+919611170230
Sharing is Caring. Please Share:

Shiva Sahasranama Stotram is authored and advised to Yudhisthira by Lord Krishna.

Lord Krishna chanted the 1008 names of Lord Shiva in Shiva Sahasranama Stotram as mentioned in the 17th chapter of Anushasana Parva of Mahabharatha.

Also, another version of Shiva Sahasranama Stotram is available in Shiva Purana and Linga Purana.

Be it any sahasranama like Vishnu Sahasranama, Lalitha Sahasranama, or Shiva Sahasranama Stotram, the basic principle behind chanting any mantra is to imbibe peace, happiness, positiveness, gratefulness, enhancing your mental will/focus, making you content that stays forever.

So let’s look at the Lyrics of Shiva Sahasranama In Kannada and English.

Watch Shiva Sahasranama Stotram on iEvented Youtube Channel:

CHANT THIS: Sharanu Siddhi Vinayaka Lyrics
SING THIS: Chellidaru Malligeya Lyrics in Kannada
CHANT THIS: Om Shivoham Lyrics in Kannada and English
SING THIS: Bombe Helutaite Lyrics in Kannada

Shiva Sahasranama Stotram Kannada | Shiva Sahasranama In Kannada Lyrics:

ಧ್ಯಾನಂ
ಶಾಂತಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ಶಶಿಧರಮಕುಟಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಶೂಲಂ ವಜ್ರಂ ಚ ಖಡ್ಗಂ ಪರಶುಮಭಯದಂ ದಕ್ಷಭಾಗೇ ವಹನ್ತಂ |
ನಾಗಂ ಪಾಶಂ ಚ ಘಂಟಾಂ ಪ್ರಳಯಹುತವಹಂ ಚಾಂಕುಶಂ ವಾಮಭಾಗೇ
ನಾನಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಂ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭಂ ಪಾರ್ವತೀಶಂ ನಮಾಮಿ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಓಂ ಸ್ಥಿರಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಪ್ರಭುರ್ಭೀಮಃ ಪ್ರವರೋ ವರದೋ ವರಃ |
ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವವಿಖ್ಯಾತಃ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವಕರೋ ಭವಃ || ೧ ||

ಜಟೀ ಚರ್ಮೀ ಶಿಖಂಡೀ ಚ ಸರ್ವಾಂಗಃ ಸರ್ವಭಾವನಃ |
ಹರಶ್ಚ ಹರಿಣಾಕ್ಷಶ್ಚ ಸರ್ವಭೂತಹರಃ ಪ್ರಭುಃ || ೨ ||

ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ ನಿಯತಃ ಶಾಶ್ವತೋ ಧ್ರುವಃ |
ಶ್ಮಶಾನವಾಸೀ ಭಗವಾನ್ ಖಚರೋ ಗೋಚರೋಽರ್ದನಃ || ೩ ||

ಅಭಿವಾದ್ಯೋ ಮಹಾಕರ್ಮಾ ತಪಸ್ವೀ ಭೂತಭಾವನಃ |
ಉನ್ಮತ್ತವೇಷಪ್ರಚ್ಛನ್ನಃ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಜಾಪತಿಃ || ೪ ||

ಮಹಾರೂಪೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ವೃಷರೂಪೋ ಮಹಾಯಶಾಃ |
ಮಹಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವರೂಪೋ ಮಹಾಹನುಃ || ೫ ||

ಲೋಕಪಾಲೋಽಂತರ್ಹಿತಾತ್ಮಾ ಪ್ರಸಾದೋ ಹಯಗರ್ದಭಿಃ |
ಪವಿತ್ರಂ ಚ ಮಹಾಂಶ್ಚೈವ ನಿಯಮೋ ನಿಯಮಾಶ್ರಿತಃ || ೬ ||

ಸರ್ವಕರ್ಮಾ ಸ್ವಯಂಭೂತ ಆದಿರಾದಿಕರೋ ನಿಧಿಃ |
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಃ ಸೋಮೋ ನಕ್ಷತ್ರಸಾಧಕಃ || ೭ ||

ಚಂದ್ರಃ ಸೂರ್ಯಃ ಶನಿಃ ಕೇತುರ್ಗ್ರಹೋ ಗ್ರಹಪತಿರ್ವರಃ |
ಅತ್ರಿರತ್ರ್ಯಾನಮಸ್ಕರ್ತಾ ಮೃಗಬಾಣಾರ್ಪಣೋಽನಘಃ || ೮ ||

ಮಹಾತಪಾ ಘೋರತಪಾ ಅದೀನೋ ದೀನಸಾಧಕಃ |
ಸಂವತ್ಸರಕರೋ ಮಂತ್ರಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪರಮಂ ತಪಃ || ೯ ||

ಯೋಗೀ ಯೋಜ್ಯೋ ಮಹಾಬೀಜೋ ಮಹಾರೇತಾ ಮಹಾಬಲಃ |
ಸುವರ್ಣರೇತಾಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸುಬೀಜೋ ಬೀಜವಾಹನಃ || ೧೦ ||

ದಶಬಾಹುಸ್ತ್ವನಿಮಿಷೋ ನೀಲಕಂಠ ಉಮಾಪತಿಃ |
ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಸ್ವಯಂಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಬಲವೀರೋಽಬಲೋ ಗಣಃ || ೧೧ ||

ಗಣಕರ್ತಾ ಗಣಪತಿರ್ದಿಗ್ವಾಸಾಃ ಕಾಮ ಏವ ಚ |
ಮಂತ್ರವಿತ್ಪರಮೋಮಂತ್ರಃ ಸರ್ವಭಾವಕರೋ ಹರಃ || ೧೨ ||

ಕಮಂಡಲುಧರೋ ಧನ್ವೀ ಬಾಣಹಸ್ತಃ ಕಪಾಲವಾನ್ |
ಅಶನೀ ಶತಘ್ನೀ ಖಡ್ಗೀ ಪಟ್ಟಿಶೀ ಚಾಯುಧೀ ಮಹಾನ್ || ೧೩ ||

ಸ್ರುವಹಸ್ತಃ ಸುರೂಪಶ್ಚ ತೇಜಸ್ತೇಜಸ್ಕರೋ ನಿಧಿಃ |
ಉಷ್ಣೀಷೀ ಚ ಸುವಕ್ತ್ರಶ್ಚ ಉದಗ್ರೋ ವಿನತಸ್ತಥಾ || ೧೪ ||

ದೀರ್ಘಶ್ಚ ಹರಿಕೇಶಶ್ಚ ಸುತೀರ್ಥಃ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಚ |
ಸೃಗಾಲರೂಪಃ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥೋ ಮುಂಡಃ ಸರ್ವಶುಭಂಕರಃ || ೧೫ ||

ಅಜಶ್ಚ ಬಹುರೂಪಶ್ಚ ಗಂಧಧಾರೀ ಕಪರ್ದ್ಯಪಿ |
ಊರ್ಧ್ವರೇತಾ ಊರ್ಧ್ವಲಿಂಗ ಊರ್ಧ್ವಶಾಯೀ ನಭಸ್ಸ್ಥಲಃ || ೧೬ ||

ತ್ರಿಜಟೀ ಚೀರವಾಸಾಶ್ಚ ರುದ್ರಃ ಸೇನಾಪತಿರ್ವಿಭುಃ |
ಅಹಶ್ಚರೋ ನಕ್ತಂಚರಸ್ತಿಗ್ಮಮನ್ಯುಃ ಸುವರ್ಚಸಃ || ೧೭ ||

ಗಜಹಾ ದೈತ್ಯಹಾ ಕಾಲೋ ಲೋಕಧಾತಾ ಗುಣಾಕರಃ |
ಸಿಂಹಶಾರ್ದೂಲರೂಪಶ್ಚ ಆರ್ದ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಾವೃತಃ || ೧೮ ||

ಕಾಲಯೋಗೀ ಮಹಾನಾದಃ ಸರ್ವಕಾಮಶ್ಚತುಷ್ಪಥಃ |
ನಿಶಾಚರಃ ಪ್ರೇತಚಾರೀ ಭೂತಚಾರೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ || ೧೯ ||

ಬಹುಭೂತೋ ಬಹುಧರಃ ಸ್ವರ್ಭಾನುರಮಿತೋ ಗತಿಃ |
ನೃತ್ಯಪ್ರಿಯೋ ನಿತ್ಯನರ್ತೋ ನರ್ತಕಃ ಸರ್ವಲಾಲಸಃ || ೨೦ ||

ಘೋರೋ ಮಹಾತಪಾಃ ಪಾಶೋ ನಿತ್ಯೋ ಗಿರಿರುಹೋ ನಭಃ |
ಸಹಸ್ರಹಸ್ತೋ ವಿಜಯೋ ವ್ಯವಸಾಯೋ ಹ್ಯತಂದ್ರಿತಃ || ೨೧ ||

ಅಧರ್ಷಣೋ ಧರ್ಷಣಾತ್ಮಾ ಯಜ್ಞಹಾ ಕಾಮನಾಶಕಃ |
ದಕ್ಷಯಾಗಾಪಹಾರೀ ಚ ಸುಸಹೋ ಮಧ್ಯಮಸ್ತಥಾ || ೨೨ ||

ತೇಜೋಪಹಾರೀ ಬಲಹಾ ಮುದಿತೋಽರ್ಥೋಽಜಿತೋ ವರಃ |
ಗಂಭೀರಘೋಷೋ ಗಂಭೀರೋ ಗಂಭೀರಬಲವಾಹನಃ || ೨೩ ||

ನ್ಯಗ್ರೋಧರೂಪೋ ನ್ಯಗ್ರೋಧೋ ವೃಕ್ಷಕರ್ಣಸ್ಥಿತಿರ್ವಿಭುಃ |
ಸುತೀಕ್ಷ್ಣದಶನಶ್ಚೈವ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹಾನನಃ || ೨೪ ||

ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋ ಹರಿರ್ಯಜ್ಞಃ ಸಂಯುಗಾಪೀಡವಾಹನಃ |
ತೀಕ್ಷ್ಣತಾಪಶ್ಚ ಹರ್ಯಶ್ವಃ ಸಹಾಯಃ ಕರ್ಮಕಾಲವಿತ್ || ೨೫ ||

ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದಿತೋ ಯಜ್ಞಃ ಸಮುದ್ರೋ ಬಡಬಾಮುಖಃ |
ಹುತಾಶನಸಹಾಯಶ್ಚ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಹುತಾಶನಃ || ೨೬ ||

ಉಗ್ರತೇಜಾ ಮಹಾತೇಜಾ ಜನ್ಯೋ ವಿಜಯಕಾಲವಿತ್ |
ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಯನಂ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸರ್ವವಿಗ್ರಹ ಏವ ಚ || ೨೭ ||

ಶಿಖೀ ಮುಂಡೀ ಜಟೀ ಜ್ವಾಲೀ ಮೂರ್ತಿಜೋ ಮೂರ್ಧಗೋ ಬಲೀ |
ವೇಣವೀ ಪಣವೀ ತಾಲೀ ಖಲೀ ಕಾಲಕಟಂಕಟಃ || ೨೮ ||

ನಕ್ಷತ್ರವಿಗ್ರಹಮತಿರ್ಗುಣಬುದ್ಧಿರ್ಲಯೋಽಗಮಃ |
ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ವಿಶ್ವಬಾಹುರ್ವಿಭಾಗಃ ಸರ್ವಗೋಮುಖಃ || ೨೯ ||

ವಿಮೋಚನಃ ಸುಸರಣೋ ಹಿರಣ್ಯಕವಚೋದ್ಭವಃ |
ಮೇಘಜೋ ಬಲಚಾರೀ ಚ ಮಹೀಚಾರೀ ಸ್ರುತಸ್ತಥಾ || ೩೦ ||

ಸರ್ವತೂರ್ಯನಿನಾದೀ ಚ ಸರ್ವಾತೋದ್ಯಪರಿಗ್ರಹಃ |
ವ್ಯಾಲರೂಪೋ ಗುಹಾವಾಸೀ ಗುಹೋ ಮಾಲೀ ತರಂಗವಿತ್ || ೩೧ ||

ತ್ರಿದಶಸ್ತ್ರಿಕಾಲಧೃಕ್ಕರ್ಮಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಚನಃ |
ಬಂಧನಸ್ತ್ವಸುರೇಂದ್ರಾಣಾಂ ಯುಧಿಶತ್ರುವಿನಾಶನಃ || ೩೨ ||

ಸಾಂಖ್ಯಪ್ರಸಾದೋ ದುರ್ವಾಸಾಃ ಸರ್ವಸಾಧುನಿಷೇವಿತಃ |
ಪ್ರಸ್ಕಂದನೋ ವಿಭಾಗಜ್ಞೋ ಅತುಲ್ಯೋ ಯಜ್ಞಭಾಗವಿತ್ || ೩೩ ||

ಸರ್ವವಾಸಃ ಸರ್ವಚಾರೀ ದುರ್ವಾಸಾ ವಾಸವೋಽಮರಃ |
ಹೈಮೋ ಹೇಮಕರೋ ಯಜ್ಞಃ ಸರ್ವಧಾರೀ ಧರೋತ್ತಮಃ || ೩೪ ||

ಲೋಹಿತಾಕ್ಷೋ ಮಹಾಕ್ಷಶ್ಚ ವಿಜಯಾಕ್ಷೋ ವಿಶಾರದಃ |
ಸಂಗ್ರಹೋ ನಿಗ್ರಹಃ ಕರ್ತಾ ಸರ್ಪಚೀರನಿವಾಸನಃ || ೩೫ ||

ಮುಖ್ಯೋಽಮುಖ್ಯಶ್ಚ ದೇಹಶ್ಚ ಕಾಹಲಿಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ |
ಸರ್ವಕಾಲಪ್ರಸಾದಶ್ಚ ಸುಬಲೋ ಬಲರೂಪಧೃಕ್ || ೩೬ ||

ಸರ್ವಕಾಮವರಶ್ಚೈವ ಸರ್ವದಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ |
ಆಕಾಶನಿರ್ವಿರೂಪಶ್ಚ ನಿಪಾತೀ ಹ್ಯವಶಃ ಖಗಃ || ೩೭ ||

ರೌದ್ರರೂಪೋಽಂಶುರಾದಿತ್ಯೋ ಬಹುರಶ್ಮಿಃ ಸುವರ್ಚಸೀ |
ವಸುವೇಗೋ ಮಹಾವೇಗೋ ಮನೋವೇಗೋ ನಿಶಾಚರಃ || ೩೮ ||

ಸರ್ವವಾಸೀ ಶ್ರಿಯಾವಾಸೀ ಉಪದೇಶಕರೋಽಕರಃ |
ಮುನಿರಾತ್ಮನಿರಾಲೋಕಃ ಸಂಭಗ್ನಶ್ಚ ಸಹಸ್ರದಃ || ೩೯ ||

ಪಕ್ಷೀ ಚ ಪಕ್ಷರೂಪಶ್ಚ ಅತಿದೀಪ್ತೋ ವಿಶಾಂಪತಿಃ |
ಉನ್ಮಾದೋ ಮದನಃ ಕಾಮೋ ಹ್ಯಶ್ವತ್ಥೋಽರ್ಥಕರೋ ಯಶಃ || ೪೦ ||

ವಾಮದೇವಶ್ಚ ವಾಮಶ್ಚ ಪ್ರಾಗ್ದಕ್ಷಿಣಶ್ಚ ವಾಮನಃ |
ಸಿದ್ಧಯೋಗೀ ಮಹರ್ಷಿಶ್ಚ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ ಸಿದ್ಧಸಾಧಕಃ || ೪೧ ||

ಭಿಕ್ಷುಶ್ಚ ಭಿಕ್ಷುರೂಪಶ್ಚ ವಿಪಣೋ ಮೃದುರವ್ಯಯಃ |
ಮಹಾಸೇನೋ ವಿಶಾಖಶ್ಚ ಷಷ್ಠಿಭಾಗೋ ಗವಾಂಪತಿಃ || ೪೨ ||

ವಜ್ರಹಸ್ತಶ್ಚ ವಿಷ್ಕಂಭೀ ಚಮೂಸ್ತಂಭನ ಏವ ಚ |
ವೃತ್ತಾವೃತ್ತಕರಸ್ತಾಲೋ ಮಧುರ್ಮಧುಕಲೋಚನಃ || ೪೩ ||

ವಾಚಸ್ಪತ್ಯೋ ವಾಜಸನೋ ನಿತ್ಯಾಶ್ರಮಪೂಜಿತಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಲೋಕಚಾರೀ ಸರ್ವಚಾರೀ ವಿಚಾರವಿತ್ || ೪೪ ||

ಈಶಾನ ಈಶ್ವರಃ ಕಾಲೋ ನಿಶಾಚಾರೀ ಪಿನಾಕವಾನ್ |
ನಿಮಿತ್ತಸ್ಥೋ ನಿಮಿತ್ತಂ ಚ ನಂದಿರ್ನಂದಿಕರೋ ಹರಿಃ || ೪೫ ||

ನಂದೀಶ್ವರಶ್ಚ ನಂದೀ ಚ ನಂದನೋ ನಂದಿವರ್ಧನಃ |
ಭಗಹಾರೀ ನಿಹಂತಾ ಚ ಕಾಲೋ ಬ್ರಹ್ಮಪಿತಾಮಹಃ || ೪೬ ||

ಚತುರ್ಮುಖೋ ಮಹಾಲಿಂಗಶ್ಚಾರುಲಿಂಗಸ್ತಥೈವ ಚ |
ಲಿಂಗಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಯೋಗಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಯುಗಾವಹಃ || ೪೭ ||

ಬೀಜಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಬೀಜಕರ್ತಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾಽನುಗತೋ ಬಲಃ |
ಇತಿಹಾಸಃ ಸಕಲ್ಪಶ್ಚ ಗೌತಮೋಽಥ ನಿಶಾಕರಃ || ೪೮ ||

ದಂಭೋ ಹ್ಯದಂಭೋ ವೈದಂಭೋ ವಶ್ಯೋ ವಶಕರಃ ಕಲಿಃ |
ಲೋಕಕರ್ತಾ ಪಶುಪತಿರ್ಮಹಾಕರ್ತಾ ಹ್ಯನೌಷಧಃ || ೪೯ ||

ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲವಚ್ಛಕ್ರ ಏವ ಚ |
ನೀತಿರ್ಹ್ಯನೀತಿಃ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಶುದ್ಧೋ ಮಾನ್ಯೋ ಗತಾಗತಃ || ೫೦ ||

ಬಹುಪ್ರಸಾದಃ ಸುಸ್ವಪ್ನೋ ದರ್ಪಣೋಽಥ ತ್ವಮಿತ್ರಜಿತ್ |
ವೇದಕಾರೋ ಮಂತ್ರಕಾರೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಮರಮರ್ದನಃ || ೫೧ ||

ಮಹಾಮೇಘನಿವಾಸೀ ಚ ಮಹಾಘೋರೋ ವಶೀಕರಃ |
ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೋ ಮಹಾಜ್ವಾಲೋ ಅತಿಧೂಮ್ರೋ ಹುತೋ ಹವಿಃ || ೫೨ ||

ವೃಷಣಃ ಶಂಕರೋ ನಿತ್ಯಂ ವರ್ಚಸ್ವೀ ಧೂಮಕೇತನಃ |
ನೀಲಸ್ತಥಾಽಂಗಲುಬ್ಧಶ್ಚ ಶೋಭನೋ ನಿರವಗ್ರಹಃ || ೫೩ ||

ಸ್ವಸ್ತಿದಃ ಸ್ವಸ್ತಿಭಾವಶ್ಚ ಭಾಗೀ ಭಾಗಕರೋ ಲಘುಃ |
ಉತ್ಸಂಗಶ್ಚ ಮಹಾಂಗಶ್ಚ ಮಹಾಗರ್ಭಪರಾಯಣಃ || ೫೪ ||

ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಃ ಸುವರ್ಣಶ್ಚ ಇಂದ್ರಿಯಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ |
ಮಹಾಪಾದೋ ಮಹಾಹಸ್ತೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹಾಯಶಾಃ || ೫೫ ||

ಮಹಾಮೂರ್ಧಾ ಮಹಾಮಾತ್ರೋ ಮಹಾನೇತ್ರೋ ನಿಶಾಲಯಃ |
ಮಹಾಂತಕೋ ಮಹಾಕರ್ಣೋ ಮಹೋಷ್ಠಶ್ಚ ಮಹಾಹನುಃ || ೫೬ ||

ಮಹಾನಾಸೋ ಮಹಾಕಂಬುರ್ಮಹಾಗ್ರೀವಃ ಶ್ಮಶಾನಭಾಕ್ |
ಮಹಾವಕ್ಷಾ ಮಹೋರಸ್ಕೋ ಹ್ಯಂತರಾತ್ಮಾ ಮೃಗಾಲಯಃ || ೫೭ ||

ಲಂಬನೋ ಲಂಬಿತೋಷ್ಠಶ್ಚ ಮಹಾಮಾಯಃ ಪಯೋನಿಧಿಃ |
ಮಹಾದಂತೋ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರೋ ಮಹಾಜಿಹ್ವೋ ಮಹಾಮುಖಃ || ೫೮ ||

ಮಹಾನಖೋ ಮಹಾರೋಮಾ ಮಹಾಕೋಶೋ ಮಹಾಜಟಃ |
ಪ್ರಸನ್ನಶ್ಚ ಪ್ರಸಾದಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ಗಿರಿಸಾಧನಃ || ೫೯ ||

ಸ್ನೇಹನೋಽಸ್ನೇಹನಶ್ಚೈವ ಅಜಿತಶ್ಚ ಮಹಾಮುನಿಃ |
ವೃಕ್ಷಾಕಾರೋ ವೃಕ್ಷಕೇತುರನಲೋ ವಾಯುವಾಹನಃ || ೬೦ ||

ಗಂಡಲೀ ಮೇರುಧಾಮಾ ಚ ದೇವಾಧಿಪತಿರೇವ ಚ |
ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷಃ ಸಾಮಾಸ್ಯ ಋಕ್ಸಹಸ್ರಾಮಿತೇಕ್ಷಣಃ || ೬೧ ||

ಯಜುಃ ಪಾದಭುಜೋ ಗುಹ್ಯಃ ಪ್ರಕಾಶೋ ಜಂಗಮಸ್ತಥಾ |
ಅಮೋಘಾರ್ಥಃ ಪ್ರಸಾದಶ್ಚ ಅಭಿಗಮ್ಯಃ ಸುದರ್ಶನಃ || ೬೨ ||

ಉಪಕಾರಃ ಪ್ರಿಯಃ ಸರ್ವಃ ಕನಕಃ ಕಾಂಚನಚ್ಛವಿಃ |
ನಾಭಿರ್ನಂದಿಕರೋ ಭಾವಃ ಪುಷ್ಕರಃ ಸ್ಥಪತಿಃ ಸ್ಥಿರಃ || ೬೩ ||

ದ್ವಾದಶಸ್ತ್ರಾಸನಶ್ಚಾದ್ಯೋ ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಸಮಾಹಿತಃ |
ನಕ್ತಂ ಕಲಿಶ್ಚ ಕಾಲಶ್ಚ ಮಕರಃ ಕಾಲಪೂಜಿತಃ || ೬೪ ||

ಸಗಣೋ ಗಣಕಾರಶ್ಚ ಭೂತವಾಹನಸಾರಥಿಃ |
ಭಸ್ಮಶಯೋ ಭಸ್ಮಗೋಪ್ತಾ ಭಸ್ಮಭೂತಸ್ತರುರ್ಗಣಃ || ೬೫ ||

ಲೋಕಪಾಲಸ್ತಥಾಲೋಕೋ ಮಹಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಪೂಜಿತಃ |
ಶುಕ್ಲಸ್ತ್ರಿಶುಕ್ಲಃ ಸಂಪನ್ನಃ ಶುಚಿರ್ಭೂತನಿಷೇವಿತಃ || ೬೬ ||

ಆಶ್ರಮಸ್ಥಃ ಕ್ರಿಯಾವಸ್ಥೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಮತಿರ್ವರಃ |
ವಿಶಾಲಶಾಖಸ್ತಾಮ್ರೋಷ್ಠೋ ಹ್ಯಂಬುಜಾಲಃ ಸುನಿಶ್ಚಲಃ || ೬೭ ||

ಕಪಿಲಃ ಕಪಿಶಃ ಶುಕ್ಲಃ ಆಯುಶ್ಚೈವ ಪರೋಽಪರಃ |
ಗಂಧರ್ವೋ ಹ್ಯದಿತಿಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಃ ಸುವಿಜ್ಞೇಯಃ ಸುಶಾರದಃ || ೬೮ ||

ಪರಶ್ವಧಾಯುಧೋ ದೇವಃ ಹ್ಯನುಕಾರೀ ಸುಬಾಂಧವಃ |
ತುಂಬವೀಣೋ ಮಹಾಕ್ರೋಧ ಊರ್ಧ್ವರೇತಾ ಜಲೇಶಯಃ || ೬೯ ||

ಉಗ್ರೋ ವಂಶಕರೋ ವಂಶೋ ವಂಶನಾದೋ ಹ್ಯನಿಂದಿತಃ |
ಸರ್ವಾಂಗರೂಪೋ ಮಾಯಾವೀ ಸುಹೃದೋ ಹ್ಯನಿಲೋಽನಲಃ || ೭೦ ||

ಬಂಧನೋ ಬಂಧಕರ್ತಾ ಚ ಸುಬಂಧನವಿಮೋಚನಃ |
ಸಯಜ್ಞಾರಿಃ ಸಕಾಮಾರಿರ್ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರೋ ಮಹಾಯುಧಃ || ೭೧ ||

ಬಹುಧಾನಿಂದಿತಃ ಶರ್ವಃ ಶಂಕರಃ ಶಂಕರೋಽಧನಃ |
ಅಮರೇಶೋ ಮಹಾದೇವೋ ವಿಶ್ವದೇವಃ ಸುರಾರಿಹಾ || ೭೨ ||

ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯೋಽನಿಲಾಭಶ್ಚ ಚೇಕಿತಾನೋ ಹರಿಸ್ತಥಾ |
ಅಜೈಕಪಾಚ್ಚ ಕಾಪಾಲೀ ತ್ರಿಶಂಕುರಜಿತಃ ಶಿವಃ || ೭೩ ||

ಧನ್ವಂತರಿರ್ಧೂಮಕೇತುಃ ಸ್ಕಂದೋ ವೈಶ್ರವಣಸ್ತಥಾ |
ಧಾತಾ ಶಕ್ರಶ್ಚ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಮಿತ್ರಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ಧ್ರುವೋ ಧರಃ || ೭೪ ||

ಪ್ರಭಾವಃ ಸರ್ವಗೋ ವಾಯುರರ್ಯಮಾ ಸವಿತಾ ರವಿಃ |
ಉಷಂಗುಶ್ಚ ವಿಧಾತಾ ಚ ಮಾಂಧಾತಾ ಭೂತಭಾವನಃ || ೭೫ ||

ವಿಭುರ್ವರ್ಣವಿಭಾವೀ ಚ ಸರ್ವಕಾಮಗುಣಾವಹಃ |
ಪದ್ಮನಾಭೋ ಮಹಾಗರ್ಭಶ್ಚಂದ್ರವಕ್ತ್ರೋಽನಿಲೋಽನಲಃ || ೭೬ ||

ಬಲವಾಂಶ್ಚೋಪಶಾಂತಶ್ಚ ಪುರಾಣಃ ಪುಣ್ಯಚಂಚುರೀ |
ಕುರುಕರ್ತಾ ಕುರುವಾಸೀ ಕುರುಭೂತೋ ಗುಣೌಷಧಃ || ೭೭ ||

ಸರ್ವಾಶಯೋ ದರ್ಭಚಾರೀ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂಪತಿಃ |
ದೇವದೇವಃ ಸುಖಾಸಕ್ತಃ ಸದಸತ್ಸರ್ವರತ್ನವಿತ್ || ೭೮ ||

ಕೈಲಾಸಗಿರಿವಾಸೀ ಚ ಹಿಮವದ್ಗಿರಿಸಂಶ್ರಯಃ |
ಕೂಲಹಾರೀ ಕೂಲಕರ್ತಾ ಬಹುವಿದ್ಯೋ ಬಹುಪ್ರದಃ || ೭೯ ||

ವಣಿಜೋ ವರ್ಧಕೀ ವೃಕ್ಷೋ ವಕುಳಶ್ಚಂದನಛ್ಛದಃ |
ಸಾರಗ್ರೀವೋ ಮಹಾಜತ್ರುರಲೋಲಶ್ಚ ಮಹೌಷಧಃ || ೮೦ ||

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕಾರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಶ್ಛಂದೋವ್ಯಾಕರಣೋತ್ತರಃ |
ಸಿಂಹನಾದಃ ಸಿಂಹದಂಷ್ಟ್ರಃ ಸಿಂಹಗಃ ಸಿಂಹವಾಹನಃ || ೮೧ ||

ಪ್ರಭಾವಾತ್ಮಾ ಜಗತ್ಕಾಲಸ್ಥಾಲೋ ಲೋಕಹಿತಸ್ತರುಃ |
ಸಾರಂಗೋ ನವಚಕ್ರಾಂಗಃ ಕೇತುಮಾಲೀ ಸಭಾವನಃ || ೮೨ ||

ಭೂತಾಲಯೋ ಭೂತಪತಿರಹೋರಾತ್ರಮನಿಂದಿತಃ || ೮೩ ||

ವಾಹಿತಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ನಿಲಯಶ್ಚ ವಿಭುರ್ಭವಃ |
ಅಮೋಘಃ ಸಂಯತೋ ಹ್ಯಶ್ವೋ ಭೋಜನಃ ಪ್ರಾಣಧಾರಣಃ || ೮೪ ||

ಧೃತಿಮಾನ್ ಮತಿಮಾನ್ ದಕ್ಷಃ ಸತ್ಕೃತಶ್ಚ ಯುಗಾಧಿಪಃ |
ಗೋಪಾಲಿರ್ಗೋಪತಿರ್ಗ್ರಾಮೋ ಗೋಚರ್ಮವಸನೋ ಹರಿಃ || ೮೫ ||

ಹಿರಣ್ಯಬಾಹುಶ್ಚ ತಥಾ ಗುಹಾಪಾಲಃ ಪ್ರವೇಶಿನಾಮ್ |
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾರಿರ್ಮಹಾಹರ್ಷೋ ಜಿತಕಾಮೋ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ || ೮೬ ||

ಗಾಂಧಾರಶ್ಚ ಸುವಾಸಶ್ಚ ತಪಸ್ಸಕ್ತೋ ರತಿರ್ನರಃ |
ಮಹಾಗೀತೋ ಮಹಾನೃತ್ಯೋ ಹ್ಯಪ್ಸರೋಗಣಸೇವಿತಃ || ೮೭ ||

ಮಹಾಕೇತುರ್ಮಹಾಧಾತುರ್ನೈಕಸಾನುಚರಶ್ಚಲಃ |
ಆವೇದನೀಯ ಆದೇಶಃ ಸರ್ವಗಂಧಸುಖಾವಹಃ || ೮೮ ||

ತೋರಣಸ್ತಾರಣೋ ವಾತಃ ಪರಿಧೀಪತಿಖೇಚರಃ |
ಸಂಯೋಗೋ ವರ್ಧನೋ ವೃದ್ಧೋ ಹ್ಯತಿವೃದ್ಧೋ ಗುಣಾಧಿಕಃ || ೮೯ ||

ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮಾ ಸಹಾಯಶ್ಚ ದೇವಾಸುರಪತಿಃ ಪತಿಃ |
ಯುಕ್ತಶ್ಚ ಯುಕ್ತಬಾಹುಶ್ಚ ದೇವೋ ದಿವಿ ಸುಪರ್ವಣಃ || ೯೦ ||

ಆಷಾಢಶ್ಚ ಸುಷಾಢಶ್ಚ ಧ್ರುವೋಽಥ ಹರಿಣೋ ಹರಃ |
ವಪುರಾವರ್ತಮಾನೇಭ್ಯೋ ವಸುಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಹಾಪಥಃ || ೯೧ ||

ಶಿರೋಹಾರೀ ವಿಮರ್ಶಶ್ಚ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಃ |
ಅಕ್ಷಶ್ಚ ರಥಯೋಗೀ ಚ ಸರ್ವಯೋಗೀ ಮಹಾಬಲಃ || ೯೨ ||

ಸಮಾಮ್ನಾಯೋಽಸಮಾಮ್ನಾಯಸ್ತೀರ್ಥದೇವೋ ಮಹಾರಥಃ |
ನಿರ್ಜೀವೋ ಜೀವನೋ ಮಂತ್ರಃ ಶುಭಾಕ್ಷೋ ಬಹುಕರ್ಕಶಃ || ೯೩ ||

ರತ್ನಪ್ರಭೂತೋ ರಕ್ತಾಂಗೋ ಮಹಾರ್ಣವನಿಪಾನವಿತ್ |
ಮೂಲಂ ವಿಶಾಲೋ ಹ್ಯಮೃತೋ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ತಪೋನಿಧಿಃ || ೯೪ ||

ಆರೋಹಣೋಽಧಿರೋಹಶ್ಚ ಶೀಲಧಾರೀ ಮಹಾಯಶಾಃ |
ಸೇನಾಕಲ್ಪೋ ಮಹಾಕಲ್ಪೋ ಯೋಗೋ ಯೋಗಕರೋ ಹರಿಃ || ೯೫ ||

ಯುಗರೂಪೋ ಮಹಾರೂಪೋ ಮಹಾನಾಗಹನೋ ವಧಃ |
ನ್ಯಾಯನಿರ್ವಪಣಃ ಪಾದಃ ಪಂಡಿತೋ ಹ್ಯಚಲೋಪಮಃ || ೯೬ ||

ಬಹುಮಾಲೋ ಮಹಾಮಾಲಃ ಶಶೀ ಹರಸುಲೋಚನಃ |
ವಿಸ್ತಾರೋ ಲವಣಃ ಕೂಪಸ್ತ್ರಿಯುಗಃ ಸಫಲೋದಯಃ || ೯೭ ||

ತ್ರಿಲೋಚನೋ ವಿಷಣ್ಣಾಂಗೋ ಮಣಿವಿದ್ಧೋ ಜಟಾಧರಃ |
ಬಿಂದುರ್ವಿಸರ್ಗಃ ಸುಮುಖಃ ಶರಃ ಸರ್ವಾಯುಧಃ ಸಹಃ || ೯೮ ||

ನಿವೇದನಃ ಸುಖಾಜಾತಃ ಸುಗಂಧಾರೋ ಮಹಾಧನುಃ |
ಗಂಧಪಾಲೀ ಚ ಭಗವಾನುತ್ಥಾನಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಮ್ || ೯೯ ||

ಮಂಥಾನೋ ಬಹುಳೋ ವಾಯುಃ ಸಕಲಃ ಸರ್ವಲೋಚನಃ |
ತಲಸ್ತಾಲಃ ಕರಸ್ಥಾಲೀ ಊರ್ಧ್ವಸಂಹನನೋ ಮಹಾನ್ || ೧೦೦ ||

ಛತ್ರಂ ಸುಛತ್ರೋ ವಿಖ್ಯಾತೋ ಲೋಕಃ ಸರ್ವಾಶ್ರಯಃ ಕ್ರಮಃ |
ಮುಂಡೋ ವಿರೂಪೋ ವಿಕೃತೋ ದಂಡೀ ಕುಂಡೀ ವಿಕುರ್ವಣಃ || ೧೦೧ ||

ಹರ್ಯಕ್ಷಃ ಕಕುಭೋ ವಜ್ರೀ ಶತಜಿಹ್ವಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ |
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ ದೇವೇಂದ್ರಃ ಸರ್ವದೇವಮಯೋ ಗುರುಃ || ೧೦೨ ||

ಸಹಸ್ರಬಾಹುಃ ಸರ್ವಾಂಗಃ ಶರಣ್ಯಃ ಸರ್ವಲೋಕಕೃತ್ |
ಪವಿತ್ರಂ ತ್ರಿಕಕುನ್ಮಂತ್ರಃ ಕನಿಷ್ಠಃ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಳಃ || ೧೦೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮದಂಡವಿನಿರ್ಮಾತಾ ಶತಘ್ನೀ ಪಾಶಶಕ್ತಿಮಾನ್ |
ಪದ್ಮಗರ್ಭೋ ಮಹಾಗರ್ಭೋ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭೋ ಜಲೋದ್ಭವಃ || ೧೦೪ ||

ಗಭಸ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಕೃದ್ಬ್ರಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಗತಿಃ |
ಅನಂತರೂಪೋ ನೈಕಾತ್ಮಾ ತಿಗ್ಮತೇಜಾಃ ಸ್ವಯಂಭುವಃ || ೧೦೫ ||

ಊರ್ಧ್ವಗಾತ್ಮಾ ಪಶುಪತಿರ್ವಾತರಂಹಾ ಮನೋಜವಃ |
ಚಂದನೀ ಪದ್ಮನಾಳಾಗ್ರಃ ಸುರಭ್ಯುತ್ತರಣೋ ನರಃ || ೧೦೬ ||

ಕರ್ಣಿಕಾರಮಹಾಸ್ರಗ್ವೀ ನೀಲಮೌಳಿಃ ಪಿನಾಕಧೃತ್ |
ಉಮಾಪತಿರುಮಾಕಾಂತೋ ಜಾಹ್ನವೀಭೃದುಮಾಧವಃ || ೧೦೭ ||

ವರೋ ವರಾಹೋ ವರದೋ ವರೇಣ್ಯಃ ಸುಮಹಾಸ್ವನಃ |
ಮಹಾಪ್ರಸಾದೋ ದಮನಃ ಶತ್ರುಹಾ ಶ್ವೇತಪಿಂಗಳಃ || ೧೦೮ ||

ಪ್ರೀತಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಪ್ರಯತಾತ್ಮಾ ಪ್ರಧಾನಧೃತ್ |
ಸರ್ವಪಾರ್ಶ್ವಮುಖಸ್ತ್ರ್ಯಕ್ಷೋ ಧರ್ಮಸಾಧಾರಣೋ ವರಃ || ೧೦೯ ||

ಚರಾಚರಾತ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮಾ ಅಮೃತೋ ಗೋವೃಷೇಶ್ವರಃ |
ಸಾಧ್ಯರ್ಷಿರ್ವಸುರಾದಿತ್ಯಃ ವಿವಸ್ವಾನ್ಸವಿತಾಽಮೃತಃ || ೧೧೦ ||

ವ್ಯಾಸಃ ಸರ್ಗಃ ಸುಸಂಕ್ಷೇಪೋ ವಿಸ್ತರಃ ಪರ್ಯಯೋ ನರಃ |
ಋತುಃ ಸಂವತ್ಸರೋ ಮಾಸಃ ಪಕ್ಷಃ ಸಂಖ್ಯಾಸಮಾಪನಃ || ೧೧೧ ||

ಕಳಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಲವಾ ಮಾತ್ರಾ ಮುಹೂರ್ತಾಹಃ ಕ್ಷಪಾಃ ಕ್ಷಣಾಃ |
ವಿಶ್ವಕ್ಷೇತ್ರಂ ಪ್ರಜಾಬೀಜಂ ಲಿಂಗಮಾದ್ಯಸ್ಸುನಿರ್ಗಮಃ || ೧೧೨ ||

ಸದಸದ್ವ್ಯಕ್ತಮವ್ಯಕ್ತಂ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಪಿತಾಮಹಃ |
ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಂ ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಂ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಂ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಮ್ || ೧೧೩ ||

ನಿರ್ವಾಣಂ ಹ್ಲಾದನಶ್ಚೈವ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಃ ಪರಾಗತಿಃ |
ದೇವಾಸುರವಿನಿರ್ಮಾತಾ ದೇವಾಸುರಪರಾಯಣಃ || ೧೧೪ ||

ದೇವಾಸುರಗುರುರ್ದೇವೋ ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಃ |
ದೇವಾಸುರಮಹಾಮಾತ್ರೋ ದೇವಾಸುರಗಣಾಶ್ರಯಃ || ೧೧೫ ||

ದೇವಾಸುರಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ದೇವಾಸುರಗಣಾಗ್ರಣೀಃ |
ದೇವಾದಿದೇವೋ ದೇವರ್ಷಿರ್ದೇವಾಸುರವರಪ್ರದಃ || ೧೧೬ ||

ದೇವಾಸುರೇಶ್ವರೋ ವಿಶ್ವೋ ದೇವಾಸುರಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಸರ್ವದೇವಮಯೋಽಚಿಂತ್ಯೋ ದೇವತಾತ್ಮಾಽಽತ್ಮಸಂಭವಃ || ೧೧೭ ||

ಉದ್ಭಿತ್ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೋ ವೈದ್ಯೋ ವಿರಜೋ ನೀರಜೋಽಮರಃ |
ಈಡ್ಯೋ ಹಸ್ತೀಶ್ವರೋ ವ್ಯಾಘ್ರೋ ದೇವಸಿಂಹೋ ನರರ್ಷಭಃ || ೧೧೮ ||

ವಿಬುಧೋಽಗ್ರವರಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸರ್ವದೇವಸ್ತಪೋಮಯಃ |
ಸುಯುಕ್ತಃ ಶೋಭನೋ ವಜ್ರೀ ಪ್ರಾಸಾನಾಂಪ್ರಭವೋಽವ್ಯಯಃ || ೧೧೯ ||

ಗುಹಃ ಕಾಂತೋ ನಿಜಃ ಸರ್ಗಃ ಪವಿತ್ರಂ ಸರ್ವಪಾವನಃ |
ಶೃಂಗೀ ಶೃಂಗಪ್ರಿಯೋ ಬಭ್ರೂ ರಾಜರಾಜೋ ನಿರಾಮಯಃ || ೧೨೦ ||

ಅಭಿರಾಮಃ ಸುರಗಣೋ ವಿರಾಮಃ ಸರ್ವಸಾಧನಃ |
ಲಲಾಟಾಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವದೇವೋ ಹರಿಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಃ || ೧೨೧ ||

ಸ್ಥಾವರಾಣಾಂಪತಿಶ್ಚೈವ ನಿಯಮೇಂದ್ರಿಯವರ್ಧನಃ |
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ ಸಿದ್ಧಭೂತಾರ್ಥೋಽಚಿಂತ್ಯಃ ಸತ್ಯವ್ರತಃ ಶುಚಿಃ || ೧೨೨ ||

ವ್ರತಾಧಿಪಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಕ್ತಾನಾಂಪರಮಾಗತಿಃ|
ವಿಮುಕ್ತೋ ಮುಕ್ತತೇಜಾಶ್ಚ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀವರ್ಧನೋ ಜಗತ್ || ೧೨೩ ||

ಇದನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕ ಮಂತ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಇದನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಬ್ರಹ್ಮ ಮುರಾರಿ ಸುರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಇದನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಮಹಾಪ್ರಾಣ ದೀಪಂ ಶಿವಂ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಇದನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ

Shiva Sahasranama Sahasranamavali in  Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ॥

ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿಖ್ಯಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಸರ್ವಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಖಂಡಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಣಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹರಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವೃತ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿವೃತ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಯತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ರುವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಅರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಿವಾದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತವೇಷಪ್ರಚ್ಛನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷರೂಪಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಹಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂತರ್ಹಿತತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಯಗರ್ಧಭಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂನಿಯಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಯಮಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತ್ರಯೇ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಅತ್ರ್ಯಾ ನಮಸ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗಬಾಣಾರ್ಪಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರತಪಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವತ್ಸರಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಪರಮಾಯತಪಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬೀಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾರೇತಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಣರೇತಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಬೀಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೀಜವಾಹನಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ದಶಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿಮಿಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಂಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲವೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಬಲೋಗಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ದಿಗ್ವಾಸಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂತ್ರವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾಯ ಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭಾವಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಣಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲವತೇ ನಮಃ । 110 ।

ಓಂ ಅಶನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಘ್ನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಟ್ಟಿಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಯುಧಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ರುವಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಜಸ್ಕರಾಯ ನಿಧಯೇ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಉಷ್ಣೀಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುತೀರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೃಗಾಲರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ । 130 ।

ಓಂ ಮುಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶುಭಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಧಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉರ್ಧ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಶಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಭಸ್ಥಲಾಯ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ತ್ರಿಜಟಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೀರವಾಸಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇನಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಕ್ತಂಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಗ್ಮಮನ್ಯವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಚಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಘ್ನೇ ನಮಃ । 150 ।

ಓಂ ದೈತ್ಯಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹಶಾರ್ದೂಲರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ದ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಾವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುಷ್ಪಥಾಯ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ನಿಶಾಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇತಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಭಾನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 170 ।

ಓಂ ನಿತ್ಯನರ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿರುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಭಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ವಿಜಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯವಸಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಂದ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಷಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷ್ಯಾಗಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಸಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧ್ಯಮಾಯ ನಮಃ । 190 ।

ಓಂ ತೇಜೋಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಭೀರಘೋಷಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಭೀರಬಲವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನ್ಯಗ್ರೋಧರೂಪಾಯ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ನ್ಯಗ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಕ್ಷಕರ್ಣಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣದಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಯುಗಾಪೀಡವಾಹನಾಯ ನಮಃ । 210 ।

ಓಂ ತೀಕ್ಷಣಾತಾಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರ್ಯಶ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಕಾಲವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಡವಾಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುತಾಶನಸಹಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಹುತಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಕಾಲವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಯನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಖಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಂಡಿನೇ ನಮಃ । 230 ।

ಓಂ ಜಟಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂರ್ತಿಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂರ್ಧಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈನವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಣವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕಟಂಕಟಾಯ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರವಿಗ್ರಹಮತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭಾಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ । 250 ।

ಓಂ ಸುಸರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಕವಚೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಢ್ರಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೀಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ರುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೂರ್ಯವಿನೋದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೋದ್ಯಪರಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಲರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾವಾಸಿನೇ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಂಗವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿದಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸುರೇಂದ್ರಾಣಾಂಬಂಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಧಿ ಶತ್ರುವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ವಾಸಸೇ ನಮಃ । 270 ।

ಓಂ ಸರ್ವಸಾಧಿನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸ್ಕಂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞವಿಭಾಗವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತುಲ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞವಿಭಾಗವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ವಾಸಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮರಾಯ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಹೈಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕರ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 290 ।

ಓಂ ನಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ಪಚೀರನಿವಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮುಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಹಲಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಲಪ್ರಸಾದಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಬಲಾಯ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಬಲರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಕಾಶನಿರ್ವಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಪಾತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೌದ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಶವೇ ನಮಃ । 310 ।

ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುರಶ್ಮಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಚಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುವೇಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವೇಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋವೇಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶಾಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಿಯಾವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪದೇಶಕರಾಯ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಅಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮನಿರಾಲೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಭಗ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಕ್ಷರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿದೀಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಂಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉನ್ಮಾದಾಯ ನಮಃ । 330 ।

ಓಂ ಮದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ವತ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಥಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹರ್ಶಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಕ್ಷವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಕ್ಷುರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃದವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸೇನಾಯ ನಮಃ । 350 ।

ಓಂ ವಿಶಾಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಷ್ಟಿಭಾಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗವಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಕಂಭಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಮೂಸ್ತಂಭನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃತ್ತಾವೃತ್ತಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಕಲೋಚನಾಯ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ವಾಚಸ್ಪತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಜಸೇನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಮಾಶ್ರಿತಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಚಾರವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ । 370 ।

ಓಂ ನಿಶಾಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿನಾಕಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಮಿತ್ತಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಮಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂದಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂದಿಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂದೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂದನಾಯ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ನಂದಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಹಂತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿತಾಮಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಂಗಾಧ್ಯಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 390 ।

ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಗಾವಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೀಜಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೀಜಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾನುಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇತಿಹಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌತಮಾಯ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ನಿಶಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದಂಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದಂಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 410 ।

ಓಂ ಅನೌಷಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ಗತಾಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಸ್ವಪ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರ್ಪಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಿತ್ರಜಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂತ್ರಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮರಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮೇಘನಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ । 430 ।

ಓಂ ಮಹಾಘೋರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಜ್ವಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿಧೂಮ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹವಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ನಿತ್ಯಂ ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮಕೇತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಗಲುಬ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಭನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರವಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗಕರಾಯ ನಮಃ । 450 ।

ಓಂ ಲಘವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ಸಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗರ್ಭಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮೂರ್ಧ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಂತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಹಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನಾಸಾಯ ನಮಃ । 470 ।

ಓಂ ಮಹಾಕಂಬವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಮಶಾನಭಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋರಸ್ಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂತರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಬನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಬಿತೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ಪಯೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಜಿಹ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾರೋಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕೋಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಜಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ । 490 ।

ಓಂ ಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಸಾಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ನೇಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ನೇಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಕ್ಷಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಕ್ಷಕೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಲಾಯ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ವಾಯುವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಡಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇರುಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಕ್ಸಹಸ್ರಾಮಿತೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜುಃ ಪಾದ ಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ । 510 ।

ಓಂ ಜಂಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೋಘಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಿಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಚನಚ್ಛವಯೇ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ನಾಭಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂದಿಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಸ್ಥಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಸಮಾಹಿತಾಯ ನಮಃ । 530 ।

ಓಂ ನಕ್ತಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಗಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತವಾಹನಸಾರಥಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಭಸ್ಮಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶುಕ್ಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ । 550 ।

ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶ್ರಮಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾವಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಮತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಶಾಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮ್ರೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಬುಜಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಿಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಯುಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಧರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವಿಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ । 570 ।

ಓಂ ಸುಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಶ್ವಧಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಬಾಂಧವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಂಬವೀಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕ್ರೋಧಾಯಾ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲೇಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ವಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಂಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಂಶನಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿಂದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಂಗರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಹೃದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಂಧನಾಯ ನಮಃ । 590 ।

ಓಂ ಬಂಧಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಬಂಧನವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಯಜ್ಞಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಾಮಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದಂಶ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಧಾನಿಂದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಅಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿಲಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೇಕಿತಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹವಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜೈಕಪಾತೇ ನಮಃ । 610 ।

ಓಂ ಕಾಪಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶಂಕವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ವಂತರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮಕೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ರಾಯ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ವಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯ ವಾಯವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಯಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಯೇ ನಮಃ । 630 ।

ಓಂ ಉಷಂಗವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಂಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಣವಿಭಾವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮಗುಣಾವಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂದ್ರವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ಅನಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪಶಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಚಂಚವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುರುಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುರುವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುರುಭೂತಾಯ ನಮಃ । 650 ।

ಓಂ ಗುಣೌಷಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರ್ಭಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಷಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವರತ್ನವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಲಾಸಗಿರಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಹಿಮವದ್ಗಿರಿಸಂಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಲಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುವಿದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಣಿಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಧಕಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂದನಾಯ ನಮಃ । 670 ।

ಓಂ ಛದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಜತ್ರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲೋಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೌಷಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಶ್ಛಂದೋವ್ಯಾಕರಣೋತ್ತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹನಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹಗಾಯ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ಸಿಂಹವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಕಾಲಸ್ಥಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಚಕ್ರಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇತುಮಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಾಲಯಾಯ ನಮಃ । 690 ।

ಓಂ ಭೂತಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹೋರಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿಂದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ವಾಹಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೋಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಯತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ವಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ಭೋಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಧಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಗಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಾಲಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಚರ್ಮವಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವೇಶಿನಾಂ ಗುಹಾಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಹರ್ಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಕಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಂಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವಾಸಾಯ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ತಪಸ್ಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ಸರೋಗಣಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಧಾತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೈಕಸಾನುಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಲಾಯ ನಮಃ । 730 ।

ಓಂ ಆವೇದನೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಗಂಧಸುಖಾಹವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿಧೀನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತಿಖೇಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಯೋಗಾಯ ವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃದ್ಧಾಯ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಅತಿವೃದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಮಾತ್ಮಸಹಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಸುರಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಕ್ತಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವಿಸುಪರ್ಣೋದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಷಾಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಷಾಢಾಯ ನಮಃ । 750 ।

ಓಂ ಧ್ರುವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆವರ್ತಮಾನೇಭ್ಯೋವಪುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿರೋಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಾಯ ರಥಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಯೋಗಿನೇ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾಮ್ನಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ಮಾಮ್ನಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾರಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಜೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಕರ್ಕಶಾಯ ನಮಃ । 770 ।

ಓಂ ರತ್ನಪ್ರಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾರ್ಣವನಿಪಾನವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರೋಹಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧಿರೋಹಾಯ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ಶೀಲಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇನಾಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಗಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಗರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನಾಗಹನಾಯ ನಮಃ । 790 ।

ಓಂ ವಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನ್ಯಾಯನಿರ್ವಪಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಲೋಪಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಮಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಿನೇ ಹರಸುಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಸ್ತಾರಾಯ ಲವಣಾಯ ಕೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಯುಗಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಸಫಲೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಣ್ಣಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿವಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಂದವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಸರ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಯುಧಾಯ ನಮಃ । 810 ।

ಓಂ ಸಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿವೇದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಾಜಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಗಂಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಧನುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಧಪಾಲಿನೇ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಂ ಉತ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಥಾನಾಯ ಬಹುಲವಾಯವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಚನಾಯ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ತಲಸ್ತಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಸ್ಥಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಸಂಹನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಛತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರವ್ಯಾತಲೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾಯ ಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೂಪಾಯ ನಮಃ । 830 ।

ಓಂ ವಿಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಡಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕುರ್ವಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಕುಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಜಿಹ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪಾದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಮುರ್ಧ್ನೇ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ದೇವೇಂದ್ರಾಯ ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಕುಡೇ ಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲಾಯ ನಮಃ । 850 ।

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡವಿನಿರ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಘ್ನೀಪಾಶ ಶಕ್ತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಭಸ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂತರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೈಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಂಭುವ ತಿಗ್ಮತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾತರಂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಜವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂದನಿನೇ ನಮಃ । 870 ।

ಓಂ ಪದ್ಮನಾಲಾಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಭ್ಯುತ್ತರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಣಿಕಾರಮಹಾಸ್ರಗ್ವಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಮೌಲಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿನಾಕಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಕಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಹ್ನವೀಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯ ವರಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮಹಾಸ್ವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವೇತಪಿಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೀತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 890 ।

ಓಂ ಪ್ರಯತಾತ್ಮಾನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಧಾನಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪಾರ್ಶ್ವಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಸಾಧಾರಣೋ ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರಾಚರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ಗೋವೃಷೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧ್ಯರ್ಷಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುರಾದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ವಿವಸ್ವತೇ ಸವಿತಾಮೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ಗಾಯ ಸುಸಂಕ್ಷೇಪಾಯ ವಿಸ್ತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರ್ಯಾಯೋನರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವತ್ಸರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಖ್ಯಾಸಮಾಪನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಭ್ಯೋ ನಮಃ । 910 ।

ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತ್ರಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಹೂರ್ತಾಹಃ ಕ್ಷಪಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಕ್ಷೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜಾಬೀಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದ್ಯಾಯ ನಿರ್ಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತೇ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ಅಸತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿತಾಮಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾಯ ನಮಃ । 930 ।

ಓಂ ನಿರ್ವಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ಲಾದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯೈ ಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಸುರ ವಿನಿರ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಸುರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಸುರಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಸುರ ಮಹಾಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ದೇವಾಸುರ ಗಣಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಸುರಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಸುರ ಗಣಾಗೃಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾತಿದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವರ್ಶಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಸುರವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಸುರಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ ನಮಃ । 950 ।

ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮಸಂಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ಭಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀರಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಡ್ಯಾಯ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಹಸ್ತೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಘ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಋಷಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಬುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 970 ।

ಓಂ ಶಿಭನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಸಾನಾಂ ಪ್ರಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಾಯ ಸರ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೃಂಗಿಣೇ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಶೃಂಗಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಭ್ರುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಿರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಗಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವದೇವಾಯ ನಮಃ । 990 ।

ಓಂ ಹರಿಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾವರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಯಮೇಂದ್ರಿಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಭೂತಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ರತಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ । 1000 ।

ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಯೈ ಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತೇ ನಮಃ । 1008 ।

ಇತಿ ಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ।। ।। ಓಂ ತತ್ಸತ್ ।।

Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in English:

SING THIS: Taravalla Tagi Ninna Tamburi Lyrics

॥ Sri Shiva Sahasranama Stotram ॥
Mahabharatantargatam

Tatah Sa Prayato Bhutva Mama Tata Yudhisthira ।
Pranjalih Praha Viprarsirnamasangrahamaditah ॥ 1 ॥

Upamanyuruvacha
Brahmaproktairrsiproktairvedavedangasambhavaih ।
Sarvalokesu Vikhyatam Stutyam Stosyami Namabhih ॥ 2 ॥

Mahadbhirvihitaih Satyaih Siddhaih Sarvarthasadhakaih ।
Rsina Tandina Bhaktya Krtairvedakrtatmana ॥ 3 ॥

Yathoktaih Sadhubhih Khyatairmunibhistattvadarsibhih ।
Pravaram Prathamam Svargyam Sarvabhutahitam Subham ॥ 4 ॥

Sruteh Sarvatra Jagati Brahmalokavataritaih ।
Satyaistatparamam Brahma Brahmaproktam Sanatanam ।
Vaksye Yadukulasrestha Srnusvavahito Mama ॥ 5 ॥

Varayainam Bhavam Devam Bhaktastvam Paramesvaram ।
Tena Te Sravayisyami Yattadbrahma Sanatanam ॥ 6 ॥

Na Sakyam Vistaratkrtsnam Vaktum Sarvasya Kenacit ।
Yuktenapi Vibhutinamapi Varsasatairapi ॥ 7 ॥

Yasyadirmadhyamantam Cha Surairapi Na Gamyate ।
Kastasya Saknuyadvaktum Gunankartsnyena Madhava ॥ 8 ॥

Kintu Devasya Mahatah Sanksiptarthapadaksaram ।
Saktitascaritam Vaksye Prasadattasya Dhimatah ॥ 9 ॥

Aprapya Tu Tato’nujnam Na Sakyah Stotumisvarah ।
Yada Tenabhyanujnatah Stuto Vai Sa Tada Maya ॥ 10 ॥

Anadinidhanasyaham Jagadyonermahatmanah ।
Namnam Kancitsamuddesam Vaksyamyavyaktayoninah ॥ 11 ॥

Varadasya Varenyasya Visvarupasya Dhimatah ।
Srnu Namnam Chayam Krsna Yaduktam Padmayonina ॥ 12 ॥

Dasa Namasahasrani Yanyaha Prapitamahah ।
Tani Nirmathya Manasa Dadhno Ghrtamivoddhrtam ॥ 13 ॥

Gireh Saram Yatha Hema Puspasaram Yatha Madhu ।
Ghrtatsaram Yatha Mandastathaitatsaramuddhrtam। 14 ॥

Sarvapapapahamidam Chaturvedasamanvitam ।
Prayatnenadhigantavyam Dharyam Cha Prayatatmana ॥ 15 ॥

Mangalyam Paustikamchaiva Rakshoghnam Pavanam Mahat ॥ 16 ॥

Idam Bhaktaya Datavyam Sraddadhanastikaya Cha ।
Nasraddadhanarupaya Nastikayajitatmane ॥ 17 ॥

Yascabhyasuyate Devam Karanatmanamisvaram ।
Sa Krsna Narakam Yati Sahapurvaih Sahatmajaih ॥ 18 ॥

Idam Dhyanamidam Yogamidam Dhyeyamanuttamam ।
Idam Japyamidam Jnanam Rahasyamidamuttam ॥ 19 ॥

Yam Jnatva Antakale’pi Gaccheta Paramam Gatim ।
Pavitram Mangalam Medhyam Kalyanamidamuttamam ॥ 20 ॥

Idam Brahma Pura Krtva Sarvalokapitamahah ।
Sarvastavanam Rajatve Divyanam Samakalpayat ॥ 21 ॥

Tada Prabhrti Chaivayamisvarasya Mahatmanah ।
Stavaraja Iti Khyato Jagatyamarapujitah ॥ 22 ॥

Brahmalokadayam Svarge Stavarajo’vataritah ।
Yatastandih Pura Prapa Tena Tandikrto’bhavat ॥ 23 ॥

Svargaccaivatra Bhurlokam Tandina Hyavataritah ।
Sarvamangalamangalyam Sarvapapapranasanam ॥ 24 ॥

Nigadisye Mahabaho Stavanamuttamam Stavam ।
Brahmanamapi Yadbrahma Paranamapi Yatparam ॥ 25 ॥

Tejasamapi Yattejastapasamapi Yattapah ।
Santinamapi Ya Santirdyutinamapi Ya Dyutih ॥ 26 ॥

Dantanamapi Yo Danto Dhimatamapi Ya Cha Dhih ।
Devanamapi Yo Devo Rsinamapi Yastvrsih ॥ 27 ॥

Yajnanamapi Yo Yajnah Sivanamapi Yah Sivah ।
Rudranamapi Yo Rudrah Prabha Prabhavatamapi ॥ 28 ॥

Yoginamapi Yo Yogi Karananam Cha Karanam ।
Yato Lokah Sambhavanti Na Bhavanti Yatah Punah ॥ 29 ॥

Sarvabhutatmabhutasya Harasyamitatejasah ।
Astottarasahasram Tu Namnam Sarvasya Me Srnu ।
Yacchrutva Manujavyaghra Sarvankamanavapsyasi ॥ 30 ॥

Atha Sahasranamastotram:
Sthirah Sthanuh Prabhurbhimah Pravaro Varado Varah । Var Prabhurbhanuh
Sarvatma Sarvavikhyatah Sarvah Sarvakaro Bhavah ॥ 31 ॥

Jati Karmi Sikhi Khadgi Sarvangah Sarvabhavanah । Var Sikhandi Cha
Harasca Harinaksasca Sarvabhutaharah Prabhuh ॥ 32 ॥

Pravrttisca Nivrttisca Niyatah Sasvato Dhruvah ।
Smasanavasi Bhagavankhacaro Gocaro’rdanah ॥ 33 ॥

Abhivadyo Mahakarma Tapasvi Bhutabhavanah ।
Unmattavesapracchannah Sarvalokaprajapatih ॥ 34 ॥

Maharupo Mahakayo Vrsarupo Mahayasah ।
Mahatma Sarvabhutatma Visvarupo Mahahanuh ॥ 35 ॥

Lokapalo’ntarhitatma Prasado Hayagardabhih ।
Pavitram Cha Mahamscaiva Niyamo Niyamasritah ॥ 36 ॥

Sarvakarma Svayambhuta Adiradikaro Nidhih ।
Sahasrakso Visalaksah Somo Naksatrasadhakah ॥ 37 ॥

Candrah Suryah Sanih Keturgraho Grahapatirvarah ।
Atriratryanamaskarta Mrgabanarpano’naghah ॥ 38 ॥

Mahatapa Ghoratapa Adino Dinasadhakah ।
Samvatsarakaro Mantrah Pramanam Paramam Tapah ॥ 39 ॥

Yogi Yojyo Mahabijo Mahareta Mahabalah ।
Suvarnaretah Sarvajnah Subijo Bijavahanah ॥ 40 ॥

Dasabahustvanimiso Nilakantha Umapatih ।
Visvarupah Svayamsrestho Balaviro Balo Ganah ॥ 41 ॥ Var Balaviro’balo
Ganakarta Ganapatirdigvasah Kama Eva Cha ।
Mantravitparamo Mantrah Sarvabhavakaro Harah ॥ 42 ॥

Kamandaludharo Dhanvi Banahastah Kapalavan ।
Asani Sataghni Khadgi Pattisi Chayudhi Mahan ॥ 43 ॥

Sruvahastah Surupasca Tejastejaskaro Nidhih ।
Usnisi Cha Suvaktrasca Udagro Vinatastatha ॥ 44 ॥

Dirghasca Harikesasca Sutirthah Krsna Eva Cha ।
Srgalarupah Siddhartho Mundah Sarvasubhankarah ॥ 45 ॥

Ajasca Bahurupasca Gandhadhari Kapardyapi ।
Urdhvareta Urdhvalinga Urdhvasayi Nabhahsthalah ॥ 46 ॥

Trijati Ciravasasca Rudrah Senapatirvibhuh ।
Ahascaro Naktancarastigmamanyuh Suvarcasah ॥ 47 ॥

Gajaha Daityaha Kalo Lokadhata Gunakarah ।
Simhasardularupasca Ardracarmambaravrtah ॥ 48 ॥

Kalayogi Mahanadah Sarvakamascatuspathah ।
Nisacarah Pretacari Bhutacari Mahesvarah ॥ 49 ॥

Bahubhuto Bahudharah Svarbhanuramito Gatih ।
Nrtyapriyo Nityanarto Nartakah Sarvalalasah ॥ 50 ॥

Ghoro Mahatapah Paso Nityo Giriruho Nabhah ।
Sahasrahasto Vijayo Vyavasayo Hyatandritah ॥ 51 ॥

Adharsano Dharsanatma Yajnaha Kamanasakah ।
Daksayagapahari Cha Susaho Madhyamastatha ॥ 52 ॥

Tejopahari Balaha Mudito’rtho’jito’varah । Var ‘jito Varah
Gambhiraghosa Gambhiro Gambhirabalavahanah ॥ 53 ॥

Nyagrodharupo Nyagrodho Vrksaparnasthitirvibhuh । Var Vrksakarna
Sutiksnadasanascaiva Mahakayo Mahananah ॥ 54 ॥

Visvakseno Hariryajnah Samyugapidavahanah ।
Tiksnatapasca Haryasvah Sahayah Karmakalavit ॥ 55 ॥

Visnuprasadito Yajnah Samudro Vadavamukhah ।
Hutasanasahayasca Prasantatma Hutasanah ॥ 56 ॥

Ugrateja Mahateja Janyo Vijayakalavit ।
Jyotisamayanam Siddhih Sarvavigraha Eva Cha ॥ 57 ॥

Sikhi Mundi Jati Jvali Murtijo Murdhago Bali ।
Venavi Panavi Tali Khali Kalakatankatah ॥ 58 ॥

Naksatravigrahamatirgunabuddhirlayo Gamah । Var Layo’gamah
Prajapatirvisvabahurvibhagah Sarvagomukhah ॥ 59 ॥ Var Sarvago’mukhah

Vimocanah Susarano Hiranyakavacodbhavah ॥ Var Susarano
Medhrajo Balacari Cha Mahicari Srutastatha ॥ 60 ॥

Sarvaturyaninadi Cha Sarvatodyaparigrahah ।
Vyalarupo Guhavasi Guho Mali Tarangavit ॥ 61 ॥

Tridasastrikaladhrkkarmasarvabandhavimocanah ।
Bandhanastvasurendranam Yudhi Satruvinasanah ॥ 62 ॥

Sankhyaprasado Durvasah Sarvasadhunisevitah ।
Praskandano Vibhagajno Atulyo Yajnabhagavit ॥ 63 ॥

Sarvavasah Sarvacari Durvasa Vasavo’marah ।
Haimo Hemakaro Yajnah Sarvadhari Dharottamah ॥ 64 ॥

Lohitakso Mahaksasca Vijayakso Visaradah ।
Sangraho Nigrahah Karta Sarpaciranivasanah ॥ 65 ॥

Mukhyo’mukhyasca Dehasca Kahalih Sarvakamadah । Var Mukhyo Mukhyasca
Sarvakasaprasadasca Subalo Balarupadhrt ॥ 66 ॥

Sarvakamavarascaiva Sarvadah Sarvatomukhah ।
Akasanirvirupasca Nipati Hyavasah Khagah ॥ 67 ॥

Raudrarupom’suradityo Bahurasmih Suvarcasi ।
Vasuvego Mahavego Manovego Nisacarah ॥ 68 ॥

Sarvavasi Sriyavasi Upadesakaro’karah ।
Muniratmaniralokah Sambhagnasca Sahasradah ॥ 69 ॥

Paksi Cha Paksarupasca Atidipto Visampatih ।
Unmado Madanah Kamo Hyasvattho’rthakaro Yasah ॥ 70 ॥

Vamadevasca Vamasca Pragdaksinasca Vamanah ।
Siddhayogi Maharsisca Siddharthah Siddhasadhakah ॥ 71 ॥

Bhiksusca Bhiksurupasca Vipano Mrduravyayah ।
Mahaseno Visakhasca Sastibhago Gavampatih ॥ 72 ॥

Vajrahastasca Viskambhi Chamustambhana Eva Cha ।
Vrttavrttakarastalo Madhurmadhukalocanah ॥ 73 ॥

Vacaspatyo Vajasano Nityamasramapujitah ।
Brahmacari Lokacari Sarvacari Vicaravit ॥ 74 ॥

Isana Isvarah Kalo Nisacari Pinakavan ।
Nimittastho Nimittam Cha Nandirnandikaro Harih ॥ 75 ॥

Nandisvarasca Nandi Cha Nandano Nandivardhanah ।
Bhagahari Nihanta Cha Kalo Brahma Pitamahah ॥ 76 ॥

Caturmukho Mahalingascarulingastathaiva Cha ।
Lingadhyaksah Suradhyakso Yogadhyakso Yugavahah ॥ 77 ॥

Bijadhyakso Bijakarta Avyatma’nugato Balah ।
Itihasah Sakalpasca Gautamo’tha Nisakarah ॥ 78 ॥

Dambho Hyadambho Vaidambho Vasyo Vasakarah Kalih ।
Lokakarta Pasupatirmahakarta Hyanausadhah ॥ 79 ॥

Aksaram Paramam Brahma Balavacchakra Eva Cha ।
Nitirhyanitih Suddhatma Suddho Manyo Gatagatah ॥ 80 ॥

Bahuprasadah Susvapno Darpano’tha Tvamitrajit ।
Vedakaro Mantrakaro Vidvansamaramardanah ॥ 81 ॥

Mahameghanivasi Cha Mahaghoro Vasikarah ।
Agnirjvalo Mahajvalo Atidhumro Huto Havih ॥ 82 ॥

Vrsanah Sankaro Nityam Varcasvi Dhumaketanah । Var Nityavarcasvi
Nilastathangalubdhasca Sobhano Niravagrahah ॥ 83 ॥

Svastidah Svastibhavasca Bhagi Bhagakaro Laghuh ।
Utsangasca Mahangasca Mahagarbhaparayanah ॥ 84 ॥

Krsnavarnah Suvarnasca Indriyam Sarvadehinam ।
Mahapado Mahahasto Mahakayo Mahayasah ॥ 85 ॥

Mahamurdha Mahamatro Mahanetro Nisalayah ।
Mahantako Mahakarno Mahosthasca Mahahanuh ॥ 86 ॥

Mahanaso Mahakamburmahagrivah Smasanabhak ।
Mahavaksa Mahorasko Hyantaratma Mrgalayah ॥ 87 ॥

Lambano Lambitosthasca Mahamayah Payonidhih ।
Mahadanto Mahadamstro Mahajihvo Mahamukhah ॥ 88 ॥

Mahanakho Maharoma Mahakeso Mahajatah ।
Prasannasca Prasadasca Pratyayo Girisadhanah ॥ 89 ॥

Snehano’snehanascaiva Ajitasca Mahamunih ।
Vrksakaro Vrksaketuranalo Vayuvahanah ॥ 90 ॥

Gandali Merudhama Cha Devadhipatireva Cha ।
Atharvasirsah Samasya Rksahasramiteksanah ॥ 91 ॥

Yajuhpadabhujo Guhyah Prakaso Jangamastatha ।
Amogharthah Prasadasca Abhigamyah Sudarsanah ॥ 92 ॥

Upakarah Priyah Sarvah Kanakah Kancanacchavih ।
Nabhirnandikaro Bhavah Puskarasthapatih Sthirah ॥ 93 ॥

Dvadasastrasanascadyo Yajno Yajnasamahitah ।
Naktam Kalisca Kalasca Makarah Kalapujitah ॥ 94 ॥

Sagano Ganakarasca Bhutavahanasarathih ।
Bhasmasayo Bhasmagopta Bhasmabhutastarurganah ॥ 95 ॥

Lokapalastatha Loko Mahatma Sarvapujitah । Var Lokapalastatha’loko
Suklastrisuklah Sampannah Sucirbhutanisevitah ॥ 96 ॥

Asramasthah Kriyavastho Visvakarmamatirvarah ।
Visalasakhastamrostho Hyambujalah Suniscalah ॥ 97 ॥

Kapilah Kapisah Sukla Ayuscaivi Paro’parah ।
Gandharvo Hyaditistarksyah Suvijneyah Susaradah ॥ 98 ॥

Parasvadhayudho Deva Anukari Subandhavah ।
Tumbavino Mahakrodha Urdhvareta Jalesayah ॥ 99 ॥

Ugro Vamsakaro Vamso Vamsanado Hyaninditah ।
Sarvangarupo Mayavi Suhrdo Hyanilo’nalah ॥ 100 ॥

Bandhano Bandhakarta Cha Subandhanavimocanah ।
Sa Yajnarih Sa Kamarirmahadamstro Mahayudhah ॥ 101 ॥

Bahudhaninditah Sarvah Sankarah Sankaro’dhanah । Var Sankaro’naghah
Amareso Mahadevo Visvadevah Surariha ॥ 102 ॥

Ahirbudhnyo’nilabhasca Cekitano Havistatha ।
Ajaikapacca Kapali Trisankurajitah Sivah ॥ 103 ॥

Dhanvantarirdhumaketuh Skando Vaisravanastatha ।
Dhata Sakrasca Visnusca Mitrastvasta Dhruvo Dharah ॥ 104 ॥

Prabhavah Sarvago Vayuraryama Savita Ravih । Var Sarvagovayuraryama
Usangusca Vidhata Cha Mandhata Bhutabhavanah ॥ 105 ॥

Vibhurvarnavibhavi Cha Sarvakamagunavahah ।
Padmanabho Mahagarbhascandravaktro’nilo’nalah ॥ 106 ॥

Balavamscopasantasca Puranah Punyacancuri ।
Kurukarta Kuruvasi Kurubhuto Gunausadhah ॥ 107 ॥

Sarvasayo Darbhacari Sarvesam Praninam Patih ।
Devadevah Sukhasaktah Sadasatsarvaratnavit ॥ 108 ॥

Kailasagirivasi Cha Himavadgirisamsrayah ।
Kulahari Kulakarta Bahuvidyo Bahupradah ॥ 109 ॥

Vanijo Vardhaki Vrkso Bakulascandanaschadah ।
Saragrivo Mahajatruralolasca Mahausadhah ॥ 110 ॥

Siddharthakari Siddharthaschandovyakaranottarah ।
Simhanadah Simhadamstrah Simhagah Simhavahanah ॥ 111 ॥

Prabhavatma Jagatkalasthalo Lokahitastaruh ।
Sarango Navacakrangah Ketumali Sabhavanah ॥ 112 ॥

Bhutalayo Bhutapatirahoratramaninditah ॥ 113 ॥

Vahita Sarvabhutanam Nilayasca Vibhurbhavah ।
Amoghah Samyato Hyasvo Bhojanah Pranadharanah ॥ 114 ॥ Var Pranadharakah

Dhrtimanmatimandaksah Satkrtasca Yugadhipah ।
Gopalirgopatirgramo Gocarmavasano Harih। 115 ॥

Hiranyabahusca Tatha Guhapalah Pravesinam ।
Prakrstarirmahaharso Jitakamo Jitendriyah ॥ 116 ॥

Gandharasca Suvasasca Tapahsakto Ratirnarah ।
Mahagito Mahanrtyo Hyapsaroganasevitah ॥ 117 ॥

Mahaketurmahadhaturnaikasanucarascalah ।
Avedaniya Adesah Sarvagandhasukhavahah ॥ 118 ॥

Toranastarano Vatah Paridhi Patikhecarah ।
Samyogo Vardhano Vrddho Ativrddho Gunadhikah ॥ 119 ॥

Nitya Atmasahayasca Devasurapatih Patih ।
Yuktasca Yuktabahusca Devo Divi Suparvanah ॥ 120 ॥

Asadhasca Susandhasca Dhruvo’tha Harino Harah ।
Vapuravartamanebhyo Vasusrestho Mahapathah ॥ 121 ॥

Sirohari Vimarsasca Sarvalaksanalaksitah ।
Aksasca Rathayogi Cha Sarvayogi Mahabalah ॥ 122 ॥

Samamnayo’samamnayastirthadevo Maharathah ।
Nirjivo Jivano Mantrah Subhakso Bahukarkasah ॥ 123 ॥

Ratnaprabhuto Ratnango Maharnavanipanavit ।
Mulam Visalo Hyamrto Vyaktavyaktastaponidhih ॥ 124 ॥

Arohano’dhirohasca Siladhari Mahayasah ।
Senakalpo Mahakalpo Yogo Yugakaro Harih ॥ 125 ॥

Yugarupo Maharupo Mahanagahano Vadhah ।
Nyayanirvapanah Padah Pandito Hyacalopamah ॥ 126 ॥

Bahumalo Mahamalah Sasi Harasulocanah ।
Vistaro Lavanah Kupastriyugah Saphalodayah ॥ 127 ॥

Trilocano Visannango Manividdho Jatadharah ।
Bindurvisargah Sumukhah Sarah Sarvayudhah Sahah ॥ 128 ॥

Nivedanah Sukhajatah Sugandharo Mahadhanuh ।
Gandhapali Cha Bhagavanutthanah Sarvakarmanam ॥ 129 ॥

Manthano Bahulo Vayuh Sakalah Sarvalocanah ।
Talastalah Karasthali Urdhvasamhanano Mahan ॥ 130 ॥

Chatram Succhatro Vikhyato Lokah Sarvasrayah Kramah ।
Mundo Virupo Vikrto Dandi Kundi Vikurvanah। 131 ॥

Haryaksah Kakubho Vajro Satajihvah Sahasrapat ।
Sahasramurdha Devendrah Sarvadevamayo Guruh ॥ 132 ॥

Sahasrabahuh Sarvangah Saranyah Sarvalokakrt ।
Pavitram Trikakunmantrah Kanisthah Krsnapingalah। 133 ॥

Brahmadandavinirmata Sataghnipasasaktiman ।
Padmagarbho Mahagarbho Brahmagarbho Jalodbhavah ॥ 134 ॥

Gabhastirbrahmakrdbrahmi Brahmavidbrahmano Gatih ।
Anantarupo Naikatma Tigmatejah Svayambhuvah ॥ 135 ॥

Urdhvagatma Pasupatirvataramha Manojavah ।
Candani Padmanalagrah Surabhyuttarano Narah ॥ 136 ॥

Karnikaramahasragvi Nilamaulih Pinakadhrt ।
Umapatirumakanto Jahnavidhrgumadhavah ॥ 137 ॥

Varo Varaho Varado Varenyah Sumahasvanah ।
Mahaprasado Damanah Satruha Svetapingalah ॥ 138 ॥

Pitatma Paramatma Cha Prayatatma Pradhanadhrt ।
Sarvaparsvamukhastryakso Dharmasadharano Varah ॥ 139 ॥

Caracaratma Suksmatma Amrto Govrsesvarah ।
Sadhyarsirvasuradityo Vivasvansavita’mrtah 140 ॥

Vyasah Sargah Susanksepo Vistarah Paryayo Narah ।
Rtu Samvatsaro Masah Paksah Sankhyasamapanah ॥ 141 ॥

Kala Kastha Lava Matra Muhurtahahksapah Ksanah ।
Visvaksetram Prajabijam Lingamadyastu Nirgamah ॥ 142 ॥

Sadasadvyaktamavyaktam Pita Mata Pitamahah ।
Svargadvaram Prajadvaram Moksadvaram Trivistapam ॥ 143 ॥

Nirvanam Hladanascaiva Brahmalokah Para Gatih ।
Devasuravinirmata Devasuraparayanah ॥ 144 ॥

Devasuragururdevo Devasuranamaskrtah ।
Devasuramahamatro Devasuganasrayah ॥ 145 ॥

Devasuraganadhyakso Devasuraganagranih ।
Devatidevo Devarsirdevasuravarapradah ॥ 146 ॥

Devasuresvaro Visvo Devasuramahesvarah ।
Sarvadevamayo’cintyo Devatatma”tmasambhavah ॥ 147 ॥

Udbhittrivikramo Vaidyo Virajo Nirajo’marah ॥

Idyo Hastisvaro Vyaghro Devasimho Nararsabhah ॥ 148 ॥

Vibudho’gravarah Suksmah Sarvadevastapomayah ।
Suyuktah Sobhano Vajri Prasanam Prabhavo’vyayah ॥ 149 ॥

Guhah Kanto Nijah Sargah Pavitram Sarvapavanah ।
Srngi Srngapriyo Babhru Rajarajo Niramayah ॥ 150 ॥

Abhiramah Suragano Viramah Sarvasadhanah ।
Lalatakso Visvadevo Harino Brahmavarcasah ॥ 151 ॥

Sthavaranam Patiscaiva Niyamendriyavardhanah ।
Siddharthah Siddhabhutartho’cintyah Satyavratah Sucih ॥ 152 ॥

Vratadhipah Param Brahma Bhaktanam Parama Gatih ।
Vimukto Muktatejasca Srimansrivardhano Jagat ॥ 153 ॥

(Iti Sahasranamastotram । )

Yatha Pradhanam Bhagavaniti Bhaktya Stuto Maya ।
Yanna Brahmadayo Deva Vidustattvena Narsayah ।
Stotavyamarcyam Vandyam Cha Kah Stosyati Jagatpatim ॥ 154 ॥

Bhaktim Tvevam Puraskrtya Maya Yagnapatirvibhuh ।
Tato’bhyanujnam Samprapya Stuto Matimatam Varah ॥ 155 ॥

Sivamebhih Stuvandevam Namabhih Pustivardhanaih ।
Nityayuktah Sucirbhaktah Prapnotyatmanamatmana ॥ 156 ॥

Etaddhi Paramam Brahma Param Brahmadhigacchati ॥ 157 ॥

Rsayascaiva Devasca Stuvantyetena Tatparam ॥ 158 ॥

Stuyamano Mahadevastusyate Niyatatmabhih ।
Bhaktanukampi Bhagavanatmasamsthakaro Vibhuh ॥ 159 ॥

Tathaiva Cha Manusyesu Ye Manusyah Pradhanatah ।
Astikah Sraddhadhanasca Bahubhirjanmabhih Stavaih ॥ 160 ॥

Bhaktya Hyananyamisanam Param Devam Sanatanam ।
Karmana Manasa Vaca Bhavenamitatejasah ॥ 161 ॥

Sayana Jagramanasca Vrajannupavisamstatha ।
Unmisannimisamscaiva Cintayantah Punahpanah ॥ 162 ॥

Srnvantah Sravayantasca Kathayantasca Te Bhavam ।
Stuvantah Stuyamanasca Tusyanti Cha Ramanti Cha ॥ 163 ॥

Janmakotisahasresu Nanasamsarayonisu ।
Jantorvigatapapasya Bhave Bhaktih Prajayate ॥ 164 ॥

Utpanna Cha Bhave Bhaktirananya Sarvabhavatah ।
Bhavinah Karane Kasya Sarvayuktasya Sarvatha ॥ 165 ॥

Etaddevesu Dusprapam Manusyesu Na Labhyate ।
Nirvighna Niscala Rudre Bhaktiravyabhicarini ॥ 166 ॥

Tasyaiva Cha Prasadena Bhaktirutpadyate Nṝnam ।
Yena Yanti Param Siddhim Tadbhagavatacetasah ॥ 167 ॥ Var Ye Na

Ye Sarvabhavanugatah Prapadyante Mahesvaram ।
Prapannavatsalo Devah Samsarattansamuddharet ॥ 168 ॥

Evamanye Vikurvanti Devah Samsaramocanam ।
Manusyanamrte Devam Nanya Saktistapobalam ॥ 169 ॥

Iti Tenendrakalpena Bhagavansadasatpatih ।
Krttivasah Stutah Krsna Tandina Subhabuddhina ॥ 170 ॥

Stavametam Bhagavato Brahma Svayamadharayat ।
Giyate Cha Sa Buddhyeta Brahma Sankarasannidhau ॥ 171 ॥

Idam Punyam Pavitram Cha Sarvada Papanasanam ।
Yogadam Moksadam Chaiva Svargadam Tosadam Tatha ॥ 172 ॥

Evametatpathante Ya Ekabhaktya Tu Sankaram ।
Ya Gatih Sankhyayoganam Vrajantyetam Gatim Tada ॥ 173 ॥

Stavametam Prayatnena Sada Rudrasya Sannidhau ।
Abdamekam Charedbhaktah Prapnuyadipsitam Phalam ॥ 174 ॥

Etadrahasyam Paramam Brahmano Hrdi Samsthitam ।
Brahma Provaca Sakraya Sakrah Provaca Mrtyave ॥ 175 ॥

Mrtyuh Provaca Rudrebhyo Rudrebhyastandimagamat ।
Mahata Tapasa Praptastandina Brahmasadmani ॥ 176 ॥

Tandih Provaca Sukraya Gautamaya Cha Bhargavah ।
Vaivasvataya Manave Gautamah Praha Madhava ॥ 177 ॥

Narayanaya Sadhyaya Samadhisthaya Dhimate ।
Yamaya Praha Bhagavansadhyo Narayano’cyutah ॥ 178 ॥

Naciketaya Bhagavanaha Vaivasvato Yamah ।
Markandeyaya Varsneya Naciketo’bhyabhasata ॥ 179 ॥

Markandeyanmaya Prapto Niyamena Janardana ।
Tavapyahamamitraghna Stavam Dadyam Hyavisrutam ॥ 180 ॥

Svargyamarogyamayusyam Dhanyam Vedena Sammitam ।
Nasya Vighnam Vikurvanti Danava Yaksaraksasah ॥ 181 ॥

Pisacha Yatudhana Va Guhyaka Bhujaga Api ।
Yah Patheta Shuchih Partha Brahmachari Jitendriyah ।
Abhagnayogo Varsham Tu So’svamedhaphalam Labhet ॥ 182 ॥

Iti Srimanmahabharate Anushasanaparvani Danadharmaparvani
Astacatvarimso’dhyayah ॥ 48 ॥

Srimahadevasahasranamastotram Samaptam ।
Srikrsnarpanamastu ।
Srisivarpanamastu ।

CHANT THIS: Bilvashtakam Lyrics in Kannada and English

Watch Shiv Tandav Stotram on iEvented Youtube Channel:

 

Shiva Sahasranama Benefits:

when you chant Shiva Sahasranama Stotram or Hare Krishna Maha-mantra or any other mantra,

  1. You always feel connected with God.
  2. Your concentration level improves and you become a calm and composed person.
  3. If you continue this practice for long, positive thoughts come to your mind, and your point of view towards the world starts changing.

Please Note: Don’t adopt chanting for these benefits, start doing it for your love for God because your intention matters more than your actual karma.

If you do it for benefits, your mind always tries to find out its benefits after every cycle of chanting and you don’t experience the bliss and pleasure of being connected with God.

CHANT THIS: Sharanu Siddhi Vinayaka Lyrics
SING THIS: Chellidaru Malligeya Lyrics in Kannada
CHANT THIS: Om Shivoham Lyrics in Kannada and English
SING THIS: Bombe Helutaite Lyrics in Kannada

Shiva Sahasranama Stotram if chanted 3 times daily will remove all your home-related problems within a month.

This is a tried and tested fact. But you have to take Sankalpa before doing it.

Chanting this stotra in Brahma muhurta 3–5 times daily gives astonishing results which you can’t even imagine

 

Hope you liked Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada and English.

If so don’t forget to Share this Post All over your Social Media Channels.

If you liked the Shiva Sahasranama Stotram in Kannada and English post, please comment and let us know your experience.

Follow us on our iEvented Facebook PageInstagram, and Youtube Channel

HAPPY CHANTING AND HAPPY READING!

 

Sharing is Caring. Please Share: