+919611170230
Sharing is Caring. Please Share:

Though we want to read Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada, the original lyrics are in the Awadhi language.

Hanuman Chalisa lyrics chanting is said to strengthen your Aura and doesn’t let the negative powers overpower you.

Aura is like an ozone layer. Aura has different layers which not just act as a physical barrier but also act as a repulsive magnet.

Whenever you feel you are getting weak physically, or you feel that negative thoughts are overpowering you, it means your Aura is getting weak.

Do you know why people go to the temple? It’s because of the positive energy, the aura gets strengthened and you feel light in your heart.

Table of Contents

Watch Full Hanuman Chalisa in Hindi Super Fast on iEvented Youtube Channel:

 

This effect is what chanting Hanuman Chalisa lyrics in Kannada would give you.

An ozone layer protects the harmful rays from the uber-powerful Sun to reach Mother Earth.

Hanuman Chalisa lyrics also protect the negativity, negative powers, and bad virus/bacteria from entering you.

Getting your Aura empowered regularly keeps you fit, optimistic, and out of negative powers overpowering you.

Here are the colors in Aura which act like an ozone layer for our body.

hanuman chalisa lyrics to strengthen Aura

So without further ado, let’s strengthen our immunity by chanting Hanuman Chalisa lyrics in Kannada first.

Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada:

ದೋಹಾ
ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ।
ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ ॥
ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ ।
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ ॥
ಧ್ಯಾನಂ
ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತ ವಾರಾಶಿಂ ಮಶಕೀಕೃತ ರಾಕ್ಷಸಮ್ ।
ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾ ರತ್ನಂ ವಂದೇ-(ಅ)ನಿಲಾತ್ಮಜಮ್ ॥
ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಮ್ ।
ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಮ್ ॥
ಚೌಪಾಈ
ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ ।
ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ ॥ 1 ॥
ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ ।
ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ ॥ 2 ॥
ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ ।
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ॥3 ॥
ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ ।
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ ॥ 4 ॥
ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ ।
ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ ॥ 5॥
ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ ।
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ ॥ 6 ॥
ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ ।
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ ॥ 7 ॥
ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ ।
ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ ॥ 8॥
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ ।
ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜಲಾವಾ ॥ 9 ॥
ಭೀಮ ರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ ।
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ ॥ 10 ॥
ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ ।
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರಲಾಯೇ ॥ 11 ॥
ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ ।
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತ ಸಮ ಭಾಯೀ ॥ 12 ॥
ಸಹಸ್ರ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶಗಾವೈ ।
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ ॥ 13 ॥
ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ ।
ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ ॥ 14 ॥
ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ ।
ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ ॥ 15 ॥
ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ ।
ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹಾ ॥ 16 ॥
ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ ।
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ ॥ 17 ॥
ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ ।
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ ॥ 18 ॥
ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ ।
ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ ॥ 19 ॥
ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ ।
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ ॥ 20 ॥
ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ ।
ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ ॥ 21 ॥
ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ ।
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರ ನಾ ॥ 22 ॥
ಆಪನ ತೇಜ ಸಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ ।
ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ ॥ 23 ॥
ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ ।
ಮಹವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ॥ 24 ॥
ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ ।
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ ॥ 25 ॥
ಸಂಕಟ ಸೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ ।
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ ॥ 26 ॥
ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ ।
ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ ॥ 27 ॥
ಔರ ಮನೋರಧ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ ।
ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ ॥ 28 ॥
ಚಾರೋ ಯುಗ ಪ್ರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ ।
ಹೈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ ॥ 29 ॥
ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ ।
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ ॥ 30 ॥
ಅಷ್ಠಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ ।
ಅಸ ವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ ॥ 31 ॥
ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ ।
ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ ॥ 32 ॥
ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಪಾವೈ ।
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ ॥ 33 ॥
ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುಪತಿ ಪುರಜಾಯೀ ।
ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ ॥ 34 ॥
ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ ।
ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ ॥ 35 ॥
ಸಂಕಟ ಕ(ಹ)ಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ ।
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ ವೀರಾ ॥ 36 ॥
ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ ।
ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ ॥ 37 ॥
ಜೋ ಶತ ವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯೀ ।
ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯೀ ॥ 38 ॥
ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ ।
ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಶಾ ॥ 39 ॥
ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ ।
ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ ॥ 40 ॥
ದೋಹಾ
ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ – ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ್ ।
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ – ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ್ ॥
ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರಕೀ ಜಯ । ಪವನಸುತ ಹನುಮಾನಕೀ ಜಯ । ಬೋಲೋ ಭಾಯೀ ಸಬ ಸಂತನಕೀ ಜಯ ।

ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ: ದುರ್ಗಾ ಸುಳಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ: ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಓಂ ಶಿವೋಹಂ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ

Watch Hanuman Chalisa Lyrics Chanted by Akshaj A Rao, for our iEvented Youtube Channel.

CHANT THIS: Basavanna Vachana In Kannada AND English
CHANT THIS: Aigiri Nandini Lyrics in Kannada and English

Hanuman Chalisa Lyrics In English:

Doha
Shri Guru Charan Saroj Raj Nija Manu Mukura Sudhaari
Baranau Raghuvar Bimal Jasu Joh Dayak Phala Chaari ॥
Budheeheen Tanu Jannike Sumirau Pavan Kumara
Bal Buddhi Vidya Dehoo Mohee Harahu Kalesh Vikaar ॥

Chaupaii
Jai Hanuman Gyan Gun Sagar
Jai Kapisa Tihu Lok Ujagara ॥ 1 ॥
Ram Doot Atulit Bal Dhama
Anjani Putra Pavan Sut Namaa ॥ 2 ॥

Mahaabeera Vikram Bajrangi
Kumati Nivaarana Sumati Ke Sangi ॥3 ॥
Kanchan Varan Viraj Subesa
Kaanana Kundala Kunchita Kesa ॥ 4 ॥

Hath Vajra Aur Dhwaja Virajai
Kaandhe Moonj Janeoo Saajai ॥ 5॥
Shankara Suvana Kesari Nandana
Teja Prataap Maha Jaga Vandana ॥ 6 ॥

Vidyavaan Gunee Ati Chaatura
Rama Kaaja Karibe Ko Aatura ॥ 7 ॥
Prabhu Charitra Sunive Ko Rasiya
Rama Lakhan Sita Man Basiya ॥ 8॥

Sookshma Roop Dhari Siyahi Dikhaava
Vikat Roop Dhari Lanka Jalaava ॥ 9 ॥
Bhima Roop Dhari Asura Samhaare
Ramachandra Ke Kaj Samvaare ॥ 10 ॥

Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye
Shri Raghuvir Harashi Ur Laye ॥ 11 ॥
Raghupati Kinhi Bahut Badaai
Tuma Mama Priya Bharata Sam Bhai ॥ 12 ॥

Sahasra Badan Tumharo Yash Gaavai
Asa Kahi Shripati Kanth Lagaavai ॥ 13 ॥
Sankadhika Brahmaadi Muneesha
Narada Sharada Sahita Aheesha ॥ 14 ॥

Yama Kubera Digapaala Jahaan Te
Kavi Kovida Kahi Sake Kahan Te ॥ 15 ॥
Tuma Upkar Sugreevahin Keenha
Ram Milaye Rajpad Deenha ॥ 16 ॥

Tumhro Mantra Vibheeshan Maana
Lankeshwar Bhaye Sab Jag Jaana ॥ 17 ॥
Yug Sahasra Yojana Para Bhaanu
Leelyo Taahi Madhur Phala Jaanu ॥ 18 ॥

Prabhu Mudrika Meli Mukh Mahee
Jaladhi Laanghi Gaye Achraj Naahee ॥ 19 ॥
Durgam Kaj Jagat Ke Jete
Sugam Anugraha Tumhre Tete ॥ 20 ॥

Ram Duwaare Tum Rakhvaare
Hota Na Aagya Binu Paisaare ॥ 21 ॥
Sab Sukh Lahai Tumhari Sarna
Tum Rakshak Kaahoo Ko Darna ॥ 22 ॥

Aapan Tej Samhaaro Aapai
Teenon Lok Haank Te Kaampai ॥ 23 ॥
Bhoot Pisaach Nikat Nahin Aavai
Mahavir Jab Naam Sunaavai ॥ 24 ॥

Naasai Rog Harai Sab Peera
Japat Nirantar Hanumat Beera ॥ 25 ॥
Sankat Se Hanuman Chhudavai
Man Kram Vachan Dhyan Jo Lavai ॥ 26 ॥

Sab Par Ram Tapasvee Raja
Teen Ke Kaj Sakal Tum Saaja ॥ 27 ॥
Aur Manoradh Jo Koyi Lavai
Taasu Amit Jeevan Phal Pavai ॥ 28 ॥

Charon Yug Prataap Tumhara
Hai Prasiddh Jagat Ujiyara ॥ 29 ॥
Sadhu Sant Ke Tum Rakhware
Asur Nikandan Ram Dulare ॥ 30 ॥

Ashta Siddhi Nav Nidhi Ke Daataa
Asa Var Deenha Janaki Maata ॥ 31 ॥
Ram Rasaayan Tumhare Paasa
Sada Raho Raghupati Ke Daasa ॥ 32 ॥

Tumhare Bhajan Ram Ko Pavai
Janm Janm Ke Dukh Bisraavai ॥ 33 ॥
Antkaal Raghu Pati Pura Jayee
Jahan Janam Hari Bhakt Kahayee ॥ 34 ॥

Aur Devta Chitt Na Dharayeen
Hanumat Seyi Sarv Sukh Karayeen ॥ 35 ॥
Sankat Kate Mitai Sab Peera
Jo Sumirai Hanumat Balbeera ॥ 36 ॥

Jai Jai Jai Hanuman Gosayeen
Kripa Karahun Gurudev Ki Nayeen ॥ 37 ॥
Jo Shat Baar Paath Kara Koi
Chhutahin Bandi Maha Sukh Hoyi ॥ 38 ॥

Jo Yah Padhe Hanuman Chalisa
Hoya Siddhi Saakhi Gaureesa ॥ 39 ॥
Tulsidas Sada Hari Chera
Keejai Nath Hriday Mahn Dera ॥ 40 ॥

Doha
Pavan Tanay Sankat Harana Mangala Murati Roop ।
Ram Lakhan Sita Sahita Hriday Basahu Sura Bhoop॥

CHANT THIS: Soundarya Lahari Lyrics in Kannada and English
CHANT THIS: Namastestu Mahamaye Lyrics in Kannada and English

Hanuman Chalisa Lyrics In Hindi: 

दोहा

श्रीगुरु चरन सरोज रज,
निज मनु मुकुरु सुधारि ।
बरनउँ रघुबर बिमल जसु,
जो दायकु फल चारि ।।
बुद्धिहीन तनु जानिके,
सुमिरौं पवन-कुमार ।
बल बुधि बिद्या देहु मोहिं,
हरहु कलेस बिकार ।।

चौपाई

जय हनुमान ज्ञान गुन सागर ।
जय कपीस तिहुँ लोक उजागर ।। १ ।।

राम दूत अतुलित बल धामा ।
अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा ।। २ ।।

महाबीर बिक्रम बजरंगी ।
कुमति निवार सुमति के संगी ।। ३ ।।

कंचन बरन बिराज सुबेसा ।
कानन कुंडल कुंचति केसा ।। ४ ।।

हाथ बज्र औ ध्वजा बिराजै ।
काँधे मूँज जनेऊ साजै ।। ५ ।।

संकर सुवन केसरीनंदन ।
तेज प्रताप महा जग बंदन ।। ६ ।।

बिद्यावान गुनी अति चातुर ।
राम काज करिबे को आतुर ।। ७ ।।

प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया ।
राम लखन सीता मन बसिया ।। ८ ।।

सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा ।
बिकट रूप धरि लंक जरावा ।। ९ ।।

भीम रूप धरि असुर सँहारे ।
रामचंद्र के काज सँवारे ।। १० ।।

लाय सजीवन लखन जियाये ।
श्रीरघुबीर हरषि उर लाये ।। ११ ।।

रघुपति कीन्ही बहुत बडाई ।
तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई ।। १२ ।।

सहस बदन तुम्हरो जस गावैं ।
अस कहि श्रीपति कंठ लगावैं ।। १३ ।।

सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा ।
नारद सारद सहित अहीसा ।। १४ ।।

जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते ।
कबि कोबिद कहि सके कहाँ ते ।। १५ ।।

तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा ।
राम मिलाय राज पद दीन्हा ।। १६ ।।

तुम्हरो मन्त्र बिभीषन माना ।
लंकेस्वर भए सब जग जाना ।। १७ ।।

जुग सहस्र जोजन पर भानू ।
लील्यो ताहि मधुर फल जानू ।। १८ ।।

प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं ।
जलधि लांघि गये अचरज नाहीं ।। १९ ।।

दुर्गम काज जगत के जेते ।
सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते ।। २० ।।

राम दुआरे तुम रखवारे ।
होत न आज्ञा बिनु पैसारे ।। २१ ।।

सब सुख लहै तुम्हारी सरना ।
तुम रच्छक काहू को डर ना ।। २२ ।।

आपन तेज सम्हारो आपै ।
तीनों लोक हाँक ते काँपै ।। २३ ।।

भूत पिसाच निकट नहिं आवै ।
महाबीर जब नाम सुनावै ।। २४ ।।

नासै रोग हरै सब पीरा ।
जपत निरंतर हनुमत बीरा ।। २५ ।।

संकट तें हनुमान छुडावै ।
मन क्रम बचन ध्यान जो लावै ।। २६ ।।

सब पर राम तपस्वी राजा ।
तिन के काज सकल तुम साजा ।। २७ ।।

और मनोरथ जो कोइ लावै ।
सोइ अमित जीवन फल पावै ।। २८ ।।

चारों जुग परताप तुम्हारा ।
है परसिद्ध जगत उजियारा ।। २९ ।।

साधु संत के तुम रखवारे ।
असुर निकंदन राम दुलारे ।। ३० ।।

अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता ।
अस बर दीन जानकी माता ।। ३१ ।।

राम रसायन तुम्हरे पासा ।
सदा रहो रघुपति के दासा ।। ३२ ।।

तुम्हरे भजन राम को पावै ।
जनम जनम के दुख बिसरावै ।। ३३ ।।

अंत काल रघुबर पुर जाई ।
जहाँ जन्म हरि-भक्त कहाई ।। ३४ ।।

और देवता चित्त न धरई ।
हनुमत सेइ सर्ब सुख करई ।। ३५ ।।

संकट कटै मिटै सब पीरा ।
जो सुमिरै हनुमत बलबीरा ।। ३६ ।।

जै जै जै हनुमान गोसाई ।
कृपा करहु गुरु देव की नाई ।। ३७ ।।

जो सत बार पाठ कर कोई ।
छूटहि बंदि महा सुख होई ।। ३८ ।।

जो यह पढै हनुमानचालीसा ।
होय सिद्धि साखी गौरीसा ।। ३९ ।।

तुलसीदास सदा हरि चेरा ।
कीजै नाथ हृदय महँ डेरा ।। ४० ।।

दोहा

पवनतनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप ।
राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप ।।

SING THIS: Rama Raksha Stotram In Kannada
SING THIS: Vishnu Sahasranama in Kannada
SING THIS: Lalitha Sahasranama in Kannada Lyrics
SING THIS: Kanakadhara stotram lyrics in kannada

Hanuman Chalisa Lyrics In English With Meaning: 

||Doha||

Having polished the mirror of my heart
with the dust of my Guru’s lotus feet,
I sing the pure fame of the best of the Raghus,
which bestows the four fruits of life.
Knowing this body to be devoid of intelligence,
I recall the Son of the Wind.
Grant me strength, wit, and wisdom,
and remove my sorrows and shortcomings.

||Chowpaii||

1. Victory to Hanuman, the ocean of wisdom and virtue,
Hail Monkey Lord, the illuminator of the three worlds.

2. Ram’s emissary, the abode of matchless power,
Anjana Devi’s son is also the “Son of the Wind.”

3. Great hero, mighty as a thunderbolt,
remover of evil thoughts and companion to the good.

4. Golden-hued and splendidly adorned,
with heavy earrings and curly locks.

5. In your hand’s shine mace and banner,
a sacred thread of munja grass adorns your shoulder.

6. You are Shiva’s son and Kesari’s joy,
your glory is revered throughout the world.

7. Supremely wise, virtuous, and clever,
you are ever intent on Ram’s work.

8. You delight in hearing of the Lord’s deeds,
Ram, Lakshman, and Sita dwell in your heart.

9. Assuming tiny form you appeared to Sita,
and in awesome guise, you burned Lanka.

10. Taking dreadful form you slaughtered demons
and completed Lord Ram’s mission.

11. Bringing the magic herb, you revived Lakshman,
and Ram embraced you with delight.
12. Greatly did the Raghu Lord praise you –
“Brother, you’re as dear to me as Bharat!”

13. “May the thousand-mouthed serpent sing your fame!”
So saying, Shri’s Lord drew you to Himself.

14. Sanak and the sages, Brahma, gods, and great saints,
Narada, Sarasvati, and the king of serpents,

15. Yama, Kubera, and the guardians of the quadrants,
poets, and scholars – none can express your glory.

16. You rendered great service to Sugriva,
presenting him to Ram, you gave him kingship.

17. Vibhishana heeded your counsel
and became Lord of Lanka, as all the world knows.

18. Though the sun is thousands of miles away,
you swallowed it, thinking it was a sweet fruit.

19. Holding the Lord’s ring in your mouth
it’s no surprise you leaped the ocean.

20. Every arduous task in this world
becomes easy by your grace.

21. You are the guardian of Ram’s door,
none enters without your leave.

22. Taking refuge in you one finds all delight,
those you protect know no fear.

23. You alone can withstand your own splendor,
the three worlds tremble at your roar.

24. Ghosts and goblins cannot come near,
Great Hero, when your name is uttered.

25. All disease and pain are eradicated,
brave Hanuman, by constant repetition of your name.

26. Hanuman releases from affliction
those who remember him in thought, word, and deed.

27. Ram the renunciant reigns overall –
you carry out his every task.

28. One who brings any yearning to you
obtains the fruit of abundant life.

29. Your splendor fills the four ages,
Your glory is famed throughout the world.

30. You are the guardian of saints and sages,
the destroyer of demons, the darling of Ram

31. You grant the eight powers and nine treasures
by the boon you received from Mother Janaki.

32. You hold the elixir of Ram’s name
and remain eternally His servant.

33. Singing your praise, one finds Ram
and escapes the sorrows of countless lives.

34. At death, one goes to Ram’s own city
or is born on earth as God’s devotee.

35. Give no thought to any other deity –
worshipping Hanuman, one gains all delight.

36. All affliction ceases, and all pain is removed,
by remembering the mighty hero, Hanuman.

37. Victory, victory, victory to Lord Hanuman!
Be merciful even as is the Divine Master.

38. Whoever recites this a hundred times
is released from bondage and gains bliss.

39. One who reads this Hanuman Chalisa
gains success – Gauri’s Lord bears witness.

40. Says Tulsidas, Hari’s constant servant,
“Lord, make your encampment in my heart.”

||DOHA||

Son of the Wind,
Banisher of sorrow and embodiment of blessing,
Dwell in my heart,
King of Gods, together with Ram, Lakshman, and Sita.

SING THIS: Sharanu Siddhi Vinayaka Lyrics
SING THIS: Jotheyali Jothe Jotheyali Song Lyrics
SING THIS: Aditya Hrudayam Kannada and English Lyrics
SING THIS: Aditya Hrudayam Telugu Lyrics

Hanuman Chalisa Meaning in Hindi:

श्रीगुरु चरण् सरोजरज, निजमनमुकुर सुधार ।
बरणौ रघुबर बिमल यश, जो दायक फलचार ॥
Shree-Guru Charann Saroja-Raja, Nija-Mana-Mukura Sudhaara |
Barannau Raghu-Bara Bimala Yasha, Jo Daayaka Phala-Caara ||

Meaning:
With the Dust of the Lotus Feet of Sri Gurudeva, I Clean the Mirror of my Mind.
I Narrate the Sacred Glory of Sri Raghubar (Sri Rama Chandra), who Bestows the Four Fruits of Life (Dharma, Artha, Kama, and Moksha).

बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार ।
बल बुद्धिविद्या देहु मोहिं, हरहु कलेश विकार ॥
Buddhi-Hiina Tanu Jaanike, Sumirau Pavan Kumaar |
Bala Buddhi-Vidyaa Dehu Mohi, Harahu Kalesha Vikaar ||

Meaning:
Considering Myself as Ignorant, I Meditate on You, O Pavan Kumar (Hanuman).
Bestow on me Strength, Wisdom, and Knowledge, and Remove my Afflictions and Blemishes.

1 –
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ।
जै कपीस तिहुँलोक उजागर ॥
Jay Hanumaan Jnaan Gunn Saagar |
Jai Kapiis Tihu-Lok Ujaagar ||

Meaning:
Victory to You, O Hanuman, Who is the Ocean of Wisdom and Virtue,
Victory to the Lord of the Monkeys, Who is the Enlightener of the Three Worlds.

2 –
रामदूत अतुलित बलधामा ।
अंजनि-पुत्र पवन-सुत नामा ॥
Raama-Duut Atulit Bala-Dhaamaa |
Anjani-Putra Pavan-Sut Naamaa ||

Meaning:
You are the Messenger of Sri Rama possessing Immeasurable Strength,
You are Known as Anjani-Putra (son of Anjani) and Pavana-Suta (son of Pavana, the wind god).

3 –
महाबीर बिक्रम बजरंगी ।
कुमति निवार सुमति के संगी ॥
Mahaa-biir Bikrama Bajarangii |
Kumati Nivaar Sumati Ke Sangii ||

Meaning:
You are a Great Hero, extremely Valiant, and body as strong as Thunderbolt,
You are the Dispeller of Evil Thoughts and Companion of Good Sense and Wisdom.

4 –
कंचन बरण बिराज सुबेशा ।
कानन कुंडल कुंचित केशा ॥
Kancan Barann Biraaj Subeshaa |
Kaanan Kunddala Kuncita Keshaa ||

Meaning:
You possess a Golden Hue, and you are Neatly Dressed,
You wear Ear-Rings and have beautiful Curly Hair.

5 –
हाथ बज्र औ ध्वजा बिराजै ।
काँधे मूँज जनेऊ साजै ॥
Haath Bajra Au Dhvajaa Biraajai |
Kaandhe Muuj Janeuu Saajai ||

Meaning:
You hold the Thunderbolt and the Flag in your Hands.
You wear the Sacred Thread across your Shoulder.

6 –
शंकर-सुवन केशरी-नन्दन ।
तेज प्रताप महा जग-वंदन ॥
Shankar-Suvan Kesharii-Nandan |
Teja Prataap Mahaa Jag-Vandan ||

Meaning:
You are the Incarnation of Lord Shiva and Son of Kesari,
You are Adored by the whole World on account of your Great Strength and Courage.

7 –
विद्यावान गुणी अति चातुर ।
राम काज करिबे को आतुर ॥
Vidyaavaan Gunnii Ati Caatur |
Raam Kaaj Karibe Ko Aatur ||

Meaning:
You are Learned, Virtuous, and Extremely Intelligent,
You are always eager to do the Works of Sri Rama.

8 –
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया ।
रामलषण सीता मन बसिया ॥
Prabhu Caritra Sunibe Ko Rasiyaa |
Raamalassann Siitaa Man Basiyaa ||

Meaning:
You Delight in Listening to the Glories of Sri Rama,
You have Sri Rama, Sri Lakshmana and Devi Sita Dwelling in your Heart.

9 –
सूक्ष्म रूपधरि सियहिं दिखावा ।
विकट रूप धरि लंक जरावा ॥
Suukssma Ruupadhari Siyahi Dikhaavaa |
Vikatt Ruup Dhari Lamka Jaraavaa ||

Meaning:
You Appeared before Devi Sita Assuming a Diminutive Form (in Lanka),
You Assumed an Awesome Form and Burnt Lanka.

10 –
भीम रूप धरि असुर सँहारे ।
रामचन्द्र के काज सँवारे ॥
Bhiim Ruup Dhari Asur Samhaare |
Raamacandra Ke Kaaj Samvaare ||

Meaning:
You Assumed a Gigantic Form and Destroyed the Demons,
Thereby Accomplishing the Task of Sri Rama.

11 –
लाय सजीवन लखन जियाये ।
श्री रघुबीर हरषि उर लाये ॥
Laay Sajiivan Lakhan Jiyaaye |
Shrii Raghubiir Harassi Ur Laaye ||

Meaning:
You Brought the Sanjivana herb and Revived Sri Lakshmana.
Because of this Sri Rama Embraced You overflowing with Joy.

12 –
रघुपति कीन्ही बहुत बडाई ।
तुम मम प्रिय भरतहिसम भाई ॥
Raghupati Kiinhii Bahut Baddaaii |
Tum Mam Priya Bharatahisam Bhaaii ||

Meaning:
Sri Rama Praised You Greatly,
And said: “You are as dear to me as my brother Bharata”.

13 –
सहस बदन तुम्हरो यश गावैं ।
अस कहि श्रीपति कण्ठ लगावैं ॥
Sahas Badan Tumharo Yash Gaavai |
As Kahi Shriipati Kanntth Lagaavai ||

Meaning:
“The Thousand Headed Seshnag Sings Your Glory”,
Said Sri Rama to You taking you in his Embrace.

14 –
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीशा ।
नारद शारद सहित अहीशा ॥
Sanakaadik Brahmaadi Muniishaa |
Naarad Shaarad Sahit Ahiishaa ||

Meaning:
Sanaka and other Sages, Lord Brahma and other Gods,
Narada, Devi Saraswati and Seshnag

15 –
यम कुबेर दिगपाल जहाँते ।
कवि कोविद कहि सकैं कहाँते ॥
Yam Kuber Digapaal Jahaate |
Kavi Kovid Kahi Sakai Kahaate ||

Meaning:
Yama (god of death), Kubera (god of wealth), Digpalas (the guardian deities),
Poets and Scholars have not been able to Describe Your Glories in full.

16 –
तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा ।
राम मिलाय राजपद दीन्हा ॥
Tum Upakaar Sugriivahi Kiinhaa |
Raam Milaay Raajapad Diinhaa ||

Meaning:
You Rendered a great Help to Sugriva.
You Introduced him to Sri Rama and thereby Gave back his Kingdom.

17 –
तुम्हरो मंत्र विभीषण माना ।
लंकेश्वर भये सब जग जाना ॥
Tumharo Mamtra Vibhiissann Maanaa |
Lamkeshvar Bhaye Sab Jag Jaanaa ||

Meaning:
Vibhisana Followed your Advice,
And the Whole World Knows that he became the King of Lanka.

18 –
युग सहस्र योजन पर भानू ।
लील्यो ताहि मधुर फल जानू ॥
Yuga Sahasra Yojana Para Bhaanuu |
Liilyo Taahi Madhura Phala Jaanuu ||

Meaning:
The Sun which was at a distance of Sixteen Thousand Miles,
You Swallowed It (the Sun) thinking it to be a Sweet Fruit.

19 –
प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं ।
जलधि लाँधि गये अचरजनाहीं ॥
Prabhu Mudrikaa Meli Mukh Maahii |
Jaladhi Laadhi Gaye Acarajanaahii ||

Meaning:
Carrying Lord Sri Rama’s Ring in your Mouth,
You Crossed the Ocean, no Wonder in that.

20 –
दुर्गम काज जगत के जेते ।
सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते ॥
Durgam Kaaja Jagat Ke Jete |
Sugam Anugrah Tumhare Tete ||

Meaning:
All the Difficult Tasks in this World,
Are Rendered Easy by your Grace.

21 –
राम दुआरे तुम रखवारे ।
होत न आज्ञा बिन पैसारे ॥
Raam Duaare Tum Rakhavaare |
Hot Na Aajnyaa Bin Paisaare ||

Meaning:
You are the Gate-Keeper of Sri Rama’s Kingdom.
No one can Enter without Your Permission.

22 –
सब सुख लहै तुम्हारी सरना ।
तुम रक्षक काहू को डरना ॥
Sab Sukha Lahai Tumhaarii Saranaa |
Tum Rakssak Kaahuu Ko Ddaranaa ||

Meaning:
Those who take Refuge in You enjoy all Happiness.
If You are the Protector, what is there to Fear?

23 –
आपन तेज सम्हारो आपै ।
तीनों लोक हाँकते काँपै ॥
Aapan Tej Samhaaro Aapai |
Tiino Lok Haakate Kaapai ||

Meaning:
You alone can Control Your Great Energy.
When you Roar, the Three Worlds Tremble.

24 –
भूत पिशाच निकट नहिं आवै ।
महाबीर जब नाम सुनावै ॥
Bhuut Pishaaca Nikatt Nahi Aavai |
Mahaabiir Jab Naam Sunaavai ||

Meaning:
Ghosts and Evil Spirits will Not Come Near,
When one Utters the Name of Mahavir (Hanuman).

25 –
नाशौ रोग हरै सब पीरा ।
जपत निरन्तर हनुमत बीरा ॥
Naashau Rog Harai Sab Piiraa |
Japat Nirantar Hanumat Biiraa ||

Meaning:
You Destroy Diseases and Remove all Pains,
When one Utters your Name Continuously.

26 –
संकट से हनुमान छुडावै ।
मन क्रम बचन ध्यान जो लावै ॥
Samkatt Se Hanumaan Chuddaavai |
Man Kram Bacan Dhyaan Jo Laavai ||

Meaning:
Hanuman Frees one from Difficulties,
When one Meditates on Him with Mind, Deed, and Words.

27 –
सब पर राम तपस्वी राजा ।
तिनके काज सकल तुम साजा ॥
Sab Par Raam Tapasvii Raajaa |
Tinake Kaaj Sakal Tum Saajaa ||

Meaning:
Sri Rama is the King of the Tapaswis (devotees engaged in penances).
And You (Hanuman) Fulfill all Works of Sri Rama (as a caretaker).

28 –
और मनोरथ जो कोइ लावै ।
सोइ अमित जीवन फल पावै ॥
Aur Manorath Jo Koi Laavai |
Soi Amit Jiivan Phal Paavai ||

Meaning:
Devotees who have any Other Desires,
Will ultimately get the Highest Fruit of Life.

29 –
चारों युग परताप तुम्हारा ।
है परसिद्ध जगत उजियारा ॥
Caaro Yug Parataap Tumhaaraa |
Hai Parasiddh Jagat Ujiyaaraa ||

Meaning:
Your Glory prevails in all the Four Ages.
And your Fame Radiates throughout the World.

30 –
साधु संत के तुम रखवारे ।
असुर निकंदन राम दुलारे ॥
Saadhu Sant Ke Tum Rakhavaare |
Asur Nikandan Raam Dulaare ||

Meaning:
You are the Saviour of the Saints and Sages.
You Destroy the Demons, O Beloved of Sri Rama.

31 –
अष्टसिद्धि नव निधि के दाता ।
अस बर दीन जानकी माता ॥
Assttasiddhi Nava Nidhi Ke Daataa |
As Bar Diin Jaanakii Maataa ||

Meaning:
You can Give the Eight Siddhis (supernatural powers) and Nine Nidhis
(types of devotions).
Mother Janaki (Devi Sita) gave this Boon to you.

32 –
राम रसायन तुम्हरे पासा ।
सदा रहो रघुपति के दासा ॥
Raam Rasaayan Tumhare Paasaa |
Sadaa Raho Raghupati Ke Daasaa ||

Meaning:
You hold the Essence of Devotion to Sri Rama.
You Always Remain as the Servant of Raghupati (Sri Rama).

33 –
तुम्हरे भजन रामको पावै ।
जन्म जन्म के दुख बिसरावै ॥
Tumhare Bhajan Raamako Paavai |
Janma Janma Ke Dukh Bisaraavai ||

Meaning:
Through Devotion to You, one gets Sri Rama,
Thereby getting Free of the Sorrows of Life after Life.

34 –
अन्त काल रघुपति पुर जाई ।
जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई ॥
Anta Kaal Raghupati Pur Jaaii |
Jahaa Janma Hari-Bhakta Kahaaii ||

Meaning:
In the End, one Goes to the Abode of Raghupati (Sri Rama).
Where one is Known as the Devotee of Hari.

35 –
और देवता चित्त न धरई ।
हनुमत सेइ सर्व सुख करई ॥
Aur Devataa Citta Na Dharaii |
Hanumat Sei Sarva Sukh Karaii ||

Meaning:
Even without Worshipping any Other Deities,
One Gets All Happiness who Worships Sri Hanuman.

36 –
संकट हरै मिटै सब पीरा ।
जो सुमिरै हनुमत बल बीरा ॥
Sankatta Harai Mittai Sab Piiraa |
Jo Sumirai Hanumat Bala Biiraa ||

Meaning:
Difficulties Disappear and Sorrows are Removed,
For Those who Contemplate on the Powerful Sri Hanuman.

37 –
जै जै जै हनुमान गोसाई ।
कृपा करहु गुरुदेव की नाई ॥
Jai Jai Jai Hanumaan Gosaaii |
Krpaa Karahu Gurudev Kii Naaii ||

Meaning:
Victory, Victory, Victory to You, O Hanuman,
Please Bestow your Grace as our Supreme Guru.

38 –
जोह शत बार पाठ कर जोई ।
छुटहि बन्दि महासुख होई ॥
Joh Shat Baar Paattha Kar Joii |
Chuttahi Bandi Mahaasukh Hoii ||

Meaning:
Those who Recite this Hanuman Chalisa one hundred times (with
devotion),
Will get Freed from Worldly Bondage and get Great Happiness.

39 –
जो यह पढै हनुमान चालीसा ।
होय सिद्धि साखी गौरीसा ॥
Jo Yah Paddhai Hanumaan Caaliisaa |
Hoy Siddhi Saakhii Gauriisaa ||

Meaning:
Those who read the Hanuman Chalisa (with devotion),
Will become Perfect, Lord Shiva is the Witness.

40 –
तुलसीदास सदा हरि चेरा ।
कीजै नाथ हृदय महँ डेरा ॥
Tulasiidaas Sadaa Hari Ceraa |
Kiijai Naatha Hrday Mah Dderaa ||

Meaning:
Tulsidas who is Always the Servant of Hari.
Prays the Lord to Reside in his Heart.

पवनतनय संकट हरन,
मंगल मूरति रूप ।
रामलषन सीता सहित,
हृदय बसहु सुरभूप ॥
Pavanatanaya Samkatt Harana,
Mangal Moorati Roop |
Raamalassan Siitaa Sahit,
Hrday Basahu Surabhoop ||

Meaning:
Sri Hanuman, who is the Son of Pavana, Removes Difficulties,
Who has an Auspicious Form,
With Sri Rama, Sri Lakshmana and Devi Sita,
Please Dwell in my Heart.

FAQs about hanuman chalisa lyrics:

1) How To Learn Hanuman Chalisa?

A) Purchase a copy of Hanuman Chalisa. Go to YouTube and search for videos on Hanuman Chalisa chanting.
Listen to at least four to five videos and then decide which tune you like the best. You can start chanting Hanuman Chalisa in the tune you like best.
Whenever I chant Hanuman Chalisa, I follow an Up and Down tune in which the first line of hanuman chalisa lyrics, chaupaii goes up, and the second comes a bit down.

2) Is Hanuman Chalisa Effective?

A) The proof of the pudding is in the eating. Start chanting Hanuman Chalisa in all the sincerity and earnestness that you can command. And then see for yourself. The answer to your second question is in the question itself. See the question attentively. You will get the answer!

3) What Is Meaning Of Hanuman Chalisa?

A) The word “Chalisa” was derived from the Hindi word “chalis” which means the number forty(40). It represents 40 verses/stanzas in the hymn (excluding the introduction 2 Dohas (Doha means 2 lines – couplets) & concluding 1 Doha).

Hanuman Chalisa is a devotional song dedicated to Lord Hanuman. It is recited to get a clear and focused mind full of energy and concentration.

4) How does Hanuman Chalisa Help?

A) Reciting this helps a person to channel their energy and provides a total focus on mind and body. Reciting or chanting this Chalisa is a common religious practice among millions of Hindus all across the globe. As it is said “Bhoot Pisaach Nikat Nahin Aavai Mahavir Jab Naam Sunaavai”, meaning ghosts and goblins cannot come near hearing the name of great Anjaneya as in Hanuman Chalisa 24th Doha.

5) How many times should I chant Hanuman Chalisa?

A) As many times as you can chant! Start by chanting it seven times daily. On Tuesdays and Saturdays, you chant Hanuman Chalisa eleven times as these two days are very special to Hanuman Ji.

6) At what time should I chant Hanuman Chalisa lyrics?

A) Early morning hours and late evening hours are best. You can chant in the afternoon also. After lunch, give at least an hour’s break and then chant Hanuman Chalisa.

Chant This: Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics In Kannada
Chant This: Vishnu Sahasranama in Kannada
SING THIS: Shiv Tandav Stotram Lyrics

If you liked our expert to clear all your doubts and questions about chanting Hanuman Chalisa lyrics in Kannada, English, and Hindi, Please share this post with your friends and family on your social media channels.

Happy Chanting and Happy Singing!

Sharing is Caring. Please Share: