+919611170230
Sharing is Caring. Please Share:

Durga Suladi Lyrics in Kannada is a famous composition of Sri Vijaya Vittala Daasaru.

Suladi ( phonetically, suḷādi) is a type of composition of Haridasas of Karnataka. Each of these compositions is set in multiple talas (generally 7, but sometimes fewer too).

Thes seven taLas used in these compositions are called Suladi Sapta Tala. A Suladi typically has a Pallavi, multiple Charanas, and two lines in the end, which is called a joke (pair).

The etymology of the word Suladi is not settled completely. One of the educated guesses is that they may have evolved from a type of musical composition called Salaga Suda Prabandha. Prabandha means an essay.

In Durga Suladi lyrics in Kannada, Sree Vijaya Vittala Daasa has used 5 talas. Namely Dhruva Taala, Matta Taala, Trividi Taala, Atta Taala and Adi Taala.

So basically durga suladi in Kannada has a Pallavi, 4 Charanas and a Jote at the end.

Watch Durga Suladi Lyrics In Kannada and Durga Suladi Lyrics in English video of our iEvented Youtube Channel. Don’t Forget to SUBSCRIBE to iEvented Youtube Channel.

in the above video we have embedded lyrics of durga suladi in Kannada and durga suladi in english.

MUST CHANT: Vishnu Sahasranama in Kannada
MUST CHANT: Lalitha Sahasranama in Kannada Lyrics

So without further ado let’s look at Durag Suladi Lyrics below.

Table of Contents

Durga Suladi Lyrics In Kannada:

ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಸುಳಾದಿ
ಧ್ರುವ ತಾಳ
ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗೆಯ ಮಹಾದುಷ್ಟಜನ ಸಂಹಾರೆ |
ದುರ್ಗಾಂತರ್ಗತ ದುರ್ಗೆ ದುರ್ಲಭೆ ಸುಲಭೆ |
ದುರ್ಗಮವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಭೊಮ್ಮ
ಭರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗುಣಿಸಿದರೊ
ಸ್ವರ್ಗಭೂಮಿ ಪಾತಾಳ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಾಪುತ ದೆವಿ
ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಬಲುಸುಂದರೀ
ದುರ್ಗುಣದವರ ಬಾಧೆ ಬಹಳವಾಗಿದೆ ತಾಯಿ
ದುರ್ಗತಿಹಾರೆ ನಾನು ಪೇಳುವುದೇನು
ದುರ್ಗಂಧವಾಗಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೋಡಿದರೆ
ನಿರ್ಗಮ ನಾ ಕಾಣೆನಮ್ಮ ಮಂಗಳಾಂಗೆ
ದುರ್ಗೆ ಹೆ ದುರ್ಗೆ ಮಹಾದುರ್ಗೆ ಭೂದುರ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು
ದುರ್ಗೆ ದುರ್ಜಯೆ ದುರ್ಧಕ್ಷೆ ಶಕ್ತಿ
ದುರ್ಗಕಾನನ ಗಹನ ಪರ್ವತ ಘೊರ ಸರ್ಪ
ಗರ್ಗರ ಶಬ್ಧ ವ್ಯಾಘ್ರ ಕರಡಿ ಮೃತ್ಯು
ವರ್ಗ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪೈಶಾಚಿ ಮೊದಲಾದ
ದುರ್ಗಣ ಸಂಕಟ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗೆ
ದುರ್ಗಾದುರ್ಗೆ ಎಂದು ಉಚ್ಚ ಸ್ವರದಿಂದ
ನಿರ್ಗಳಿತನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಗಿದರೂ
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯೊಡನೆ ಇದ್ದರು
ಸುರ್ಗಣ ಜಯಜಯವೆಂದು ಪೊಗಳುತಿರೆ
ಕರ್ಗಳಿಂದಲಿ ಎತ್ತಿ ಸಾಕುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಭೊತೆ
ನೀರ್ಗುಡಿದಂತೆ ಲೊಕ ಲೀಲೆ ನಿನಗೆ
ಸ್ವರ್ಗಂಗಾಜನಕ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನಂಘ್ರಿ
ದುರ್ಗಾಶ್ರಯಮಾಡಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡು
ಮಟ್ಟ ತಾಳ
ಅರಿದರಾಂಕುಶ ಶಕ್ತಿ ಪರಶು ನೆಗಲಿಖಡ್ಗ
ಸರಸಿಜ ಗದೆ ಮುದ್ಗರ ಚಾಪ ಮಾರ್ಗಣ
ವರ ಅಭಯ ಮುಸಲ ಪರಿ ಪರಿ ಆಯುಧವ
ಧರಿಸಿ ಮೆರೆವ ಲಕುಮಿ ಸರಸಿಜ ಭವ ರುದ್ರ
ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳ ಕರುಣಾಪಾಂಗದಲ್ಲಿ
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರವರ ಸ್ವರೂಪಸುಖ ಕೊಡುವ
ಸಿರಿಭೂಮಿ ದುರ್ಗಾ ಸರ್ವೊತ್ತಮ
ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನಂಘ್ರಿ
ಪರಮ ಭಕುತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುವ ಜಗಜ್ಜನನಿ || ೨ ||
ತ್ರಿವಿಡಿ ತಾಳ
ಸ್ತುತಿಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಕಾಳಿ ಮಹಾಕಾಳಿ
ಉನ್ನತಬಾಹು ಕರಾಳವದನೆ ಚಂದಿರಮುಖೆ
ಧೃತಿ ಶಾಂತಿ ಬಹುರೂಪೆ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಚರಣೆ
ಸ್ಥಿತಿಯೆ ನಿದ್ರಾಭದ್ರೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೆ ಭವ್ಯೆ
ಚತುರಷ್ಟ ದ್ವಿಹಸ್ತೆ ಹಸ್ತಿ ಹಸ್ತಿಗಮನೆ
ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಬಲೆ ಪ್ರವಾಸೆ ದುರ್ಗಾರಣ್ಯವಾಸೆ
ಕ್ಷಿತಿಭಾರಹರಣೆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನೆಯೆ
ಸದ್ಗತಿ ಪ್ರದಾತೆ ಮಾಯಾ ಶ್ರೀಯೆ ಇಂದಿರೆ ರಮೆ
ದಿತಿಜಾತ ನಿಗ್ರಹೆ ನಿರ್ಧೂತ ಕಲ್ಮಷೆ
ಪ್ರತಿಕೂಲ ಭೆದೆ ಪೂರ್ಣ ಭೋಧೆ ರೌದ್ರೆ
ಅತಿಶಯರಕ್ತ ಜಿಹ್ವಾಲೋಲೆ ಮಾಣಿಕ್ಯಮಾಲೆ
ಜಿತಕಾಮೆ ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತೆ ಖ್ಯಾತೆ
ಘೃತ ಪಾತ್ರ ಪರಮಾನ್ನ ತಾಂಬೂಲ ಹಸ್ತೆ
ಸುವ್ರತೆ ಪತಿವ್ರತೆ ತ್ರಿನೆತ್ರೆ ರಕ್ತಾಂಬರೆ
ಶತಪತ್ರನಯನೆ ನಿರುತ ಕನ್ಯೆ ಉದಯಾರ್ಕ
ಶತಕೋಟಿ ಸನ್ನಿಭೆ ಹರಿಯಾಂಕಸಂಸ್ಥೆ
ಶ್ರುತಿತತಿ ನುತೆ ಶುಕ್ಲ ಶೋಣಿತ ರಹಿತೆ
ಅಪ್ರತಿಹತೆ ಸರ್ವದಾ ಸಂಚಾರಿಣಿ ಚತುರೆ
ಚತುರ ಕಪರ್ದಿಯೆ ಅಂಭ್ರಣಿ ಹ್ರೀ
ಉತ್ಪತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕರ್ತೆ ಶುಭ್ರಶೋಭನ ಮೂರ್ತೆ
ಪತಿತಪಾವನೆ ಧನ್ಯೆ ಸರ್ವೊಷಧಿಯಲಿದ್ದು
ಹತಮಾಡು ಕಾಡುವ ರೋಗಗಳಿಂದ
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವ ಮತಿ ಇತ್ತು
ಸತತ ಕಾಯಲಿ ಬೇಳು ದುರ್ಗೇ ದುರ್ಗೇ
ಚ್ಯುತದೂರ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೆಯನ ಪ್ರಿಯೆ
ಕೃತಾಂಜಲಿಯಿಂದಲಿ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಿಸುವೆ ||೩||
ಅಟ್ಟ ತಾಳ
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಮಲಾ ಪದ್ಮಾಪದ್ಮಿನಿ
ಕಮಲಾಲಯೆ ರಮಾ ವೃಷಾಕಪಿ ಧನ್ಯವೃದ್ದಿ
ವಿಶಾಲ ಯಜ್ಞಾ ಇಂದಿರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಹರಿಣಿ
ವಾಲಯ ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತ್ರಯಿ ಸುಧಾ
ಶೀಲೆ ಸುಗಂಧ ಸುಂದರಿ ವಿದ್ಯಾ ಸುಶೀಲೆ
ಸುಲಕ್ಷಣ ದೇವಿ ನಾನಾ ರೂಪಗಳಿಂದ ಮೆರೆವ ಮೃತ್ಯುನಾಶೆ
ವಾಲಗಕೊಡು ಸಂತರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾಲಕಾಲಕೆ ಎನ್ನ ಭಾರಪೊಹಿಸುವ ತಾಯಿ
ಮೇಲು ಮೇಲು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕೀರ್ತಿ ಬಲು
ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬಂದೆ ಕೇವಲ ಈ ಮನ
ಘಾಳಿಯಂತೆ ಪರದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಪುದು
ಎಳಲ ಮಾಡದೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ
ಕೈಲಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಂಬ ದೇವಿ
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ಸರ್ವ ವರ್ಣಾಭಿಮಾನಿನಿ
ಪಾಲಸಾಗರ ಶಾಯಿ ವಿಜಯವಿಠಲನೊಳು
ಲೀಲೆ ಮಾಡುವ ನಾನಾಭರಣೆ ಭೂಷಣೆ ಪೂರ್ಣೆ ||೪||
ಆದಿ ತಾಳ
ಗೋಪಿನಂದನೆ ಮುಕ್ತೆ ದೈತ್ಯಸಂತತಿ
ಸಂತಾಪವ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ ಮಹಾಕಠೊರ
ಉಗ್ರರೂಪ ವೈಲಕ್ಷಣೆ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕಭಿಮಾನಿನಿ
ತಾಪತ್ರಯ ವಿನಾಶ ಓಂಕಾರೆ ಹೂಂಕಾರೆ
ಪಾಪಿಕಂಸಗೆ ಭಯ ತೊರಿದೆ ಬಾಲ ಲೀಲೆ
ವ್ಯಾಪುತ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಪ್ರಾಕೃತೆ
ಸ್ವಪ್ನದಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆಸಿದ ಶರಣನಿಗೆ
ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದ ವಾರಿಧಿಯಂತೆ ಮಹಾ
ಆಪತ್ತುಬಂದಿರಲು ಹಾರಿ ಪೋಗೋವು ಸಪ್ತ
ದ್ವೀಪ ನಾಯಿಕೆ ನರಕ ನಿರ್ಲೇಪೆ ತಮೋಗುಣದ
ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಭಕ್ತಜನಕೆ ಪುಣ್ಯ
ಸೋಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತೆ ದುರ್ಗೆ
ಪ್ರಾಪುತವಾಗಿ ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ದುಃಖ
ಕೂಪದಿಂದಲಿ ಎತ್ತಿ ಕಡೆಮಾಡು ಜನ್ಮಂಗಳು
ಸೌಪರ್ಣಿ ಮಿಗಿಲಾದ ಸತಿಯರು ನಿತ್ಯ ನಿನ್ನ
ಆಪಾದ ಮೌಳಿತನಕ ಭಜಿಸಿ ಭವ್ಯರಾದರು
ನಾ ಪೆಳುವುದೇನು ಪಾಂಡವರ ಮನೋಭೀಷ್ಟೆ
ಈ ಪಾಂಚ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಆವ ಸಾಧನ ಕಾಣೇ
ಶ್ರೀಪತಿ ನಾಮ್ವನ್ದೆ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರಹದಲಿ ನೆನೆವ
ಔಪಾಸನ ಕೊಡು ರುದ್ರಾದಿಗಳ ವರದೇ
ತಾಪಸ ಜನ ಪ್ರೀಯ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಮೂರ್ತಿಯ
ಶ್ರೀಪಾದಾರ್ಚನೆ ಮಾಳ್ವೇ ಶ್ರೀಭೂದುರ್ಗಾವರ್ಣಾಶ್ರಯೇ ||೫||
ಜತೆ
ದುರ್ಗೆ ಹಾ ಹೇ ಹೊ ಹಾ: ದುರ್ಗೆ ಮಂಗಳ ದುರ್ಗೆ
ದುರ್ಗತಿ ಕೊಡದಿರು ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲಪ್ರೀಯೆ ||೬||

ಓದಲೇ ಬೇಕು: ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಓದಲೇ ಬೇಕು: ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

Sri Durga Suladi Lyrics In English:

Dhruva Tala
Durga Durgeya Mahaa Dushtajana Samhare |
Durgantargata Durge Durlabhe Sulabhe |
Durgamavagide Ninna Mahime Bhomma
Bhargadigaligella Gunisidaro
Svargabhumi Patala Samasta Vyaputa Devi
Vargakke Mirida Balusumdari
Durganadavara Badhe Bahalavagide Tayi
Durgatihare Nanu Peluvudenu
Durgamdhavagide Samskruti Nodidare
Nirgama Na Kanenamma Mamgalamge
Durge He Durge Mahadurge Bhudurge Vishnu
Durge Durjaye Durdhakshe Shakti
Durgakanana Gahana Parvata Ghora Sarpa
Gargara Shabdha Vyagra Karadi Mrutyu
Varga Bhuta Preta Paishachi Vodalada
Durgana Samkata Praptavage
Durgadurge Emdu Uchchasvaradimda
Nirgalitanagi Omme Kugidaru
Svargapavargadalli Hariyodane Iddaru
Surgana Jayajayavemdu Pogalutire
Kargalimdali Etti Sakuva Sakshi Bhote
Nirgudidamte Loka Lile Ninage
Svargamgajanaka Namma Vijaya Viththalanamghri
Durgashrayamadi Badukuvamte Madu
Matta Tala
Aridaramkusha Shakti Parashu Negalikhadga
Sarasija Gade Mudgara Chapa Margana
Vara Abhaya Musala Pari Pari Ayudhava
Dharisi Mereva Lakumi Sarasija Bhava Rudra
Saruva Devategala Karunapamgadalli
Nirikshisi Avaravara Svarupasukha Koduva
Siribhumi Durga Sarvottama
Namma Vijaya Viththalanamghri
Parama Bhakutiyimda Smarisuva Jagajjanani || 2 ||
Trividi Tala
Stuti Maaduve Ninna Kali Mahakali
Unnatabahu Karalavadane Chandiramukhe
Dhruti Shanti Bahurupe Ratri Ratri Charane
Sthitiye Nidrabhadre Bhaktavatsale Bhavye
Chaturashta Dvihaste Hasti Hastigamane
Adbhuta Prabale Pravase Durgaranyavase
Kshitibharaharane Kshirabdhitaneye
Sadgati Pradate Maya Shriye Imdire Rame
Ditijata Nigrahe Nirdhuta Kalmashe
Pratikoola Bhede Purna Bhodhe Raudre
Atishayarakta Jihvaa lole Maanikya Maale
Jitakame Janana Marana Rahite Khyate
Ghruta Patra Paramaanna Taamboola Haste
Suvrate Pativrate Trinetre Raktaambare
Shatapatranayane Niruta Kanye Udayarka
Shatakoti Sannibhe Hariyamkasamsthe
Shrutitati Nute Shukla Shonita Rahite
Apratihate Sarvada Samcharini Chature
Chatura Kapardiye Ambhrani
Hriutpati Sthitilaya Karte Shubhrashobhana Murte
Patitapavane Dhanye Sarvoshadhiyaliddu
Hatamadu Kaduva Rogagalimda
Kshitiyolu Sukhadalli Baluva Mati Ittu
Satata Kaayali Belu Durge Durge
Chyutadoora Vijaya Viththala Areyana Priye
Krutanjaliyindali Talebagi Namisuve ||3||
Atta Tala
Shri Lakshmi Kamala Padmapadmini
Kamalaalaye Rama Vrushakapi Dhanyavruddi
Vishaala Yajnaa Indire Hiranya Harini
Vaalaya Satya Nityananda Trayi Sudha
Shile Sugandha Sundari Vidya Sushile
Sulakshana Devi Nana Rupagalinda Mereva Mrutyunashe
Valagakodu Santara Sannidhiyalli
Kalakalake Enna Bharapohisuva Tayi
Melu Melu Ninna Shakti Kirti Balu
Keli Keli Bande Kevala Ee Mana
Galiyante Para Dravyakke Popudu
E-la-la Maadade Uddhaara Maduva
Kailaasa Puradalli Pujegomba Devi
Mulaprakruti Sarva Varnabhimanini
Phaala Saagara Shaayi Vijaya Vithalanolu
Leele Maduva Naanaabharane Bhushane Purne ||4||
Adi Tala
Gopinandane Mukte Daityasantati
Santaapava Kodutippa Mahaa Kathora Ugra
Rupa Vailakshane Ajnaanakkabhimaanini
Tapatraya Vinasha Omkare Humkare
Papi Kamsage Bhaya Toride Baala Leele
Vyaputa Dharma Marga Prerane Aprakrute
Svapnadali Ninna Nenesida Sharananige
Apaaravagidda Vaaridhiyante Maha
Apattubandiralu Hari Pogovu Sapta
Dveepa Nayike Naraka Nirlepe Tamogunada
Vyapara Madisi Bhaktajanake Punya
Sopaana Madikoduva Saubhagyavante Durge
Praputavaagi Enna Manadalli Nimdu Dukha
Koopadindali Etti Kademaadu Janmangalu
Sauparni Migilaada Satiyaru Nitya Ninna
Apaada Maulitanaka Bhajisi Bhavyaradaru
Na Peluvudenu Pandavara Manobhishte
Ee Paancha Bhautikadalli Ava Sadhana Kaane
Shripati Naamvande Jihvagrahadali Neneva
Aupaasana Kodu Rudraadigala Varade
Taapasa Jana Preeya Vijaya Viththala Moortiya
Shripadarchane Malve Shri Bhoo Durga Varnaashraye ||5||
Jote
Durge Ha He Ho Haa, Durge Mangala Durge
Durgati Kodadiru Vijayaviththalapriye ||6||

DURGA STOTRAM ON iEvented.com: 

==> Ya Devi Sarva Bhuteshu Lyrics In Kannada

==> Aigiri Nandini Lyrics in Kannada

 

We’ve corrected the durga suladi lyrics well before publishing it. corrected the mistakes and increased the deergha swaras with Aa or Ee in the script above.

In case you liked our effort of editing and making it readable of durga stotra suladi, please share this with your friends and family on your social media channels.

Happy Chanting and Happy Reading! 

Sharing is Caring. Please Share: