+919611170230
Sharing is Caring. Please Share:

Soundarya Lahari Lyrics in Kannada jotted down below has 100 stotras written by the great Adi Guru Shankaracharya. Understanding Soundarya Lahari Lyrics takes a lot of practice and its in the Sanskrit script.

We’ve attached a video of the first Shloka of Soundarya Lahari Lyrics in English as per the Great Guru Sri Chandra Shekharendra Sarasvati’s meanings chanted by John Pigisar from the USA is attached in the video section below. Do watch the video to understand the soundarya lahari explanation so well explained that he gives so many examples to make you understand soundarya lahari benefits.

Learn Soundarya lahari by understanding the soundarya lahari significance. Great Guru Sri Chandra shekharendra Sarasvati’s meanings chanted by John Pigisar from USA is attached in the video section above.

Guruji will explain soundarya lahari lyrics significance and explain the great meaning and things you outght to know and the description of soundarya lahari.

Watch Soundarya lahari lyrics with meaning in this video on our iEvented Youtube Channel. Do not forget to Subscribe

In this video, guruji gives his insights about what is soundarya lahari author Adi Shankaracharya meaning to say. Guruji explains each mantra of soundarya lahari script with meaning.

All the mantras cannot be covered in this short 20 minutes video and Guruji will give the mantras in subsequent videos.

He gives the deep inner meaning and soundarya lahari benefits in this video where he would also step in to say how Lord Shiva himself can earn the privilege to become Ishvara.

Also, understand soundarya lahari timings when to chant and what is soundarya lahari and its underlying benefits of chanting in the Guruji’s great speech.

Wish you appreciate the greatness of the description of soundarya lahari and bless us by Subscribing to our channel.

Please subscribe to iEvented Youtube Channel.

Table of Contents

Soundarya Lahari Lyrics in Kannada | ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ:

ಭುಮೌಸ್ಖಲಿತ ಪಾದಾನಾಂ ಭೂಮಿರೇವಾ ವಲಂಬನಂ ।
ತ್ವಯೀ ಜಾತಾ ಪರಾಧಾನಾಂ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಶಿವೇ ॥
ಶಿವಃ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತಃ ಪ್ರಭವಿತುಂ
ನ ಚೇದೇವಂ ದೇವೋ ನ ಖಲು ಕುಶಲಃ ಸ್ಪಂದಿತುಮಪಿ।
ಅತಸ್ತ್ವಾಂ ಆರಾಧ್ಯಾಂ ಹರಿ-ಹರ-ವಿರಿನ್ಚಾದಿಭಿ ರಪಿ
ಪ್ರಣಂತುಂ ಸ್ತೋ ತುಂ ವಾ ಕಥ-ಮಕ್ರ್ತ ಪುಣ್ಯಃ ಪ್ರಭವತಿ॥ 1 ॥
ತನೀಯಾಂಸುಂ ಪಾಂಸುಂ ತವ ಚರಣ ಪಂಕೇರುಹ-ಭವಂ
ವಿರಿಂಚಿಃ ಸಂಚಿನ್ವನ್ ವಿರಚಯತಿ ಲೋ ಕಾ-ನವಿಕಲಂ ।
ವಹತ್ಯೇನಂ ಶೌರಿಃ ಕಥಮಪಿ ಸಹಸ್ರೇಣ ಶಿರಸಾಂ
ಹರಃ ಸಂಕ್ಷುದ್-ಯೈನಂ ಭಜತಿ ಭಸಿತೋ ದ್ಧೂಳ ನವಿಧಿಂ॥ 2 ॥
ಅವಿದ್ಯಾನಾ-ಮಂತ-ಸ್ತಿಮಿರ-ಮಿಹಿರ ದ್ವೀಪನಗರೀ
ಜಡಾನಾಂ ಚೈತನ್ಯ-ಸ್ತಬಕ ಮಕರಂದ ಶ್ರುತಿಝರೀ ।
ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗುಣನಿಕಾ ಜನ್ಮಜಲಧೌ
ನಿಮಗ್ನಾನಾಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾ ಮುರರಿಪು ವರಾಹಸ್ಯ ಭವತಿ॥ 3 ॥
ತ್ವದನ್ಯಃ ಪಾಣಿಭಯಾ-ಮಭಯವರದೋ ದೈವತಗಣಃ
ತ್ವಮೇಕಾ ನೈವಾಸಿ ಪ್ರಕಟಿತ-ವರಭೀತ್ಯಭಿನಯಾ ।
ಭಯಾತ್ ತ್ರಾತುಂ ದಾತುಂ ಫಲಮಪಿ ಚ ವಾಂಛಾಸಮಧಿಕಂ
ಶರಣ್ಯೇ ಲೋ ಕಾನಾಂ ತವ ಹಿ ಚರಣಾವೇವ ನಿಪುಣೌ ॥ 4 ॥
ಹರಿಸ್ತ್ವಾಮಾರಧ್ಯ ಪ್ರಣತ-ಜನ-ಸೌಭಾಗ್ಯ-ಜನನೀಂ
ಪುರಾ ನಾರೀ ಭೂತ್ವಾ ಪುರರಿಪುಮಪಿ ಕ್ಷೋಭ ಮನಯತ್ ।
ಸ್ಮರೋ ಽಪಿ ತ್ವಾಂ ನತ್ವಾ ರತಿನಯನ-ಲೇಹ್ಯೇನ ವಪುಷಾ
ಮುನೀನಾಮಪ್ಯಂತಃ ಪ್ರಭವತಿ ಹಿಮೋಹಾಯ ಮಹತಾಂ ॥ 5 ॥
ಧನುಃ ಪೌಷ್ಪಂ ಮೌರ್ವೀ ಮಧುಕರಮಯೀ ಪಂಚ ವಿಶಿಖಾಃ
ವಸಂತಃ ಸಾಮಂತೋ ಮಲಯಮರು-ದಾಯೋಧನ-ರಥಃ ।
ತಥಾಪ್ಯೇಕಃ ಸರ್ವಂ ಹಿಮಗಿರಿಸುತೇ ಕಾಮಪಿ ಕೃಪಾಂ
ಅಪಾಂಗಾತ್ತೇ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಜಗದಿದ-ಮನಂಗೋ ವಿಜಯತೇ ॥ 6 ॥
ಕ್ವಣತ್ಕಾಂಚೀ-ದಾಮಾ ಕರಿ ಕಲಭ ಕುಂಭ-ಸ್ತನನತಾ
ಪರಿಕ್ಷೀಣಾ ಮಧ್ಯೇ ಪರಿಣತ ಶರಚ್ಚಂದ್ರ-ವದನಾ ।
ಧನುರ್ಬಾಣಾನ್ ಪಾಶಂ ಸೃಣಿಮಪಿ ದಧಾನಾ ಕರತಲೈಃ
ಪುರಸ್ತಾದಾಸ್ತಾಂ ನಃ ಪುರಮಥಿತು ರಾಹೋ -ಪುರು ಷಿಕಾ ॥ 7 ॥
ಸುಧಾಸಿಂಧೋ ರ್ಮಧ್ಯೇ ಸುರವಿಟ-ಪಿವಾಟೀ-ಪರಿವೃತೇ
ಮಣಿದ್ವೀಪೇ ನೀಪೋ-ಪವನವತಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗೃಹೇ ।
ಶಿವಕಾರೇ ಮಂಚೇ ಪರಮಶಿವ-ಪರ್ಯಂಕ ನಿಲಯಾಂ
ಭಜಂತಿ ತ್ವಾಂ ಧನ್ಯಾಃ ಕತಿಚನ ಚಿದಾನಂದ-ಲಹರೀಂ ॥ 8 ॥
ಮಹೀಂ ಮೂಲಾಧಾರೇ ಕಮಪಿ ಮಣಿಪೂರೇ ಹುತವಹಂ
ಸ್ಥಿತಂ ಸ್ವಧಿಷ್ಟಾನೇ ಹೃದಿ ಮರುತ-ಮಾಕಾಶ-ಮುಪರಿ ।
ಮನೋ ಽಪಿ ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇ ಸಕಲಮಪಿ ಭಿತ್ವಾ ಕುಲಪಥಂ
ಸಹಸ್ರಾರೇ ಪದ್ಮೇ ಸ ಹರಹಸಿ ಪತ್ಯಾ ವಿಹರಸೇ ॥ 9 ॥
ಸುಧಾಧಾರಾಸಾರೈ-ಶ್ಚರಣಯುಗಲಾಂತ-ರ್ವಿಗಲಿತೈಃ
ಪ್ರಪಂಚಂ ಸಿಂಚಂತೀ ಪುನರಪಿ ರಸಾಮ್ನಾಯ-ಮಹಸಃ।
ಅವಾಪ್ಯ ಸ್ವಾಂ ಭೂಮಿಂ ಭುಜಗನಿಭ-ಮಧ್ಯುಷ್ಠ-ವಲಯಂ
ಸ್ವ ಮಾತ್ಮಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವಪಿಷಿ ಕುಲಕುಂಡೇ ಕುಹರಿಣಿ ॥ 10 ॥
ಚತುರ್ಭಿಃ ಶ್ರೀಕಂಠೈಃ ಶಿವಯುವತಿಭಿಃ ಪಂಚಭಿರಪಿ
ಪ್ರಭಿನ್ನಾಭಿಃ ಶಂಭೋ ರ್ನವಭಿರಪಿ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಭಿಃ ।
ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶದ್-ವಸುದಲ-ಕಲಾಶ್ಚ್-ತ್ರಿವಲಯ-
ತ್ರಿರೇಖಭಿಃ ಸಾರ್ಧಂ ತವ ಶರಣಕೋಣಾಃ ಪರಿಣತಾಃ ॥ 11 ॥
ತ್ವದೀಯಂ ಸೌಂದರ್ಯಂ ತುಹಿನಗಿರಿಕನ್ಯೇ ತುಲಯಿತುಂ
ಕವೀಂದ್ರಾಃ ಕಲ್ಪಂತೇ ಕಥಮಪಿ ವಿರಿಂಚಿ-ಪ್ರಭೃತಯಃ ।
ಯದಾಲೋ ಕೌತ್ಸುಕ್ಯಾ-ದಮರಲಲನಾ ಯಾಂತಿ ಮನಸಾ
ತಪೋಭಿರ್ದುಷ್ಪ್ರಾಪಾಮಪಿ ಗಿರಿಶ-ಸಾಯುಜ್ಯ-ಪದವೀಂ ॥ 12 ॥
ನರಂ ವರ್ಷೀಯಾಂಸಂ ನಯನವಿರಸಂ ನರ್ಮಸು ಜಡಂ
ತವಾಪಾಂಗಾಲೋ ಕೇ ಪತಿತ-ಮನುಧಾವಂತಿ ಶತಶಃ ।
ಗಲದ್ವೇಣೀಬಂಧಾಃ ಕುಚಕಲಶ-ವಿಸ್ತ್ರಿಸ್ತ-ಸಿಚಯಾ
ಹಟಾತ್ ತ್ರುಟ್ಯತ್ಕಾಞ್ಯೋ ವಿಗಲಿತ-ದುಕೂಲಾ ಯುವತಯಃ ॥ 13 ॥
ಕ್ಷಿತೌ ಷಟ್ಪಂಚಾಶದ್-ದ್ವಿಸಮಧಿಕ-ಪಂಚಾಶ-ದುದಕೇ
ಹುತಶೇ ದ್ವಾಷಷ್ಟಿ-ಶ್ಚತುರಧಿಕ-ಪಂಚಾಶ-ದನಿಲೇ ।
ದಿವಿ ದ್ವಿಃ ಷಟ್ ತ್ರಿಂಶನ್ ಮನಸಿ ಚ ಚತುಃಷಷ್ಟಿರಿತಿ ಯೇ
ಮಯೂಖಾ-ಸ್ತೇಷಾ-ಮಪ್ಯುಪರಿ ತವ ಪಾದಾಂಬುಜ-ಯುಗಂ ॥ 14 ॥
ಶರಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಶುದ್ಧಾಂ ಶಶಿಯುತ-ಜಟಾಜೂಟ-ಮಕುಟಾಂ
ವರ-ತ್ರಾಸ-ತ್ರಾಣ-ಸ್ಫಟಿಕಘುಟಿಕಾ-ಪುಸ್ತಕ-ಕರಾಂ ।
ಸಕೃನ್ನ ತ್ವಾ ನತ್ವಾ ಕಥಮಿವ ಸತಾಂ ಸನ್ನಿದಧತೇ
ಮಧು-ಕ್ಷೀರ-ದ್ರಾಕ್ಷಾ-ಮಧುರಿಮ-ಧುರೀಣಾಃ ಫಣಿತಯಃ ॥ 15 ॥
ಕವೀಂದ್ರಾಣಾಂ ಚೇತಃ ಕಮಲವನ-ಬಾಲಾತಪ-ರುಚಿಂ
ಭಜಂತೇ ಯೇ ಸಂತಃ ಕತಿಚಿದರುಣಾಮೇವ ಭವತೀಂ ।
ವಿರಿಂಚಿ-ಪ್ರೇಯಸ್ಯಾ-ಸ್ತರುಣತರ-ಶೃಂಗಾರ ಲಹರೀ-
ಗಭೀರಾಭಿ-ರ್ವಾಗ್ಭಿಃ ರ್ವಿದಧತಿ ಸತಾಂ ರಂಜನಮಮೀ ॥ 16 ॥
ಸವಿತ್ರೀಭಿ-ರ್ವಾಚಾಂ ಚಶಿ-ಮಣಿ ಶಿಲಾ-ಭಂಗ ರುಚಿಭಿ-
ರ್ವಶಿನ್ಯದ್ಯಾಭಿ-ಸ್ತ್ವಾಂ ಸಹ ಜನನಿ ಸಂಚಿಂತಯತಿ ಯಃ ।
ಸ ಕರ್ತಾ ಕಾವ್ಯಾನಾಂ ಭವತಿ ಮಹತಾಂ ಭಂಗಿರು ಚಿಭಿ-
ರ್ವಚೋಭಿ-ರ್ವಾಗ್ದೇವೀ-ವದನ-ಕಮಲಾಮೋದ ಮಧುರೈಃ ॥ 17 ॥
ತನುಚ್ಛಾಯಾಭಿಸ್ತೇ ತರುಣ-ತರಣಿ-ಶ್ರೀಸರಣಿಭಿ-
ರ್ದಿವಂ ಸರ್ವಾ-ಮುರ್ವೀ-ಮರುಣಿಮನಿ ಮಗ್ನಾಂ ಸ್ಮ ರತಿ ಯಃ ।
ಭವಂತ್ಯಸ್ಯ ತ್ರಸ್ಯ-ದ್ವನಹರಿಣ-ಶಾಲೀನ-ನಯನಾಃ
ಸಹೋ ರ್ವಶ್ಯಾ ವಶ್ಯಾಃ ಕತಿ ಕತಿ ನ ಗೀರ್ವಾಣ-ಗಣಿಕಾಃ ॥ 18 ॥
ಮುಖಂ ಬಿಂದುಂ ಕೃತ್ವಾ ಕುಚಯುಗಮಧ-ಸ್ತಸ್ಯ ತದಧೋ
ಹರಾರ್ಧಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ಯೋ ಹರಮಹಿಷಿ ತೇ ಮನ್ಮಥಕಲಾಂ ।
ಸ ಸದ್ಯಃ ಸಂಕ್ಷೋಭಂ ನಯತಿ ವನಿತಾ ಇತ್ಯತಿಲಘು
ತ್ರಿಲೋ ಕೀಮಪ್ಯಾಶು ಭ್ರಮಯತಿ ರವೀಂದು-ಸ್ತನಯು ಗಾಂ ॥ 19 ॥
ಕಿರಂತೀ-ಮಂಗೇಭ್ಯಃ ಕಿರಣ-ನಿಕುರುಂಬಮೃತರಸಂ
ಹೃದಿ ತ್ವಾ ಮಾಧತ್ತೇ ಹಿಮಕರಶಿಲಾ-ಮೂರ್ತಿಮಿವ ಯಃ ।
ಸ ಸರ್ಪಾಣಾಂ ದರ್ಪಂ ಶಮಯತಿ ಶಕುಂತಧಿಪ ಇವ
ಜ್ವರಪ್ಲುಷ್ಟಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಸುಖಯತಿ ಸುಧಾಧಾರಸಿರಯಾ ॥ 20 ॥
ತಟಿಲ್ಲೇಖಾ-ತನ್ವೀಂ ತಪನ ಶಶಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಮಯೀಂ
ನಿಷ್ಣ್ಣಾಂ ಷಣ್ಣಾಮಪ್ಯುಪರಿ ಕಮಲಾನಾಂ ತವ ಕಲಾಂ ।
ಮಹಾಪದ್ಮಾತವ್ಯಾಂ ಮೃದಿತ-ಮಲಮಾಯೇನ ಮನಸಾ
ಮಹಾಂತಃ ಪಶ್ಯಂತೋ ದಧತಿ ಪರಮಾಹ್ಲಾದ-ಲಹರೀಂ ॥ 21 ॥
ಭವಾನಿ ತ್ವಂ ದಾಸೇ ಮಯಿ ವಿತರ ದೃಷ್ಟಿಂ ಸಕರುಣಾಂ
ಇತಿ ಸ್ತೋ ತುಂ ವಾಂಛನ್ ಕಥಯತಿ ಭವಾನಿ ತ್ವಮಿತಿ ಯಃ ।
ತದೈವ ತ್ವಂ ತಸ್ಮೈ ದಿಶಸಿ ನಿಜಸಾಯುಜ್ಯ-ಪದವೀಂ
ಮುಕುಂದ-ಬ್ರಮ್ಹೇಂದ್ರ ಸ್ಫುಟ ಮಕುಟ ನೀರಾಜಿತಪದಾಂ ॥ 22 ॥
ತ್ವಯಾ ಹೃತ್ವಾ ವಾಮಂ ವಪು-ರಪರಿತೃಪ್ತೇನ ಮನಸಾ
ಶರೀರಾರ್ಧಂ ಶಂಭೋ -ರಪರಮಪಿ ಶಂಕೇ ಹೃತಮಭೂತ್ ।
ಯದೇತತ್ ತ್ವದ್ರೂಪಂ ಸಕಲಮರುಣಾಭಂ ತ್ರಿನಯನಂ
ಕುಚಾಭ್ಯಾಮಾನಮ್ರಂ ಕುಟಿಲ-ಶಶಿಚೂಡಾಲ-ಮಕು ಟಂ ॥ 23 ॥
ಜಗತ್ಸೂತೇ ಧಾತಾ ಹರಿರವತಿ ರುದ್ರಃ ಕ್ಷಪಯತೇ
ತಿರಸ್ಕುರ್ವ-ನ್ನೇತತ್ ಸ್ವಮಪಿ ವಪು-ರೀಶ-ಸ್ತಿರಯತಿ ।
ಸದಾ ಪೂರ್ವಃ ಸರ್ವಂ ತದಿದ ಮನುಗೃಹ್ಣಾತಿ ಚ ಶಿವಸ್ತವಾಜ್ಞಾ ಮಲಂಬ್ಯ ಕ್ಷಣಚಲಿತಯೋ ರ್ಭ್ರೂಲತಿಕಯೋಃ ॥ 24 ॥
ತ್ರಯಾಣಾಂ ದೇವಾನಾಂ ತ್ರಿಗುಣ-ಜನಿತಾನಾಂ ತವ ಶಿವೇ
ಭವೇತ್ ಪೂಜಾ ಪೂಜಾ ತವ ಚರಣಯೋ-ರ್ಯಾ ವಿರಚಿತಾ ।
ತಥಾ ಹಿ ತ್ವತ್ಪಾದೋ ದ್ವಹನ-ಮಣಿಪೀಠಸ್ಯ ನಿಕಟೇ
ಸ್ಥಿತಾ ಹ್ಯೇತೇ-ಶಶ್ವನ್ಮುಕುಲಿತ ಕರೋ ತ್ತಂಸ-ಮಕುಟಾಃ ॥ 25 ॥
ವಿರಿಂಚಿಃ ಪಂಚತ್ವಂ ವ್ರಜತಿ ಹರಿರಾಪ್ನೋತಿ ವಿರತಿಂ
ವಿನಾಶಂ ಕೀನಾಶೋ ಭಜತಿ ಧನದೋ ಯಾತಿ ನಿಧನಂ ।
ವಿತಂದ್ರೀ ಮಾಹೇಂದ್ರೀ-ವಿತತಿರಪಿ ಸಂಮೀಲಿತ-ದೃಶಾ
ಮಹಾಸಂಹಾರೇಽಸ್ಮಿನ್ ವಿಹರತಿ ಸತಿ ತ್ವತ್ಪತಿ ರಸೌ ॥ 26 ॥
ಜಪೋ ಜಲ್ಪಃ ಶಿಲ್ಪಂ ಸಕಲಮಪಿ ಮುದ್ರಾವಿರಚನಾ
ಗತಿಃ ಪ್ರಾದಕ್ಷಿಣ್ಯ-ಕ್ರಮಣ-ಮಶನಾದ್ಯಾ ಹುತಿ-ವಿಧಿಃ ।
ಪ್ರಣಾಮಃ ಸಂವೇಶಃ ಸುಖಮಖಿಲ-ಮಾತ್ಮಾರ್ಪಣ-ದೃಶಾ
ಸಪರ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಯ-ಸ್ತವ ಭವತು ಯನ್ಮೇ ವಿಲಸಿತಂ ॥ 27 ॥
ಸುಧಾಮಪ್ಯಾಸ್ವಾದ್ಯ ಪ್ರತಿ-ಭಯ-ಜರಮೃತ್ಯು-ಹರಿಣೀಂ
ವಿಪದ್ಯಂತೇ ವಿಶ್ವೇ ವಿಧಿ-ಶತಮಖಾದ್ಯಾ ದಿವಿಷದಃ ।
ಕರಾಲಂ ಯತ್ ಕ್ಷ್ವೇಲಂ ಕಬಲಿತವತಃ ಕಾಲಕಲನಾ
ನ ಶಂಭೋ ಸ್ತನ್ಮೂಲಂ ತವ ಜನನಿ ತಾಟಂಕ ಮಹಿಮಾ ॥ 28 ॥
ಕಿರೀಟಂ ವೈರಿಂಚಂ ಪರಿಹರ ಪುರಃ ಕೈಟಭಭಿದಃ
ಕಠೋ ರೇ ಕೋಠೀರೇ ಸ್ಕಲಸಿ ಜಹಿ ಜಂಭಾರಿ-ಮಕು ಟಂ ।
ಪ್ರಣಮ್ರೇಷ್ವೇತೇಷು ಪ್ರಸಭ-ಮುಪಯಾತಸ್ಯ ಭವನಂ
ಭವಸ್ಯಭ್ಯುತ್ಥಾನೇ ತವ ಪರಿಜನೋ ಕ್ತಿ-ರ್ವಿಜಯತೇ ॥ 29 ॥
ಸ್ವದೇಹೋ ದ್ಭೂತಾಭಿ-ರ್ಘೃಣಿಭಿ-ರಣಿಮಾದ್ಯಾಭಿ-ರಭಿತೋ
ನಿಷೇವ್ಯೇ ನಿತ್ಯೇ ತ್ವಾ ಮಹಮಿತಿ ಸದಾ ಭಾವಯತಿ ಯಃ ।
ಕಿಮಾಶ್ಚರ್ಯಂ ತಸ್ಯ ತ್ರಿನಯನ-ಸಮೃದ್ಧಿಂ ತೃಣಯತೋ
ಮಹಾಸಂವರ್ತಾಗ್ನಿ-ರ್ವಿರಚಯತಿ ನೀರಾಜನವಿಧಿಂ ॥ 30 ॥
ಚತುಃ-ಷಷ್ಟಯಾ ತಂತ್ರೈಃ ಸಕಲ ಮತಿಸಂಧಾಯ ಭು ವನಂ
ಸ್ಥಿತಸ್ತತ್ತ್ತ-ಸಿದ್ಧಿಪ್ರಸವ ಪರತಂತ್ರೈಃ ಪಶುಪತಿಃ ।
ಪುನಸ್ತ್ವ-ನ್ನಿರ್ಬಂಧಾ ದಖಿಲ-ಪುರುಷಾರ್ಥೈಕ ಘಟನಾ-
ಸ್ವತಂತ್ರಂ ತೇ ತಂತ್ರಂ ಕ್ಷಿತಿತಲ ಮವಾತೀತರ-ದಿದಂ ॥ 31 ॥
ಶಿವಃ ಶಕ್ತಿಃ ಕಾಮಃ ಕ್ಷಿತಿ-ರಥ ರವಿಃ ಶೀತಕಿರಣಃ
ಸ್ಮರೋ ಹಂಸಃ ಶಕ್ರ-ಸ್ತದನು ಚ ಪರಾ-ಮಾರ-ಹರಯಃ ।
ಅಮೀ ಹೃಲ್ಲೇಖಾಭಿ-ಸ್ತಿಸೃಭಿ-ರವಸಾನೇಷು ಘಟಿತಾ
ಭಜಂತೇ ವರ್ಣಾಸ್ತೇ ತವ ಜನನಿ ನಾಮಾವಯವತಾಂ ॥ 32 ॥
ಸ್ಮರಂಯೋನಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ತ್ರಿತಯ-ಮಿದ-ಮಾದೌ ತವ ಮನೋ
ರ್ನಿಧಾಯೈಕೇ ನಿತ್ಯೇ ನಿರವಧಿ-ಮಹಾಭೋ ಗ-ರಸಿಕಾಃ ।
ಭಜಂತಿ ತ್ವಾಂ ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಗುಣನಿಬದ್ಧಾಕ್ಷ-ವಲಯಾಃ
ಶಿವಾಗ್ನೌ ಜುಹ್ವಂತಃ ಸುರಭಿಘೃತ-ಧಾರಾಹುತಿ-ಶತೈ ॥ 33 ॥
ಶರೀರಂ ತ್ವಂ ಶಂಭೋಃ ಶಶಿ-ಮಿಹಿರ-ವಕ್ಷೋರುಹ-ಯುಗಂ
ತವಾತ್ಮಾನಂ ಮನ್ಯೇ ಭಗವತಿ ನವಾತ್ಮಾನ-ಮನಘಂ ।
ಅತಃ ಶೇಷಃ ಶೇಷೀತ್ಯಯ-ಮುಭಯ-ಸಾಧಾರಣತಯಾ
ಸ್ಥಿತಃ ಸಂಬಂಧೋ ವಾಂ ಸಮರಸ-ಪರಾನಂದ-ಪರಯೋಃ ॥ 34 ॥
ಮನಸ್ತ್ವಂವ್ಯೋಮ ತ್ವಂ ಮರುದಸಿ ಮರುತ್ಸಾರಥಿ-ರಸಿ
ತ್ವಮಾಪ-ಸ್ತ್ವಂ ಭೂಮಿ-ಸ್ತ್ವಯಿ ಪರಿಣತಾಯಾಂ ನ ಹಿ ಪರಂ ।
ತ್ವಮೇವ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಪರಿಣ್ಮಯಿತುಂ ವಿಶ್ವ ವಪುಷಾ
ಚಿದಾನಂದಾಕಾರಂ ಶಿವಯುವತಿ ಭಾವೇನ ಬಿಭೃಷೇ ॥ 35 ॥
ತವಾಜ್ಞಚಕ್ರಸ್ಥಂ ತಪನ-ಶಶಿ ಕೋಟಿ-ದ್ಯುತಿಧರಂ
ಪರಂ ಶಂಭು ವಂದೇ ಪರಿಮಿಲಿತ-ಪಾರ್ಶ್ವಂ ಪರಚಿತಾ ।
ಯಮಾರಾಧ್ಯನ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ರವಿ ಶಶಿ ಶುಚೀನಾ-ಮವಿಷಯೇ
ನಿರಾಲೋ ಕೇ ಽಲೋ ಕೇ ನಿವಸತಿ ಹಿ ಭಾಲೋ ಕ-ಭು ವನೇ ॥ 36 ॥
ವಿಶುದ್ಧೌತೇ ಶುದ್ಧಸ್ಫತಿಕ ವಿಶದಂವ್ಯೋಮ-ಜನಕಂ
ಶಿವಂ ಸೇವೇ ದೇವೀಮಪಿ ಶಿವಸಮಾನ-ವ್ಯವಸಿತಾಂ ।
ಯಯೋಃ ಕಾಂತ್ಯಾ ಯಾಂತ್ಯಾಃ ಶಶಿಕಿರಣ್-ಸಾರೂಪ್ಯಸರಣೇ
ವಿಧೂತಾಂತ-ರ್ಧ್ವಾಂತಾ ವಿಲಸತಿ ಚಕೋರೀವ ಜಗತೀ ॥ 37 ॥
ಸಮುನ್ಮೀಲತ್ ಸಂವಿತ್ಕಮಲ-ಮಕರಂದೈಕ-ರಸಿಕಂ
ಭಜೇ ಹಂಸದ್ವಂದ್ವಂ ಕಿಮಪಿ ಮಹತಾಂ ಮಾನಸಚರಂ ।
ಯದಾಲಾಪಾ-ದಷ್ಟಾದಶ-ಗುಣಿತ-ವಿದ್ಯಾಪರಿಣತಿಃ
ಯದಾದತ್ತೇ ದೋ ಷಾದ್ ಗುಣ-ಮಖಿಲ-ಮದ್ಭ್ಯಃ ಪಯ ಇವ ॥ 38 ॥
ತವ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನೇ ಹುತವಹ-ಮಧಿಷ್ಠಾಯ ನಿರತಂ
ತಮೀಡೇ ಸಂವರ್ತಂ ಜನನಿ ಮಹತೀಂ ತಾಂ ಚ ಸಮಯಾಂ ।
ಯದಾಲೋ ಕೇ ಲೋ ಕಾನ್ ದಹತಿ ಮಹಸಿ ಕ್ರೋಧ-ಕಲಿತೇ
ದಯಾರ್ದ್ರಾ ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಃ ಶಿಶಿರ-ಮುಪಚಾರಂ ರಚಯತಿ ॥ 39 ॥
ತಟಿತ್ವಂತಂ ಶಕ್ತ್ಯಾ ತಿಮಿರ-ಪರಿಪಂಥಿ-ಸ್ಫುರಣಯಾ
ಸ್ಫುರ-ನ್ನಾ ನರತ್ನಾಭರಣ-ಪರಿಣದ್ಧೇಂದ್ರ-ಧನುಷಂ ।
ತವ ಶ್ಯಾಮಂ ಮೇಘಂ ಕಮಪಿ ಮಣಿಪೂರೈಕ-ಶರಣಂ
ನಿಷೇವೇ ವರ್ಷಂತಂ-ಹರಮಿಹಿರ-ತಪ್ತಂ ತ್ರಿಭುವನಂ ॥ 40 ॥
ತವಾಧಾರೇ ಮೂಲೇ ಸಹ ಸಮಯಯಾ ಲಾಸ್ಯಪರಯಾ
ನವಾತ್ಮಾನ ಮನ್ಯೇ ನವರಸ-ಮಹಾತಾಂಡವ-ನಟಂ ।
ಉಭಾಭ್ಯಾ ಮೇತಾಭ್ಯಾ-ಮುದಯ-ವಿಧಿ ಮುದ್ದಿಶ್ಯ ದಯಯಾ
ಸನಾಥಾಭ್ಯಾಂ ಜಜ್ಞೇ ಜನಕ ಜನನೀಮತ್ ಜಗದಿದಂ ॥ 41 ॥
ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗಃ – ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರೀ
ಗತೈ-ರ್ಮಾಣಿಕ್ಯತ್ವಂ ಗಗನಮಣಿಭಿಃ ಸಾಂದ್ರಘಟಿತಂ
ಕಿರೀಟಂ ತೇ ಹೈಮಂ ಹಿಮಗಿರಿಸುತೇ ಕೀರ್ತಯತಿ ಯಃ ॥
ಸ ನೀಡೇಯಚ್ಛಾಯಾ-ಚ್ಛುರಣ-ಶಬಲಂ ಚಂದ್ರ-ಶಕಲಂ
ಧನುಃ ಶೌನಾಸೀರಂ ಕಿಮಿತಿ ನ ನಿಬಧ್ನಾತಿ ಧಿಷಣಾಂ ॥ 42 ॥
ಧುನೋ ತು ಧ್ವಾಂತಂ ನ-ಸ್ತುಲಿತ-ದಳಿತೇಂದೀವರ-ವನಂ
ಘನಸ್ನಿಗ್ಧ-ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣಂ ಚಿಕುರ ನಿಕುರುಂಬಂ ತವ ಶಿವೇ ।
ಯದೀಯಂ ಸೌರಭ್ಯಂ ಸಹಜ-ಮುಪಲಬ್ಧುಂ ಸುಮನಸೋ
ವಸಂತ್ಯಸ್ಮಿನ್-ಮನ್ಯೇ ವಲಮಥನ ವಾಟೀ-ವಿಟಪಿನಾಂ ॥ 43 ॥
ತನೋ ತು ಕ್ಷೇಮಂ ನ-ಸ್ತವ ವದನಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀ
ಪರೀವಾಹಸ್ರೋ ತಃ-ಸರಣಿರಿವ ಸೀಮಂತಸರಣಿಃ।
ವಹಂತೀ- ಸಿಂದೂರಂ ಪ್ರಬಲಕಬರೀ-ಭಾರ-ತಿಮಿರ
ದ್ವಿಷಾಂ ಬೃಂದೈ-ರ್ಬಂದೀಕೃತಮಿವ ನವೀನಾರ್ಕ ಕಿರಣಂ ॥ 44 ॥
ಅರಾಲೈ ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾ-ದಲಿಕಲಭ-ಸಶ್ರೀಭಿ ರಲಕೈಃ
ಪರೀತಂ ತೇ ವಕ್ತ್ರಂ ಪರಿಹಸತಿ ಪಂಕೇರುಹರುಚಿಂ ।
ದರಸ್ಮೇರೇ ಯಸ್ಮಿನ್ ದಶನರುಚಿ ಕಿಂಜಲ್ಕ-ರುಚಿರೇ
ಸುಗಂಧೌ ಮಾದ್ಯಂತಿ ಸ್ಮರದಹನ ಚಕ್ಷು-ರ್ಮಧುಲಿಹಃ ॥ 45 ॥
ಲಲಾಟಂ ಲಾವಣ್ಯ ದ್ಯುತಿ ವಿಮಲ-ಮಾಭಾತಿ ತವ ಯತ್
ದ್ವಿತೀಯಂ ತನ್ಮನ್ಯೇ ಮಕುಟಘಟಿತಂ ಚಂದ್ರಶಕಲಂ ।
ವಿಪರ್ಯಾಸ-ನ್ಯಾಸಾ ದುಭಯಮಪಿ ಸಂಭೂಯ ಚ ಮಿಥಃ
ಸುಧಾಲೇಪಸ್ಯೂತಿಃ ಪರಿಣಮತಿ ರಾಕಾ-ಹಿಮಕರಃ ॥ 46 ॥
ಭ್ರುವೌ ಭುಗ್ನೇ ಕಿಂಚಿದ್ಭುವನ-ಭಯ-ಭಂಗವ್ಯಸನಿನಿ
ತ್ವದೀಯೇ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಮಧುಕರ-ರುಚಿಭ್ಯಾಂ ಧೃತಗುಣಂ ।
ಧನು ರ್ಮನ್ಯೇ ಸವ್ಯೇತರಕರ ಗೃಹೀತಂ ರತಿಪತೇಃ
ಪ್ರಕೋಷ್ಟೇ ಮುಷ್ಟೌ ಚ ಸ್ಥಗಯತೇ ನಿಗೂಢಾಂತರ-ಮುಮೇ ॥ 47 ॥
ಅಹಃ ಸೂತೇ ಸವ್ಯ ತವ ನಯನ-ಮರ್ಕಾತ್ಮಕತಯಾ
ತ್ರಿಯಾಮಾಂ ವಾಮಂ ತೇ ಸೃಜತಿ ರಜನೀನಾಯಕತಯಾ ।
ತೃತೀಯಾ ತೇ ದೃಷ್ಟಿ-ರ್ದರದಲಿತ-ಹೇಮಾಂಬುಜ-ರುಚಿಃ
ಸಮಾಧತ್ತೇ ಸಂಧ್ಯಾಂ ದಿವಸರ್-ನಿಶಯೋ-ರಂತರಚರೀಂ ॥ 48 ॥
ವಿಶಾಲಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಸ್ಫುತರುಚಿ-ರಯೋಧ್ಯಾ ಕುವಲಯೈಃ
ಕೃಪಾಧಾರಾಧಾರಾ ಕಿಮಪಿ ಮಧುರಾಽಽಭೋ ಗವತಿಕಾ ।
ಅವಂತೀ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತೇ ಬಹುನಗರ-ವಿಸ್ತಾರ-ವಿಜಯಾ
ಧ್ರುವಂ ತತ್ತನ್ನಾಮ-ವ್ಯವಹರಣ-ಯೋಗ್ಯಾವಿಜಯತೇ ॥ 49 ॥
ಕವೀನಾಂ ಸಂದರ್ಭ-ಸ್ತಬಕ-ಮಕರಂದೈಕ-ರಸಿಕಂ
ಕಟಾಕ್ಷ-ವ್ಯಾಕ್ಷೇಪ-ಭ್ರಮರಕಲಭೌ ಕರ್ಣಯುಗಲಂ ।
ಅಮುಂಚಂತೌ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತವ ನವರಸಾಸ್ವಾದ-ತರಲೌ
ಅಸೂಯಾ-ಸಂಸರ್ಗಾ-ದಲಿಕನಯನಂ ಕಿಂಚಿದರು ಣಂ ॥ 50 ॥
ಶಿವೇ ಶೃಂಗಾರಾರ್ದ್ರಾ ತದಿತರಜನೇ ಕುತ್ಸನಪರಾ
ಸರೋ ಷಾ ಗಂಗಾಯಾಂ ಗಿರಿಶಚರಿತೇ ವಿಸ್ಮಯವತೀ ।
ಹರಾಹಿಭ್ಯೋ ಭೀತಾ ಸರಸಿರುಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ-ಜನನೀ
ಸಖೀಷು ಸ್ಮೇರಾ ತೇ ಮಯಿ ಜನನಿ ದೃಷ್ಟಿಃ ಸಕರುಣಾ ॥ 51 ॥
ಗತೇ ಕರ್ಣಾಭ್ಯರ್ಣಂ ಗರುತ ಇವ ಪಕ್ಷ್ಮಾಣಿ ದಧತೀ
ಪುರಾಂ ಭೇತ್ತು-ಶ್ಚಿತ್ತಪ್ರಶಮ-ರಸ-ವಿದ್ರಾವಣ ಫಲೇ ।
ಇಮೇ ನೇತ್ರೇ ಗೋ ತ್ರಾಧರಪತಿ-ಕುಲೋ ತ್ತಂಸ-ಕಲಿಕೇ
ತವಾಕರ್ಣಾಕೃಷ್ಟ ಸ್ಮರಶರ-ವಿಲಾಸಂ ಕಲಯತಃ॥ 52 ॥
ವಿಭಕ್ತ-ತ್ರೈವರ್ಣ್ಯಂ ವ್ಯತಿಕರಿತ-ಲೀಲಾಂಜನತಯಾ
ವಿಭಾತಿ ತ್ವನ್ನೇತ್ರ ತ್ರಿತಯ ಮಿದ-ಮೀಶಾನದಯಿತೇ ।
ಪುನಃ ಸ್ರಷ್ಟುಂ ದೇವಾನ್ ದ್ರುಹಿಣ ಹರಿ-ರುದ್ರಾನುಪರತಾನ್
ರಜಃ ಸತ್ವಂ ಭಿಭ್ರತ್-ತಮ ಇತಿ ಗುಣಾನಾಂ ತ್ರಯಮಿವ ॥ 53 ॥
ಪವಿತ್ರೀಕರ್ತುಂ ನಃ ಪಶುಪತಿ-ಪರಾಧೀನ-ಹೃದಯೇ
ದಯಾಮಿತ್ರೈ ರ್ನೇತ್ರೈ-ರರುಣ-ಧವಳ-ಶ್ಯಾಮ ರುಚಿಭಿಃ ।
ನದಃ ಶೋ ಣೋ ಗಂಗಾ ತಪನತನಯೇತಿ ಧ್ರುವಮಯಂ
ತ್ರಯಾಣಾಂ ತೀರ್ಥಾನಾ-ಮುಪನಯಸಿ ಸಂಭೇದ-ಮನಘಂ ॥ 54 ॥
ನಿಮೇಷೋ ನ್ಮೇಷಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಲಯಮುದಯಂ ಯಾತಿ ಜಗತಿ
ತವೇತ್ಯಾಹುಃ ಸಂತೋ ಧರಣಿಧರ-ರಾಜನ್ಯತನಯೇ ।
ತ್ವದುನ್ಮೇಷಾಜ್ಜಾತಂ ಜಗದಿದ-ಮಶೇಷಂ ಪ್ರಲಯತಃ
ಪರೇತ್ರಾತುಂ ಶಂಂಕೇ ಪರಿಹೃತ-ನಿಮೇಷಾ-ಸ್ತವ ದೃಶಃ ॥ 55 ॥
ತವಾಪರ್ಣೇ ಕರ್ಣೇ ಜಪನಯನ ಪೈಶುನ್ಯ ಚಕಿತಾ
ನಿಲೀಯಂತೇ ತೋ ಯೇ ನಿಯತ ಮನಿಮೇಷಾಃ ಶಫರಿಕಾಃ ।
ಇಯಂ ಚ ಶ್ರೀ-ರ್ಬದ್ಧಚ್ಛದ ಪುಟ ಕವಾಟಂ ಕುವಲಯಂ
ಜಹಾತಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷೇ ನಿಶಿ ಚ ವಿಘಟಯ್ಯ ಪ್ರವಿಶತಿ॥ 56 ॥
ದೃಶಾ ದ್ರಾಘೀಯಸ್ಯಾ ದರದಲಿತ ನೀಲೋ ತ್ಪಲ ರುಚಾ
ದವೀಯಾಂಸಂ ದೀನಂ ಸ್ನಪಾ ಕೃಪಯಾ ಮಾಮಪಿ ಶಿವೇ ।
ಅನೇನಾಯಂ ಧನ್ಯೋ ಭವತಿ ನ ಚ ತೇ ಹಾನಿರಿಯತಾ
ವನೇ ವಾ ಹರ್ಮ್ಯೇ ವಾ ಸಮಕರ ನಿಪಾತೋ ಹಿಮಕರಃ ॥ 57 ॥
ಅರಾಲಂ ತೇ ಪಾಲೀಯುಗಲ-ಮಗರಾಜನ್ಯತನಯೇ
ನ ಕೇಷಾ-ಮಾಧತ್ತೇ ಕುಸುಮಶರ ಕೋದಂಡ-ಕುತು ಕಂ ।
ತಿರಶ್ಚೀನೋ ಯತ್ರ ಶ್ರವಣಪಥ-ಮುಲ್ಲ್ಙ್ಯ್ಯ ವಿಲಸನ್
ಅಪಾಂಗ ವ್ಯಾಸಂಗೋ ದಿಶತಿ ಶರಸಂಧಾನ ಧಿಷಣಾಂ ॥ 58 ॥
ಸ್ಫುರದ್ಗಂಡಾಭೋ ಗ-ಪ್ರತಿಫಲಿತ ತಾಟಂಕ ಯುಗಲಂ
ಚತುಶ್ಚಕ್ರಂ ಮನ್ಯೇ ತವ ಮುಖಮಿದಂ ಮನ್ಮಥರಥಂ ।
ಯಮಾರುಹ್ಯ ದ್ರುಹ್ಯ ತ್ಯವನಿರಥ ಮರ್ಕೇಂದುಚರಣಂ
ಮಹಾವೀರೋ ಮಾರಃ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ ಸಜ್ಜಿತವತೇ ॥ 59 ॥
ಸರಸ್ವತ್ಯಾಃ ಸೂಕ್ತೀ-ರಮೃತಲಹರೀ ಕೌಶಲಹರೀಃ
ಪಿಬ್ನತ್ಯಾಃ ಶರ್ವಾಣಿ ಶ್ರವಣ-ಚುಲುಕಾಭ್ಯಾ-ಮವಿರಲಂ ।
ಚಮತ್ಕಾರಃ-ಶ್ಲಾಘಾಚಲಿತ-ಶಿರಸಃ ಕುಂಡಲಗಣೋ
ಝಣತ್ಕರೈಸ್ತಾರೈಃ ಪ್ರತಿವಚನ-ಮಾಚಷ್ಟ ಇವ ತೇ ॥ 60 ॥
ಅಸೌ ನಾಸಾವಂಶ-ಸ್ತುಹಿನಗಿರಿವಣ್ಶ-ಧ್ವಜಪಟಿ
ತ್ವದೀಯೋ ನೇದೀಯಃ ಫಲತು ಫಲ-ಮಸ್ಮಾಕಮುಚಿತಂ ।
ವಹತ್ಯಂತರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಶಿಶಿರಕರ-ನಿಶ್ವಾಸ-ಗಲಿತಂ
ಸಮೃದ್ಧ್ಯಾ ಯತ್ತಾಸಾಂ ಬಹಿರಪಿ ಚ ಮುಕ್ತಾಮಣಿಧರಃ ॥ 61 ॥
ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಽಽರಕ್ತಾಯಾ-ಸ್ತವ ಸುದತಿ ದಂದಚ್ಛದರುಚೇಃ
ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯೇ ಸದೃಶ್ಯಂ ಜನಯತು ಫಲಂ ವಿದ್ರುಮಲತಾ ।
ನ ಬಿಂಬಂ ತದ್ಬಿಂಬ-ಪ್ರತಿಫಲನ-ರಾಗಾ-ದರುಣಿತಂ
ತುಲಾಮಧ್ಯಾರೋ ಢುಂ ಕಥಮಿವ ವಿಲಜ್ಜೇತ ಕಲಯಾ ॥ 62 ॥
ಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಜಾಲಂ ತವ ವದನಚಂದ್ರಸ್ಯ ಪಿಬತಾಂ
ಚಕೋರಾಣಾ-ಮಾಸೀ-ದತಿರಸತಯಾ ಚಂಚು-ಜಡಿಮಾ ।
ಅತಸ್ತೇ ಶೀತಾಂಶೋ -ರಮೃತಲಹರೀ ಮಾಮ್ಲರುಚಯಃ
ಪಿಬಂತೀ ಸ್ವಚ್ಛಂದಂ ನಿಶಿ ನಿಶಿ ಭೃಶಂ ಕಾಂಜಿ ಕಧಿಯಾ ॥ 63 ॥
ಅವಿಶ್ರಾಂತಂ ಪತ್ಯುರ್ಗುಣಗಣ ಕಥಾಮ್ರೇಡನಜಪಾ
ಜಪಾಪುಷ್ಪಚ್ಛಾಯಾ ತವ ಜನನಿ ಜಿಹ್ವಾ ಜಯತಿ ಸಾ ।
ಯದಗ್ರಾಸೀನಾಯಾಃ ಸ್ಫಟಿಕದೃಷ-ದಚ್ಛಚ್ಛವಿಮಯಿ
ಸರಸ್ವತ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿಃ ಪರಿಣಮತಿ ಮಾಣಿಕ್ಯವಪುಷಾ ॥ 64 ॥
ರಣೇ ಜಿತ್ವಾ ದೈತ್ಯಾ ನಪಹೃತ-ಶಿರಸ್ತ್ರೈಃ ಕವಚಿಭಿಃ
ನಿವೃತ್ತೈ-ಶ್ಚಂಡಾಂಶ-ತ್ರಿಪುರಹರ-ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ-ವಿಮುಖೈಃ ।
ವಿಶಾಖೇಂದ್ರೋ ಪೇಂದ್ರೈಃ ಶಶಿವಿಶದ-ಕರ್ಪೂರಶಕಲಾ
ವಿಲೀಯಂತೇ ಮಾತಸ್ತವ ವದನತಾಂಬೂಲ-ಕಬಲಾಃ ॥ 65 ॥
ವಿಪಂಚ್ಯಾ ಗಾಯಂತೀ ವಿವಿಧ-ಮಪದಾನಂ ಪಶುಪತೇ-
ಸ್ತ್ವಯಾರಬ್ಧೇ ವಕ್ತುಂ ಚಲಿತಶಿರಸಾ ಸಾಧುವಚನೇ ।
ತದೀಯೈ-ರ್ಮಾಧುರ್ಯೈ-ರಪಲಪಿತ-ತಂತ್ರೀಕಲರವಾಂ
ನಿಜಾಂ ವೀಣಾಂ ವಾಣೀಂ ನಿಚುಲಯತಿ ಚೋಲೇನ ನಿಭೃತಂ ॥ 66 ॥
ಕರಗ್ರೇಣ ಸ್ಪೃಷ್ಟಂ ತುಹಿನಗಿರಿಣಾ ವತ್ಸಲತಯಾ
ಗಿರಿಶೇನೋ -ದಸ್ತಂ ಮುಹುರಧರಪಾನಾಕುಲತಯಾ ।
ಕರಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಶಂಭೋ ರ್ಮುಖಮುಕುರವೃಂತಂ ಗಿರಿಸುತೇ
ಕಥಂಕರಂ ಬ್ರೂಮ-ಸ್ತವ ಚುಬುಕಮೋಪಮ್ಯರಹಿತಂ ॥ 67 ॥
ಭುಜಾಶ್ಲೇಷಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಪುರದಮಯಿತುಃ ಕನ್ಟಕವತೀ
ತವ ಗ್ರೀವಾ ಧತ್ತೇ ಮುಖಕಮಲನಾಲ-ಶ್ರಿಯಮಿಯಂ ।
ಸ್ವತಃ ಶ್ವೇತಾ ಕಾಲಾ ಗರು ಬಹುಲ-ಜಂಬಾಲಮಲಿನಾ
ಮೃಣಾಲೀಲಾಲಿತ್ಯಂ ವಹತಿ ಯದಧೋ ಹಾರಲತಿಕಾ ॥ 68 ॥
ಗಲೇ ರೇಖಾಸ್ತಿಸ್ರೋ ಗತಿ ಗಮಕ ಗೀತೈಕ ನಿಪುಣೇ
ವಿವಾಹ-ವ್ಯಾನದ್ಧ-ಪ್ರಗುಣಗುಣ-ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭುವಃ ।
ವಿರಾಜಂತೇ ನಾನಾವಿಧ-ಮಧುರ-ರಾಗಾಕರ-ಭುವಾಂ
ತ್ರಯಾಣಾಂ ಗ್ರಾಮಾಣಾಂ ಸ್ಥಿತಿ-ನಿಯಮ-ಸೀಮಾನ ಇವ ತೇ ॥ 69 ॥
ಮೃಣಾಲೀ-ಮೃದ್ವೀನಾಂ ತವ ಭುಜಲತಾನಾಂ ಚತಸೃಣಾಂ
ಚತುರ್ಭಿಃ ಸೌಂದರ್ಯಂ ಸರಸಿಜಭವಃ ಸ್ತೌತಿ ವದನೈಃ ।
ನಖೇಭ್ಯಃ ಸಂತ್ರಸ್ಯನ್ ಪ್ರಥಮ-ಮಥನಾ ದಂಧಕರಿಪೋಃ
ಚತುರ್ಣಾಂ ಶೀರ್ಷಾಣಾಂ ಸಮ-ಮಭಯಹಸ್ತಾರ್ಪಣ-ಧಿಯಾ ॥ 70 ॥
ನಖಾನಾ-ಮುದ್ಯೋ ತೈ-ರ್ನವನಲಿನರಾಗಂ ವಿಹಸತಾಂ
ಕರಾಣಾಂ ತೇ ಕಾಂತಿಂ ಕಥಯ ಕಥಯಾಮಃ ಕಥಮುಮೇ ।
ಕಯಾಚಿದ್ವಾ ಸಾಮ್ಯಂ ಭಜತು ಕಲಯಾ ಹಂತ ಕಮಲಂ
ಯದಿ ಕ್ರೀಡಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಚರಣತಲ-ಲಾಕ್ಷಾರಸ-ಚಣಂ ॥ 71 ॥
ಸಮಂ ದೇವಿ ಸ್ಕಂದ ದ್ವಿಪಿವದನ ಪೀತಂ ಸ್ತನಯುಗಂ
ತವೇದಂ ನಃ ಖೇದಂ ಹರತು ಸತತಂ ಪ್ರಸ್ನುತ-ಮುಖಂ ।
ಯದಾಲೋ ಕ್ಯಾಶಂಕಾಕುಲಿತ ಹೃದಯೋ ಹಾಸಜನಕಃ
ಸ್ವಕುಂಭೌ ಹೇರಂಬಃ ಪರಿಮೃಶತಿ ಹಸ್ತೇನ ಝಡಿತಿ ॥ 72 ॥
ಅಮೂ ತೇ ವಕ್ಷೋಜಾ-ವಮೃತರಸ-ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕುತು ಪೌ
ನ ಸಂದೇಹಸ್ಪಂದೋ ನಗಪತಿ ಪತಾಕೇ ಮನಸಿ ನಃ ।
ಪಿಬಂತೌ ತೌ ಯಸ್ಮಾ ದವಿದಿತ ವಧೂಸಂಗ ರಸಿಕೌ
ಕುಮಾರಾವದ್ಯಾಪಿ ದ್ವಿರದವದನ-ಕ್ರೌಂಚ್ದಲನೌ ॥ 73 ॥
ವಹತ್ಯಂಬ ಸ್ತಂಬೇರಮ-ದನುಜ-ಕುಂಭಪ್ರಕೃತಿಭಿಃ
ಸಮಾರಬ್ಧಾಂ ಮುಕ್ತಾಮಣಿಭಿರಮಲಾಂ ಹಾರಲತಿಕಾಂ ।
ಕುಚಾಭೋ ಗೋ ಬಿಂಬಾಧರ-ರುಚಿಭಿ-ರಂತಃ ಶಬಲಿತಾಂ
ಪ್ರತಾಪ-ವ್ಯಾಮಿಶ್ರಾಂ ಪುರದಮಯಿತುಃ ಕೀರ್ತಿಮಿವ ತೇ ॥ 74 ॥
ತವ ಸ್ತನ್ಯಂ ಮನ್ಯೇ ಧರಣಿಧರಕನ್ಯೇ ಹೃದಯತಃ
ಪಯಃ ಪಾರಾವಾರಃ ಪರಿವಹತಿ ಸಾರಸ್ವತಮಿವ ।
ದಯಾವತ್ಯಾ ದತ್ತಂ ದ್ರವಿಡಶಿಶು-ರಾಸ್ವಾದ್ಯ ತವ ಯತ್
ಕವೀನಾಂ ಪ್ರೌಢಾನಾ ಮಜನಿ ಕಮನೀಯಃ ಕವಯಿತಾ ॥ 75 ॥
ಹರಕ್ರೋಧ-ಜ್ವಾಲಾವಲಿಭಿ-ರವಲೀಢೇನ ವಪುಷಾ
ಗಭೀರೇ ತೇ ನಾಭೀಸರಸಿ ಕೃತಸಙೋ ಮನಸಿಜಃ ।
ಸಮುತ್ತಸ್ಥೌತಸ್ಮಾ-ದಚಲತನಯೇ ಧೂಮಲತಿಕಾ
ಜನಸ್ತಾಂ ಜಾನೀತೇ ತವ ಜನನಿ ರೋ ಮಾವಲಿರಿತಿ ॥ 76 ॥
ಯದೇತತ್ಕಾಲಿಂದೀ-ತನುತರ-ತರಂಗಾಕೃತಿ ಶಿವೇ
ಕೃಶೇ ಮಧ್ಯೇ ಕಿಂಚಿಜ್ಜನನಿ ತವ ಯದ್ಭಾತಿ ಸುಧಿಯಾಂ ।
ವಿಮರ್ದಾ-ದನ್ಯೋ ನ್ಯಂ ಕುಚಕಲಶಯೋ-ರಂತರಗತಂ
ತನೂಭೂತಂವ್ಯೋಮ ಪ್ರವಿಶದಿವ ನಾಭಿಂ ಕುಹರಿಣೀಂ ॥ 77 ॥
ಸ್ಥಿರೋ ಗಂಗಾ ವರ್ತಃ ಸ್ತನಮುಕುಲ-ರೋ ಮಾವಲಿ-ಲತಾ
ಕಲಾವಾಲಂ ಕುಂಡಂ ಕುಸುಮಶರ ತೇಜೋ-ಹುತಭುಜಃ ।
ರತೇ-ರ್ಲೀಲಾಗಾರಂ ಕಿಮಪಿ ತವ ನಾಭಿರ್ಗಿರಿಸುತೇ
ಬಿಲದ್ವಾರಂ ಸಿದ್ಧೇ-ರ್ಗಿರಿಶನಯನಾನಾಂ ವಿಜಯತೇ ॥ 78 ॥
ನಿಸರ್ಗ-ಕ್ಷೀಣಸ್ಯ ಸ್ತನತಟ-ಭರೇಣ ಕ್ಲಮಜುಷೋ
ನಮನ್ಮೂರ್ತೇ ರ್ನಾರೀತಿಲಕ ಶನಕೈ-ಸ್ತ್ರುಟ್ಯತ ಇವ ।
ಚಿರಂ ತೇ ಮಧ್ಯಸ್ಯ ತ್ರುಟಿತ ತಟಿನೀ-ತೀರ-ತರುಣಾ
ಸಮಾವಸ್ಥಾ-ಸ್ಥೇಮ್ನೋ ಭವತು ಕುಶಲಂ ಶೈಲತನಯೇ ॥ 79 ॥
ಕುಚೌ ಸದ್ಯಃ ಸ್ವಿದ್ಯ-ತ್ತಟಘಟಿತ-ಕೂರ್ಪಾಸಭಿದುರೌ
ಕಷಂತೌ-ದೌರ್ಮೂಲೇ ಕನಕಕಲಶಾಭೌ ಕಲಯತಾ ।
ತವ ತ್ರಾತುಂ ಭಂಗಾದಲಮಿತಿ ವಲಗ್ನಂ ತನುಭುವಾ
ತ್ರಿಧಾ ನದ್ಧಂ ದೇವೀ ತ್ರಿವಲಿ ಲವಲೀವಲ್ಲಿಭಿರಿವ ॥ 80 ॥
ಗುರುತ್ವಂ ವಿಸ್ತಾರಂ ಕ್ಷಿತಿಧರಪತಿಃ ಪಾರ್ವತಿ ನಿಜಾತ್
ನಿತಂಬಾ-ದಾಚ್ಛಿದ್ಯ ತ್ವಯಿ ಹರಣ ರೂಪೇಣ ನಿದಧೇ ।
ಅತಸ್ತೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣೋ ಗುರುರಯಮಶೇಷಾಂ ವಸುಮತೀಂ
ನಿತಂಬ-ಪ್ರಾಗ್ಭಾರಃ ಸ್ಥಗಯತಿ ಸಘುತ್ವಂ ನಯತಿ ಚ ॥ 81 ॥
ಕರೀಂದ್ರಾಣಾಂ ಶುಂಡಾನ್-ಕನಕಕದಲೀ-ಕಾಂಡಪಟಲೀಂ
ಉಭಾಭ್ಯಾಮೂರುಭ್ಯಾ-ಮುಭಯಮಪಿ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಭವತಿ ।
ಸುವೃತ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಪತ್ಯುಃ ಪ್ರಣತಿಕಠಿನಾಭ್ಯಾಂ ಗಿರಿಸು ತೇ
ವಿಧಿಜ್ಞೇ ಜಾನುಭ್ಯಾಂ ವಿಬುಧ ಕರಿಕುಂಭ ದ್ವಯಮಸಿ ॥ 82 ॥
ಪರಾಜೇತುಂ ರುದ್ರಂ ದ್ವಿಗುಣಶರಗರ್ಭೌ ಗಿರಿಸುತೇ
ನಿಷಂಗೌ ಜಂಘೇ ತೇ ವಿಷಮವಿಶಿಖೋ ಬಾಢ-ಮಕೃ ತ ।
ಯದಗ್ರೇ ದೃಸ್ಯಂತೇ ದಶಶರಫಲಾಃ ಪಾದಯುಗಲೀ
ನಖಾಗ್ರಚ್ಛನ್ಮಾನಃ ಸುರ ಮುಕುಟ-ಶಾಣೈಕ-ನಿಶಿತಾಃ ॥ 83 ॥
ಶ್ರುತೀನಾಂ ಮೂರ್ಧಾನೋ ದಧತಿ ತವ ಯೌ ಶೇಖರತಯಾ
ಮಮಾಪ್ಯೇತೌ ಮಾತಃ ಶೇರಸಿ ದಯಯಾ ದೇಹಿ ಚರಣೌ ।
ಯಯ^^ಓಃ ಪಾದ್ಯಂ ಪಾಥಃ ಪಶುಪತಿ ಜಟಾಜೂಟ ತಟಿನೀ
ಯಯೋ-ರ್ಲಾಕ್ಷಾ-ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ರರುಣ ಹರಿಚೂಡಾಮಣಿ ರುಚಿಃ ॥ 84 ॥
ನಮೋ ವಾಕಂ ಬ್ರೂಮೋ ನಯನ-ರಮಣೀಯಾಯ ಪದಯೋಃ
ತವಾಸ್ಮೈ ದ್ವಂದ್ವಾಯ ಸ್ಫುಟ-ರುಚಿ ರಸಾಲಕ್ತಕವತೇ ।
ಅಸೂಯತ್ಯತ್ಯಂತಂ ಯದಭಿಹನನಾಯ ಸ್ಪೃಹಯತೇ
ಪಶೂನಾ-ಮೀಶಾನಃ ಪ್ರಮದವನ-ಕಂಕೇಲಿತರವೇ ॥ 85 ॥
ಮೃಷಾ ಕೃತ್ವಾ ಗೋ ತ್ರಸ್ಖಲನ-ಮಥ ವೈಲಕ್ಷ್ಯನಮಿತಂ
ಲಲಾಟೇ ಭರ್ತಾರಂ ಚರಣಕಮಲೇ ತಾಡಯತಿ ತೇ ।
ಚಿರಾದಂತಃ ಶಲ್ಯಂ ದಹನಕೃತ ಮುನ್ಮೂಲಿತವತಾ
ತುಲಾಕೋಟಿಕ್ವಾಣೈಃ ಕಿಲಿಕಿಲಿತ ಮೀಶಾನ ರಿಪುಣಾ ॥ 86 ॥
ಹಿಮಾನೀ ಹಂತವ್ಯಂ ಹಿಮಗಿರಿನಿವಾಸೈಕ-ಚತುರೌ
ನಿಶಾಯಾಂ ನಿದ್ರಾಣಂ ನಿಶಿ-ಚರಮಭಾಗೇ ಚ ವಿಶದೌ ।
ವರಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪಾತ್ರಂ ಶ್ರಿಯ-ಮತಿಸೃಹಂತೋ ಸಮಯಿನಾಂ
ಸರೋ ಜಂ ತ್ವತ್ಪಾದೌ ಜನನಿ ಜಯತ-ಶ್ಚಿತ್ರಮಿಹ ಕಿಂ ॥ 87 ॥
ಪದಂ ತೇ ಕೀರ್ತೀನಾಂ ಪ್ರಪದಮಪದಂ ದೇವಿ ವಿಪದಾಂ
ಕಥಂ ನೀತಂ ಸದ್ಭಿಃ ಕಠಿನ-ಕಮಠೀ-ಕರ್ಪರ-ತುಲಾಂ ।
ಕಥಂ ವಾ ಬಾಹುಭ್ಯಾ-ಮುಪಯಮನಕಾಲೇ ಪುರಭಿದಾ
ಯದಾದಾಯ ನ್ಯಸ್ತಂ ದೃಷದಿ ದಯಮಾನೇನ ಮನಸಾ ॥ 88 ॥
ನಖೈ-ರ್ನಾಕಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಕರಕಮಲ-ಸಂಕೋಚ-ಶಶಿಭಿಃ
ತರೂಣಾಂ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ಹಸತ ಇವ ತೇ ಚಂಡಿ ಚರಣೌ ।
ಫಲಾನಿ ಸ್ವಃಸ್ಥೇಭ್ಯಃ ಕಿಸಲಯ-ಕರಾಗ್ರೇಣ ದದತಾಂ
ದರಿದ್ರೇಭ್ಯೋ ಭದ್ರಾಂ ಶ್ರಿಯಮನಿಶ-ಮಹ್ನಾಯ ದದತೌ ॥ 89 ॥
ದದಾನೇ ದೀನೇಭ್ಯಃ ಶ್ರಿಯಮನಿಶ-ಮಾಶಾನುಸದೃ ಶೀಂ
ಅಮಂದಂ ಸೌಂದರ್ಯಂ ಪ್ರಕರ-ಮಕರಂದಂ ವಿಕಿರತಿ ।
ತವಾಸ್ಮಿನ್ ಮಂದಾರ-ಸ್ತಬಕ-ಸುಭಗೇ ಯಾತು ಚರಣೇ
ನಿಮಜ್ಜನ್ ಮಜ್ಜೀವಃ ಕರಣಚರಣಃ ಷ್ಟ್ಚರಣತಾಂ ॥ 90 ॥
ಪದನ್ಯಾಸ-ಕ್ರೀಡಾ ಪರಿಚಯ-ಮಿವಾರಬ್ಧು-ಮನಸಃ
ಸ್ಖಲಂತಸ್ತೇ ಖೇಲಂ ಭವನಕಲಹಂಸಾ ನ ಜಹತಿ ।
ಅತಸ್ತೇಷಾಂ ಶಿಕ್ಷಾಂ ಸುಭಗಮಣಿ-ಮಂಜೀರ-ರಣಿತಚ್ಛಲಾದಾಚಕ್ಷಾಣಂ ಚರಣಕಮಲಂ ಚಾರುಚರಿತೇ ॥ 91 ॥
ಗತಾಸ್ತೇ ಮಂಚತ್ವಂ ದ್ರುಹಿಣ ಹರಿ ರುದ್ರೇಶ್ವರ ಭೃತಃ
ಶಿವಃ ಸ್ವಚ್ಛ-ಚ್ಛಾಯಾ-ಘಟಿತ-ಕಪಟ-ಪ್ರಚ್ಛದಪಟಃ ।
ತ್ವದೀಯಾನಾಂ ಭಾಸಾಂ ಪ್ರತಿಫಲನ ರಾಗಾರುಣತಯಾ
ಶರೀರೀ ಶೃಂಗಾರೋ ರಸ ಇವ ದೃಶಾಂ ದೋ ಗ್ಧಿಕುತುಕಂ ॥ 92 ॥
ಅರಾಲಾ ಕೇಶೇಷು ಪ್ರಕೃತಿ ಸರಲಾ ಮಂದಹಸಿತೇ
ಶಿರೀಷಾಭಾ ಚಿತ್ತೇ ದೃಷದುಪಲಶೋ ಭಾ ಕುಚತಟೇ ।
ಭೃಶಂ ತನ್ವೀ ಮಧ್ಯೇ ಪೃಥು-ರುರಸಿಜಾರೋ ಹ ವಿಷಯೇ
ಜಗತ್ತ್ರತುಂ ಶಂಭೋ -ರ್ಜಯತಿ ಕರುಣಾ ಕಾಚಿದರುಣಾ ॥ 93 ॥
ಕಲಂಕಃ ಕಸ್ತೂರೀ ರಜನಿಕರ ಬಿಂಬಂ ಜಲಮಯಂ
ಕಲಾಭಿಃ ಕರ್ಪೂರೈ-ರ್ಮರಕತಕರಂಡಂ ನಿಬಿಡಿತಂ ।
ಅತಸ್ತ್ವದ್ಭೋ ಗೇನ ಪ್ರತಿದಿನಮಿದಂ ರಿಕ್ತಕುಹರಂ
ವಿಧಿ-ರ್ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಿಬಿಡಯತಿ ನೂನಂ ತವ ಕೃತೇ ॥ 94 ॥
ಪುರಾರಂತೇ-ರಂತಃ ಪುರಮಸಿ ತತ-ಸ್ತ್ವಚರಣಯೋಃ
ಸಪರ್ಯಾ-ಮರ್ಯಾದಾ ತರಲಕರಣಾನಾ-ಮಸುಲಭಾ ।
ತಥಾ ಹ್ಯೇತೇ ನೀತಾಃ ಶತಮಖಮುಖಾಃ ಸಿದ್ಧಿಮತುಲಾಂ
ತವ ದ್ವಾರೋ ಪಾಂತಃ ಸ್ಥಿತಿಭಿ-ರಣಿಮಾದ್ಯಾಭಿ-ರಮರಾಃ ॥ 95 ॥
ಕಲತ್ರಂ ವೈಧಾತ್ರಂ ಕತಿಕತಿ ಭಜಂತೇ ನ ಕವಯಃ
ಶ್ರಿಯೋ ದೇವ್ಯಾಃ ಕೋ ವಾ ನ ಭವತಿ ಪತಿಃ ಕೈರಪಿ ಧನೈಃ ।
ಮಹಾದೇವಂ ಹಿತ್ವಾ ತವ ಸತಿ ಸತೀನಾ-ಮಚರಮೇ
ಕುಚಭ್ಯಾ-ಮಾಸಂಗಃ ಕುರವಕ-ತರೋ -ರಪ್ಯಸುಲಭಃ ॥ 96 ॥
ಗಿರಾಮಾಹು-ರ್ದೇವೀಂ ದ್ರುಹಿಣಗೃಹಿಣೀ-ಮಾಗಮವಿದೋ
ಹರೇಃ ಪತ್ನೀಂ ಪದ್ಮಾಂ ಹರಸಹಚರೀ-ಮದ್ರಿತನಯಾಂ ।
ತುರೀಯಾ ಕಾಪಿ ತ್ವಂ ದುರಧಿಗಮ-ನಿಸ್ಸೀಮ-ಮಹಿಮಾ
ಮಹಾಮಾಯಾ ವಿಶ್ವಂ ಭ್ರಮಯಸಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮಹಿಷಿ ॥ 97 ॥
ಕದಾ ಕಾಲೇ ಮಾತಃ ಕಥಯ ಕಲಿತಾಲಕ್ತಕರಸಂ
ಪಿಬೇಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ತವ ಚರಣ-ನಿರ್ಣೇಜನಜಲಂ ।
ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಮೂಕಾನಾಮಪಿ ಚ ಕವಿತಾ0ಕಾರಣತಯಾ
ಕದಾ ಧತ್ತೇ ವಾಣೀಮುಖಕಮಲ-ತಾಂಬೂಲ-ರಸತಾಂ ॥ 98 ॥
ಸರಸ್ವತ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ವಿಧಿ ಹರಿ ಸಪತ್ನೋ ವಿಹರತೇ
ರತೇಃ ಪತಿವ್ರತ್ಯಂ ಶಿಥಿಲಯತಿ ರಮ್ಯೇಣ ವಪುಷಾ ।
ಚಿರಂ ಜೀವನ್ನೇವ ಕ್ಷಪಿತ-ಪಶುಪಾಶ-ವ್ಯತಿಕರಃ
ಪರಾನಂದಾಭಿಖ್ಯಂ ರಸಯತಿ ರಸಂ ತ್ವದ್ಭಜನವಾನ್ ॥ 99 ॥
ಪ್ರದೀಪ ಜ್ವಾಲಾಭಿ-ರ್ದಿವಸಕರ-ನೀರಾಜನವಿಧಿಃ
ಸುಧಾಸೂತೇ-ಶ್ಚಂದ್ರೋ ಪಲ-ಜಲಲವೈ-ರಘ್ಯರಚನಾ ।
ಸ್ವಕೀಯೈರಂಭೋ ಭಿಃ ಸಲಿಲ-ನಿಧಿ-ಸೌಹಿತ್ಯಕರಣಂ
ತ್ವದೀಯಾಭಿ-ರ್ವಾಗ್ಭಿ-ಸ್ತವ ಜನನಿ ವಾಚಾಂ ಸ್ತುತಿರಿಯಂ ॥ 100 ॥
ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ತೋ ತ್ರಂ ಸಂವಾರ್ತದಾಯಕಂ ।
ಭಗವದ್ಪಾದ ಸನ್ಕ್ಲುಪ್ತಂ ಪಠೇನ್ ಮುಕ್ತೌಭವೇನ್ನರಃ ॥
ಇತಿ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ ಸ್ತೋ ತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ।

ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ: ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ: ಗಣನಾಯಕಯ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

Soundarya Lahari Lyrics in English:

1
Shivah Shakthya Yukto Yadi Bhavati Shaktah Prabhavitum
Na Chedevam Devo Na Khalu Kusalah Spanditumapi;
Atas Tvam Aradhyam Hari Hara Virinchadibhir Api
Pranantum Stotum Vaa Katham Akrta Punyah Prabhavati
2
(Attracting All The World)&
Taniyamsam Pamsum Tava Carana Pankeruha Bhavam
Virincih Sanchinvan Virachayati Lokan Avikalam;
Vahaty Evam Shaurih Katham Api Sahasrena Shirasaam
Harah Samksudy’ainam Bhajati Bhajati Bhasito’ddhalama Vidhim.
3
(Attainment Of All Knowledge)
Avidyanam Antas Timira Mihira Dweeppa Nagari
Jadanam Chaitanya Stabaka Makaranda Sruti Jhari
Daridranam Cinta Mani Gunanika Janma Jaladhau
Nimadhanam Damshtra Mura Ripu Varahasya Bhavati.
4
(Removal Of All Fears, Curing Of Diseases)
Tvad Anyah Paanibhyam Abhaya Varado Daivataganah
Tvam Eka N’aivasi Prakatita Var’abhityabhinaya;
Bhayat Tratum Datum Phalam Api Cha Vancha Samadhikam
Saranye Lokanam Tava Hi Charanaveva Nipunav..
5
(Mutual Attraction Between Male And Female)
Haris Tvam Aradhya Pranata Jana Saubhagya Jananim
Pura Nari Bhutva Pura Ripum Api Ksobham Anayat;
Smaro’pi Tvam Natva Rati Nayana Lehyena Vapusha
Muninam Apyantah Prabhavati Hi Mohaya Mahatam.
6
(Getting Sons As Progeny)
Dhanun Paushpam Maurvi Madhu Kara Mayi Pancha Visikha
Vasantaha Samanto Malaya Marud Ayodhana Rathah;
Tatha’py Ekah Sarvam Himagiri Suthe Kam Api Kripaam
Apangat Te Labdhva Jagadidam Anango Vijayate
7
(Seeing The Goddess In Person, Winning Over Enemies)
Kvanat Kanchi Dama Kari Kalabha Kumbha Stana Nata
Pariksheena Madhye Parinata Sarachandra Vadana;
Dhanur Banan Pasam Srinim Api Dadhana Karatalaii
Purastad Astam Noh Pura Mathitur Aho Purushika.
8
(Avoiding Of Birth And Death)
Sudha Sindhor Madhye Sura Vitapi Vati Parivrte
Mani Dweepe Nipo’pavana Vathi Chintamani Grhe;
Shivaakare Manche Parama Shiva Paryanka Nilayam
Bhajanti Tvam Dhanyah Katichana Chid Ananda Laharim.
9
(For Return Of People Who Have Gone On Journey,
For Getting Eight Types Of Wealth)
Mahim Muladhare Kamapi Manipure Huthavaham
Sthitham Svadhistane Hridi Marutamakasam Upari;
Mano’pi Bhruu Madhye Sakalamapi Bhittva Kula Patham
Sahasrare Padme Saha Rahasi Patyaa Viharase.
10
(Getting A Strong Body, Virility)
Sudha Dhara Sarais Carana Yugalanta Vigalitaih
Prapancham Sinchanti Punarapi Ras’amnaya Mahasah;
Avapya Svam Bhumim Bhujaga Nibham Adhyusta Valayam
Svam Atmanam Krtva Svapishi Kulakunde Kuharini
11
(Good Progeny, Getting A Meaning For Life)
Chaturbhih Shri Kantaih Shiva Yuvatibhih Panchabhir Api
Prabhinnabhih Sambhor Navabhir Api Mula Prakrthibhih;
Chatus Chatvarimsad Vasu Dala Kalasra Trivalaya
Tri Rekhabhih Sardham Tava Sarana Konah Parinatah
12
(To Attain Lord Shiva, To Make A Dumb Man Speak)
Tvadiyam Saundaryam Tuhina Giri Kanye Tulayitum
Kavindrah Kalpante Katham Api Virinchi Prabhrutayah;
Yadaloka’utsukyad Amara Lalana Yanti Manasa
Tapobhir Dus Prapam Api Girisa Sayujya Padavim.
13
(Victory In The Matters Of Love)
Naram Varshiyamsam Nayana Virasam Narmasu Jadam,
Thava Panga Loke Pathitha Manudhavanthi Sathasa
Gala Dweni Bhandha Kuch Kalasa Visthrutha Sichaya
Hatath Thrudyath Kanchyho Vigalidha Dhukoola Yuva Thaya.
14
(Avoiding Famine, Dacoity And Epidemic)
Ksitau Sat Panchasad Dvi Samadhika Panchasadudake
Hutase Dva Sastis Chatur Adhika Panchasad Anile;
Divi Dvih Shatrimsan Manasi Cha Chatuh Sashtir Iti Ye
Mayukhastesham Athyupari Tava Padambuja Yugam.
15
(Ability To Write Poems And Ability To Become Scholar)
Saraj Jyotsna Shuddham Sasi Yuta Jata Juta Makutam
Vara Traasa Traana Sphatika Ghutika Pustaka Karaam;
Sakrn Na Thva Nathva Katham Iva Sathaam Sannidadhate
Madhu Kshira Drakhsa Madhurima Dhurinah Phanitayah.
16
(Mastery Of Vedas)
Kavindranam Chetah Kamala Vana Baal’atapa Ruchim
Bhajante Ye Santah Katichid Arunameva Bhavatim;
Virinchi Preyasyas Tarunatara Sringara Lahari
Gabhirabhi Vagbhir Vidadhati Satam Ranjanamami.
17
(Mastery Over Words, Knowledge Of Science)
Savitribhir Vacham Chasi Mani Sila Bhanga Rucibhir
Vasiny’adyabhis Tvam Saha Janani Samchintayati Yah;
Sa Karta Kavyanam Bhavati Mahatam Bhangi Rucibhih
Vacobhi Vagdevi Vadana Kamal’amoda Madhuraii..
18
(Victory In Love)
Thanuschayabhi Sthe Tharuna Tharuni Srisarinibhi
Divam Sarva Murvi Marunimani Magnam Smaranthi Ya
Bhavanthasya Thrasya Dhwana Harina Shaleena Nayana
Sahervasya Vasya Kathikathi Na Geervana Ganika
19
(Victory In Love)
Mukham Bindun Kruthva Kucha Yuga Mada Sthasya Thadha Dho
Harardha Dhyayedhyo Haramamahishi The Manmathakalam
Sa Sadhya Samkshebham Nayathi Vanitha Inyathiladhu
Thrilokimapyasu Bramayathi Ravindu Sthana Yugam.
20
(Curing Of All Poisons And Curing Of All Fevers)
Kirantim Angebhyah Kirana Nikurumba’mrta Rasam
Hrdi Tvam Adhatte Hima Kara Sila Murthimiva Yah;
Sa Sarpanam Darpam Samayati Sakuntadhipa Iva
Jvara Plustan Drshtya Sukhayati Sudhadhara Siraya.
21
(Attracting Every One, Making Everyone Happy)
Tatil Lekha Thanvim Thapana Sasi Vaisvanara Mayim
Nishannam Shannam Apy Upari Kamalanam Tava Kalaam;
Maha Padma Tavyam Mrdita Mala Mayena Manasa
Mahantah Pasyanto Dadhati Parama’hlada Laharim.
22
(Getting Of All Powers)
Bhavani Tvam Daase Mayi Vitara Drishtim Sakarunam
Iti Sthotum Vanchan Kadhayati Bhavani Tvam Iti Yah;
Tadaiva Tvam Tasmai Disasi Nija Sayujya Padavim
Mukunda Brahmendra Sphuta Makuta Nirajita Padam.
23
(Getting Of All Riches)
Tvaya Hrithva Vamam Vapur Aparitripthena Manasa
Sarir’ardham Sambhor Aparam Api Sankhe Hritham Abhut;
Yad Ethat Tvadrupam Sakalam Arunabham Trinayanam
Kuchabhyam Anamram Kutila Sadi Chuudala Makutam.
24
(Management Of Fear Of Bhoothas, Prethas And Pishachas)
Jagat Suthe Dhata Harir Avati Rudrah Kshapayate
Tiraskurvan Etat Svam Api Vapurisastirayati;
Sada Purvah Sarvam Tad Idamanugrhnati Cha Shiva
Stavajnam Aalambya Kshana Chalitayor Bhru Latikayoh.
25
(Getting Higher Posts And Power)
Trayanam Devanam Thri Guna Janitanam Tava Sive
Bhavet Puja Puja Tava Charanayor Ya Virachita;
Tatha Hi Tvat Pado’dvahana Mani Pithasya Nikate
Sthita Hy’ete Sasvan Mukulita Karottamsa Makuta
26
(Destruction Of Enemies)
Virincih Panchatvam Vrajati Harir Apnoti Virathim
Vinasam Kinaso Bhajati Dhanado Yati Nighanam;
Vitandri Mahendri Vithathir Api Sammeelita Drsa
Maha Samhare Smin Viharati Sati Tvat Patirasau.
27
(Realisation Of Self And Ultimate Truth)
Japo Jalpah Shilpam Sakalam Api Mudra Virachana
Gatih Pradaksinya Kramanam Asanady’ahuti Vidhih;
Pranamah Samvesah Sukham Akilam Atmarpana Drsa
Saparya Paryayas Tava Bhavatu Yan Me Vilasitam.
28
(Fear Of Poison, Untimely Death)
Sudham Apy Asvadya Pratibhaya Jaraa Mrtyu Harinim
Vipadyante Visve Vidhi Satamakhadya Divishadah;
Karalam Yat Ksvelam Kabalitavatah Kaala Kalana
Na Sambhos Tan Mulam Tava Janani Tadanka Mahima.
29
(Avoiding Of Abortions, Taming Bad People)
Kiritam Vairincham Parihara Purah Kaitabha Bhidah
Katore Kotire Skalasi Jahi Jambhari Makutam;
Pranamreshwateshu Prasabha Mupayatasya Bhavanam
Bhavasy’abhyutthane Tava Parijanoktir Vijayate.
30
(Entering To Another Body)
Sva Deh’odbhutabhir Ghrnibhir Animadyabhir Abhito
Nishevye Nitye Tvamahamiti Sada Bhavayati Yah;
Kim Ascharyam Tasya Tri Nayana Samrddhim Trinayato
Maha Samvartagnir Virchayati Nirajana Vidhim.
31
(Attraction Of Everything)
Cautuh Shashtya Tantraih Sakalam Atisamdhaya Bhuvanam
Sthitas Tat Tat Siddhi Prasava Para Tantraih Pasupatih;
Punas Tvan Nirbandhad Akhila Purusarth’aika Ghatana
Svatantram Te Tantram Khsiti Talam Avatitaradidam.
32
(Long Life, Attracting Of Everything)
Sivah Saktih Kamah Kshitir Atha Ravih Sithakiranah
Smaro Hamsah Sakrastadanu Cha Para Mara Harayah;
Amee Hrllekhabhis Tisrbhir Avasanesu Ghatitha
Bhajante Varnaste Tava Janani Nam’avayavatham.
33
(All Benefits)
Smaram Yonim Lakshmim Trithayam Idam Adau Tava Manor
Nidhay’aike Nitye Niravadhi Maha Bhoga Rasikah;
Bhajanti Tvam Chintamani Guna Nibaddh’aksha Valayah
Sivagnau Juhvantah Surabhi Ghrta Dhara’huti Sataih.
34
(Development Of Mutual Liking)
Sariram Twam Sambhoh Sasi Mihira Vakshoruha Yugam
Tav’atmanam Manye Bhagavati Nav’ Atmanam Anagham;
Atah Seshah Seshityayam Ubhaya Saadharana Taya
Sthitah Sambandho Vaam Samarasa Parananda Parayoh.
35
(Curing Of Tuberculosis)
Manas Tvam Vyoma Tvam Marud Asi Marut Saarathir Asi
Tvam Aastvam Bhoomis Tvayi Parinathayam Na Hi Param;
Tvam Eva Svatmanam Parinamayithum Visva Vapusha
Chidanand’aakaram Shiva Yuvati Bhaavena Bibhrushe.
36
(Curing Of All Diseases)
Tavaagna Chakrastham Thapana Shakthi Koti Dhyudhidharam,
Param Shambhum Vande Parimilitha Paarswa Parachitha
Yamaradhyan Bhakthya Ravi Sasi Suchinama Vishaye
Niraalokeloke Nivasathi Hi Bhalokha Bhuvane
37
(Removal Of Bhootha , Pretha Pisacha And Brahma Rakshasa)
Vishuddhou The Shuddha Sphatika Visadham Vyoma Janakam
Shivam Seve Devimapi Siva Samana Vyavasitham
Yayo Kaanthya Sasi Kirana Saaroopya Sarane
Vidhoo Thantha Dwarvantha Vilamathi Chakoriva Jagathi
38
(Curing Of Sickness During Childhood)
Samunmeelath Samvithkamala Makarandhaika Rasikam
Bhaje Hamsadwandham Kimapi Mahatham Maanasacharam
Yadhalapaa Dhashtadasa Gunitha Vidhyaparinathi
Yadadhathe Doshad Gunamakhila Madhbhaya Paya Eva
39
(To See In The Dream What We Think About)
Thava Swadhishtane Huthavahamadhishtaya Niratham
Thameede Sarvatha Janani Mahathim Tham Cha Samayam
Yadhaloke Lokan Dhahathi Mahasi Krodha Kalithe
Dhayardhra Ya Drushti Sishiramupacharam Rachayathi
40
(Blessings From Lakshmi, Realization Of Good Dreams, Not Seeing Bad Dreams)
Thatithwantham Shakthya Thimira Paree Pandhi Sphuranaya
Sphuranna Na Rathnabharana Pareenedwendra Dhanusham
Thava Syamam Megham Kamapi Manipooraika Sharanam
Nisheve Varshantham Haramihira Thaptham Thribhuvanam.
41
(Seeing Of The Goddess In Person, Curing Of Sexual Diseases)
Thavadhare Mole Saha Samayaya Lasyaparaya
Navathmanam Manye Navarasa Maha Thandava Natam
Ubhabhya Methabhyamudaya Vidhi Muddhisya Dhayaya
Sanadhabyam Jagne Janaka Jananimatha Jagathidam.
*Part II Soundarya Lahari (The Waves Of Beauty)*
This Stanza Till The End Describes The Great Mother Of Shakthi Godess Parvathi From Head To Toe.
These Lines Are Composed By The Adhi Sankaracharya Himself.
42
(Attracting Everything, Curing Diseases Caused By Water)
Gathair Manikyatvam Gagana Manibhih Sandraghatitham.
Kiritam Te Haimam Himagiri Suthe Kirthayathi Yah;
Sa Nideyascchaya Cchurana Sabalam Chandra Sakalam
Dhanuh Saunasiram Kim Iti Na Nibadhnati Dhishanam.
43
(Victory Over All)
Dhunotu Dhvaantam Nas Tulita Dalit’endivara Vanam
Ghana Snigdha Slakshnam Chikura Nikurumbham Thava Sive;
Yadhiyam Saurabhyam Sahajamupalabdhum Sumanaso
Vasanthyasmin Manye Vala Madhana Vaati Vitapinam.
44
(Curing Of All Diseases)
Tanothu Kshemam Nas Tava Vadhana Saundarya Lahari
Parivaha Sthrotah Saraniriva Seemantha Saranih
Vahanti Sinduram Prabala Kabari Bhara Thimira
Dvisham Brindair Bandi Krtham Iva Navin’arka Kiranam;
45
(Blessing Of Goddess Of Wealth, Your Word Becoming A Fact)
Aralaih Swabhavyadalikalabha Sasribhiralakaih
Paritham The Vakhtram Parihasati Pankheruha Ruchim;
Dara Smere Yasmin Dasana Ruchi Kinjalka Ruchire
Sugandhau Madhyanti Smara Dahana Chaksur Madhu Lihah.
46
(Getting Blessed With A Son)
Lalatam Lavanya Dyuthi Vimalamaabhati Tava Yath
Dvithiyam Tan Manye Makuta Ghatitham Chandra Sakalam;
Viparyasa Nyasad Ubhayam Api Sambhuya Cha Mithah
Sudhalepa Syutih Pareenamati Raka Himakarah.
47
(Victory In All Efforts)
Bhruvau Bhugne Kinchit Bhuvana Bhaya Bhanga Vyasanini
Tvadhiye Nethrabhyam Madhukara Ruchibhyam Dhrita Gunam;
Dhanur Manye Savye’tara Kara Grhitam Rathipateh
Prakoshte Mushtau Ca Sthagayati Nigudha’ntharam Ume
48
(Removal Of Problems Created By Nine Planets)
Ahah Sute Savyam Tava Nayanam Ark’athmakathaya
Triyamam Vamam The Srujati Rajani Nayakataya;
Trithiya The Drishtir Dhara Dhalita Hemambuja Ruchih
Samadhatte Sandhyam Divasa Nisayor Antara Charim
49
(Victory In Everything, Locating Of Treasures)
Vishala Kalyani Sphuta Ruchir Ayodhya Kuvalayaih
Kripa Dhara Dhara Kimapi Madhur’a Bhogavatika;
Avanthi Drishtis The Bahu Nagara Vistara Vijaya
Dhruvam Tattan Nama Vyavaharana Yogya Vijayate
50
(Seeing Afar, Curing Of Small Pox)
Kavinam Sandharbha Sthabaka Makarandh’aika Rasikam
Kataksha Vyakshepa Bhramara Kalabhau Karna Yugalam;
Amunchantau Drshtva Tava Nava Ras’asvada Tharalau
Asuya Samsargadhalika Nayanam Kinchid Arunam.
51
(Attracting All People)
Shive Sringarardhra Tad Ithara Jane Kutsana Paraa
Sarosha Gangayam Girisa Charite’vismayavathi;
Har’ahibhyo Bhita Sarasi Ruha Saubhagya Janani
Sakhishu Smera The Mayi Janani Dristih Sakaruna
52
(Victory In Love, Curing Of Diseases Of Ears And Eye)
Gathe Karnabhyarnam Garutha Iva Pakshmani Dhadhati.
Puraam Bhetthus Chitta Prasama Rasa Vidhravana Phale;
Ime Nethre Gothra Dhara Pathi Kulottamsa Kalike
Tav’akarn’akrishta Smara Sara Vilasam Kalayathah.
53
(Attracting All The World, Seeing The Goddess In Person)
Vibhaktha Traivarnyam Vyatikaritha Lila’njanathaya
Vibhati Tvan Netra Trithayam Idam Isana Dayite;
Punah Strashtum Devan Druhina Hari Rudran Uparatan
Rajah Sattvam Vibhrat Thama Ithi Gunanam Trayam Iva
54
(Destruction Of All Sins., Curing Of Eye Diseases)
Pavithrikarthum Nah Pasupathi Paradheena Hridhaye
Daya Mithrair Nethrair Aruna Dhavala Syama Ruchibhih;
Nadah Sono Ganga Tapana Tanay’eti Dhruvamamum
Trayanam Tirthanam Upanayasi Sambhedam Anagham.
55
(Power To Protect, Curing Of Diseases Of Kidney)
Nimesh’onmeshabhyam Pralayam Udayam Yaati Jagati
Tave’ty Ahuh Santho Dharani Dhara Raajanya Thanaye;
Tvad Unmeshaj Jatham Jagad Idham Asesham Pralyatah
Pari Trathum Sankhe Parihruta Nimeshas Tava Drusah.
56
(To Get Freed From Imprisonment, Curing Of Eye Diseases)
Tav’aparne Karne Japa Nayana Paisunya Chakita
Niliyante Thoye Niyatham Animeshah Sapharikah;
Iyam Cha Srir Baddhasc Chada Puta Kavaiam Kuvalayam
Jahati Pratyupe Nisi Cha Vighatayya Pravisathi.
57
(All Round Luck)
Drisa Draghiyasya Dhara Dhalita Nilotpala Rucha
Dhaviyamsam Dhinam Snapaya Kripaya Mam Api Sive;
Anenayam Dhanyo Bhavathi Na Cha The Hanir Iyata
Vane Va Harmye Va Sama Kara Nipaatho Himakarah
58
(Cure From All Diseases, Victory In Love)
Araalam The Paali Yugalam Aga Rajanya Thanaye
Na Kesham Adhatte Kusuma Shara Kodhanda Kuthukam;
Tiraschino Yathra Sravana Patham Ullanghya Vilasann
Apaanga Vyasango Disati Sara Sandhana Dhisanam
59
(Attracting Every One)
Sphurad Ganddabhoga Prathiphalitha Thatanka Yugalam
Chatus Chakram Manye Thava Mukham Idam Manmatha Ratham;
Yam Aruhya Druhyaty Avani Ratham Arkendhu Charanam
Mahaviro Marah Pramatha Pathaye Sajjitavate.
60
(Giving Power Of Speech To Dumb, Making Your Predictions Come True)
Sarasvatyah Sukthir Amrutha Lahari Kaushala Harih
Pibanthyah Sarvani Sravana Chuluk Abhyam Aviralam;
Chamathkara Slagha Chalita Sirasah Kundala Gano
Jhanatkarais Taraih Prati Vachanam Achashta Iva Te.
61
(Victory Over Mind, Getting Of Wealth)
Asau Naasa Vamsas Tuhina Girivamsa Dhvajapati
Thvadhiyo Nedhiyah Phalatu Phalam Asmakam Uchitam;
Vahathy Anthar Muktah Sisira Kara Nisvasa Galitham
Samruddhya Yat Tasam Bahir Api Cha Mukta Mani Dharah
62
(Good Sleep)
Prakrithya’rakthayas Thava Sudhati Dantha Cchada Ruchaih
Pravakshye Saadrisyam Janayathu Phalam Vidhruma Latha;
Na Bimbam Tad Bimba Prathiphalana Raagad Arunitham
Thulam Adhya’rodhum Katham Iva Bhilajjetha Kalaya.
63
(Bewitching All)
Smitha Jyothsna Jalam Thava Vadana Chandrasya Pibatham
Chakoranam Asid Athi Rasataya Chanchu Jadima;
Athas The Sithamsor Amrtha Laharim Amla Ruchayah
Pibanthi Svacchhandam Nisi Nisi Bhrusam Kaanjika Dhiya.
64
(Getting Of All Knowledge)
Avishrantam Pathyur Guna Gana Katha’mridana Japa
Japa Pushpasc Chaya Thava Janani Jihva Jayathi Saa;
Yad Agrasinayah Sphatika Drishad Acchac Chavi Mayi
Sarasvathya Murthih Parinamati Manikya Vapusha.
65
(Victory, Control Over Words)
Rane Jithva’daithyan Apahrutha Sirastraih Kavachibhir
Nivrittais Chandamsa Tripurahara Nirmalva Vimukhaih;
Visakh’endr’opendraih Sasi Visadha Karpura Sakala
Viliyanthe Maatas Tava Vadana Tambula Kabalah.
66
(Sweet Words, Mastery In Music)
Vipanchya Gayanthi Vividham Apadhanam Pasupathea
Thvay’arabdhe Vakthum Chalita Sirasa Sadhuvachane;
Tadhiyair Madhuryair Apalapitha Tantri Kala Ravam
Nijaam Vinam Vani Nichulayati Cholena Nibhrutham.
67
(Appearance In Person Of The Goddess)
Karagrena Sprustam Thuhina Girina Vatsalathaya
Girisen’odasthama Muhur Adhara Pan’akulataya;
Kara Grahyam Sambhor Mukha Mukura Vrintham Giri Sute
Kadham Karam Bramas Thava Chubukam Aupamya Rahitham.
68
(Attracting The King)
Bhujasleshan Nithyam Pura Damayituh Kantaka Vathi
Tava Griva Dhatte Mukha Kamalanaala Sriyam Iyam;
Svatah Swetha Kaalaagaru Bahula Jambala Malina
Mrinali Lalithyam Vahati Yadadho Hara Lathika.
69
(Mastery Over Music)
Gale Rekhas Thisro Gathi Gamaka Gith’aika Nipune
Vivaha Vyanaddha Praguna Guna Samkhya Prahibhuvah;
Virajanthe Nana Vidha Madhura Ragakara Bhuvam
Thrayanam Gramanam Sthithi Niyama Seemana Iva The.
70
(Compensation For Mistakes Done To God Shiva)
Mrinali Mridhvinam Thava Bhuja Lathanam Chatasrinam
Chaturbhih Saundaryam Sarasija Bhavah Stauthi Vadanaih;
Nakhebhyah Samtrasyan Prathama Madhanadandhaka Ripo
Chaturnam Sirshanam Samam Abhaya Hasth’arapana Dhiya.
71
(Getting Of Wealth)
Nakhanam Uddyotai Nava Nalina Ragam Vihasatham
Karanam Te Kantim Kathaya Kathayamah Katham Ume;
Kayachid Va Samyam Bhajatu Kalaya Hanta Kamalam
Yadi Kridal Lakshmi Charana Tala Laksha Rasa Chanam.
72
(Conquering Fear Of Darkness, Getting Grace From Goddess, Making Slave Of Yakshini)
Samam Devi Skanda Dwipa Vadana Peetham Sthanayugam
Thavedham Na Khedham Harathu Sathatham Prasnutha Mukham
Yada Loakakhya Sankha Kulitha Hridayo Hasa Janaka
Swa Kumbhou Herambha Parisrusathi Hasthena Jhhaddithi
73
(Production Of Milk, Redemption)
Amuu Theey Vakshoja Vamrutharasa Manikhya Kuthupou
Na Sadhehaspatho Nagapathi Pathake Manasi Na
Pibhanthou Thow Yasma Dhavadhitha Bhadusangha Rasikou
Kumara Vadhyapi Dwiradhavadhana Krouncha Dhalanou
74
(Good Fame)
Bahathyambha Sthamberam Dhanuja Kumbha Prakrithibhi
Samaarabhdham Muktha Mamibhi Ramalam Haara Lathikam
Kuchabhogo Bhimbhadara Ruchibhi Rathna Saabhalitham
Prathapa Vyamishram Puradamayithu Keerthimiva Thee
75
(Capacity To Write Poems)
Twa Stanyam Manye Dharanidhara Kanye Hridhayatha
Paya Paraabhaara Parivahathi Saaraswathamiva
Dhayavathya Dhattham Dravida Sisu Raaswadhya Thava Yat
Kaveenam Proudana Majani Kamaniya Kavayitha
76
(Complete Renunciation, Victory In Love)
Hara Krodha Jwalaavalibhir Avaleedena Vapusha
Gabhire Thee Nabhisarasi Kruthasangho Manasija
Samuthasthou Thasmath Achalathanaye Dhoomalathika
Janastham Janithe Thava Janani Romaavalirithi
77
(Gaining Micro Sight, Attracting Every One)
Yadhethath Kalindhi Thanu Thara Ngaa Kruthi Shive
Krushe Mahye Kinchid Janani Thawa Yadbhathi Sudheeyam
Vimardha Dhanyonyam Kuchakalasayo Ranthara Gatham
Thanu Bhootham Vyoma Pravishadhiva Nabhim Kuharinim
78
(Attracting All The Universe)
Sthiro Gangavartha Sthana Mukula Romaa Vali Latha
Kalaabhalam Kundam Kusuma Sara Thejo Hutha Bhuja
Rathe Leelamgaram Kimapi Thava Nabhir Giri Suthe
Bhila Dwaram Siddhe Rgirisa Nayananam Vijayathe
79
(Getting Magical Capability, Bewitching All Others)
Nisargha Ksheenasya Sthana Thata Bharena Klamajusho
Namanmurthe Narree Thilaka Sanakaii Sthrutayatha Eva
Chiram Thee Madhyasya Thruthitha Thatini Theera Tharuna
Samavasthaa Sthemno Bhavathu Kusalam Sailathanaye
80
(Getting Remarkablebeauty, Becoming Expert In Magic)
Kuchou Sadhya Swidhya Sthata =Ghatitha Koorpasabhidurou
Kasnthou Dhormule Kanaka Kalasabhou Kalayatha
Thava Thrathum Bhangadhalamithi Valagnam Thanubhava
Thridha Naddham Devi Trivali Lavalovallibhiriva
81
(Stopping Fire)
Guruthvam Vistharam Ksithidharapathi Paravathy Nijaath
Nithambha Dhhachhidhya Twayi Harana Roopena Nidhadhe
Athasthe Vistheerno Guruyamasesham Vasumathim
Nithambha Praabhara Sthagayathi Lagutwam Nayathi Cha
82
(Stopping Flood, Getting Powers Like Indhra)
Karrendranam Sundan Kanaka Kadhali Kaadapatali
Umabhamurubhyam Mubhayamapi Nirjithya Bhavathi
Savrithabhyam Pathyu Pranathikatinabham Giri Suthe
Vidhigne Janubhysm Vibhudha Karikumbha Dwayamasi
83
(Stopping Of The Army)
Paraa Jenu Rudhram Dwigunasara Garbhoy Girisuthe
Nishanghou Unghe Thee Vishamavishikho Bhada Maakrutha
Yadagre Drishyanthe Dasa Satra Phalaa Paadayugali
Nakhagrachadhyan Sura Makuta Sanayika Nishitha
84
(Getting Redemption, Entering Into Another’s Body)
Sruthinam Murdhano Dadhati Thava Yau Sekharathaya
Mama’py Etau Matah Sirasi Dayaya Dhehi Charanau;
Yayoh Paadhyam Paathah Pasupathi Jata Juta Thatini
Yayor Larksha Lakshmir Aruna Hari Chudamani Ruchih
85
(Removing Fear Of Ghosts)
Namo Vakam Broomo Nayana Ramaneeyaya Padayo
Thavasmai Dwandhaya Sphuta Ruchi Rasalaktha Kavathe
Asooyathyantham Yadhamihananaaya Spruhyathe
Passonamisana Pramadhavana Kamkhelitharave
86
(Removing Fear Of Ghosts, Victory Over Enemies)
Mrisha Krithva Gothra Skhalana Matha Vailakshya Namitham
Lalate Bhartharam Charana Kamala Thadayathi Thee
Chiradantha Salyam Dhahanakritha Munmilee Thavatha
Thula Koti Kkana Kilikilith Meesana Ripuna
87
(Attracting Of Serpents)
Himani Hanthavyam Hima Giri Nivas’aika Chaturau
Nisayam Nidranam Nisi Charama Bhaghe Cha Visadau;
Varam Laksmi Pathram Sriyam Ati Srijanthau Samayinam
Sarojam Thvad Padau Janani Jayatas Chitram Iha Kim.
88
(Making Wild Beasts Obey)
Padham The Kirhtinam Prapadham Apadham Devi Vipadham
Katham Nitham Sadbhih Kutina Kamati Karpara Thulam;
Katham Vaa Bahubhyam Upayamana Kaale Purabhida
Yad Adhaya Nyastham Drshadi Daya Manena Manasa.
89
(Getting Rid Of All Diseases)
Nakhair Naka Sthrinam Kara Kamala Samkocha Sasibhi
Tarunam Dhivyanam Hasata Iva Te Chandi Charanau;
Phalani Svah Sthebhyah Kisalaya Karagrena Dhadhatam
Daridhrebhyo Bhadraam Sriyam Anisam Ahnaya Dhadhatau.
90
(Cutting Of Bad Spells Cast)
Dhadhane Dinebhyah Sriyam Anisam Asaanusadhrusim
Amandham Saundharya Prakara Makarandham Vikirathi;
Tav’asmin Mandhara Sthabhaka Subhage Yatu Charane
Nimajjan Majjivah Karana Charanah Sat Charanathaam.
91
(Getting Of Land, Getting Riches)
Pada Nyasa Kreeda Parichayam Iv’arabdhu Manasah
Skhalanthas The Khelam Bhavana Kala Hamsa Na Jahati;
Atas Tesham Siksham Subhaga Mani Manjira Ranitha
Chchalad Achakshanam Charana Kamalam Charu Charite.
92
(Getting Ability To Rule)
Gataas The Mancathvam Druhina Hari Rudr’eshavara Bhrutah
Sivah Svacchac Chaya Ghatita Kapata Pracchada Pata;
Tvadhiyanam Bhasaam Prati Phalana Rag’arunathaya
Sariri Srungaro Rasa Iva Dhrisam Dhogdhi Kuthukam.
93
(Fulfillment Of Desires)
Araala Kesheshu Prakruthi Saralaa Manda Hasithe
Sireeshabha Chite Drushad Upala Sobha Kucha Thate;
Bhrusam Thanvi Madhye Pruthur Urasijh’aroha Vishaye
Jagat Trathum Sambhor Jayahti Karuna Kaachid Aruna.
94
(Getting All Desires)
Kalankah Kasthuri Rajani Kara Bimbham Jalamayam
Kalabhih Karpurair Marakatha Karandam Nibiditam;
Athas Thvad Bhogena Prahti Dinam Idam Riktha Kuharam
Vidhir Bhuyo Bhuyo Nibidayathi Nunam Thava Krithe.
95
(Getting Of All Desires)
Pur’arather Antah Puram Asi Thathas Thvach Charanayoh
Saparya Maryadha Tharala Karananam Asulabha;
Thatha Hy’ethe Neetah Sathamukha Mukhah Siddhim Athulam
Thava Dvar’opantha Sthithibhir Anim’adyabhir Amarah.
96
(Attainment Of Knowledge And Wealth)
Kalathram Vaidhathram Kathi Kathi Bhajante Na Kavayah
Sriyo Devyah Ko Va Na Bhavati Pathih Kairapi Dhanaih;
Mahadevam Hithva Thava Sathi Sathinam Acharame
Kuchabhyam Aasangah Kuravaka Tharor Apyasulabhah.
97
(Redemption Of The Soul)
Giram Aahur Devim Druhina Gruhinim Agaamavidho
Hareh Pathnim Padhmam Hara Sahacharim Adhri Thanayam;
Thuriya Kapi Thvam Dhuradhigama Niseema Mahima
Maha Maya Visvam Bhramayasi Parabhrahma Mahishi.
98
(Mastery Over Words)
Kadha Kaale Mathah Kathaya Kalith’alakthaka Rasam
Pibheyam Vidyarthi Thava Charana Nirnejana Jalam;
Prakrithya Mukhanam Api Cha Kavitha Karanathaya
Kadha Dhathe Vani Mukha Kamala Thambula Rasatham.
99
(Attainment Of Ultimate Bliss)
Saraswathya Lakshmya Vidhi Hari Sapathno Viharathe
Rathe Pathivrithyam Sidhilayathi Ramyena Vapusha
Chiram Jivannehva Kshapathi Pasu Pasa Vyathikara
Paranandabhikhyam Rasayathi Rasam Twadjanavaan.
100
(Attainment Of All Occult Powers)
Pradhipa Jvalabhir Dhivasa Kara Neerajana Vidhih
Sudha Sutheshchandro Phala Jala Lavair Arghya Rachana;
Svakiyair Ambhobhih Salila Nidhi Sauhitya Karanam
Tvadiyabhir Vagbhis Thava Janani Vacham Stutir Iyam.

MUST CHANT: Lingashtakam lyrics in Kannada
MUST CHANT: Gananayakaya song lyrics in Kannada

If you Liked Soundarya lahari lyrics in Kannada, we would be blessed if you please share it with your friends and family. Thanks for reading so long and we are so blessed to help you with your chanting.

Sharing is Caring. Please Share: