॥

ತಾಂಬೂಲ ಪೂರಿತ ಮುಖೀ, ದಾಡಿಮೀ ಕುಸುಮಪ್ರಭಾ ।
ಮೃಗಾಕ್ಷೀ, ಮೋಹಿನೀ, ಮುಖ್ಯಾ, ಮೃಡಾನೀ, ಮಿತ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 114 ॥

ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ, ಭಕ್ತನಿಧಿ, ರ್ನಿಯಂತ್ರೀ, ನಿಖಿಲೇಶ್ವರೀ ।
ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿ ವಾಸನಾಲಭ್ಯಾ, ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ॥ 115 ॥

ಪರಾಶಕ್ತಿಃ, ಪರಾನಿಷ್ಠಾ, ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನರೂಪಿಣೀ ।
ಮಾಧ್ವೀಪಾನಾಲಸಾ, ಮತ್ತಾ, ಮಾತೃಕಾ ವರ್ಣ ರೂಪಿಣೀ ॥ 116 ॥

ಮಹಾಕೈಲಾಸ ನಿಲಯಾ, ಮೃಣಾಲ ಮೃದುದೋರ್ಲತಾ ।
ಮಹನೀಯಾ, ದಯಾಮೂರ್ತೀ, ರ್ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಲಿನೀ ॥ 117 ॥

ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ, ಮಹಾವಿದ್ಯಾ, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ, ಕಾಮಸೇವಿತಾ ।
ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀ ವಿದ್ಯಾ, ತ್ರಿಕೂಟಾ, ಕಾಮಕೋಟಿಕಾ ॥ 118 ॥

ಕಟಾಕ್ಷಕಿಂಕರೀ ಭೂತ ಕಮಲಾ ಕೋಟಿಸೇವಿತಾ ।
ಶಿರಃಸ್ಥಿತಾ, ಚಂದ್ರನಿಭಾ, ಫಾಲಸ್ಥೇಂದ್ರ ಧನುಃಪ್ರಭಾ ॥ 119 ॥

ಹೃದಯಸ್ಥಾ, ರವಿಪ್ರಖ್ಯಾ, ತ್ರಿಕೋಣಾಂತರ ದೀಪಿಕಾ ।
ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ, ದೈತ್ಯಹಂತ್ರೀ, ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ವಿನಾಶಿನೀ ॥ 120 ॥

ದರಾಂದೋಳಿತ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷೀ, ದರಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲನ್ಮುಖೀ ।
ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ರ್ಗುಣನಿಧಿ, ರ್ಗೋಮಾತಾ, ಗುಹಜನ್ಮಭೂಃ ॥ 121 ॥

ದೇವೇಶೀ, ದಂಡನೀತಿಸ್ಥಾ, ದಹರಾಕಾಶ ರೂಪಿಣೀ ।
ಪ್ರತಿಪನ್ಮುಖ್ಯ ರಾಕಾಂತ ತಿಥಿಮಂಡಲ ಪೂಜಿತಾ ॥ 122 ॥

ಕಳಾತ್ಮಿಕಾ, ಕಳಾನಾಥಾ, ಕಾವ್ಯಾಲಾಪ ವಿನೋದಿನೀ ।
ಸಚಾಮರ ರಮಾವಾಣೀ ಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣ ಸೇವಿತಾ ॥ 123 ॥

ಆದಿಶಕ್ತಿ, ರಮೇಯಾ,ಽಽತ್ಮಾ, ಪರಮಾ, ಪಾವನಾಕೃತಿಃ ।
ಅನೇಕಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಜನನೀ, ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಾ ॥ 124 ॥

ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ, ಕೇವಲಾ, ಗುಹ್ಯಾ, ಕೈವಲ್ಯ ಪದದಾಯಿನೀ ।
ತ್ರಿಪುರಾ, ತ್ರಿಜಗದ್ವಂದ್ಯಾ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ, ಸ್ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರೀ ॥ 125 ॥

ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ, ದಿವ್ಯಗಂಧಾಢ್ಯಾ, ಸಿಂಧೂರ ತಿಲಕಾಂಚಿತಾ ।
ಉಮಾ, ಶೈಲೇಂದ್ರತನಯಾ, ಗೌರೀ, ಗಂಧರ್ವ ಸೇವಿತಾ ॥ 126 ॥

ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾ, ಸ್ವರ್ಣಗರ್ಭಾ,ಽವರದಾ ವಾಗಧೀಶ್ವರೀ ।
ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾ,ಽಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾ, ಜ್ಞಾನದಾ, ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾ ॥ 127 ॥

ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಸಂವೇದ್ಯಾ, ಸತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಾ, ಲೀಲಾಕ್ಲುಪ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ ॥ 128 ॥

ಅದೃಶ್ಯಾ, ದೃಶ್ಯರಹಿತಾ, ವಿಜ್ಞಾತ್ರೀ, ವೇದ್ಯವರ್ಜಿತಾ ।
ಯೋಗಿನೀ, ಯೋಗದಾ, ಯೋಗ್ಯಾ, ಯೋಗಾನಂದಾ, ಯುಗಂಧರಾ ॥ 129 ॥

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸರ್ವಾಧಾರಾ, ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಸದಸದ್-ರೂಪಧಾರಿಣೀ ॥ 130 ॥

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ, ರಜಾಜೈತ್ರೀ, ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ವಿಧಾಯಿನೀ ।
ಏಕಾಕಿನೀ, ಭೂಮರೂಪಾ, ನಿರ್ದ್ವೈತಾ, ದ್ವೈತವರ್ಜಿತಾ ॥ 131 ॥

ಅನ್ನದಾ, ವಸುದಾ, ವೃದ್ಧಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಬೃಹತೀ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ, ಬ್ರಾಹ್ಮೀ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾ, ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 132 ॥

ಭಾಷಾರೂಪಾ, ಬೃಹತ್ಸೇನಾ, ಭಾವಾಭಾವ ವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಸುಖಾರಾಧ್ಯಾ, ಶುಭಕರೀ, ಶೋಭನಾ ಸುಲಭಾಗತಿಃ ॥ 133 ॥

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ, ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ, ರಾಜ್ಯವಲ್ಲಭಾ ।
ರಾಜತ್-ಕೃಪಾ, ರಾಜಪೀಠ ನಿವೇಶಿತ ನಿಜಾಶ್ರಿತಾಃ ॥ 134 ॥

ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ, ಕೋಶನಾಥಾ, ಚತುರಂಗ ಬಲೇಶ್ವರೀ ।
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ, ಸತ್ಯಸಂಧಾ, ಸಾಗರಮೇಖಲಾ ॥ 135 ॥

ದೀಕ್ಷಿತಾ, ದೈತ್ಯಶಮನೀ, ಸರ್ವಲೋಕ ವಶಂಕರೀ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರೀ, ಸಾವಿತ್ರೀ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಿಣೀ ॥ 136 ॥

ದೇಶಕಾಲಾಽಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾ, ಸರ್ವಗಾ, ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ ।
ಸರಸ್ವತೀ, ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ, ಗುಹಾಂಬಾ, ಗುಹ್ಯರೂಪಿಣೀ ॥ 137 ॥

ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ, ಸದಾಶಿವ ಪತಿವ್ರತಾ ।
ಸಂಪ್ರದಾಯೇಶ್ವರೀ, ಸಾಧ್ವೀ, ಗುರುಮಂಡಲ ರೂಪಿಣೀ ॥ 138 ॥

ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣಾ, ಭಗಾರಾಧ್ಯಾ, ಮಾಯಾ, ಮಧುಮತೀ, ಮಹೀ ।
ಗಣಾಂಬಾ, ಗುಹ್ಯಕಾರಾಧ್ಯಾ, ಕೋಮಲಾಂಗೀ, ಗುರುಪ್ರಿಯಾ ॥ 139 ॥

ಸ್ವತಂತ್ರಾ, ಸರ್ವತಂತ್ರೇಶೀ, ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ರೂಪಿಣೀ ।
ಸನಕಾದಿ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ, ಶಿವಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 140 ॥

ಚಿತ್ಕಳಾ,ಽನಂದಕಲಿಕಾ, ಪ್ರೇಮರೂಪಾ, ಪ್ರಿಯಂಕರೀ ।
ನಾಮಪಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತಾ, ನಂದಿವಿದ್ಯಾ, ನಟೇಶ್ವರೀ ॥ 141 ॥

ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾ ಮುಕ್ತಿದಾ, ಮುಕ್ತಿರೂಪಿಣೀ ।
ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾ, ಲಯಕರೀ, ಲಜ್ಜಾ, ರಂಭಾದಿ ವಂದಿತಾ ॥ 142 ॥

ಭವದಾವ ಸುಧಾವೃಷ್ಟಿಃ, ಪಾಪಾರಣ್ಯ ದವಾನಲಾ ।
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯತೂಲ ವಾತೂಲಾ, ಜರಾಧ್ವಾಂತ ರವಿಪ್ರಭಾ ॥ 143 ॥

ಭಾಗ್ಯಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಿಕಾ, ಭಕ್ತಚಿತ್ತಕೇಕಿ ಘನಾಘನಾ ।
ರೋಗಪರ್ವತ ದಂಭೋಳಿ, ರ್ಮೃತ್ಯುದಾರು ಕುಠಾರಿಕಾ ॥ 144 ॥

ಮಹೇಶ್ವರೀ, ಮಹಾಕಾಳೀ, ಮಹಾಗ್ರಾಸಾ, ಮಹಾಽಶನಾ ।
ಅಪರ್ಣಾ, ಚಂಡಿಕಾ, ಚಂಡಮುಂಡಾಽಸುರ ನಿಷೂದಿನೀ ॥ 145 ॥

ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾ, ಸರ್ವಲೋಕೇಶೀ, ವಿಶ್ವಧಾರಿಣೀ ।
ತ್ರಿವರ್ಗದಾತ್ರೀ, ಸುಭಗಾ, ತ್ರ್ಯಂಬಕಾ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 146 ॥

ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾ, ಶುದ್ಧಾ, ಜಪಾಪುಷ್ಪ ನಿಭಾಕೃತಿಃ ।
ಓಜೋವತೀ, ದ್ಯುತಿಧರಾ, ಯಜ್ಞರೂಪಾ, ಪ್ರಿಯವ್ರತಾ ॥ 147 ॥

ದುರಾರಾಧ್ಯಾ, ದುರಾದರ್ಷಾ, ಪಾಟಲೀ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಹತೀ, ಮೇರುನಿಲಯಾ, ಮಂದಾರ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ॥ 148 ॥

ವೀರಾರಾಧ್ಯಾ, ವಿರಾಡ್ರೂಪಾ, ವಿರಜಾ, ವಿಶ್ವತೋಮುಖೀ ।
ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪಾ, ಪರಾಕಾಶಾ, ಪ್ರಾಣದಾ, ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ ॥ 149 ॥

ಮಾರ್ತಾಂಡ ಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾ, ಮಂತ್ರಿಣೀ ನ್ಯಸ್ತರಾಜ್ಯಧೂಃ ।
ತ್ರಿಪುರೇಶೀ, ಜಯತ್ಸೇನಾ, ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾ, ಪರಾಪರಾ ॥ 150 ॥

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾಽನಂದರೂಪಾ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಪರಾಯಣಾ ।
ಕಪರ್ದಿನೀ, ಕಲಾಮಾಲಾ, ಕಾಮಧುಕ್,ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ॥ 151 ॥

ಕಳಾನಿಧಿಃ, ಕಾವ್ಯಕಳಾ, ರಸಜ್ಞಾ, ರಸಶೇವಧಿಃ ।
ಪುಷ್ಟಾ, ಪುರಾತನಾ, ಪೂಜ್ಯಾ, ಪುಷ್ಕರಾ, ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾ ॥ 152 ॥

ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ, ಪರಂಧಾಮ, ಪರಮಾಣುಃ, ಪರಾತ್ಪರಾ ।
ಪಾಶಹಸ್ತಾ, ಪಾಶಹಂತ್ರೀ, ಪರಮಂತ್ರ ವಿಭೇದಿನೀ ॥ 153 ॥

ಮೂರ್ತಾ,ಽಮೂರ್ತಾ,ಽನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ, ಮುನಿ ಮಾನಸ ಹಂಸಿಕಾ ।
ಸತ್ಯವ್ರತಾ, ಸತ್ಯರೂಪಾ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿನೀ, ಸತೀ ॥ 154 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ, ಬ್ರಹ್ಮಜನನೀ, ಬಹುರೂಪಾ, ಬುಧಾರ್ಚಿತಾ ।
ಪ್ರಸವಿತ್ರೀ, ಪ್ರಚಂಡಾಽಜ್ಞಾ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಪ್ರಕಟಾಕೃತಿಃ ॥ 155 ॥

ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ, ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೀ, ಪಂಚಾಶತ್-ಪೀಠರೂಪಿಣೀ ।
ವಿಶೃಂಖಲಾ, ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಾ, ವೀರಮಾತಾ, ವಿಯತ್ಪ್ರಸೂಃ ॥ 156 ॥

ಮುಕುಂದಾ, ಮುಕ್ತಿ ನಿಲಯಾ, ಮೂಲವಿಗ್ರಹ ರೂಪಿಣೀ ।
ಭಾವಜ್ಞಾ, ಭವರೋಗಘ್ನೀ ಭವಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತಿನೀ ॥ 157 ॥

ಛಂದಸ್ಸಾರಾ, ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾ, ಮಂತ್ರಸಾರಾ, ತಲೋದರೀ ।
ಉದಾರಕೀರ್ತಿ, ರುದ್ದಾಮವೈಭವಾ, ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ ॥ 158 ॥

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯು ಜರಾತಪ್ತ ಜನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಾಯಿನೀ ।
ಸರ್ವೋಪನಿಷ ದುದ್ಘುಷ್ಟಾ, ಶಾಂತ್ಯತೀತ ಕಳಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 159 ॥

ಗಂಭೀರಾ, ಗಗನಾಂತಃಸ್ಥಾ, ಗರ್ವಿತಾ, ಗಾನಲೋಲುಪಾ ।
ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾ, ಕಾಷ್ಠಾ, ಕಾಂತಾ, ಕಾಂತಾರ್ಧ ವಿಗ್ರಹಾ ॥ 160 ॥

ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ನಿರ್ಮುಕ್ತಾ, ಕಾಮಕೇಳಿ ತರಂಗಿತಾ ।
ಕನತ್-ಕನಕತಾಟಂಕಾ, ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹ ಧಾರಿಣೀ ॥ 161 ॥

ಅಜಾಕ್ಷಯ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ, ಮುಗ್ಧಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಿನೀ ।
ಅಂತರ್ಮುಖ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ, ಬಹಿರ್ಮುಖ ಸುದುರ್ಲಭಾ ॥ 162 ॥

ತ್ರಯೀ, ತ್ರಿವರ್ಗ ನಿಲಯಾ, ತ್ರಿಸ್ಥಾ, ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ ।
ನಿರಾಮಯಾ, ನಿರಾಲಂಬಾ, ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾ, ಸುಧಾಸೃತಿಃ ॥ 163 ॥

ಸಂಸಾರಪಂಕ ನಿರ್ಮಗ್ನ ಸಮುದ್ಧರಣ ಪಂಡಿತಾ ।
ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ, ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೀ, ಯಜಮಾನ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 164 ॥

ಧರ್ಮಾಧಾರಾ, ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ, ಧನಧಾನ್ಯ ವಿವರ್ಧಿನೀ ।
ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾ, ವಿಪ್ರರೂಪಾ, ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣ ಕಾರಿಣೀ ॥ 165 ॥

ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾ, ವಿದ್ರುಮಾಭಾ, ವೈಷ್ಣವೀ, ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀ ।
ಅಯೋನಿ, ರ್ಯೋನಿನಿಲಯಾ, ಕೂಟಸ್ಥಾ, ಕುಲರೂಪಿಣೀ ॥ 166 ॥

ವೀರಗೋಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಾ, ವೀರಾ, ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾ, ನಾದರೂಪಿಣೀ ।
ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲನಾ, ಕಲ್ಯಾ ವಿದಗ್ಧಾ, ಬೈಂದವಾಸನಾ ॥ 167 ॥

ತತ್ತ್ವಾಧಿಕಾ, ತತ್ತ್ವಮಯೀ, ತತ್ತ್ವಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ, ಸೌಮ್ಯಾ, ಸದಾಶಿವ ಕುಟುಂಬಿನೀ ॥ 168 ॥

ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯ ಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ, ಸರ್ವಾಪದ್ವಿ ನಿವಾರಿಣೀ ।
ಸ್ವಸ್ಥಾ, ಸ್ವಭಾವಮಧುರಾ, ಧೀರಾ, ಧೀರ ಸಮರ್ಚಿತಾ ॥ 169 ॥

ಚೈತನ್ಯಾರ್ಘ್ಯ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ, ಚೈತನ್ಯ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಸದೋದಿತಾ, ಸದಾತುಷ್ಟಾ, ತರುಣಾದಿತ್ಯ ಪಾಟಲಾ ॥ 170 ॥

ದಕ್ಷಿಣಾ, ದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾ, ದರಸ್ಮೇರ ಮುಖಾಂಬುಜಾ ।
ಕೌಳಿನೀ ಕೇವಲಾ,ಽನರ್ಘ್ಯಾ ಕೈವಲ್ಯ ಪದದಾಯಿನೀ ॥ 171 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾ, ಸ್ತುತಿಮತೀ, ಶ್ರುತಿಸಂಸ್ತುತ ವೈಭವಾ ।
ಮನಸ್ವಿನೀ, ಮಾನವತೀ, ಮಹೇಶೀ, ಮಂಗಳಾಕೃತಿಃ ॥ 172 ॥

ವಿಶ್ವಮಾತಾ, ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ, ವಿರಾಗಿಣೀ।
ಪ್ರಗಲ್ಭಾ, ಪರಮೋದಾರಾ, ಪರಾಮೋದಾ, ಮನೋಮಯೀ ॥ 173 ॥

ವ್ಯೋಮಕೇಶೀ, ವಿಮಾನಸ್ಥಾ, ವಜ್ರಿಣೀ, ವಾಮಕೇಶ್ವರೀ ।
ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ, ಪಂಚಪ್ರೇತ ಮಂಚಾಧಿಶಾಯಿನೀ ॥ 174 ॥

ಪಂಚಮೀ, ಪಂಚಭೂತೇಶೀ, ಪಂಚ ಸಂಖ್ಯೋಪಚಾರಿಣೀ ।
ಶಾಶ್ವತೀ, ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾ, ಶರ್ಮದಾ, ಶಂಭುಮೋಹಿನೀ ॥ 175 ॥

ಧರಾ, ಧರಸುತಾ, ಧನ್ಯಾ, ಧರ್ಮಿಣೀ, ಧರ್ಮವರ್ಧಿನೀ ।
ಲೋಕಾತೀತಾ, ಗುಣಾತೀತಾ, ಸರ್ವಾತೀತಾ, ಶಮಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 176 ॥

ಬಂಧೂಕ ಕುಸುಮ ಪ್ರಖ್ಯಾ, ಬಾಲಾ, ಲೀಲಾವಿನೋದಿನೀ ।
ಸುಮಂಗಳೀ, ಸುಖಕರೀ, ಸುವೇಷಾಡ್ಯಾ, ಸುವಾಸಿನೀ ॥ 177 ॥

ಸುವಾಸಿನ್ಯರ್ಚನಪ್ರೀತಾ, ಶೋಭನಾ, ಶುದ್ಧ ಮಾನಸಾ ।
ಬಿಂದು ತರ್ಪಣ ಸಂತುಷ್ಟಾ, ಪೂರ್ವಜಾ, ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾ ॥ 178 ॥

ದಶಮುದ್ರಾ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ, ತ್ರಿಪುರಾ ಶ್ರೀವಶಂಕರೀ ।
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ, ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ, ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 179 ॥

ಯೋನಿಮುದ್ರಾ, ತ್ರಿಖಂಡೇಶೀ, ತ್ರಿಗುಣಾಂಬಾ, ತ್ರಿಕೋಣಗಾ ।
ಅನಘಾದ್ಭುತ ಚಾರಿತ್ರಾ, ವಾಂಛಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 180 ॥

ಅಭ್ಯಾಸಾತಿ ಶಯಜ್ಞಾತಾ, ಷಡಧ್ವಾತೀತ ರೂಪಿಣೀ ।
ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ, ರಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತ ದೀಪಿಕಾ ॥ 181 ॥

ಆಬಾಲಗೋಪ ವಿದಿತಾ, ಸರ್ವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯ ಶಾಸನಾ ।
ಶ್ರೀ ಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾ, ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರೀ ॥ 182 ॥

ಶ್ರೀ ಶಿವಾ, ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯ ರೂಪಿಣೀ, ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ ।
ಏವಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಹಸ್ರಕಂ ಜಗುಃ ॥ 183 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ, ಉತ್ತರಖಂಡೇ, ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯ ಸಂವಾದೇ, ಶ್ರೀಲಲಿತಾರಹಸ್ಯನಾಮ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ರಹಸ್ಯನಾಮ ಸಾಹಸ್ರಸ್ತೋತ್ರ ಕಥನಂ ನಾಮ
ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೌಳಿಸ್ಫುರ-
ತ್ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀ ಮಾಪೀನ ವಕ್ಷೋರುಹಾಮ್ ।
ಪಾಣಿಭ್ಯಾ ಮಲಿಪೂರ್ಣ ರತ್ನ ಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ
ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥ ರಕ್ತ ಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪರಾಮಂಬಿಕಾಮ್ ॥

ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ: ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ: ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

Lalitha Sahasranamam Lyrics in English:

Asyashrilalita sahasranama stotras mahamantrasya,
vashinyadi vagdevata
Rushayah anushtup chandaha shree lalitha parameshari devata
Shrimadvagbhava Kutetibijam madhyakuteti shaktih shaktinyasam
Karanyasancha kuryat mama Shree lalita parameshari prasada sidhyardhe
Jape viniyogaha
DHYANAM
Sinduraruna vigragam, trinayanam, manikyamaoli spharat Taranayaka
shekharam, smitamukhim, aapinavakshoruham Panibhyam, alipurnaratna
chashakam, raktotpalam bibhratim Saomyam ratna ghatasdha
raktacharanam Dhyayetparamanbikam
Arunam karuna tarangitakshim Dhruta pashankusha pushpa banachapam
Animadibhi ravrutam mayukhai Rahamityeva vibhavaye, bhavanim
Dhyayetpadmasanasdham vikasita Vadanam padmapatrayatakshim
Hemabham pitavastram karakalita Lasadhemapadmam varangim
Sarvalankarayuktam satata mabhayadam Bhaktanamram bhavanim Shree
vidyam shantamurtim sakala suranutam Sarvasanpatpradatrim
Sakunkuma vilepana malikachunbi sasturikam Samandahasi tekshenam
sasharachapa pashankusham Asheshajana mohini marunamalya
bhushanbaram Japakusuma bhasuram japavidhao smaredanbikam
Lalitha Sahasranamam Song Lyrics
Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree
chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata – 1
Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita
raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala – 2
Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka
nijaruna prabha-pura majabhramhanda mandala – 3
Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha
kuruvinda mani shrenee kanatkotira mandita – 4
Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita
mukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka – 5
Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika
vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana – 6
Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita
tarakanti tiraskari nasa-bharana bhasura – 7
Kadanba manjari klupta karna-pura mano-hara
tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala – 8
Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh
nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada – 9
Shudha vidyankurakara dvijapankti dvayojvala
karpura-vitikamoda samakarsha digantara – 10
Nijasanlapa madhurya vinirbhastitakachapi
mandasmita prabhapura majatkamesha manasa – 11
Anakalita sadrusya chubuka shree virajita
kamesha bada mangalya sutra-shobhita kandhara – 12
Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita
ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita – 13
Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani
nabhyalavala romali lata phala kuchadvaei – 14
Lakshya romalata bharata samunneya madhyama
stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya – 15
Arunaruna kaostunbha vastra bhasvatkatitati
ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita – 16
Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita
manikya makuta kara janudvaya virajita – 17
Endra-gopa parikshipta smaratunabha janghika
guda-gulpha kurma prushtajaeishnu prapadanvita – 18
Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna
padadvaya prabhajala parakruta saroruha – 19
Shinjanamani mangira mandita shrepadanbuja
marali mandagamana maha-lavanya shevadhih – 20
Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita
shiva-kameshvarankasdha shiva svadhinavallabha – 21
Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeika
chintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita – 22
Mahapadmatavi sansdha kadanba vanavasinee
sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee – 23
Devarshigana sanghata stuyamanatma-vaibhava
bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita – 24
Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita
asvarudadhishtitasva koti bhiravruta – 25
Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta
geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita – 26
Kiri-chakra radha-rudha dandanadha puraskruta
jvalamalinikakshipta mahni prakara madhyaga – 27
Bhandasainya vadhodyukta shakti vikrama harshita
nitya parakra matopa nireekshana samutsaka – 28
Bhanda-putra vadhodyukta balavikrama nandita
mantrinyanba virachita vishangavadhatoshita – 29
Vishukra pranaharana varahi viryanandita
kameshvara mukhaloka kalpita shreganeshvara – 30
Maha-ganesha nirbhinna vighnayantra praharshita
bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini – 31
Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih
mahapashupatastragni nirdagdha surasainika – 32
Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka
bramhependra mahendradi devasansdhutavaibhava – 33
Haranetragni sandagdakama sanjivanaoshadhih
shreemadvagbhavakutaika svarupa mukhapankaja – 34
Kantadhah-kati paryanta madhyakuta svarupinee
shakti-kutaikatapanna katyadhobhaga dharinee – 35
Mulamantratmika mulakutatraya kalebara
kulamrutaikarasika kulasanketapaline – 36
Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini
akula samayantasdha samayachara tatpara – 37
Muladharaika nilaya bramhagrandhi vibhedini
manipurantarudita vishnugrandhi vibhedine – 38
Aagyna-chakrantaralasdha rudra-grandhi vibhedini
sahasraranbujaruda sudhasarabhivarshinee – 39
Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhita
mahashakti-kundalini bisatantu taniyasi – 40
Bhavani bhavanagamya bhavaranya kutarika
bhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagyadaeini – 41
Bhakta-praya bhakta-gamya bhakti-vashya bhaya-paha
shanbhavi sharadaradhya sharvani sharmadaeini – 42
Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhanana
shatodari shantimati niradhara niranjana – 43
Nirpepa nirmala nitya nirakara nirakula
nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava – 44
Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashraya
nitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara – 45
Nishkarana nishkalanka nirupadhirnirishvara
niraga ragamadhani nirmada madanashini – 46
Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee
nirmama mamatahantri nishpapa papanashini – 47
Nishkrodha krodhashamani nirlobha lobhanashini
nisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini – 48
Nirvikalpanirabadha nirbheda bhedanashini
nirnasha mrutyumadhani nishkriya nishparigraha – 49
Nistula nilachikura nirapaya niratyaya
durlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada – 50
Dushta-dura duracharashamani doshavarjita
sarvagyna sandrakaruna samanadhika varjita – 51
Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatiprada
sarveshvari sarvamaei sarvamantrasvarupini – 52
Sarva-yantratmika sarvatantrarupa manonmani
mahishvari mahadivi mahalakshmi rmrudapriya – 53
Maharupa mahapujya mahapataka nashini
mahamaya magasatva mahashaktirmaharatih – 54
Mahabhoga mahaishvarya mahavirya mahabala
maha-bhudirmahasirdhirmahayogeshvareshvari – 55
Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana
mahayaga kramaradya mahabhairava pujita – 56
Maheshvara mahakalpa mahatandava sakshini
mahakamesha mahishi mahatripurasundari – 57
Chatushashtyupacharadya chatushashti kalamaei
mahachatushashtikoti yogini ganasevita – 58
Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga
charu rupacharuhasa charuchandra kaladhara – 59
Charachara jagannadha chakraraja niketana
parvati padmanayana padmarga samaprabha – 60
Panchapretasanasina panchabramha svarupini
chinmaei paramananda vigynanaghanarupini – 61
Dhyanadhyatru dhyeyarupa dharmadharma vivarjita
vishvarupa jagarini svapanti taijasatmika – 62
Supta pragynatmika turya sarvavasdhavivarjita
prushtikartri bramharupa goptri govindarupini – 63
Sanharini rudrarupa tirodhanakarishvari
sadashivanugrahada panchakrutya parayana – 64
Bhanumandala madhyasdha bhairavi bhagamalini
padmasana bhagavati padmanabha sahedari – 65
Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanavalih
sahasrashirshavadana sahasrakshi sahasrapat – 66
Aabramhakitajanani varvashrama vidhaeini
nijagyna rupanigama punyapunya phalaprada – 67
Shruti simanta sirurikruta padabja dhulika
sakalagama sandoha shukti sanputa maoktika – 68
Purushardhaprada purna bhogini bhuvaneshvari
anbika nadi nidhana paribramhendra sevita – 69
Narayani nadarupa namarupa vivarjita
hrinkari hrimati hrudya heyopadeyavarjita – 70
Rajarajarchita ragyni ramya rajivalochana
ranjani ramani rasya ranarkinkini mekhala – 71
Rama rakenduvadana ratirupa ratipriya
rakshakari rakshasaghni rama ramanalanpata – 72
Kamya kamakalarupa kadanba kusumapriya
kalyani jagatikanda karunarasasagara – 73
Kalavati kalalapa kanta kadanbari priya
varada vamanayana varunimadavihvala – 74
Vishvadhika vidavidya vindhyachala nivasini
vidhatri vidajanani vishnu maya vilasini – 75
Kshetra-svarupa kshetreshi kshetrakshetragynapalini
kshaya-vrudhi vinirmukta kshetrapala smarchita – 76
Vijaya vimala vandya mandaru janavatsala
vagvadini vamakeshi vahni mandala vasini – 77
Bhaktimatkalpalatika pashupasha vimochani
sanhruta sheshapashanda sadachara pravartika – 78
Tapatrayagni santapta samahladana chandrika
tatuni tapasaradhya tanumadhya tamo-paha – 79
Chiti statpadalakshyardha chidekarasa rupini
svatyanandalavibhuta bramhadyananda santatih – 80
Parapratyakchitirupa pashyanti paradevata
madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika – 81
Kameshari prananadi krutagyna kamapujita
shrungararasa sanpurna jaya jalandharasdhita – 82
Odyana pita nilaya nindu mandala vasini
rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata – 83
Sadyah prasadini vishvasakshini sakshivarjita
shadanga devata yukta shadgunya paripurita – 84
Nityaklinna nirupama nirvana sukhadaeini
nitya shodashika rupa shree kantardha sharirini – 85
Prabhavati prabha rupa prasidha parameshari
mulaprakruti ravyakta vyaktavyakta svarupini – 86
Vyapini vividhakara vidya vidya svarupini
mahakameshanayana kumudahlada kaomudi – 87
Bhaktahardhatamobheda bhanumadbanu santatih
shivaduti shivaradhya shivamurtishivankari – 88
Shivapriya shivapara shishteshta shishta-pujita
aprameya svaprakasha manovachamagochara – 89
Chichakti shchetanarupa jadashakti jadatmika
gayatri vyahruti sandhya dvijabrunda nishemita – 90
Tatvasana tatvamaei panchakoshantarah sdhita
nisima mahima nitya-yaovana madashalini – 91
Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuh
chandana drava digdhangi chanpeya kusumapriya – 92
Kushala komalakara kurukulla kuleshvari
kulakundalaya kaolamarga tatpara sevita – 93
Sumara gananadhanba tushtih pushtirmati dhrutih
shanti spastimati mantirnandini vignanashini – 94
Tejovati trinayana lolakshi kamarupini
malini hansini mata malayachala vasini – 95
Sumukhi nalini subhru shobhana suranaeika
karikanti kantimati kshobhini sukshmarupini – 96
Vajreshvari vamadevi vayovasdha vivarjita
sideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini – 97
Vishudichakra nilaya raktavarna trilochana
khatvangadi praharana vadanaika samanvita – 98
Payasanna priya tvaksdha pashuloka bhayankari
amrutadi mahashakti sanvruta dakinishvari – 99
Anahatabjanilaya shyamabha vadanadvaya
danshtrojvalakshamaladi dhara rudhira sansdhita – 100
Kalaratryadishaktyao-ghavruta snigdhao-dana priya
mahavirendra varada rakinyanba svarupini – 101
Manipurabja nilaya vadanatraya sanyuta
vajradikayudhopeta dayaryadibhiravruta – 102
Rakta-varna mansanishta gudanna pritamanasa
samsta bhakta sukhada lakinyanba svarupini – 103
Svadhishtananbujagata chaturvaktra manohara
shuladyayudha sanpanna pitavarna tigarvita – 104
Medhonishta maduprita bandinyadi samanvita
dadyannasakta hrudaya kakini rupadharini – 105
Muladharanbujarudha panchavaktrasdhi sanpdhita
ankushadi praharana varadadi nishevita – 106
Mudgaodanasaktachitta sakinyanba svarupini
aagynachakrabja nilaya shuklavarna shadanana – 107
Majasansdha hansavati mukhyashakti samanvita
haridranai karasika hakinirupa dharini – 108
Sahasradala padmasdha sarvavarnopashobhita
sarvayudhadharashukla sansdhita sarvatomukhi – 109
Sarvaodana pritachitta yakinyanba svarupini
svahasvadha mati rmedha shrutih smrutiranuttama – 110
Punyakirtih punyalabhya punyashravana kirtana
pulomajarchita bandhamochani bandhuralaka – 111
Vimarsharupini vidya viyadadi jagatprasuh
sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini – 112
Agraganya chintyarupa kalikalmashanashini
katyayani kalahantri kamalaksha nishevita – 113
Tanbulapuritamukhi dadimikusumaprabha
mrugashi mohini mudhya mrudani mitrarupini – 114
Nityatrupta bhaktanidhi rniyantri nikhileshvari
maityradi vasanalabhya mahapralayasakshini – 115
Parashaktih paranishta pragynana ghanarupini
madhvipanalasa matta matrukavarna rupini – 116
Mahakailasa nilaya mrunala mrududorlata
mahaniya dayamurti rmahasamrajyashalini – 117
Aatmavidya mahavidya shreevidya kamasevita
shree shodashaksharividya trikuta kamakotika – 118
Katakshakinkaribhuta kamala kotisevita
shirasdhita chandranibha phalasdhendra dhanuh prabha – 119
Hrudayasdha ravi prakhya trikonantara dipika
dakshayani daityahantri dakshayagyna vinashini – 120
Darandolita dirghakshi darahasojvalanmukhi
gurumurtirgunanidhi rgamata guhajanmabhuh – 121
Deveshi dandanitisdha daharakasha rupini
pratipanmukhyarakanta tidhimandala pujita – 122
Kalatmika kalanadha kavyalapa vinodini
sachamara ramavani savyadakshini sevita – 123
Aadishakti rameyatma parama pavanakrutih
anekakoti bramhanda janani divyavigraha – 124
Klinkari kevala guhyakaivalya padadaeini
tripura trijagadvandya trimurti stridasheshvari – 125
Tryakshari divyagandhadya sindura tilakanchita
uma shailendra tanaya gaori gandharava sevita – 126
Vidhvagarbha svarnagarbha varada vagadhishvari
dhyanagamyaparichedya gynanada gynanavigraha – 127
Sarvavedanta sanvedya satyananda svarupini
lopamudrarchita lilaklupta bramhanda mandala – 128
Adrushyadrushyarahita vigynatri vedyavarjita
yogini yogada yogya yoganandayugandhara – 129
Echashakti gynashakti kriyashakti svarupini
sarvadhara supratishta sadasadrupadharini – 130
Ashtamurtirajajaitri lokayatra vidhaeini
ekakini bhumarupa nirvaita dvaitavarjita – 131
Annada vasudha vrudha bramhatmaikya svarupini
bruhati bramhani bhramhi bramhananda balipriya – 132
Bhasharupa bruhatsena bhavabhava vivarjita
sukharadhya shubhakari shobhana sulabhagatih – 133
Rajarajishvari rajyadaeini rajyavallabha
raja tkrupa rajapita niveshitanija shrita – 134
Rajyalakshmih koshanadha chaturanga baleshvari
samrajyadaeini satyasandha sagaramekhala – 135
Dikshita daityashamani sarvaloka vashankari
sarvardhadatri savitri sachidananda rupini – 136
Deshakala parichinna sarvaga sarvamohini
sarsvati shastramaei guhanba guhyarupini – 137
Sarvopadhivinirmukta sadashiva pativrata
sanpradayeshvari sadhvi gurumandala rupini – 138
Kulottirna bhagaradhya maya madhumatimahi
gananba guhyakaradhya komalangi gurupriya – 139
Svatantra sarvatantreshi dakshanamurtirupini
sanakadi samaradhya shivagynana pradaeini – 140
Chitkala nandakalika premarupa prinankari
namaparayana prita nandivida nateshvari – 141
Midhya jagadadhishtana muktida muktirupini
lasyapriya layakari sajja ranbhadi vandita – 142
Bhavadava sudhavrusthih paparanya davanala
daorbhagya tula vatula jaradhvanta raviprabha – 143
Bhagyabhi chandrika bhakta chittakeki ghanaghna
rogaparvatadanbholi rmrutyudaru kutarika – 144
Mahishvari mahakali mahagrasa hamashani
aparna chanidika chandamundasura nishudini – 145
Ksharakshatmika sarvalikeshi vishadharini
trivargadatri subhaga tryanbaka trigunatmika – 146
Svargapavargada shudha japapushpa nibhakrutih
ojovati dyutidhara yagynarupa priyavrata – 147
Duraradhya duradhatsha patali kusumapriya
hamati merunilaya mandara kusumapriya – 148
Viraradhya viradrupa viraja vishatomukhi
pratyagrupa parakasha pranada pranarupini – 149
Martanda bairavaradhya mantrini nyastarajyadhuh
tripureshi jayatsena nistraigunya parapara – 150
Satyagynananandarupa samarsya parayana
kapardini kalamala kamadhukamarupini – 151
Kalanidhih kavyakala rasagyna rasashevadhih
pushtapuratana pujya pushkara pushkarekshana – 152
Paranjyotih parandhamah paramanuh paratpara
pashahasta pashahantri paramantra vibhedini – 153
Murta murta nityatrupta munimanasa hansika
satyavrata satyarupa sarvantaryamini sati – 154
Bramhani bramhajanani bahurupa budharchita
prasavitri prachandagyna pratishta prakatakruti – 155
Praneshvari pranadatri panchashatpritarupini
vishrunkhala viviktasdha viramata viyatprasuh – 156
Mukunda muktinilaya mulavigraharupini
bhavagyna bhavarogaghni bhavachakra pravartini – 157
Chandasara shastrasara mantrasara talodari
udarakirti rudhamavaibhava varnarupini – 158
Janmamrutyu jaratapta janavishranti daeini
sarvopanishadudghushta shantyatita kalatmika – 159
Ganbhira gaganantahsdha garvita ganalolupa
kalpanarahita kashtakanta kantardha vigraha – 160
Kartakarananirmukta kamakeli tarangita
kanatkanakatatanka lilavigrahadharini – 161
Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipraprasadini
antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha – 162
Traei trivarganilaya trisdha tripuramalini
niramaya niralanba svatmarama sudhasrutih – 163
Sansara pankanirmagna samudharana sandita
yagyna priya yagynakartri yajamana svarupini – 164
Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini
viprapriya viprarupa vishvabhramanakarini – 165
Vishvagrasa vidrumabha vaishnavi vishnuruini
ayoniryoninilaya kulasdha kularupini – 166
Viragoshtipriya vira naishkarmya nadarupini
vigynanakalana kalyavidagdha vhaindavasana – 167
Tatvadhika tatvamaei tatvamardha svarupini
samagana priya saomya sadashiva kutunbini – 168
Savyapasavyamargasdha sarva padvi nivarini
svasdha svabhavamadhura dhira dhirasamarchita – 169
Chaitanyardhya samaradhya chaitanya kusumapriya
sadodita sadatushta tarunadityapatala – 170
Dakshina dakshinaradhya darasmera mukhanbuja
kaolini kevala narghya kaivalyapadadaeini – 171
Stotrapriya stutimati shruti sanstuta vaibhava
manasvini manavati maheshi mangalakrutih – 172
Vishvamata jagadhatri vishalakshi viragini
pragalbha paramodara paramoda manomaei – 173
Vyomakeshi vimanasdha vajrini vamakeshvari
panchayagyna priya panchapreta manchadhishaeini – 174
Panchami panchabhuteshi panchasankhyopacharini
shashvati shashvataishvarya sarmada shanbhumohini – 175
Dharadharsuta dhanya dharmini dharmavardini
lokatita gunatita sarvatita shamatmika – 176
Bandhuka kusuma prakhya balalila vinodini
sumangali sukhakari suveshadya suvasini – 177
Suvasinyarchana prita shobhana shudhamanasa
bindutarpana santushta purvaja tripuranbika – 178
Dashamudra samaradhya tripura shrivanshankari
gynanamudra gynanagamya gynanagyneya svarupini – 179
Yonimudra trikhandeshi trigunanba trikonaga
anaghadbhuta charitra vanchitardha pradaeini – 180
Abhyasatishayagynata shadadhvatita rupini
avyajakarunamurti ragynanadhvanta dipika – 181
Aabalagopavidita sarvanullanghyashasana
shrichakrarajanilaya shrimatripurasundari – 182
Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbika
yvam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh – 183
Sree Lalitha Sahasranama Stotram Samaptam

CHANT THIS: Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics In Kannada
READ THIS: Kanakadhara Stotram lyrics

Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu:

అస్య శ్రీలలితాదివ్యసహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య | వశిన్యాదివాగ్దేవతా ఋషయః |అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ లలితా పరమేశ్వరీ దేవతా | శ్రీమద్వాగ్భవకూటేతి బీజమ్ |
మధ్యకూటేతి శక్తిః | శక్తికూటేతి కీలకమ్ | మూలప్రకృతిరితి ధ్యానమ్ | మూలమంత్రేణాంగన్యాసం కరన్యాసం చ కుర్యాత్ | మమ శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరీప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానం

సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌళిస్ఫురత్
తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీన వక్షోరుహామ్ |
పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం
సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్ ||

అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్ |
అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ||

ధ్యాయేత్పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ |
సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం
శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్ ||

సకుంకుమవిలేపనామళికచుంబికస్తూరికాం
సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశామ్ |
అశేషజనమోహినీం అరుణమాల్యభూషాంబరాం
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికామ్ ||

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం

ఓం శ్రీమాతా శ్రీమహారాజ్ఞీ శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ |
చిదగ్నికుండసంభూతా దేవకార్యసముద్యతా ||

ఉద్యద్భానుసహస్రాభా చతుర్బాహుసమన్వితా |
రాగస్వరూపపాశాఢ్యా క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా ||

మనోరూపేక్షుకోదండా పంచతన్మాత్రసాయకా |
నిజారుణప్రభాపూరమజ్జద్బ్రహ్మాండమండలా ||

చంపకాశోకపున్నాగసౌగంధికలసత్కచా |
కురువిందమణిశ్రేణీకనత్కోటీరమండితా ||

అష్టమీచంద్రవిభ్రాజదళికస్థలశోభితా |
ముఖచంద్రకళంకాభమృగనాభివిశేషకా ||

వదనస్మరమాంగళ్యగృహతోరణచిల్లికా |
వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహచలన్మీనాభలోచనా ||

నవచంపకపుష్పాభనాసాదండవిరాజితా |
తారాకాంతితిరస్కారినాసాభరణభాసురా ||

కదంబమంజరీక్లప్తకర్ణపూరమనోహరా |
తాటంకయుగళీభూతతపనోడుపమండలా ||

పద్మరాగశిలాదర్శపరిభావికపోలభూః |
నవవిద్రుమబింబశ్రీన్యక్కారిరదనచ్ఛదా ||

శుద్ధవిద్యాంకురాకారద్విజపంక్తిద్వయోజ్జ్వలా |
కర్పూరవీటికామోదసమాకర్షద్దిగంతరా ||

నిజసల్లాపమాధుర్యవినిర్భర్త్సితకచ్ఛపీ |
మందస్మితప్రభాపూరమజ్జత్కామేశమానసా ||

అనాకలితసాదృశ్యచుబుకశ్రీవిరాజితా |
కామేశబద్ధమాంగళ్యసూత్రశోభితకంధరా ||

కనకాంగదకేయూరకమనీయభుజాన్వితా |
రత్నగ్రైవేయచింతాకలోలముక్తాఫలాన్వితా ||

కామేశ్వరప్రేమరత్నమణిప్రతిపణస్తనీ |
నాభ్యాలవాలరోమాళిలతాఫలకుచద్వయీ ||

లక్ష్యరోమలతాధారతాసమున్నేయమధ్యమా |
స్తనభారదళన్మధ్యపట్టబంధవళిత్రయా ||

అరుణారుణకౌసుంభవస్త్రభాస్వత్కటీతటీ |
రత్నకింకిణికారమ్యరశనాదామభూషితా ||

కామేశజ్ఞాతసౌభాగ్యమార్దవోరుద్వయాన్వితా |
మాణిక్యముకుటాకారజానుద్వయవిరాజితా ||

ఇంద్రగోపపరిక్షిప్తస్మరతూణాభజంఘికా |
గూఢగుల్ఫా కూర్మపృష్ఠజయిష్ణుప్రపదాన్వితా ||

నఖదీధితిసంఛన్ననమజ్జనతమోగుణా |
పదద్వయప్రభాజాలపరాకృతసరోరుహా ||

సింజానమణిమంజీరమండితశ్రీపదాంబుజా |
మరాళీమందగమనా మహాలావణ్యశేవధిః ||

సర్వారుణాఽనవద్యాంగీ సర్వాభరణభూషితా |
శివకామేశ్వరాంకస్థా శివా స్వాధీనవల్లభా ||

సుమేరుమధ్యశృంగస్థా శ్రీమన్నగరనాయికా |
చింతామణిగృహాంతస్థా పంచబ్రహ్మాసనస్థితా ||

మహాపద్మాటవీసంస్థా కదంబవనవాసినీ |
సుధాసాగరమధ్యస్థా కామాక్షీ కామదాయినీ ||

దేవర్షిగణసంఘాతస్తూయమానాత్మవైభవా |
భండాసురవధోద్యుక్తశక్తిసేనాసమన్వితా ||

సంపత్కరీసమారూఢసింధురవ్రజసేవితా |
అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటికోటిభిరావృతా ||

చక్రరాజరథారూఢసర్వాయుధపరిష్కృతా |
గేయచక్రరథారూఢమంత్రిణీపరిసేవితా ||

కిరిచక్రరథారూఢదండనాథాపురస్కృతా |
జ్వాలామాలినికాక్షిప్తవహ్నిప్రాకారమధ్యగా ||

భండసైన్యవధోద్యుక్తశక్తివిక్రమహర్షితా |
నిత్యాపరాక్రమాటోపనిరీక్షణసముత్సుకా ||

భండపుత్రవధోద్యుక్తబాలావిక్రమనందితా |
మంత్రిణ్యంబావిరచితవిషంగవధతోషితా ||

విశుక్రప్రాణహరణవారాహీవీర్యనందితా |
కామేశ్వరముఖాలోకకల్పితశ్రీగణేశ్వరా ||

మహాగణేశనిర్భిన్నవిఘ్నయంత్రప్రహర్షితా |
భండాసురేంద్రనిర్ముక్తశస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణీ ||

కరాంగుళినఖోత్పన్ననారాయణదశాకృతిః |
మహాపాశుపతాస్త్రాగ్నినిర్దగ్ధాసురసైనికా ||

కామేశ్వరాస్త్రనిర్దగ్ధసభండాసురశూన్యకా |
బ్రహ్మోపేంద్రమహేంద్రాదిదేవసంస్తుతవైభవా ||

హరనేత్రాగ్నిసందగ్ధకామసంజీవనౌషధిః |
శ్రీమద్వాగ్భవకూటైకస్వరూపముఖపంకజా ||

కంఠాధఃకటిపర్యంతమధ్యకూటస్వరూపిణీ |
శక్తికూటైకతాపన్నకట్యధోభాగధారిణీ ||

మూలమంత్రాత్మికా మూలకూటత్రయకళేబరా |
కులామృతైకరసికా కులసంకేతపాలినీ ||

కులాంగనా కులాంతస్థా కౌళినీ కులయోగినీ |
అకులా సమయాంతస్థా సమయాచారతత్పరా ||

మూలాధారైకనిలయా బ్రహ్మగ్రంథివిభేదినీ |
మణిపూరాంతరుదితా విష్ణుగ్రంథివిభేదినీ ||

ఆజ్ఞాచక్రాంతరాళస్థా రుద్రగ్రంథివిభేదినీ |
సహస్రారాంబుజారూఢా సుధాసారాభివర్షిణీ ||

తటిల్లతాసమరుచి-ష్షట్చక్రోపరిసంస్థితా |
మహాశక్తిః కుండలినీ బిసతంతుతనీయసీ ||

భవానీ భావనాగమ్యా భవారణ్యకుఠారికా |
భద్రప్రియా భద్రమూర్తి-ర్భక్తసౌభాగ్యదాయినీ ||

భక్తప్రియా భక్తిగమ్యా భక్తివశ్యా భయాపహా |
శాంభవీ శారదారాధ్యా శర్వాణీ శర్మదాయినీ ||

శాంకరీ శ్రీకరీ సాధ్వీ శరచ్చంద్రనిభాననా |
శాతోదరీ శాంతిమతీ నిరాధారా నిరంజనా ||

నిర్లేపా నిర్మలా నిత్యా నిరాకారా నిరాకులా |
నిర్గుణా నిష్కలా శాంతా నిష్కామా నిరుపప్లవా ||

నిత్యముక్తా నిర్వికారా నిష్ప్రపంచా నిరాశ్రయా |
నిత్యశుద్ధా నిత్యబుద్ధా నిరవద్యా నిరంతరా ||

నిష్కారణా నిష్కళంకా నిరుపాధి-ర్నిరీశ్వరా |
నీరాగా రాగమథనీ నిర్మదా మదనాశినీ ||

నిశ్చింతా నిరహంకారా నిర్మోహా మోహనాశినీ |
నిర్మమా మమతాహంత్రీ నిష్పాపా పాపనాశినీ ||

నిష్క్రోధా క్రోధశమనీ నిర్లోభా లోభనాశినీ |
నిస్సంశయా సంశయఘ్నీ నిర్భవా భవనాశినీ ||

నిర్వికల్పా నిరాబాధా నిర్భేదా భేదనాశినీ |
నిర్నాశా మృత్యుమథనీ నిష్క్రియా నిష్పరిగ్రహా ||

నిస్తులా నీలచికురా నిరపాయా నిరత్యయా |
దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఃఖహంత్రీ సుఖప్రదా ||

దుష్టదూరా దురాచారశమనీ దోషవర్జితా |
సర్వజ్ఞా సాంద్రకరుణా సమానాధికవర్జితా ||

సర్వశక్తిమయీ సర్వమంగళా సద్గతిప్రదా |
సర్వేశ్వరీ సర్వమయీ సర్వమంత్రస్వరూపిణీ ||

సర్వయంత్రాత్మికా సర్వతంత్రరూపా మనోన్మనీ |
మాహేశ్వరీ మహాదేవీ మహాలక్ష్మీ-ర్మృడప్రియా ||

మహారూపా మహాపూజ్యా మహాపాతకనాశినీ |
మహామాయా మహాసత్త్వా మహాశక్తి-ర్మహారతిః ||

మహాభోగా మహైశ్వర్యా మహావీర్యా మహాబలా |
మహాబుద్ధి-ర్మహాసిద్ధి-ర్మహాయోగీశ్వరేశ్వరీ ||

మహాతంత్రా మహామంత్రా మహాయంత్రా మహాసనా |
మహాయాగక్రమారాధ్యా మహాభైరవపూజితా ||

మహేశ్వరమహాకల్పమహాతాండవసాక్షిణీ |
మహాకామేశమహిషీ మహాత్రిపురసుందరీ ||

చతుఃషష్ట్యుపచారాఢ్యా చతుఃషష్టికలామయీ |
మహాచతుఃషష్టికోటియోగినీగణసేవితా ||

మనువిద్యా చంద్రవిద్యా చంద్రమండలమధ్యగా |
చారురూపా చారుహాసా చారుచంద్రకళాధరా ||

చరాచరజగన్నాథా చక్రరాజనికేతనా |
పార్వతీ పద్మనయనా పద్మరాగసమప్రభా ||

పంచప్రేతాసనాసీనా పంచబ్రహ్మస్వరూపిణీ |
చిన్మయీ పరమానందా విజ్ఞానఘనరూపిణీ ||

ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపా ధర్మాధర్మవివర్జితా |
విశ్వరూపా జాగరిణీ స్వపంతీ తైజసాత్మికా ||

సుప్తా ప్రాజ్ఞాత్మికా తుర్యా సర్వావస్థావివర్జితా |
సృష్టికర్త్రీ బ్రహ్మరూపా గోప్త్రీ గోవిందరూపిణీ ||

సంహారిణీ రుద్రరూపా తిరోధానకరీశ్వరీ |
సదాశివాఽనుగ్రహదా పంచకృత్యపరాయణా ||

భానుమండలమధ్యస్థా భైరవీ భగమాలినీ |
పద్మాసనా భగవతీ పద్మనాభసహోదరీ ||

ఉన్మేషనిమిషోత్పన్నవిపన్నభువనావళిః |
సహస్రశీర్షవదనా సహస్రాక్షీ సహస్రపాత్ ||

ఆబ్రహ్మకీటజననీ వర్ణాశ్రమవిధాయినీ |
నిజాజ్ఞారూపనిగమా పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదా ||

శ్రుతిసీమంతసిందూరీకృతపాదాబ్జధూళికా |
సకలాగమసందోహశుక్తిసంపుటమౌక్తికా ||

పురుషార్థప్రదా పూర్ణా భోగినీ భువనేశ్వరీ |
అంబికాఽనాదినిధనా హరిబ్రహ్మేంద్రసేవితా ||

నారాయణీ నాదరూపా నామరూపవివర్జితా |
హ్రీంకారీ హ్రీమతీ హృద్యా హేయోపాదేయవర్జితా ||

రాజరాజార్చితా రాజ్ఞీ రమ్యా రాజీవలోచనా |
రంజనీ రమణీ రస్యా రణత్కింకిణిమేఖలా ||

రమా రాకేందువదనా రతిరూపా రతిప్రియా |
రక్షాకరీ రాక్షసఘ్నీ రామా రమణలంపటా ||

కామ్యా కామకలారూపా కదంబకుసుమప్రియా |
కళ్యాణీ జగతీకందా కరుణారససాగరా ||

కళావతీ కళాలాపా కాంతా కాదంబరీప్రియా |
వరదా వామనయనా వారుణీమదవిహ్వలా ||

విశ్వాధికా వేదవేద్యా వింధ్యాచలనివాసినీ |
విధాత్రీ వేదజననీ విష్ణుమాయా విలాసినీ ||

క్షేత్రస్వరూపా క్షేత్రేశీ క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలినీ |
క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తా క్షేత్రపాలసమర్చితా ||

విజయా విమలా వంద్యా వందారుజనవత్సలా |
వాగ్వాదినీ వామకేశీ వహ్నిమండలవాసినీ ||

భక్తిమత్కల్పలతికా పశుపాశవిమోచినీ |
సంహృతాశేషపాషండా సదాచారప్రవర్తికా ||

తాపత్రయాగ్నిసంతప్తసమాహ్లాదనచంద్రికా |
తరుణీ తాపసారాధ్యా తనుమధ్యా తమోఽపహా ||

చితిస్తత్పదలక్ష్యార్థా చిదేకరసరూపిణీ |
స్వాత్మానందలవీభూతబ్రహ్మాద్యానందసంతతిః ||

పరా ప్రత్యక్చితీరూపా పశ్యంతీ పరదేవతా |
మధ్యమా వైఖరీరూపా భక్తమానసహంసికా ||

కామేశ్వరప్రాణనాడీ కృతజ్ఞా కామపూజితా |
శృంగారరససంపూర్ణా జయా జాలంధరస్థితా ||

ఓడ్యాణపీఠనిలయా బిందుమండలవాసినీ |
రహోయాగక్రమారాధ్యా రహస్తర్పణతర్పితా ||

సద్యఃప్రసాదినీ విశ్వసాక్షిణీ సాక్షివర్జితా |
షడంగదేవతాయుక్తా షాడ్గుణ్యపరిపూరితా ||

నిత్యక్లిన్నా నిరుపమా నిర్వాణసుఖదాయినీ |
నిత్యాషోడశికారూపా శ్రీకంఠార్ధశరీరిణీ ||

ప్రభావతీ ప్రభారూపా ప్రసిద్ధా పరమేశ్వరీ |
మూలప్రకృతి-రవ్యక్తా వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపిణీ ||

వ్యాపినీ వివిధాకారా విద్యాఽవిద్యాస్వరూపిణీ |
మహాకామేశనయనకుముదాహ్లాదకౌముదీ ||

భక్తహార్దతమోభేదభానుమద్భానుసంతతిః |
శివదూతీ శివారాధ్యా శివమూర్తి-శ్శివంకరీ ||

శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్టా శిష్టపూజితా |
అప్రమేయా స్వప్రకాశా మనోవాచామగోచరా ||

చిచ్ఛక్తి-శ్చేతనారూపా జడశక్తి-ర్జడాత్మికా |
గాయత్రీ వ్యాహృతి-స్సంధ్యా ద్విజబృందనిషేవితా ||

తత్త్వాసనా తత్త్వమయీ పంచకోశాంతరస్థితా |
నిస్సీమమహిమా నిత్యయౌవనా మదశాలినీ ||

మదఘూర్ణితరక్తాక్షీ మదపాటలగండభూః |
చందనద్రవదిగ్ధాంగీ చాంపేయకుసుమప్రియా ||

కుశలా కోమలాకారా కురుకుళ్లా కుళేశ్వరీ |
కుళకుండాలయా కౌళమార్గతత్పరసేవితా ||

కుమారగణనాథాంబా తుష్టిః పుష్టి-ర్మతి-ర్ధృతిః |
శాంతిః స్వస్తిమతీ కాంతి-ర్నందినీ విఘ్ననాశినీ ||

తేజోవతీ త్రినయనా లోలాక్షీకామరూపిణీ |
మాలినీ హంసినీ మాతా మలయాచలవాసినీ ||

సుముఖీ నళినీ సుభ్రూః శోభనా సురనాయికా |
కాలకంఠీ కాంతిమతీ క్షోభిణీ సూక్ష్మరూపిణీ ||

వజ్రేశ్వరీ వామదేవీ వయోఽవస్థావివర్జితా |
సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధవిద్యా సిద్ధమాతా యశస్వినీ ||

విశుద్ధిచక్రనిలయాఽఽరక్తవర్ణా త్రిలోచనా |
ఖట్వాంగాదిప్రహరణా వదనైకసమన్వితా ||

పాయసాన్నప్రియా త్వక్స్థా పశులోకభయంకరీ |
అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతా ఢాకినీశ్వరీ ||

అనాహతాబ్జనిలయా శ్యామాభా వదనద్వయా |
దంష్ట్రోజ్జ్వలాఽక్షమాలాదిధరా రుధిరసంస్థితా ||

కాళరాత్ర్యాదిశక్త్యౌఘవృతా స్నిగ్ధౌదనప్రియా |
మహావీరేంద్రవరదా రాకిన్యంబాస్వరూపిణీ ||

మణిపూరాబ్జనిలయా వదనత్రయసంయుతా |
వజ్రాదికాయుధోపేతా డామర్యాదిభిరావృతా ||

రక్తవర్ణా మాంసనిష్ఠా గుడాన్నప్రీతమానసా |
సమస్తభక్తసుఖదా లాకిన్యంబాస్వరూపిణీ ||

స్వాధిష్ఠానాంబుజగతా చతుర్వక్త్రమనోహరా |
శూలాద్యాయుధసంపన్నా పీతవర్ణాఽతిగర్వితా ||

మేదోనిష్ఠా మధుప్రీతా బందిన్యాదిసమన్వితా |
దధ్యన్నాసక్తహృదయా కాకినీరూపధారిణీ ||

మూలాధారాంబుజారూఢా పంచవక్త్రాఽస్థిసంస్థితా |
అంకుశాదిప్రహరణా వరదాదినిషేవితా ||

ముద్గౌదనాసక్తచిత్తా సాకిన్యంబాస్వరూపిణీ |
ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనిలయా శుక్లవర్ణా షడాననా ||

మజ్జాసంస్థా హంసవతీముఖ్యశక్తిసమన్వితా |
హరిద్రాన్నైకరసికా హాకినీరూపధారిణీ ||

సహస్రదళపద్మస్థా సర్వవర్ణోపశోభితా |
సర్వాయుధధరా శుక్లసంస్థితా సర్వతోముఖీ ||

సర్వౌదనప్రీతచిత్తా యాకిన్యంబాస్వరూపిణీ |
స్వాహా స్వధాఽమతి-ర్మేధా శ్రుతిః స్మృతి-రనుత్తమా ||

పుణ్యకీర్తిః పుణ్యలభ్యా పుణ్యశ్రవణకీర్తనా |
పులోమజార్చితా బంధమోచనీ బంధురాలకా ||

విమర్శరూపిణీ విద్యా వియదాదిజగత్ప్రసూః |
సర్వవ్యాధిప్రశమనీ సర్వమృత్యునివారిణీ ||

అగ్రగణ్యాఽచింత్యరూపా కలికల్మషనాశినీ |
కాత్యాయనీ కాలహంత్రీ కమలాక్షనిషేవితా ||

తాంబూలపూరితముఖీ దాడిమీకుసుమప్రభా |
మృగాక్షీ మోహినీ ముఖ్యా మృడానీ మిత్రరూపిణీ ||

నిత్యతృప్తా భక్తనిధి-ర్నియంత్రీ నిఖిలేశ్వరీ |
మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యా మహాప్రళయసాక్షిణీ ||

పరాశక్తిః పరానిష్ఠా ప్రజ్ఞానఘనరూపిణీ |
మాధ్వీపానాలసా మత్తా మాతృకావర్ణరూపిణీ ||

మహాకైలాసనిలయా మృణాలమృదుదోర్లతా |
మహనీయా దయామూర్తి-ర్మహాసామ్రాజ్యశాలినీ ||

ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా శ్రీవిద్యా కామసేవితా |
శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యా త్రికూటా కామకోటికా ||

కటాక్షకింకరీభూతకమలాకోటిసేవితా |
శిరస్స్థితా చంద్రనిభా ఫాలస్థే-ంద్రధనుఃప్రభా ||

హృదయస్థా రవిప్రఖ్యా త్రికోణాంతరదీపికా |
దాక్షాయణీ దైత్యహంత్రీ దక్షయజ్ఞవినాశినీ ||

దరాందోళితదీర్ఘాక్షీ దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ |
గురుమూర్తి-ర్గుణనిధి-ర్గోమాతా గుహజన్మభూః ||

దేవేశీ దండనీతిస్థా దహరాకాశరూపిణీ |
ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాంతతిథిమండలపూజితా ||

కళాత్మికా కళానాథా కావ్యాలాపవినోదినీ |
సచామరరమావాణీసవ్యదక్షిణసేవితా ||

ఆదిశక్తి-రమేయాఽఽత్మా పరమా పావనాకృతిః |
అనేకకోటిబ్రహ్మాండజననీ దివ్యవిగ్రహా ||

క్లీంకారీ కేవలా గుహ్యా కైవల్యపదదాయినీ |
త్రిపురా త్రిజగద్వంద్యా త్రిమూర్తి-స్త్రిదశేశ్వరీ ||

త్ర్యక్షరీ దివ్యగంధాఢ్యా సిందూరతిలకాంచితా |
ఉమా శైలేంద్రతనయా గౌరీ గంధర్వసేవితా ||

విశ్వగర్భా స్వర్ణగర్భా వరదా వాగధీశ్వరీ |
ధ్యానగమ్యాఽపరిచ్ఛేద్యా జ్ఞానదా జ్ఞానవిగ్రహా ||

సర్వవేదాంతసంవేద్యా సత్యానందస్వరూపిణీ |
లోపాముద్రార్చితా లీలాక్లప్తబ్రహ్మాండమండలా ||

అదృశ్యా దృశ్యరహితా విజ్ఞాత్రీ వేద్యవర్జితా |
యోగినీ యోగదా యోగ్యా యోగానందా యుగంధరా ||

ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తిస్వరూపిణీ |
సర్వాధారా సుప్రతిష్ఠా సదసద్రూపధారిణీ ||

అష్టమూర్తి-రజాజైత్రీ లోకయాత్రావిధాయినీ |
ఏకాకినీ భూమరూపా నిర్ద్వైతా ద్వైతవర్జితా ||

అన్నదా వసుదా వృద్ధా బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణీ |
బృహతీ బ్రాహ్మణీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మానందా బలిప్రియా ||

భాషారూపా బృహత్సేనా భావాభావవివర్జితా |
సుఖారాధ్యా శుభకరీ శోభనాసులభాగతిః ||

రాజరాజేశ్వరీ రాజ్యదాయినీ రాజ్యవల్లభా |
రాజత్కృపా రాజపీఠనివేశితనిజాశ్రితా ||

రాజ్యలక్ష్మీః కోశనాథా చతురంగబలేశ్వరీ |
సామ్రాజ్యదాయినీ సత్యసంధా సాగరమేఖలా ||

దీక్షితా దైత్యశమనీ సర్వలోకవశంకరీ |
సర్వార్థదాత్రీ సావిత్రీ సచ్చిదానందరూపిణీ ||

దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నా సర్వగా సర్వమోహినీ |
సరస్వతీ శాస్త్రమయీ గుహాంబా గుహ్యరూపిణీ ||

సర్వోపాధివినిర్ముక్తా సదాశివపతివ్రతా |
సంప్రదాయేశ్వరీ సాధ్వీ గురుమండలరూపిణీ ||

కులోత్తీర్ణా భగారాధ్యా మాయా మధుమతీ మహీ |
గణాంబా గుహ్యకారాధ్యా కోమలాంగీ గురుప్రియా ||

స్వతంత్రా సర్వతంత్రేశీ దక్షిణామూర్తిరూపిణీ |
సనకాదిసమారాధ్యా శివజ్ఞానప్రదాయినీ ||

చిత్కళాఽఽనందకలికా ప్రేమరూపా ప్రియంకరీ |
నామపారాయణప్రీతా నందివిద్యా నటేశ్వరీ ||

మిథ్యాజగదధిష్ఠానా ముక్తిదా ముక్తిరూపిణీ |
లాస్యప్రియా లయకరీ లజ్జా రంభాదివందితా ||

భవదావసుధావృష్టిః పాపారణ్యదవానలా |
దౌర్భాగ్యతూలవాతూలా జరాధ్వాంతరవిప్రభా ||

భాగ్యాబ్ధిచంద్రికా భక్తచిత్తకేకిఘనాఘనా |
రోగపర్వతదంభోళి-ర్మృత్యుదారుకుఠారికా ||

మహేశ్వరీ మహాకాళీ మహాగ్రాసా మహాశనా |
అపర్ణా చండికా చండముండాసురనిషూదినీ ||

క్షరాక్షరాత్మికా సర్వలోకేశీ విశ్వధారిణీ |
త్రివర్గదాత్రీ సుభగా త్ర్యంబకా త్రిగుణాత్మికా ||

స్వర్గాపవర్గదా శుద్ధా జపాపుష్పనిభాకృతిః |
ఓజోవతీ ద్యుతిధరా యజ్ఞరూపా ప్రియవ్రతా ||

దురారాధ్యా దురాధర్షా పాటలీకుసుమప్రియా |
మహతీ మేరునిలయా మందారకుసుమప్రియా ||

వీరారాధ్యా విరాడ్రూపా విరజా విశ్వతోముఖీ |
ప్రత్యగ్రూపా పరాకాశా ప్రాణదా ప్రాణరూపిణీ ||

మార్తాండభైరవారాధ్యా మంత్రిణీన్యస్తరాజ్యధూః |
త్రిపురేశీ జయత్సేనా నిస్త్రైగుణ్యా పరాపరా ||

సత్యజ్ఞానానందరూపా సామరస్యపరాయణా |
కపర్దినీ కళామాలా కామధు-క్కామరూపిణీ ||

కళానిధిః కావ్యకళా రసజ్ఞా రసశేవధిః |
పుష్టా పురాతనా పూజ్యా పుష్కరా పుష్కరేక్షణా ||

పరంజ్యోతిః పరంధామ పరమాణుః పరాత్పరా |
పాశహస్తా పాశహంత్రీ పరమంత్రవిభేదినీ ||

మూర్తాఽమూర్తా నిత్యతృప్తా మునిమానసహంసికా |
సత్యవ్రతా సత్యరూపా సర్వాంతర్యామినీ సతీ ||

బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మజననీ బహురూపా బుధార్చితా |
ప్రసవిత్రీ ప్రచండాఽఽజ్ఞా ప్రతిష్ఠా ప్రకటాకృతిః ||

ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణదాత్రీ పంచాశత్పీఠరూపిణీ |
విశృంఖలా వివిక్తస్థా వీరమాతా వియత్ప్రసూః ||

ముకుందా ముక్తినిలయా మూలవిగ్రహరూపిణీ |
భావజ్ఞా భవరోగఘ్నీ భవచక్రప్రవర్తినీ ||

ఛందస్సారా శాస్త్రసారా మంత్రసారా తలోదరీ |
ఉదారకీర్తి-రుద్దామవైభవా వర్ణరూపిణీ ||

జన్మమృత్యుజరాతప్తజనవిశ్రాంతిదాయినీ |
సర్వోపనిషదుద్ఘుష్టా శాంత్యతీతకళాత్మికా ||

గంభీరా గగనాంతఃస్థా గర్వితా గానలోలుపా |
కల్పనారహితా కాష్ఠాఽకాంతా కాంతార్ధవిగ్రహా ||

కార్యకారణనిర్ముక్తా కామకేళితరంగితా |
కనత్కనకతాటంకా లీలావిగ్రహధారిణీ ||

అజా క్షయవినిర్ముక్తా ముగ్ధా క్షిప్రప్రసాదినీ |
అంతర్ముఖసమారాధ్యా బహిర్ముఖసుదుర్లభా ||

త్రయీ త్రివర్గనిలయా త్రిస్థా త్రిపురమాలినీ |
నిరామయా నిరాలంబా స్వాత్మారామా సుధాసృతిః ||

సంసారపంకనిర్మగ్నసముద్ధరణపండితా |
యజ్ఞప్రియా యజ్ఞకర్త్రీ యజమానస్వరూపిణీ ||

ధర్మాధారా ధనాధ్యక్షా ధనధాన్యవివర్ధినీ |
విప్రప్రియా విప్రరూపా విశ్వభ్రమణకారిణీ ||

విశ్వగ్రాసా విద్రుమాభా వైష్ణవీ విష్ణురూపిణీ |
అయోని-ర్యోనినిలయా కూటస్థా కులరూపిణీ ||

వీరగోష్ఠీప్రియా వీరా నైష్కర్మ్యా నాదరూపిణీ |
విజ్ఞానకలనా కల్యా విదగ్ధా బైందవాసనా ||

తత్త్వాధికా తత్త్వమయీ తత్త్వమర్థస్వరూపిణీ |
సామగానప్రియా సౌమ్యా సదాశివకుటుంబినీ ||

సవ్యాపసవ్యమార్గస్థా సర్వాపద్వినివారిణీ |
స్వస్థా స్వభావమధురా ధీరా ధీరసమర్చితా ||

చైతన్యార్ఘ్యసమారాధ్యా చైతన్యకుసుమప్రియా |
సదోదితా సదాతుష్టా తరుణాదిత్యపాటలా ||

దక్షిణాదక్షిణారాధ్యా దరస్మేరముఖాంబుజా |
కౌళినీకేవలాఽనర్ఘ్యకైవల్యపదదాయినీ ||

స్తోత్రప్రియా స్తుతిమతీ శ్రుతిసంస్తుతవైభవా |
మనస్వినీ మానవతీ మహేశీ మంగళాకృతిః ||

విశ్వమాతా జగద్ధాత్రీ విశాలాక్షీ విరాగిణీ |
ప్రగల్భా పరమోదారా పరామోదా మనోమయీ ||

వ్యోమకేశీ విమానస్థా వజ్రిణీ వామకేశ్వరీ |
పంచయజ్ఞప్రియా పంచప్రేతమంచాధిశాయినీ ||

పంచమీ పంచభూతేశీ పంచసంఖ్యోపచారిణీ |
శాశ్వతీ శాశ్వతైశ్వర్యా శర్మదా శంభుమోహినీ ||

ధరా ధరసుతా ధన్యా ధర్మిణీ ధర్మవర్ధినీ |
లోకాతీతా గుణాతీతా సర్వాతీతా శమాత్మికా ||

బంధూకకుసుమప్రఖ్యా బాలా లీలావినోదినీ |
సుమంగళీ సుఖకరీ సువేషాఢ్యా సువాసినీ ||

సువాసిన్యర్చనప్రీతాఽఽశోభనా శుద్ధమానసా |
బిందుతర్పణసంతుష్టా పూర్వజా త్రిపురాంబికా ||

దశముద్రాసమారాధ్యా త్రిపురాశ్రీవశంకరీ |
జ్ఞానముద్రా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపిణీ ||

యోనిముద్రా త్రిఖండేశీ త్రిగుణాంబా త్రికోణగా |
అనఘాఽద్భుతచారిత్రా వాంఛితార్థప్రదాయినీ ||

అభ్యాసాతిశయజ్ఞాతా షడధ్వాతీతరూపిణీ |
అవ్యాజకరుణామూర్తి-రజ్ఞానధ్వాంతదీపికా ||

ఆబాలగోపవిదితా సర్వానుల్లంఘ్యశాసనా |
శ్రీచక్రరాజనిలయా శ్రీమత్త్రిపురసుందరీ ||

శ్రీశివా శివశక్త్యైక్యరూపిణీ లలితాంబికా |
ఏవం శ్రీలలితాదేవ్యా నామ్నాం సాహస్రకం జగుః |

|| ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే ఉత్తరఖండే శ్రీ హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే
శ్రీలలితారహస్యనామసాహస్రస్తోత్రకథనం నామ ద్వితీయోధ్యాయః ||

CHANT THIS: Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics In Kannada
READ THIS: Kanakadhara Stotram lyrics

Enjoy lalitha sahasranamam telugu lyrics.

Don’t forget to watch the above video with very fast lalitha sahasranamam telugu and Hindi lyrics. Subscribe to iEvented Youtube Channel for Daily Videos.

Lalitha Sahasranama in Kannada Origins:

Lalitha Sahasranama is taken from Brahmanada Purana and divided into three parts.

The first one is called ‘Poorva Bhaaga’ the middle portion is called ‘Stotra’ which consists of 1000 Namas (names) and the last portion is called ‘Uttara Bhaaga’.

The Poorva Bhaga talks about its origin. The Uttara Bhaga gives details of the benefits of recitation of this Lalitha Sahasranamam.

Lalitha Sahasranamam came directly from Lord Shiva, who passed it to Nandi. From Nandi, it went to Lord Hayagriva and then to Sage Agasthya Maharshi.

Maharishi Vyasa then conveyed it to the world.

Lalitha Sahasranamam Lyrics Benefits:

The amazing and miraculous benefits of this Sri Lalitha Sahasranamam lyrics are mentioned in the Brahmanda Purana as follows.

It has been said about this, that by taking the name of Lord Shiva once, one gets the fruit of taking one thousand names of Lord Vishnu.

Similarly, once taking the name of Lalita Devi, you get the result of taking one thousand names of Lord Shiva.

If you also want to achieve something big in your life, then definitely know about the benefits given under Lalitha Sahasranamam benefits mentioned below in points.

 • It is more powerful than any form of Tantra or Mantra.
 • Lord Hayagriva Chanted Laitha Saharasanamam with the purest intention – for liberation.
 • If chanted on full moon day, all diseases will vanish and long life will be guaranteed.
 • If chanted, you get the benefits of taking 1 crore baths in the Ganges.
 • Gets the benefit of establishing 1 crore Lingas.
 • Gets benefit of feeding 1 crore Brahmins during a famine time.
 • Gets benefit of teaching 1 crore students.
 • If you have a fever, just touch your head and chant these 1000 names, the fever would descend and vanish.
 • For getting rid of diseases, touch the holy ash and chant these 1000 names, and by wearing the ash ( Veebhoothi ), all diseases will be cured.
 • To escape from planetary effects ( Graha dosha, Shani dosha, etc), store the water in a pot, and while chanting the 1000 names and sprinkling the water on ourselves will solve all problems from planets.
 • For the blessing of a son, a lady can chant these 1000 names and offer butter to the Divine Mother.
 • Ministers of Kings, if you want to impress them, face the palace of the King and chant these 1000 names – the king will come to you and ask your needs.
 • If you chant it, you cannot be affected by black magic.
 • If you read this daily for 6 months, Goddess Lakshmi will stay permanently in your house
 • If you read daily for 1 month or 3 weeks, you will have Goddess Saraswathi at the tip of your tongue
 • If you read this in the middle of life, all sins will be pardoned.
 • In homes where Sri Lalitha Sahasranama Stotram is chanted regularly, there will never be any shortage of the basic necessities of life.
 • This is the reason why the ancient Gurus would instruct their disciples to chant Sree Lalitha Sahasranamam lyrics even after initiating them into the mantras of other deities such as Lord Krishna, Lord Rama, and other Gods and Goddesses.
 • Each one of the names in Lalitha Sahasranamavali recited, by itself, is a powerful weapon for many sorts of day-to-day problems.

Lalitha Sahasranamavali Chanting Procedure:

It can be recited at any time during the day, but it is considered best to chant it between 4 am and 7 am and in the evening.

All the below mentioned are purely optional but beneficial. 

 1. While reciting Lalitha sahasranamavali, keep a glass of water in front of you. After the end of the lesson, by sprinkling this water on your head, one gets relief from the troubles caused by the bad state of the planets. This eliminates all types of eye defects and black magic.
 2. While reciting Lalitha sahasranamavali, imagine the idol of Goddess Lalita sitting in the sea of ​​nectar in your mind. It gives freedom to all kinds of diseases.
 3. While reciting Lalitha sahasranamavali for the attainment of child/children, keep a little pure ghee in front of you. After finishing the chanting eat this ghee. It removes impotence and leads to good progeny. Those who are having trouble having children should do this.

Lalitha Sahasranamam Lyrics Significance: 

Since I am a Kannadiga, I chant reading the Lalitha sahasranama in Kannada. You can chant it by reading it in your own language. Mata Lalitha Devi has no discrimination by religion, sect, or caste. Overall listening to or chanting this sloka is a boon for all of us. We don’t need to know Sanskrit to chant this. The namas are very easy to assimilate and chant.

By chanting this we develop, the mental maturity to take all difficulties very easily and face them with renewed vigor.

Personally, I have experienced a change in my mental confidence level. I was an extremely sensitive person and emotional.

Used to worry a lot about the future and also used to have unknown and unexplainable fears. After I started chanting Lalitha Sahasranama I could overcome this without any other efforts.

I went through several challenging situations in my family and career. I could overcome that with the help of the stern belief that Goddess Lalitha would support me.

For ones presenting these thousand names get the two delights just as salvation. It can likewise be recited considering a particular longing. At this point when recited by a woman, it has an exceptionally beneficial outcome on the family unit and the family connections.

Lalita Sahasranama reciting additionally orchestrates any negative impacts that may come because of ceremonies or pujas that were not finished, or that were not acted in the correct way. Benefits acquired by reciting are viewed as identical to the legitimacy procured by visiting spots of the journey, for the individuals who can’t visit these spots.

To make a brain dedicated to humankind, genuine love, solidarity and to be unified with your atman reciting of Sree Lalitha SahasraNamam, Sanskrit Lalitha sahasranamavali should frame a vital piece of your life.

Lalitha Sahasranama causes you to build up the energy of Faith to do and accomplish anything which is positive for you in your life. This energy produces the Belief, Confidence, and Determination in your own self to work for Devi.

A valuable strategy to build up this energy is by reciting Lalitha Sahasranama knowing their implications. It will give the most beneficial advantages in the event that one serenades Lalitha sahasranamavali considering their implications. You will have the option to communicate more and draw nearer to Devi.

• Regular reciting of Sri Lalitha Sahasranamam lyrics is a backhanded gift to the individuals who can’t do these sorts of contributions to God.

• Regular reciting of Sri Lalitha Sahasranamam will frame a method of compensation.

• Regular reciting of Sri Lalitha Sahasranamavali will give a long and battled solid life.

• Regular reciting of Lalitha Sahasranamam Lyrics will have gigantic fearlessness in himself.

• Through the normal reciting of Sri Lalitha Sahasranama, the air will be filtered. Each nerve in our body will be animated and unobtrusive energies will be stirred in the individual.

• Sri Lalitha Devi will secure an individual and will make him triumphant in the entirety of his great deeds.

• Regular reciting of Sri Lalitha Sahasranama will make an individual favored with word power, popularity, altruism, and so forth. Specific significance ought to be given to reciting Sree Lalitha Sahasranama on Friday which is extremely promising for the gift of Devi.

Sri Lalitha Sahasranama is the type of petition that anyone and each one can recite whenever and without fail. It doesn’t make a difference in the event that one couldn’t finish it. Since each nama in itself is finished to understand the vision of Devi.

• It is said that reciting the name of Lord Shiva once is comparable to reciting the name of Mahavishnu multiple times. Furthermore, reciting the name of Devi once is comparable to reciting the name of Siva, multiple times. What’s more, of which Sree Lalitha Sahasranama got one with Sree Lalitha Devi herself.

• It is useful if all individuals from the family join together and serenade Sri Lalitha Sahasranama once in a day at night or at whatever point time grants. A family that implores together stays together. It will achieve solidarity, tranquility, a clear psyche to perform, and hence success.

• In homes where Sree Lalitha Sahasranama is recited routinely there won’t ever be any lack of the essential necessities of life. This is the motivation behind why the old Gurus would train their pupils to recite Sri Lalitha Sahasranamam even in the wake of starting them into the mantras of different gods, for example, Lord Krishna, Lord Rama, and different Gods and Goddesses.

CHANT THIS: Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics In Kannada
READ THIS: Huttidare Kannada Nadalli Huttabeku Lyrics

If you’ve liked our effort to put together the Lalitha Sahasranamam Lyrics in Kannada, English, and Telugu with its Benefits and Significance, please Share this post with your friends and family.

Love to hear your thoughts in the comments below.

Happy Sharing, Happy Chanting and Happy Reading!

Sharing is Caring. Please Share: