+919611170230
Sharing is Caring. Please Share:

Rama raksha stotram in kannada is authored by Budha Koushika. As per some records, Budha Koushika is said to be the pen name of Vishwamitra Rishi.

Lord Rama, the 8th incarnation of Lord Vishnu is a divine god in human attire and attitude. Hence it is assumed that if the name of Lord Rama is chanted, the predicted emergency could be eradicated.

It is believed that if you recite rama raksha stotram in Kannada 11 times per day for 9 days in a row, it grants you whatever you wish for rightfully.

Also, it builds a shield of security from dangers. Ramabhadra will keep you safe. I strongly believe in it.

Sri Rama raksha stotram, a psalm describing the heroic deeds of Lord Rama is capable of not only eradicating the predicted emergency but also imposing good manners upon the children’s delicate minds.

We’ve tried our best to present rama raksha stotram lyrics in Kannada and have dedicated our best time to make sure the lyrics is right.

Hence The parents can recite rama raksha stotram in kannadahymn by their children in particular in the evening.

Now without further ado, let’s look at lyrics of rama raksha stotram in Kannada.

Rama Raksha Stotram In Kannada | Rama Raksha Stotram Lyrics In Kannada:

ಶ್ರೀ ರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ
ಬುಧಕೌಶಿಕ ಋಷಿಃ
ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಚಂದ್ರೋದೇವತಾ
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ
ಸೀತಾ ಶಕ್ತಿಃ
ಶ್ರೀಮದ್ ಹನುಮಾನ್ ಕೀಲಕಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಧ್ಯಾನಂ
ಧ್ಯಾಯೇದಾಜಾನುಬಾಹುಂ ಧೃತಶರ ಧನುಷಂ ಬದ್ಧ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ
ಪೀತಂ ವಾಸೋವಸಾನಂ ನವಕಮಲ ದಳಸ್ಪರ್ಥಿ ನೇತ್ರಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ ।
ವಾಮಾಂಕಾರೂಢ ಸೀತಾಮುಖ ಕಮಲಮಿಲಲ್ಲೋಚನಂ ನೀರದಾಭಂ
ನಾನಾಲಂಕಾರ ದೀಪ್ತಂ ದಧತಮುರು ಜಟಾಮಂಡಲಂ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ ॥

ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರವಿಸ್ತರಮ್ ।
ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಮ್ ॥ 1 ॥

ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನೀಲೋತ್ಪಲ ಶ್ಯಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಮ್ ।
ಜಾನಕೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋಪೇತಂ ಜಟಾಮುಕುಟ ಮಂಡಿತಮ್ ॥ 2 ॥

ಸಾಸಿತೂಣ ಧನುರ್ಬಾಣ ಪಾಣಿಂ ನಕ್ತಂ ಚರಾಂತಕಮ್ ।
ಸ್ವಲೀಲಯಾ ಜಗತ್ತ್ರಾತು ಮಾವಿರ್ಭೂತಮಜಂ ವಿಭುಮ್ ॥ 3 ॥

ರಾಮರಕ್ಷಾಂ ಪಠೇತ್ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಪಾಪಘ್ನೀಂ ಸರ್ವಕಾಮದಾಮ್ ।
ಶಿರೋ ಮೇ ರಾಘವಃ ಪಾತು ಫಾಲಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಃ ॥ 4 ॥

ಕೌಸಲ್ಯೇಯೋ ದೃಶೌಪಾತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಃ ಶೃತೀ ।
ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಮಖತ್ರಾತಾ ಮುಖಂ ಸೌಮಿತ್ರಿವತ್ಸಲಃ ॥ 5 ॥

ಜಿಹ್ವಾಂ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಃ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಭರತವಂದಿತಃ ।
ಸ್ಕಂಧೌ ದಿವ್ಯಾಯುಧಃ ಪಾತು ಭುಜೌ ಭಗ್ನೇಶಕಾರ್ಮುಕಃ ॥ 6 ॥

ಕರೌ ಸೀತಾಪತಿಃ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಜಿತ್ ।
ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಖರಧ್ವಂಸೀ ನಾಭಿಂ ಜಾಂಬವದಾಶ್ರಯಃ ॥ 7 ॥

ಸುಗ್ರೀವೇಶಃ ಕಟಿಂ ಪಾತು ಸಕ್ಥಿನೀ ಹನುಮತ್-ಪ್ರಭುಃ ।
ಊರೂ ರಘೂತ್ತಮಃ ಪಾತು ರಕ್ಷಃಕುಲ ವಿನಾಶಕೃತ್ ॥ 8 ॥

ಜಾನುನೀ ಸೇತುಕೃತ್-ಪಾತು ಜಂಘೇ ದಶಮುಖಾಂತಕಃ ।
ಪಾದೌ ವಿಭೀಷಣಶ್ರೀದಃ ಪಾತು ರಾಮೋಽಖಿಲಂ ವಪುಃ ॥ 9 ॥

ಏತಾಂ ರಾಮಬಲೋಪೇತಾಂ ರಕ್ಷಾಂ ಯಃ ಸುಕೃತೀ ಪಠೇತ್ ।
ಸ ಚಿರಾಯುಃ ಸುಖೀ ಪುತ್ರೀ ವಿಜಯೀ ವಿನಯೀ ಭವೇತ್ ॥ 10 ॥

ಪಾತಾಳ-ಭೂತಲ-ವ್ಯೋಮ-ಚಾರಿಣ-ಶ್ಚದ್ಮ-ಚಾರಿಣಃ ।
ನ ದ್ರಷ್ಟುಮಪಿ ಶಕ್ತಾಸ್ತೇ ರಕ್ಷಿತಂ ರಾಮನಾಮಭಿಃ ॥ 11 ॥

ರಾಮೇತಿ ರಾಮಭದ್ರೇತಿ ರಾಮಚಂದ್ರೇತಿ ವಾ ಸ್ಮರನ್ ।
ನರೋ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ ಪಾಪೈರ್ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ವಿಂದತಿ ॥ 12 ॥

ಜಗಜ್ಜೈತ್ರೈಕ ಮಂತ್ರೇಣ ರಾಮನಾಮ್ನಾಭಿ ರಕ್ಷಿತಮ್ ।
ಯಃ ಕಂಠೇ ಧಾರಯೇತ್ತಸ್ಯ ಕರಸ್ಥಾಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯಃ ॥ 13 ॥

ವಜ್ರಪಂಜರ ನಾಮೇದಂ ಯೋ ರಾಮಕವಚಂ ಸ್ಮರೇತ್ ।
ಅವ್ಯಾಹತಾಜ್ಞಃ ಸರ್ವತ್ರ ಲಭತೇ ಜಯಮಂಗಳಮ್ ॥ 14 ॥

ಆದಿಷ್ಟವಾನ್-ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನೇ ರಾಮರಕ್ಷಾಮಿಮಾಂ ಹರಃ ।
ತಥಾ ಲಿಖಿತವಾನ್-ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಬುದ್ಧೌ ಬುಧಕೌಶಿಕಃ ॥ 15 ॥

ಆರಾಮಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ವಿರಾಮಃ ಸಕಲಾಪದಾಮ್ ।
ಅಭಿರಾಮ-ಸ್ತ್ರಿಲೋಕಾನಾಂ ರಾಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸ ನಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 16 ॥

ತರುಣೌ ರೂಪಸಂಪನ್ನೌ ಸುಕುಮಾರೌ ಮಹಾಬಲೌ ।
ಪುಂಡರೀಕ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೌ ಚೀರಕೃಷ್ಣಾಜಿನಾಂಬರೌ ॥ 17 ॥

ಫಲಮೂಲಾಶಿನೌ ದಾಂತೌ ತಾಪಸೌ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೌ ।
ಪುತ್ರೌ ದಶರಥಸ್ಯೈತೌ ಭ್ರಾತರೌ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ ॥ 18 ॥

ಶರಣ್ಯೌ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಾನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೌ ಸರ್ವಧನುಷ್ಮತಾಮ್ ।
ರಕ್ಷಃಕುಲ ನಿಹಂತಾರೌ ತ್ರಾಯೇತಾಂ ನೋ ರಘೂತ್ತಮೌ ॥ 19 ॥

ಆತ್ತ ಸಜ್ಯ ಧನುಷಾ ವಿಷುಸ್ಪೃಶಾ ವಕ್ಷಯಾಶುಗ ನಿಷಂಗ ಸಂಗಿನೌ ।
ರಕ್ಷಣಾಯ ಮಮ ರಾಮಲಕ್ಷಣಾವಗ್ರತಃ ಪಥಿ ಸದೈವ ಗಚ್ಛತಾಮ್ ॥ 20 ॥

ಸನ್ನದ್ಧಃ ಕವಚೀ ಖಡ್ಗೀ ಚಾಪಬಾಣಧರೋ ಯುವಾ ।
ಗಚ್ಛನ್ ಮನೋರಥಾನ್ನಶ್ಚ (ಮನೋರಥೋಽಸ್ಮಾಕಂ) ರಾಮಃ ಪಾತು ಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ॥ 21 ॥

ರಾಮೋ ದಾಶರಥಿ ಶ್ಶೂರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಚರೋ ಬಲೀ ।
ಕಾಕುತ್ಸಃ ಪುರುಷಃ ಪೂರ್ಣಃ ಕೌಸಲ್ಯೇಯೋ ರಘೂತ್ತಮಃ ॥ 22 ॥

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯೋ ಯಜ್ಞೇಶಃ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಃ ಶ್ರೀಮಾನಪ್ರಮೇಯ ಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 23 ॥

ಇತ್ಯೇತಾನಿ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ ।
ಅಶ್ವಮೇಧಾಧಿಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 24 ॥

ರಾಮಂ ದೂರ್ವಾದಳ ಶ್ಯಾಮಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಂ ಪೀತವಾಸಸಮ್ ।
ಸ್ತುವಂತಿ ನಾಭಿ-ರ್ದಿವ್ಯೈ-ರ್ನತೇ ಸಂಸಾರಿಣೋ ನರಾಃ ॥ 25 ॥

ರಾಮಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂರ್ವಜಂ ರಘುವರಂ ಸೀತಾಪತಿಂ ಸುಂದರಂ
ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಂ ಕರುಣಾರ್ಣವಂ ಗುಣನಿಧಿಂ ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಂ ಧಾರ್ಮಿಕಮ್ ।
ರಾಜೇಂದ್ರಂ ಸತ್ಯಸಂಧಂ ದಶರಥತನಯಂ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಂ
ವಂದೇ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ರಘುಕುಲ ತಿಲಕಂ ರಾಘವಂ ರಾವಣಾರಿಮ್ ॥ 26 ॥

ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ ।
ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 27 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಘುನಂದನ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಭರತಾಗ್ರಜ ರಾಮ ರಾಮ ।
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಣಕರ್ಕಶ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣಂ ಭವ ರಾಮ ರಾಮ ॥ 28 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ್ರ ಚರಣೌ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ
ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ್ರ ಚರಣೌ ವಚಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।
ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ್ರ ಚರಣೌ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ
ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ್ರ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 29 ॥

ಮಾತಾ ರಾಮೋ ಮತ್-ಪಿತಾ ರಾಮಚಂದ್ರಃ
ಸ್ವಾಮೀ ರಾಮೋ ಮತ್-ಸಖಾ ರಾಮಚಂದ್ರಃ ।
ಸರ್ವಸ್ವಂ ಮೇ ರಾಮಚಂದ್ರೋ ದಯಾಳುಃ
ನಾನ್ಯಂ ಜಾನೇ ನೈವ ನ ಜಾನೇ ॥ 30 ॥

ದಕ್ಷಿಣೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಯಸ್ಯ ವಾಮೇ ಚ (ತು) ಜನಕಾತ್ಮಜಾ ।
ಪುರತೋ ಮಾರುತಿರ್ಯಸ್ಯ ತಂ ವಂದೇ ರಘುನಂದನಮ್ ॥ 31 ॥

ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ರಣರಂಗಧೀರಂ
ರಾಜೀವನೇತ್ರಂ ರಘುವಂಶನಾಥಮ್ ।
ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಂ ಕರುಣಾಕರಂ ತಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಶರಣ್ಯಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 32 ॥

ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತ ತುಲ್ಯ ವೇಗಂ
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಟಮ್ ।
ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥ ಮುಖ್ಯಂ
ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 33 ॥

ಕೂಜಂತಂ ರಾಮರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಮ್ ।
ಆರುಹ್ಯಕವಿತಾ ಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಮ್ ॥ 34 ॥

ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಮ್ ।
ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 35 ॥

ಭರ್ಜನಂ ಭವಬೀಜಾನಾಮರ್ಜನಂ ಸುಖಸಂಪದಾಮ್ ।
ತರ್ಜನಂ ಯಮದೂತಾನಾಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಗರ್ಜನಮ್ ॥ 36 ॥

ರಾಮೋ ರಾಜಮಣಿಃ ಸದಾ ವಿಜಯತೇ ರಾಮಂ ರಮೇಶಂ ಭಜೇ
ರಾಮೇಣಾಭಿಹತಾ ನಿಶಾಚರಚಮೂ ರಾಮಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ।
ರಾಮಾನ್ನಾಸ್ತಿ ಪರಾಯಣಂ ಪರತರಂ ರಾಮಸ್ಯ ದಾಸೋಸ್ಮ್ಯಹಂ
ರಾಮೇ ಚಿತ್ತಲಯಃ ಸದಾ ಭವತು ಮೇ ಭೋ ರಾಮ ಮಾಮುದ್ಧರ ॥ 37 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮ ನಾಮ ವರಾನನೇ ॥ 38 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಬುಧಕೌಶಿಕಮುನಿ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀರಾಮ ರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ।

ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯರಾಮ ಜಯಜಯರಾಮ ।

ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ: ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

Sri Rama Raksha Stotram Lyrics in English:

Asya Sri Rama Raksha Stotra Manthrasya
Budha Kousika Rishi,
Sri Sita Ramachandra Devatha,
Anushtup Chandaha,
Sita Shakthi, Sri Hanman Keelakam,
Sri Ramachandra Preethyarthe Rama Raksha Stotra Mantra Jape Viniyogaha.

Dhyanam:
Dhyayed Ajanu Bahum Drutha Sara Danusham Badha Padmasanastham,
Peetham Vaso Avasanam Nava Kamala Dala Spardhi Nethram, Prasannam,
Vamangaruda Sita Mukha Kamala Milalochanam Neeradhabham,
Na Naa Alankara Deeptham Dha Dhdha Tha Muru Jataa Mandalam Raama Chandram

Stotram:
Charitham Raghu Nadasya Satha Koti Pravistharam,
Yekaikamaksharam Pumsam Maha Pathaka Nasanam || 1 ||

Dhyathwa Neelolpala Shyamam Ramam Rajeevalochanam,
Janaki Lakshmano Petham Jada Makuta Manditham,
Sasi Thoona Dhanur Bahu Panim Nakthancharaanthakam,
Swa Leelaya Jagathrathum Avirbhoottham Ajam Vibhum,
Rama Raksham Padeth Pragna Papagneem Sarva Kamadham || 2-4 ||

Siro May Raghava Pathu, Phalam Dasarathathmaja,
Kousalyeyo Drusou Pathu, Viswamithra Priya Sruthi || 5 ||

Granam Pathu Makhathrath, Mukham Soumithri Vathsala,
Jihwam Vidhyanidhi Pathu, Kandam Bharathavanditha,
Skandou Divyayudha Pathu, Bhujowbhagnea Karmukha.
Karou Sithapathi Pathu, Hrudayam Jamadagnyajith.
Madhyam Padu Khara Dwamsi, Nabhim Jambhavadasrya,
Sugreevesa Kateem Pathu, Sakthithini Hanumath Prabhu.
Ooru Raghoothama Pathuraksha Kulavinasa Kruth,
Januni Sethu Kruth Padu, Janghe Dasamukhandaka,
Padou Vibheeshanasreedha, Pathu Ramokhilam Vapu || 6-9 ||

Yetham Rama Balopethaam Rakshaam Ya Sukruthee Padeth.
Sa Chirayu Sukhee Puthree Vijayee Bhaveth || 10 ||

Patala Bhoothala Vyoma Charina Chathmacharina,
Na Drushtumapi Shakthasthe Rakshitham Ramanamabhi || 11 ||

Ramethi, Ramabhadrethi Ramachandrethi Yaa Smaran,
Naro Na Lipyathe Papair Bukthim Mukthincha Vindathi || 12 ||

Jagajaithrakamanthrena Ramanamnabhirakshitham,
Ya Kande Dharayethasya Karastha Sava Sidhaya || 13 ||

Vajra Panjara Namedham Yo Rama Kavacham Smareth,
Aavyahathagna Sarvathra Labhathe Jaya Mangalam || 14 ||

Aadishtavan Yada Swapne Ramaraksham Imama Hara,
Thadha Likhithavan Pratha Prabudho Budhakousika || 15 ||

Aarama Kalpa Vrukshanam, Virama Sakalapadam,
Abhiramassthrilokanam, Rama Sriman Na Prabhu || 16 ||

Tharunou Roopa Sampannou, Sukumarou Maha Balou,
Pundareeka Visalakshou Cheerakrushna Jinambarou, || 17 ||

Phala Moolasinou Danthou Thapasou Brahmachrinou,
Puthrou Dasarathasyathou Bratharou Ramalakshmanou, || 18 ||

Saranya Sarva Sathwanam Sreshtou Sarva Danushmatham,
Raksha Kula Nihanthou Traayetham No Raghothamou || 19 ||

Aatha Sajja Danusha Vishu Sprusa,
Vakshaya Suga Nishanga Sanginou,
Rakshanaya Mama Ramalakshmanaavagratha,
Padhi Sadaiva Gachathaam || 20 ||

Sanadha Kavachee Gadgi Chapa Bana Dharo Yuva,
Gachan Manoradhosmakam Rama Pathu Sa Lakshmana || 21 ||

Ramo Dasaradhi Soorolakshmanucharo Balee,
Kakustha Purusha Poorna Kousalyayo Raghothama,|| 22 ||

Vedantha Vedhyo Yagnesa Purana Purushothama,
Janaki Vallabha Sreeman Aprameya Parakrama,|| 23 ||

Ithyethani Japan Nithyam Thad Bhaktha Sradhayanvitha,
Aswamedhadhikam Punyam Samprapnothi Na Samsaya || 24 ||

Ramam Doorvadala Shyamam Padmaksham Peetha Vasasam,
Sthuvanthi Namabhir Divyai Na They Samsarino Nara || 25 ||

Ramam Lakshmana Poorvajam Raghuvaram Seethapathim Sundaram,
Kakustham Karunarnavam Guna Nidhim Vipra Priyam Dharmikam,
Rajendram Sathya Sandham Dasaratha Thanayamshyamalamsanthamoorthim,
Vande Lokabhiramam. Raghukula Thilakamraghavam Ravanarim || 26 ||

Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedhase,
Raghu Nadhaya Nadhaya Seethaya Pathae Nama || 27 ||

Sri Rama Rama Raghu Nandana Rama Rama,
Sri Rama Rama Bharathagraja Rama Rama,
Sri Rama Rama Rana Karkasa Rama Rama Rama,
Sri Ramachandra Saranam Bhava Rama Rama || 28 ||

Sri Ramachandra Charanou Manasa Smarami,
Sri Ramachandra Charanou Vachasa Grunami,
Sri Ramachandra Charanou Sirasa Namami,
Sri Ramachandra Charanou Saranam Prapadhye || 29 ||

Matha Ramo, Math Pitha Ramachandra,
Swami Ramo, Math Sakha Ramachandra,
Sarvaswam May Ramachandro Dayalu,
Na Anyam Naiva Jane Na Jane || 30 ||

Dakshine Lakshmano, Yasye Vame Cha Janakathmaja,
Puratho Maruthir Yasya Tham Vande Raghunandanam || 31 ||

Lokabhiramam Rana Ranga Dheeram Rajheeva Nethram Raghuvamsa Nadham,
Karunya Roopamkarunakaram Tham Sri Ramachandram Saranam Prapadhye || 32 ||

Mano Javam, Maruda Thulya Vegam,
Jithendriyam Buddhi Matham Varishtam,
Vatha Atmajam Vanara Yudha Mukhyam,
Sree Rama Dootham Sirasa Namami || 33 ||

Koojantham Rama Ramethi Maduram Madsuraksharam,
Aaroohya Kavitha Shakhaam Vande Valmiki Kokilam || 34 ||

Apadam Apa Hantharam Datharam Dana Sarva Sampadam,
Lokabhiramam Sriramam Bhooyo Bhooyo Namamyaham || 35 ||

Bharjanam Bhava Bheejanamarjanam Sukhasampadam,
Tharjanam Yama Dhoothanam Rama Ramethi Garjanam || 36 ||

Ramo Rajamani Sada Vijayathe Ramam Ramesam Bhaje,
Ramenabhihatha Nisachara Chamooramaya Thasmai Nama,
Ramannasthi Parayanam Paratharam Ramasya Dasosmyaham,
Rame Chitha Laya Sada Bhavthu May Bho Rama Mamudharam || 37 ||

Sri Rama Rama Ramethi Reme Rame Manorame,
Sahasra Nama Thathulyam Rama Nama Varanam|| 38 ||

Ithi Budha Koushika Virachitham Rama Raksha Stotram Sampoornam

READ THIS: Amma Ninna Edeyaladalli Lyrics
CHANT THIS: Durga Suladi Lyrics In Kannada

We post daily Kannada lyrics on our iEvented Youtube channel. Please subscribe to our channel.

If you liked our effort to correct the Sri Rama raksha stotram lyrics for about 8 hours straight and post them here, please share the post for great Rama Raksha to you and your family.

Sharing is Caring. Please Share: