Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics In Kannada | ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics In Kannada | ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

Sharing is Caring. Please Share: Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics In Kannada | ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ Gananayakaya Song Lyrics in Kannada: ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗುಣ ಶರೀರಾಯ ಗುಣ ಮಂಡಿತಾಯ ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ...