+919611170230
ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ | Aditya Hrudayam Kannada Lyrics, Why to Chant and Benefits

ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ | Aditya Hrudayam Kannada Lyrics, Why to Chant and Benefits

Sharing is Caring. Please Share: Aditya Hrudayam Kannada lyrics, the reason to chant, and benefits are laid out in Kannada for all my favorite Kannadigas. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವೆನೇದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ದೇವರೆಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯ ದೇವಾ. ಈ ಸೂರ್ಯ ದೇವನಿಗೆ ನಾವು...