+919611170230
Sharing is Caring. Please Share:

Hanuman Sahasranamam Lyrics is penned down by the great Valmiki Rishi to his followers.

Not many know that Hanuman Sahasranamam was written by Valmiki Maharshi, which is a bit of a shocker for me!

Hanuman Sahasranamam Stotram is a composition that comprises 1000 names of lord hanuman.

Usually, a Sahasranamam means 1000 names, Sahasra is 1000 and Namam means names.

Hanuman Sahasranamam Lyrics are like all the sahasranamas written in Deva Nagari Lipi which is Sanskrit.

Not to forget, we’ll not just look at the lyrics, but also, at hanuman sahasranamam benefits at the end of this post. So stay tuned.

Watch Hanuman Sahasranamam Full Video on our iEvented Youtube Channel

Now let’s look at 1000 Names Of Lord Hanuman Ji which are Hanuman Sahasranamam Lyrics.

1000 Names Of Lord Hanuman In Kannada | Hanuman Sahasranamam Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಋಷಿಃ |
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ | ಶ್ರೀಹನುಮಾನ್ಮಹಾರುದ್ರೋ ದೇವತಾ | ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಂ |
ಶ್ರೀಂ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ | ಕಿಲಿಕಿಲ ಬುಬು ಕಾರೇಣ ಇತಿ ಕೀಲಕಮ್ | ಲಂಕಾವಿಧ್ವಂಸನೇತಿ ಕವಚಮ್ |
ಮಮ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಶಾನ್ತ್ಯರ್ಥೇ ಮಮ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ
ಪ್ರತಪ್ತಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಭಂ ಸಂರಕ್ತಾರುಣಲೋಚನಮ್ |
ಸುಗ್ರೀವಾದಿಯುತಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪೀತಾಂಬರಸಮಾವೃತಮ್ ||
ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರಾಶಿಂ ಪುಚ್ಛಮಸ್ತಕಮೀಶ್ವರಮ್ |
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂ ಚ ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಮ್ ||
ವಾಮಹಸ್ತಸಮಾಕೃಷ್ಟದಶಾಸ್ಯಾನನಮಣ್ಡಲಮ್ |
ಉದ್ಯದ್ದಕ್ಷಿಣದೋರ್ದಣ್ಡಂ ಹನೂಮನ್ತಂ ವಿಚಿನ್ತಯೇತ್ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಓಂ ಹನೂಮಾನ್ ಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಯುಪುತ್ರೋ ರುದ್ರೋಽನಘೋಽಜರಃ |
ಅಮೃತ್ಯುರ್ವೀರವೀರಶ್ಚ ಗ್ರಾಮವಾಸೋ ಜನಾಶ್ರಯಃ || ೧ ||

ಧನದೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಶೂರೋ ವೀರೋ ನಿಧಿಪತಿರ್ಮುನಿಃ |
ಪಿಂಗಾಕ್ಷೋ ವರದೋ ವಾಗ್ಮೀ ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶನಃ || ೨ ||

ಶಿವಃ ಶರ್ವಃ ಪರೋಽವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತೋ ಧರಾಧರಃ |
ಪಿಂಗಕೇಶಃ ಪಿಂಗರೋಮಾ ಶ್ರುತಿಗಮ್ಯಃ ಸನಾತನಃ || ೩ ||

ಅನಾದಿರ್ಭಗವಾನ್ ದೇವೋ ವಿಶ್ವಹೇತುರ್ಜನಾಶ್ರಯಃ |
ಆರೋಗ್ಯಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿಶ್ವನಾಥೋ ಹರೀಶ್ವರಃ || ೪ ||

ಭರ್ಗೋ ರಾಮೋ ರಾಮಭಕ್ತಃ ಕಳ್ಯಾಣಃ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಿರಃ |
ವಿಶ್ವಂಭರೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಾಕಾರಶ್ಚ ವಿಶ್ವಪಃ || ೫ ||

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಸೇವ್ಯೋಽಥ ವಿಶ್ವೋ ವಿಶ್ವಹರೋ ರವಿಃ |
ವಿಶ್ವಚೇಷ್ಟೋ ವಿಶ್ವಗಮ್ಯೋ ವಿಶ್ವಧ್ಯೇಯಃ ಕಲಾಧರಃ || ೬ ||

ಪ್ಲವಂಗಮಃ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ವಿದ್ಯಾವನೇಚರಃ |
ಬಾಲೋ ವೃದ್ಧೋ ಯುವಾ ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಗಮ್ಯಃ ಸುಖೋ ಹ್ಯಜಃ || ೭ ||

ಅಂಜನಾಸೂನುರವ್ಯಗ್ರೋ ಗ್ರಾಮಶಾಂತೋ ಧರಾಧರಃ |
ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವರ್ಮಹರ್ಲೋಕೋ ಜನೋಲೋಕಸ್ತಪೋಽವ್ಯಯಃ || ೮ ||

ಸತ್ಯಮೋಂಕಾರಗಮ್ಯಶ್ಚ ಪ್ರಣವೋ ವ್ಯಾಪಕೋಽಮಲಃ |
ಶಿವೋ ಧರ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ರಾಮೇಷ್ಟಃ ಫಲ್ಗುಣಪ್ರಿಯಃ || ೯ ||

ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರಾಶಿಃ ಪೂರ್ಣಕಾಮೋ ಧರಾಪತಿಃ |
ರಕ್ಷೋಘ್ನಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ || ೧೦ ||

ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣದಾತಾ ಚ ರಕ್ಷಃ ಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಕಃ |
ಪೂರ್ಣಸತ್ತ್ವಃ ಪೀತವಾಸಾಃ ದಿವಾಕರಸಮಪ್ರಭಃ || ೧೧ ||

ದ್ರೋಣಹರ್ತಾ ಶಕ್ತಿನೇತಾ ಶಕ್ತಿರಾಕ್ಷಸಮಾರಕಃ |
ರಕ್ಷೋಘ್ನೋ ರಾಮದೂತಶ್ಚ ಶಾಕಿನೀಜೀವಹಾರಕಃ || ೧೨ ||

ಭುಭುಕ್ಕಾರಹತಾರಾತಿರ್ಗರ್ವಃ ಪರ್ವತಭೇದನಃ |
ಹೇತುಮಾನ್ ಪ್ರಾಂಶುಬೀಜಂ ಚ ವಿಶ್ವಭರ್ತಾ ಜಗದ್ಗುರುಃ || ೧೩ ||

ಜಗತ್ತ್ರಾತಾ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗದೀಶೋ ಜನೇಶ್ವರಃ |
ಜಗತ್ಪಿತಾ ಹರಿಃ ಶ್ರೀಶೋ ಗರುಡಸ್ಮಯಭಂಜನಃ || ೧೪ ||

ಪಾರ್ಥಧ್ವಜೋ ವಾಯುಪುತ್ರೋಽಮಿತಪುಚ್ಛೋಽಮಿತಪ್ರಭಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛೋ ರಾಮೇಷ್ಟ ಏವ ಚ || ೧೫ ||

ಸುಗ್ರೀವಾದಿಯುತೋ ಜ್ಞಾನೀ ವಾನರೋ ವಾನರೇಶ್ವರಃ |
ಕಲ್ಪಸ್ಥಾಯೀ ಚಿರಂಜೀವೀ ಪ್ರಸನ್ನಶ್ಚ ಸದಾಶಿವಃ || ೧೬ ||

ಸನ್ಮತಿಃ ಸದ್ಗತಿರ್ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಃ ಕೀರ್ತಿದಾಯಕಃ |
ಕೀರ್ತಿಃ ಕೀರ್ತಿಪ್ರದಶ್ಚೈವ ಸಮುದ್ರಃ ಶ್ರೀಪ್ರದಃ ಶಿವಃ || ೧೭ ||

ಉದಧಿಕ್ರಮಣೋ ದೇವಃ ಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಃ |
ವಾರ್ಧಿಬಂಧನಕೃದ್ವಿಶ್ವಜೇತಾ ವಿಶ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ || ೧೮ ||

ಲಂಕಾರಿಃ ಕಾಲಪುರುಷೋ ಲಂಕೇಶಗೃಹಭಂಜನಃ |
ಭೂತಾವಾಸೋ ವಾಸುದೇವೋ ವಸುಸ್ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಃ ||

ಶ್ರೀರಾಮದೂತಃ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಲಂಕಾಪ್ರಾಸಾದಭಂಜನಃ |
ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತುತಃ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಿದೋ ವಿಶ್ವಭಾವನಃ || ೨೦ ||

ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತಾ ಚ ಮಾರೀಘ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಊರ್ಧ್ವಗೋ ಲಾಂಗುಲೀ ಮಾಲೀ ಲಾಂಗೂಲಹತರಾಕ್ಷಸಃ || ೨೧ ||

ಸಮೀರತನುಜೋ ವೀರೋ ವೀರಮಾರೋ ಜಯಪ್ರದಃ |
ಜಗನ್ಮಂಗಳದಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ || ೨೨ ||

ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಗತಿಃ ಜಗತ್ಪಾವನಪಾವನಃ |
ದೇವೇಶೋ ಜಿತರೋಧಶ್ಚ ರಾಮಭಕ್ತಿವಿಧಾಯಕಃ || ೨೩ ||

ಧ್ಯಾತಾ ಧ್ಯೇಯೋ ನಭಸ್ಸಾಕ್ಷೀ ಚೇತಶ್ಚೈತನ್ಯವಿಗ್ರಹಃ |
ಜ್ಞಾನದಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಾಣೋ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಃ ಸಮೀರಣಃ || ೨೪ ||

ವಿಭೀಷಣಪ್ರಿಯಃ ಶೂರಃ ಪಿಪ್ಪಲಾಶ್ರಯಸಿದ್ಧಿದಃ |
ಸುಹೃತ್ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಯಃ ಕಾಲಃ ಕಾಲಭಕ್ಷಕಭರ್ಜಿತಃ || ೨೫ ||

ಲಂಕೇಶನಿಧನ ಸ್ಥಾಯೀ ಲಂಕಾದಾಹಕ ಈಶ್ವರಃ |
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಶ್ಚ ಕಾಲಾಗ್ನಿಃ ಪ್ರಳಯಾಂತಕಃ || ೨೬ ||

ಕಪಿಲಃ ಕಪಿಶಃ ಪುಣ್ಯರಾಶಿರ್ದ್ವಾದಶರಾಶಿಗಃ |
ಸರ್ವಾಶ್ರಯೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ರೇವತ್ಯಾದಿನಿವಾರಕಃ || ೨೭ ||

ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತಾ ಚ ಸೀತಾಜೀವನಹೇತುಕಃ |
ರಾಮಧ್ಯೇಯೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತೋ ಜಟೀ ಬಲೀ || ೨೮ ||

ದೇವಾರಿದರ್ಪಹಾ ಹೋತಾ ಕರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ |
ನಗರಗ್ರಾಮಪಾಲಶ್ಚ ಶುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧೋ ನಿರಂತರಃ || ೨೯ ||

ನಿರಂಜನೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ಗುಣಾತೀತೋ ಭಯಂಕರಃ |
ಹನುಮಾಂಶ್ಚ ದುರಾರಾಧ್ಯಸ್ಸ್ತಪಸ್ಸಾಧ್ಯೋಽಮರೇಶ್ವರಃ || ೩೦ ||

ಜಾನಕೀಘನಶೋಕೋತ್ಥತಾಪಹರ್ತಾ ಪರಾತ್ಪರಃ |
ವಾಙ್ಮಯಃ ಸದಸದ್ರೂಪಃ ಕಾರಣಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಃ || ೩೧ ||

ಭಾಗ್ಯದೋ ನಿರ್ಮಲೋ ನೇತಾ ಪುಚ್ಛಲಂಕಾವಿದಾಹಕಃ |
ಪುಚ್ಛಬದ್ಧೋ ಯಾತುಧಾನೋ ಯಾತುಧಾನರಿಪುಪ್ರಿಯಃ || ೩೨ ||

ಛಾಯಾಪಹಾರೀ ಭೂತೇಶೋ ಲೋಕೇಶಃ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಃ |
ಪ್ಲವಂಗಮೇಶ್ವರಃ ಕ್ರೋಧಃ ಕ್ರೋಧಸಂರಕ್ತಲೋಚನಃ || ೩೩ ||

ಕ್ರೋಧಹರ್ತಾ ತಾಪಹರ್ತಾ ಭಕ್ತಾಭಯವರಪ್ರದಃ |
ಭಕ್ತಾನುಕಂಪೇ ವಿಶ್ವೇಶಃ ಪುರುಹೂತಃ ಪುರಂದರಃ || ೩೪ ||

ಅಗ್ನಿರ್ವಿಭಾವಸುರ್ಭಾಸ್ವಾನ್ ಯಮೋ ನಿರ‍ೃತಿರೇವ ಚ |
ವರುಣೋ ವಾಯುಗತಿಮಾನ್ ವಾಯುಃ ಕೌಬೇರ ಈಶ್ವರಃ || ೩೫ ||

ರವಿಶ್ಚಂದ್ರಃ ಸುಖಃ ಸೌಮ್ಯೋ ಗುರುಃ ಕಾವ್ಯಃ ಶನೈಶ್ಚರಃ |
ರಾಹುಃ ಕೇತುರ್ಮರುದ್ಧೋತಾ ಧಾತಾ ಹರ್ತಾ ಸಮೀರಕಃ || ೩೬ ||

ಮಶಕೀಕೃತದೇವಾರಿಃ ದೈತ್ಯಾರಿರ್ಮಧುಸೂದನಃ |
ಕಾಮಃ ಕಪಿಃ ಕಾಮಪಾಲಃ ಕಪಿಲೋ ವಿಶ್ವಜೀವನಃ || ೩೭ ||

ಭಾಗೀರಥಿಪದಾಂಭೋಜಃ ಸೇತುಬಂಧವಿಶಾರದಃ |
ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ಹವಿಃ ಕವ್ಯಂ ಹವ್ಯಕವ್ಯಪ್ರಕಾಶಕಃ || ೩೮ ||

ಸ್ವಪ್ರಕಾಶೋ ಮಹಾವೀರೋ ಲಘುಶ್ಚಾಮಿತವಿಕ್ರಮಃ |
ಪ್ರಡ್ಡಿನೋಡ್ಡೀನಗತಿಮಾನ್ ಸದ್ಗತಿಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ || ೩೯ ||

ಜಗದಾತ್ಮಾ ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಜಗದಂತೋ ಹ್ಯನಂತಕಃ |
ವಿಪಾಪ್ಮಾ ನಿಷ್ಕಳಂಕಽಶ್ಚ ಮಹಾನ್ ಮಹದಹಂಕೃತಿಃ || ೪೦ ||

ಖಂ ವಾಯುಃ ಪೃಥಿವೀ ಹ್ಯಾಪೋ ವಹ್ನಿರ್ದಿಕ್ಕಾಲ ಏವಚ |
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಶ್ಚ ಪಲ್ವಲೀಕೃತಸಾಗರಃ || ೪೧ ||

ಹಿರಣ್ಮಯಃ ಪುರಾಣಶ್ಚ ಖೇಚರೋ ಭೂಚರೋ ಮನುಃ |
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಸೂತ್ರಾತ್ಮಾ ರಾಜರಾಜೋ ವಿಶಾಂಪತಿಃ || ೪೨ ||

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯೋದ್ಗೀಥಶ್ಚ ವೇದ ವೇದಾಂಗಪಾರಗಃ |
ಪ್ರತಿಗ್ರಾಮಸ್ಥಿತಃ ಸದ್ಯಃ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತಾ ಗುಣಾಕರಃ || ೪೩ ||

ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲೀ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಸುರಭಿಃ ಕಲ್ಪಪಾದಪಃ |
ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ಗುಣನಿಧಿಃ ಪ್ರಜಾಪತಿರನುತ್ತಮಃ || ೪೪ ||

ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಃ ಪುರಾರಾತಿರ್ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾನ್ ಶಾರ್ವರೀಪತಿಃ |
ಕಿಲಿಕಿಲ್ಯಾರವತ್ರಸ್ತಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಕಃ || ೪೫ ||

ಋಣತ್ರಯಹರಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸ್ಥೂಲಃ ಸರ್ವಗತಿಃ ಪುಮಾನ್ |
ಅಪಸ್ಮಾರಹರಃ ಸ್ಮರ್ತಾ ಶ್ರುತಿರ್ಗಾಧಾ ಸ್ಮೃತಿರ್ಮನುಃ || ೪೬ ||

ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಃ ಪ್ರಜಾದ್ವಾರೋ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಃ ಕಪೀಶ್ವರಃ |
ನಾದರೂಪಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾತನಃ || ೪೭ ||

ಏಕೋನೈಕೋ ಜನಃ ಶುಕ್ಲಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರನಾಕುಲಃ |
ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿರನಾದಿಶ್ಚ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೋ ರಾಜಸತ್ತಮಃ || ೪೮ ||

ತಮೋಹರ್ತಾ ನಿರಾಲಂಬೋ ನಿರಾಕಾರೋ ಗುಣಾಕರಃ |
ಗುಣಾಶ್ರಯೋ ಗುಣಮಯೋ ಬೃಹತ್ಕಾಯೋ ಬೃಹದ್ಯಶಾಃ ||

ಬೃಹದ್ಧನುರ್ಬೃಹತ್ಪಾದೋ ಬೃಹನ್ಮೂರ್ಧಾ ಬೃಹತ್ಸ್ವನಃ |
ಬೃಹತ್ಕರ್ಣೋ ಬೃಹನ್ನಾಸೋ ಬೃಹನ್ನೇತ್ರೋ ಬೃಹದ್ಗಳಃ || ೫೦ ||

ಬೃಹದ್ಯತ್ನೋ ಬೃಹಚ್ಚೇಷ್ಟೋ ಬೃಹತ್ಪುಚ್ಛೋ ಬೃಹತ್ಕರಃ |
ಬೃಹದ್ಗತಿರ್ಬೃಹತ್ಸೇವ್ಯೋ ಬೃಹಲ್ಲೋಕಫಲಪ್ರದಃ || ೫೧ ||

ಬೃಹಚ್ಛಕ್ತಿರ್ಬೃಹದ್ವಾಂಛಾಫಲದೋ ಬೃಹದೀಶ್ವರಃ |
ಬೃಹಲ್ಲೋಕನುತೋ ದ್ರಷ್ಟಾ ವಿದ್ಯಾದಾತಾ ಜಗದ್ಗುರುಃ || ೫೨ ||

ದೇವಾಚಾರ್ಯಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀ ಕಳಾಧರಃ |
ಸಪ್ತಪಾತಾಳಗಾಮೀ ಚ ಮಲಯಾಚಲಸಂಶ್ರಯಃ || ೫೩ ||

ಉತ್ತರಾಶಾಸ್ಥಿತಃ ಶ್ರೀದೋ ದಿವ್ಯೌಷಧವಶಃ ಖಗಃ |
ಶಾಖಾಮೃಗಃ ಕಪೀನ್ದ್ರ ಶ್ಚ ಪುರಾಣಃ ಶ್ರುತಿಸಂಚರಃ || ೫೪ ||

ಚತುರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗಗಮ್ಯಃ ಪರಾತ್ಪರಃ |
ಅನಾದಿನಿಧನೋ ವ್ಯಾಸೋ ವೈಕುಂಠಃ ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ || ೫೫ ||

ಪರಾಜಿತೋ ಜಿತಾರಾತಿಃ ಸದಾನಂದಶ್ಚ ಈಶಿತಾ |
ಗೋಪಾಲೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಕಲಿಃ ಕಾಲಃ ಪರಾತ್ಪರಃ || ೫೬ ||

ಮನೋವೇಗೀ ಸದಾಯೋಗೀ ಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಃ |
ತತ್ತ್ವದಾತಾ ಚ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಃ || ೫೭ ||

ಶುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧೋ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತೋ ಯುಕ್ತಾಕಾರೋ ಜಯಪ್ರದಃ |
ಪ್ರಳಯೋಽಮಿತಮಾಯಶ್ಚ ಮಾಯಾತೀತೋ ವಿಮತ್ಸರಃ || ೫೮ ||

ಮಾಯಾನಿರ್ಜಿತರಕ್ಷಶ್ಚ ಮಾಯಾನಿರ್ಮಿತವಿಷ್ಟಪಃ |
ಮಾಯಾಶ್ರಯಶ್ಚ ನಿರ್ಲೇಪೋ ಮಾಯಾನಿರ್ವಂಚಕಃ ಸುಖಃ ||

ಸುಖೀ ಸುಖಪ್ರದೋ ನಾಗೋ ಮಹೇಶಕೃತಸಂಸ್ತವಃ |
ಮಹೇಶ್ವರಃ ಸತ್ಯಸಂಧಃ ಶರಭಃ ಕಲಿಪಾವನಃ || ೬೦ ||

ರಸೋ ರಸಜ್ಞಃ ಸಮ್ಮಾನೋ ತಪಶ್ಚಕ್ಷುಃ ಚ ಭೈರವಃ |
ಘ್ರಾಣೋ ಗಂಧಃ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಚ ಸ್ಪರ್ಶೋಽಹಂಕಾರಮಾನದಃ || ೬೧ ||

ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ಗಮ್ಯಶ್ಚ ವೈಕುಂಠಭಜನಪ್ರಿಯಃ |
ಗಿರಿಶೋ ಗಿರಿಜಾಕಾಂತೋ ದುರ್ವಾಸಾಃ ಕವಿರಂಗಿರಾಃ || ೬೨ ||

ಭೃಗುರ್ವಸಿಷ್ಠಶ್ಚ್ಯವನೋ ತುಂಬುರುರ್ನಾರದೋಽಮಲಃ |
ವಿಶ್ವಕ್ಷೇತ್ರಂ ವಿಶ್ವಬೀಜಂ ವಿಶ್ವನೇತ್ರಶ್ಚ ವಿಶ್ವಪಃ || ೬೩ ||

ಯಾಜಕೋ ಯಜಮಾನಶ್ಚ ಪಾವಕಃ ಪಿತರಸ್ತಥಾ |
ಶ್ರದ್ಧಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಕ್ಷಮಾ ತಂದ್ರಾ ಮನ್ತ್ರೋ ಮನ್ತ್ರಯುತಸ್ಸ್ವರಃ || ೬೪ ||

ರಾಜೇಂದ್ರೋ ಭೂಪತಿಃ ಕಂಠಮಾಲೀ ಸಂಸಾರಸಾರಥಿಃ |
ನಿತ್ಯಃ ಸಂಪೂರ್ಣಕಾಮಶ್ಚ ಭಕ್ತಕಾಮಧುಗುತ್ತಮಃ || ೬೫ ||

ಗಣಪಃ ಕೀಶಪೋ ಭ್ರಾತಾ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಚ ಮಾರುತಿಃ |
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ || ೬೬ ||

ಕಾಮಜಿತ್ ಕಾಮದಹನಃ ಕಾಮಃ ಕಾಮ್ಯಫಲಪ್ರದಃ |
ಮುದ್ರಾಹಾರೀ ರಕ್ಷೋಘ್ನಃ ಕ್ಷಿತಿಭಾರಹರೋ ಬಲಃ || ೬೭ ||

ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತೋಽಭಯವರಪ್ರದಃ |
ದರ್ಪಹಾ ದರ್ಪದೋ ದೃಪ್ತಃ ಶತಮೂರ್ತಿಃ ಅಮೂರ್ತಿಮಾನ್ || ೬೮ ||

ಮಹಾನಿಧಿರ್ಮಹಾಭಾಗೋ ಮಹಾಭೋಗೋ ಮಹಾರ್ಥದಃ |
ಮಹಾಕಾರೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ || ೬೯ ||

ಮಹಾಕರ್ಮಾ ಮಹಾನಾದೋ ಮಹಾಮನ್ತ್ರೋ ಮಹಾಮತಿಃ |
ಮಹಾಶಯೋ ಮಹೋದಾರೋ ಮಹಾದೇವಾತ್ಮಕೋ ವಿಭುಃ || ೭೦ ||

ರುದ್ರಕರ್ಮಾ ಕ್ರೂರಕರ್ಮಾ ರತ್ನನಾಭಃ ಕೃತಾಗಮಃ |
ಅಂಭೋಧಿಲಂಘನಃ ಸಿಂಹೋ ನಿತ್ಯೋ ಧರ್ಮಪ್ರಮೋದನಃ || ೭೧ ||

ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಜಯಃ ಸಾಮೋ ವಿಜಯೋ ವಾಯುವಾಹನಃ |
ಜೀವದಾತಾ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಃ ಮುಕುನ್ದೋ ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣಃ || ೭೨ ||

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಿದ್ಧಿಹೇತುಕಃ |
ಸಪ್ತಪಾತಾಲಭರಣಃ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಣವಂದಿತಃ || ೭೩ ||

ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಲಂಘನೋ ವೀರಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೋರುಮಂಡಲಃ |
ಸಪ್ತಾಂಗರಾಜ್ಯಸುಖದಃ ಸಪ್ತಮಾತೃನಿಷೇವಿತಃ || ೭೪ ||

ಸಪ್ತಲೋಕೈಕಮಕುಟಃ ಸಪ್ತಹೋತಾ ಸ್ವರಾಶ್ರಯಃ |
ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋನಿಧಿಃ ಸಪ್ತಚ್ಛಂದಃ ಸಪ್ತಜನಾಶ್ರಯಃ || ೭೫ ||

ಸಪ್ತಸಾಮೋಪಗೀತಶ್ಚ ಸಪ್ತಪಾತಾಲಸಂಶ್ರಯಃ |
ಮೇಧಾವೀ ಕೀರ್ತಿದಃ ಶೋಕಹಾರೀ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನಾಶನಃ || ೭೬ ||

ಸರ್ವವಶ್ಯಕರೋ ಭರ್ಗೋ ದೋಷಘ್ನಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರದಃ |
ಪ್ರತಿವಾದಿಮುಖಸ್ತಂಭೋ ದುಷ್ಟಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನಃ || ೭೭ ||

ಪರಾಭಿಚಾರಶಮನೋ ದುಃಖಘ್ನೋ ಬಂಧಮೋಕ್ಷದಃ |
ನವದ್ವಾರಪುರಾಧಾರೋ ನವದ್ವಾರನಿಕೇತನಃ || ೭೮ ||

ನರನಾರಾಯಣಸ್ತುತ್ಯೋ ನರನಾಥೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಮೇಖಲೀ ಕವಚೀ ಖಡ್ಗೀ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುಸಾರಥಿಃ || ೭೯ ||

ಬಹುಯೋಜನವಿಸ್ತೀರ್ಣಪುಚ್ಛಃ ಪುಚ್ಛಹತಾಸುರಃ |
ದುಷ್ಟಗ್ರಹನಿಹಂತಾ ಚ ಪಿಶಾಚಗ್ರಹಘಾತುಕಃ || ೮೦ ||

ಬಾಲಗ್ರಹವಿನಾಶೀ ಚ ಧರ್ಮೋನೇತಾ ಕೃಪಾಕರಃ |
ಉಗ್ರಕೃತ್ಯೋಗ್ರವೇಗಶ್ಚ ಉಗ್ರನೇತ್ರಃ ಶತಕ್ರತುಃ || ೮೧ ||

ಶತಮನ್ಯುಃ ಸ್ತುತಃ ಸ್ತುತ್ಯಃ ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತೋತಾ ಮಹಾಬಲಃ |
ಸಮಗ್ರಗುಣಶಾಲೀ ಚ ವ್ಯಗ್ರೋ ರಕ್ಷೋವಿನಾಶಕಃ || ೮೨ ||

ರಕ್ಷೋಘ್ನಹಸ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಃ ಶ್ರೀಧರೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ಮೇಘನಾದೋ ಮೇಘರೂಪೋ ಮೇಘವೃಷ್ಟಿನಿವಾರಕಃ || ೮೩ ||

ಮೇಘಜೀವನಹೇತುಶ್ಚ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಃ ಪರಾತ್ಮಕಃ |
ಸಮೀರತನಯೋ ಬೋದ್ಧಾ ತತ್ತ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ || ೮೪ ||

ಅಮೋಘೋಽಮೋಘವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಇಷ್ಟದೋಽನಿಷ್ಟನಾಶಕಃ |
ಅರ್ಥೋ ಅರ್ಥಾಪಹಾರೀ ಚ ಸಮರ್ಥೋ ರಾಮಸೇವಕಃ || ೮೫ ||

ಅರ್ಥೀ ಧನ್ಯಸ್ಸುರಾರಾತಿಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಆತ್ಮಭೂಃ |
ಸಂಕರ್ಷಣೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿದ್ಯಾರಾಶಿಃ ಸುರೇಶ್ವರಃ || ೮೬ ||

ಅಚಲೋದ್ಧಾರಕೋ ನಿತ್ಯಃ ಸೇತುಕೃದ್ರಾಮಸಾರಥಿಃ |
ಆನಂದಃ ಪರಮಾನಂದೋ ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕೂರ್ಮೋ ನಿಧಿಃ ಶಮಃ || ೮೭ ||

ವರಾಹೋ ನಾರಸಿಂಹಶ್ಚ ವಾಮನೋ ಜಮದಗ್ನಿಜಃ |
ರಾಮಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಶಿವೋ ಬುದ್ಧಃ ಕಲ್ಕೀ ರಾಮಾಶ್ರಯೋ ಹರಃ || ೮೮ ||

ನಂದೀ ಭೃಂಗೀ ಚ ಚಂಡೀ ಚ ಗಣೇಶೋ ಗಣಸೇವಿತಃ |
ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ವಿಶ್ರಮೋ ಜಗತಾಂಪತಿಃ ||

ಜಗನ್ನಾಥಃ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವಾವಾಸಃ ಸದಾಶ್ರಯಃ |
ಸುಗ್ರೀವಾದಿಸ್ತುತಃ ಶಾಂತಃ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಪ್ಲವಂಗಮಃ || ೯೦ ||

ನಖದಾರಿತರಕ್ಷಶ್ಚ ನಖಾಯುಧವಿಶಾರದಃ |
ಕುಶಲಃ ಸುಧನಃ ಶೇಷೋ ವಾಸುಕಿಸ್ತಕ್ಷಕಸ್ಸ್ವರಃ || ೯೧ ||

ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣೋ ಬಲಾಢ್ಯಶ್ಚ ರಾಮಪೂಜ್ಯೋಽಘನಾಶನಃ |
ಕೈವಲ್ಯದೀಪಃ ಕೈವಲ್ಯೋ ಗರುಡಃ ಪನ್ನಗೋ ಗುರುಃ || ೯೨ ||

ಕಿಲ್ಯಾರಾವಹತಾರಾತಿಗರ್ವಃ ಪರ್ವತಭೇದನಃ |
ವಜ್ರಾಂಗೋ ವಜ್ರವೇಗಶ್ಚ ಭಕ್ತೋ ವಜ್ರನಿವಾರಕಃ || ೯೩ ||

ನಖಾಯುಧೋ ಮಣಿಗ್ರೀವೋ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲೀ ಚ ಭಾಸ್ಕರಃ |
ಪ್ರೌಢ ಪ್ರತಾಪಸ್ತಪನೋ ಭಕ್ತತಾಪನಿವಾರಕಃ || ೯೪ ||

ಶರಣಂ ಜೀವನಂ ಭೋಕ್ತಾ ನಾನಾಚೇಷ್ಟೋ ಹ್ಯಚಂಚಲಃ |
ಸುಸ್ವಸ್ಥೋಽಷ್ಟಾಸ್ಯಹಾ ದುಃಖಶಮನಃ ಪವನಾತ್ಮಜಃ || ೯೫ ||

ಪಾವನಃ ಪವನಃ ಕಾನ್ತೋ ಭಕ್ತಾಗಸ್ಸಹನೋ ಬಲಃ |
ಮೇಘನಾದರಿಪುರ್ಮೇಘನಾದಸಂಹೃತರಾಕ್ಷಸಃ || ೯೬ ||

ಕ್ಷರೋಽಕ್ಷರೋ ವಿನೀತಾತ್ಮಾ ವಾನರೇಶಃ ಸತಾಂಗತಿಃ |
ಶ್ರೀಕಂಠಃ ಶಿತಿಕಂಠಶ್ಚ ಸಹಾಯಃ ಸಹನಾಯಕಃ || ೯೭ ||

ಅಸ್ಥೂಲಸ್ತ್ವನಣುರ್ಭರ್ಗೋ ದೇವಃ ಸಂಸೃತಿನಾಶನಃ |
ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಸಾರಶ್ಚ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕುಶಲಃ ಸುಧೀಃ || ೯೮ ||

ಅಕಲ್ಮಷಃ ಸತ್ಯಹೇತುಃ ಸತ್ಯಗಃ ಸತ್ಯಗೋಚರಃ |
ಸತ್ಯಗರ್ಭಃ ಸತ್ಯರೂಪಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ || ೯೯ ||

ಅಂಜನಾಪ್ರಾಣಲಿಂಗಶ್ಚ ವಾಯುವಂಶೋದ್ಭವಃ ಸುಧೀಃ |
ಭದ್ರರೂಪೋ ರುದ್ರರೂಪಃ ಸುರೂಪಶ್ಚಿತ್ರರೂಪಧೃತ್ || ೧೦೦ ||

ಮೈನಾಕವಂದಿತಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶನೋ ವಿಜಯೋ ಜಯಃ |
ಕ್ರಾಂತದಿಙ್ಮಂಡಲೋ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಕಟೀಕೃತವಿಕ್ರಮಃ || ೧೦೧ ||

ಕಂಬುಕಂಠಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಹ್ರಸ್ವನಾಸೋ ವೃಕೋದರಃ |
ಲಂಬೋಷ್ಠಃ ಕುಂಡಲೀ ಚಿತ್ರಮಾಲೀ ಯೋಗವಿದಾಂ ವರಃ || ೧೦೨ ||

ವಿಪಶ್ಚಿತ್ ಕವಿರಾನಂದವಿಗ್ರಹೋಽನನ್ಯಶಾಸನಃ |
ಫಲ್ಗುನೀಸೂನುರವ್ಯಗ್ರೋ ಯೋಗಾತ್ಮಾ ಯೋಗತತ್ಪರಃ || ೧೦೩ ||

ಯೋಗವೇದ್ಯೋ ಯೋಗರಕ್ತೋ ಯೋಗಯೋನಿರ್ದಿಗಂಬರಃ |
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತವರ್ಣನಿರ್ಮಿತವಿಗ್ರಹಃ || ೧೦೪ ||

ಉಲೂಖಲಮುಖಃ ಸಿಂಹಃ ಸಂಸ್ತುತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ |
ಶ್ಲಿಷ್ಟಜಂಘಃ ಶ್ಲಿಷ್ಟಜಾನುಃ ಶ್ಲಿಷ್ಟಪಾಣಿಃ ಶಿಖಾಧರಃ || ೧೦೫ ||

ಸುಶರ್ಮಾಽಮಿತಶರ್ಮಾ ಚ ನಾರಾಯಣಪರಾಯಣಃ |
ಜಿಷ್ಣುರ್ಭವಿಷ್ಣೂ ರೋಚಿಷ್ಣುರ್ಗ್ರಸಿಷ್ಣುಃ ಸ್ಥಾಣುರೇವ ಚ || ೧೦೬ ||

ಹರಿರುದ್ರಾನುಕೃದ್ವೃಕ್ಷಕಂಪನೋ ಭೂಮಿಕಂಪನಃ |
ಗುಣಪ್ರವಾಹಃ ಸೂತ್ರಾತ್ಮಾ ವೀತರಾಗಃ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ || ೧೦೭ ||

ನಾಗಕನ್ಯಾಭಯಧ್ವಂಸೀ ರುಕ್ಮವರ್ಣಃ ಕಪಾಲಭೃತ್ |
ಅನಾಕುಲೋ ಭವೋಽಪಾಯೋಽನಪಾಯೋ ವೇದಪಾರಗಃ || ೧೦೮ ||

ಅಕ್ಷರಃ ಪುರುಷೋ ಲೋಕನಾಥೋ ರಕ್ಷಃ ಪ್ರಭುರ್ದೃಢಃ |
ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಫಲಭುಕ್ ಸತ್ಯಸಂಧಃ ಪುರುಷ್ಟುತಃ || ೧೦೯ ||

ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಾನನಿಲಯಃ ಪ್ರೇತವಿದ್ರಾವಣಕ್ಷಮಃ |
ಪಂಚಾಕ್ಷರಪರಃ ಪಂಚಮಾತೃಕೋ ರಂಜನಧ್ವಜಃ || ೧೧೦ ||

ಯೋಗಿನೀಬೃಂದವಂದ್ಯಶ್ಚ ಶತ್ರುಘ್ನೋಽನಂತವಿಕ್ರಮಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀಂದ್ರಿಯರಿಪುರ್ಧೃತದಂಡೋ ದಶಾತ್ಮಕಃ || ೧೧೧ ||

ಅಪ್ರಪಂಚಃ ಸದಾಚಾರಃ ಶೂರಸೇನವಿದಾರಕಃ |
ವೃದ್ಧಃ ಪ್ರಮೋದಶ್ಚಾನಂದಃ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಾಪತಿರ್ಧರಃ || ೧೧೨ ||

ನವದ್ವಾರಪುರಾಧಾರಃ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರಃ ಸಾಮಗಾಯಕಃ |
ಷಟ್ಚಕ್ರಧಾಮಾ ಸ್ವರ್ಲೋಕೋ ಭಯಹೃನ್ಮಾನದೋಽಮದಃ || ೧೧೩ ||

ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಃ ಶಕ್ತಿರ್ನೇತಾ ಚಾಽನಂತಮಂಗಳಃ |
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಧರೋ ನೇತಾ ವಿರೂಪಃ ಸ್ವರಸುಂದರಃ || ೧೧೪ ||

ಧೂಮಕೇತುರ್ಮಹಾಕೇತುಃ ಸತ್ಯಕೇತುರ್ಮಹಾರಥಃ |
ನಂದಿಪ್ರಿಯಃ ಸ್ವತಂತ್ರಶ್ಚ ಮೇಖಲೀ ಸಮರಪ್ರಿಯಃ || ೧೧೫ ||

ಲೋಹಾಂಗಃ ಸರ್ವವಿದ್ಧನ್ವೀ ಷಟ್ಕಲಶ್ಶರ್ವ ಈಶ್ವರಃ |
ಫಲಭುಕ್ ಫಲಹಸ್ತಶ್ಚ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ || ೧೧೬ ||

ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧರ್ಮಫಲೋ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಪ್ರದೋಽರ್ಥದಃ |
ಪಂಚವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಜ್ಞಸ್ತಾರಕಃ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ಪರಃ || ೧೧೭ ||

ತ್ರಿಮಾರ್ಗವಸತಿರ್ಭೀಮಃ ಸರ್ವದುಃಖನಿಬರ್ಹಣಃ |
ಊರ್ಜಸ್ವಾನ್ ನಿರ್ಗಳಃ ಶೂಲೀ ಮಾಲೀ ಗರ್ಭೋನಿಶಾಚರಃ || ೧೧೮ ||

ರಕ್ತಾಂಬರಧರೋ ರಕ್ತೋ ರಕ್ತಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಃ |
ವನಮಾಲೀ ಶುಭಾಂಗಶ್ಚ ಶ್ವೇತಃ ಶ್ವೇತಾಂಬರೋ ಯುವಾ || ೧೧೯ ||

ಜಯೋಽಜಯಪರೀವಾರಃ ಸಹಸ್ರವದನಃ ಕವಿಃ |
ಶಾಕಿನೀಢಾಕಿನೀಯಕ್ಷರಕ್ಷೋಭೂತೌಘಭಂಜನಃ || ೧೨೦ ||

ಸದ್ಯೋಜಾತಃ ಕಾಮಗತಿರ್ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿರ್ಯಶಸ್ಕರಃ |
ಶಂಭುತೇಜಾಃ ಸಾರ್ವಭೌಮೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಃ ಪ್ಲವಂಗಮಃ || ೧೨೧ ||

ಚತುರ್ನವತಿಮಂತ್ರಜ್ಞಃ ಪೌಲಸ್ತ್ಯಬಲದರ್ಪಹಾ |
ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಃ ಶ್ರೀಮಾನಂಗದಪ್ರಿಯ ಈಡಿತಃ || ೧೨೨ ||

ಸ್ಮೃತಿರ್ಬೀಜಂ ಸುರೇಶಾನಃ ಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಃ |
ಉತ್ತಮಃ ಶ್ರೀಪರೀವಾರಃ ಶ್ರೀಭೂದುರ್ಗಾ ಚ ಕಾಮಧೃಕ್ || ೧೨೩ ||

ಸದಾಗತಿರ್ಮಾತರಿಶ್ವಾ ರಾಮಪಾದಾಬ್ಜಷಟ್ಪದಃ |
ನೀಲಪ್ರಿಯೋ ನೀಲವರ್ಣೋ ನೀಲವರ್ಣಪ್ರಿಯಃ ಸುಹೃತ್ || ೧೨೪ ||

ರಾಮದೂತೋ ಲೋಕಬಂಧುರಂತರಾತ್ಮಾ ಮನೋರಮಃ |
ಶ್ರೀರಾಮಧ್ಯಾನಕೃದ್ವೀರಃ ಸದಾ ಕಿಂಪುರುಷಸ್ತುತಃ || ೧೨೫ ||

ರಾಮಕಾರ್ಯಾಂತರಂಗಶ್ಚ ಶುದ್ಧಿರ್ಗತಿರನಾಮಯಃ |
ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಃ ಪರಾನಂದಃ ಪರೇಶಃ ಪ್ರಿಯಸಾರಥಿಃ || ೧೨೬ ||

ಲೋಕಸ್ವಾಮೀ ಮುಕ್ತಿದಾತಾ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಃ |
ಮಹಾಬಲೋ ಮಹಾವೀರಃ ಪಾರಾವಾರಗತಿರ್ಗುರುಃ || ೧೨೭ ||

ಸಮಸ್ತಲೋಕಸಾಕ್ಷೀ ಚ ಸಮಸ್ತಸುರವಂದಿತಃ |
ಸೀತಾಸಮೇತಶ್ರೀರಾಮಪಾದಸೇವಾಧುರಂಧರಃ || ೧೨೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ||

ಹಾಡಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಳಲು ಹಾಡು: ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗು ಹಾಡು
ಹಾಡಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಳಲು ಸ್ತೋತ್ರ: ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಹಾಡಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಳಲು ಹಾಡು: ತರವಲ್ಲ ತಾಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗು ಹಾಡು
ಹಾಡಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಳಲು ಸ್ತೋತ್ರ: ಓಂ ಶಿವೋಹಂ ರುದ್ರ ನಮಮ್ ಭಜೇಹಂ
ಹಾಡಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಳಲು ಹಾಡು: ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ
ಹಾಡಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಳಲು ಸ್ತೋತ್ರ: ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Watch Hanuman Chalisa Fast Chanting on iEvented Youtube Channel:

Hanuman Sahasranamam Lyrics in English | 1000 Names Of Lord Hanuman:

॥ Srianjaneyasahasranamastotram Hanumatsahasranamastotram Cha ॥

Valmikiruvacha ।
Mayamanusa Deho’yam Dadarsagre Kapisvaram ।
Hanumantam Jagatsvami Balarkasama Tejasam ॥
Sa Satvaram Samagamya Sastangam Pranipatya Cha ।
Krtanjaliputo Bhutva Hanuman Ramamabravit ॥

Sri Hanumanuvacha ।
Dhanyo’smi Krtakrtyo’smi Drstva Tvatpadapankajam ।
Yoginamapyagamyam Cha Samsarabhaya Nasanam ।
Purusottamam Cha Devesam Kartavyam Tannivedyatam ॥

Sri Ramacandrovacha ।
Janasthanam Kapisrestha Ko’pyagatya Videhajam ।
Hrtavan Viprasamveso Maricanugate Mayi ॥
Gavesyah Sampratam Virah Janaki Harane Parah ।
Tvaya Gamyo Na Ko Desastvam Cha Jnanavatavarah ॥
Saptakoti Mahamantramantritavayavah Prabhuh ।

Rishaya Uvacha ।
Ko Mantra Kinca Tadhyanam Tanno Buhi Yatharthata । Yatharthatah
Kathasudharasam Pitva Na Trpyamah Paramtapa ॥ 1 ॥

Valmikiruvacha ।
Mantram Hanumato Viddhi Bhuktimukti Pradayakam ।
Maharista Mahapapa Mahaduhkha Nivaranam ॥ 2 ॥

Mantram ।
Om Aim Hrim Srim Hanumate Ramadootaaya Lanka Vidhvamsanaya
Anjanigarbhasambhutaya Sakinidhakini Vidhvamsanaya
Kilikili Bu Bu Karena Vibhisanaya Hanumaddevaya
Om Srim Hrim Hraum Hram Hrum Phat Svaha ॥

Anyam Hanumato Mantram Sahasram Namasanjnitam ।
Janantu Rsayah Sarve Mahaduritanasanam ॥ 3 ॥

Yasya Samsmaranat Sitam Labdhva Rajyamakantakam ।
Vibhisanaya Cha Dadavatmanam Labdhavan Yatha ॥ 4 ॥

Om Asya Srihanumatsahasranamastotra Mantrasya Sriramacandrarsih ।
Anustupchandah । Srihanumanmaharudro Devata ।
Hrim Srim Hraum Hram Bijam । Srim Iti Saktih ।
Kilikila Bu Bu Karena Iti Kilakam ।
Lankavidhvamsaneti Kavacham । Mama Sarvopadravasantyarthe
Mama Sarvakaryasidhyarthe Jape Viniyogah ॥

॥ Rasyadinyasah ॥

Sriramacandrarsaye Namah Sirasi ।
Anustupchandase Namah Mukhe ।
Srihanumanmaharudra Devatayai Namah Hrdi ।
Hrim Srim Hraum Hram Iti Bijaya Namah Guhye ।
Srim Iti Saktaye Namah Padayoh ।
Kilikila Bu Bu Karena Iti Kilakaya Namah Nabhau ।
Lankavidhvamsaneti Kavachaya Namah Bahudvaye ।
Mama Sarvopadravasantyarthe Mama Sarvakaryasidhyarthe
Iti Viniyogaya Namah Sarvange ॥

॥ Iti Karanyaasah ॥
॥ Atha Hrdayadisha Anganyasah ॥

Om Aim Hrim Hanumate Ramadutaya Hrdayaya Namah ।
Om Lankavidhvamsanaya Shirase Svaha ।
Om Anjani Garbha Sambhootaaya Shikhayaivaushatu ।
Om Sakinidakini Vidhvamsanaya Kavachaya Hum ।
Om Kilikili Bu Bu Karena Vibhishanaya Hanumaddevataya Netratrayaya Vaushat ।
Om Hreem Sri Hraum Ham Hum Phat Svaha Astraya Ghatu ।
॥ Iti Hrudayaadisha Anganyasah ॥

Dhyanam
Prataptasvarnavarnabham Samraktarunalocanam ।
Sugrivadiyutam Dhyayet Pitambarasamavrtam ॥

Gospadikrtavarasim Pucchamastakamisvaram ।
Jnanamudram Cha Bibhranam Sarvalankarabhusitam ॥

Vamahastasamakrstadasasyananamandalam ।
Udyaddaksinadordandam Hanumantam Vicintayet ॥

Hanuman Sriprado Vayuputro Rudro Nayo’jarah ।
Amrtyurviravirasca Gramavaso Janasrayah ॥ 1 ॥

Dhanado Nirgunakaro Viro Nidhipatirmunih ।
Pingakso Varado Vagmi Sitasokavinasanah ॥ 2 ॥

Sivah Sarvah Paro’vyakto Vyaktavyakto Dharadharah ।
Pingakesah Pingaroma Srutigamyah Sanatanah ॥ 3 ॥

Anadirbhagavan Divyo Visvaheturnarasrayah ।
Arogyakarta Visveso Visvanatho Harisvarah ॥ 4 ॥

Bhargo Ramo Ramabhaktah Kalyanaprakrtisvarah ।
Visvambharo Visvamurtirvisvakaro’tha Visvapah ॥ 5 ॥

Visvatma Visvasevyo’tha Visvo Visvadharo Ravih ।
Visvacesto Visvagamyo Visvadhyeyahkaladharah ॥ 6 ॥

Plavangamah Kapisrestho Jyestho Vedyo Vanecarah ।
Balo Vrddho Yuva Tattvam Tattvagamyah Sakha Hyajah ॥ 7 ॥

Anjanasunuravyagro Gramasyanto Dharadharah ।
Bhurbhuvahsvarmaharloko Janolokastapo’vyayah ॥ 8 ॥

Satyamonkaragamyasca Pranavo Vyapako’malah ।
Sivadharmapratisthata Ramestah Phalgunapriyah ॥ 9 ॥

Gospadikrtavarisah Purnakamo Dharapatih ।
Raksoghnah Pundarikaksah Saranagatavatsalah ॥ 10 ॥

Janakipranadata Cha Raksahpranapaharakah ।
Purnah Satyah Pitavasa Divakarasamaprabhah ॥ 11 ॥

Dronaharta Saktineta Saktiraksasamarakah ।
Aksaghno Ramadutasca Sakinijivitaharah ॥ 12 ॥

Bubhukarahataratirgarvaparvatamardanah ।
Hetustvahetuh Pramsusca Visvakarta Jagadguruh ॥ 13 ॥

Jagannatho Jaganneta Jagadiso Janesvarah ।
Jagatsrito Harih Sriso Garudasmayabhanjakah ॥ 14 ॥

Parthadhvajo Vayuputrah Sitapuccho’mitaprabhah ।
Brahmapucchah Parabrahmapuccho Ramestakarakah ॥ 15 ॥

Sugrivadiyuto Jnani Vanaro Vanaresvarah ।
Kalpasthayi Ciranjivi Prasannasca Sadasivah ॥ 16 ॥

Sanmatih Sadgatirbhuktimuktidah Kirtidayakah ।
Kirtih Kirtipradascaiva Samudrah Sripradah Sivah ॥ 17 ॥

Udadhikramano Devah Samsarabhayanasanah ।
Valibandhanakrdvisvajeta Visvapratisthitah ॥ 18 ॥

Lankarih Kalapuruso Lankesagrhabhanjanah ।
Bhutavaso Vasudevo Vasustribhuvanesvarah ॥

Sriramarupah Krsnastu Lankaprasadabhanjanah ।
Krsnah Krsnastutah Santah Santido Visvabhavanah ॥ 20 ॥

Visvabhokta’tha Maraghno Brahmacari Jitendriyah ।
Urdhvago Languli Mali Langulahataraksasah ॥ 21 ॥

Samiratanujo Viro Viramaro Jayapradah ।
Jaganmangaladah Punyah Punyasravanakirtanah ॥ 22 ॥

Punyakirtih Punyagitirjagatpavanapavanah ।
Deveso’mitaroma’tha Ramabhaktavidhayakah ॥ 23 ॥

Dhyata Dhyeyo Jagatsaksi Ceta Caitanyavigrahah ।
Jnanadah Pranadah Prano Jagatpranah Samiranah ॥ 24 ॥

Vibhisanapriyah Surah Pippalasrayasiddhidah ।
Siddhah Siddhasrayah Kalah Kalabhaksakapujitah ॥ 25 ॥

Lankesanidhanasthayi Lankadahaka Isvarah ।
Candrasuryagninetrasca Kalagnih Pralayantakah ॥ 26 ॥

Kapilah Kapisah Punyaratirdvadasarasigah ।
Sarvasrayo’prameyatma Revatyadinivarakah ॥ 27 ॥

Laksmanapranadata Cha Sitajivanahetukah ।
Ramadhyayi Hrsikeso Visnubhakto Jati Bali ॥ 28 ॥

Devaridarpaha Hota Dhata Karta Jagatprabhuh ।
Nagaragramapalasca Suddho Buddho Nirantarah ॥ 29 ॥

Niranjano Nirvikalpo Gunatito Bhayankarah ।
Hanumamsca Duraradhyastapahsadhyo Mahesvarah ॥ 30 ॥

Janakighanasokotthatapaharta Parasarah ।
Vanmayah Sadasadrupah Karanam Prakrteh Parah ॥ 31 ॥

Bhagyado Nirmalo Neta Pucchalankavidahakah ।
Pucchabaddho Yatudhano Yatudhanaripupriyah ॥ 32 ॥

Chayapahari Bhuteso Lokesah Sadgatipradah ।
Plavangamesvarah Krodhah Krodhasamraktalocanah ॥ 33 ॥

Krodhaharta Tapaharta Bhaktabhayavarapradah ।
Bhaktanukampi Visvesah Puruhutah Purandarah ॥ 34 ॥

Agnirvibhavasurbhasvan Yamo Nirrtireva Cha ।
Varuno Vayugatiman Vayuh Kubera Isvarah ॥ 35 ॥

Raviscandrah Kujah Saumyo Guruh Kavyah Sanaiscarah ।
Rahuh Keturmaruddata Dhata Harta Samirajah ॥ 36 ॥

Masakikrtadevarirdaityarirmadhusudanah ।
Kamah Kapih Kamapalah Kapilo Visvajivanah ॥ 37 ॥

Bhagirathipadambhojah Setubandhavisaradah ।
Svaha Svadha Havih Kavyam Havyavahah Prakasakah ॥ 38 ॥

Svaprakaso Mahaviro Madhuro’mitavikramah ।
Uddinoddinagatiman Sadgatih Purusottamah ॥

Jagadatma Jagadyonirjagadanto Hyanantarah ।
Vipapma Niskalanko’tha Mahan Mahadahankrtih ॥ 40 ॥

Kham Vayuh Prthivi Capo Vahnirdik Kala Ekalah ।
Ksetrajnah Ksetrapalasca Palvalikrtasagarah ॥ 41 ॥

Hiranmayah Puranasca Khecaro Bhucaro Manuh ।
Hiranyagarbhah Sutratma Rajarajo Visam Patih ॥ 42 ॥

Vedantavedya Udgitho Vedango Vedaparagah ।
Pratigramasthitah Sadyah Sphurtidata Gunakarah ॥ 43 ॥

Naksatramali Bhutatma Surabhih Kalpapadapah ।
Cintamanirgunanidhih Prajadvaramanuttamah ॥ 44 ॥

Punyaslokah Puraratih Matiman Sarvaripatih ।
Kilkilaravasantrastabhutapretapisacakah ॥ 45 ॥

Rnatrayaharah Suksmah Sthulah Sarvagatih Puman ।
Apasmaraharah Smarta Srutirgatha Smrtirmanuh ॥ 46 ॥

Svargadvaram Prajadvaram Moksadvaram Yatisvarah ।
Nadarupam Param Brahma Brahma Brahmapuratanah ॥ 47 ॥

Eko’neko Janah Suklah Svayanjyotiranakulah ।
Jyotirjyotiranadisca Satviko Rajasastamah ॥ 48 ॥

Tamoharta Niralambo Nirakaro Gunakarah ।
Gunasrayo Gunamayo Brhatkayo Brhadyasah ॥

Brhaddhanurbrhatpado Brhanmurdha Brhatsvanah ।
Brhatkarno Brhannaso Brhadbahurbrhattanuh ॥ 50 ॥

Brhadgalo Brhatkayo Brhatpuccho Brhatkarah ।
Brhadgatirbrhatsevo Brhallokaphalapradah ॥ 51 ॥

Brhadbhaktirbrhadvanchaphalado Brhadisvarah ।
Brhallokanuto Drasta Vidyadata Jagadguruh ॥ 52 ॥

Devacharyah Satyavadi Brahmavadi Kaladharah ।
Saptapatalagami Cha Malayacalasamsrayah ॥ 53 ॥

Uttarasasthitah Sriso Divyausadhivasah Khagah ।
Sakhamrgah Kapindro’tha Puranah Pranacancurah ॥ 54 ॥

Caturo Brahmano Yogi Yogigamyah Paro’varah ।
Anadinidhano Vyaso Vaikunthah Prthivipatih ॥ 55 ॥

Aparajito Jitaratih Sadanandada Isita ।
Gopalo Gopatiryoddha Kalih Sphalah Paratparah ॥ 56 ॥

Manovegi Sadayogi Samsarabhayanasanah ।
Tattvadata’tha Tattvajnastattvam Tattvaprakasakah ॥ 57 ॥

Suddho Buddho Nityayukto Bhaktakaro Jagadrathah ।
Pralayo’mitamayasca Mayatito Vimatsarah ॥ 58 ॥

Mayanirjitaraksasca Mayanirmitavistapah ।
Mayasrayasca Nilerpo Mayanirvartakah Sukhi ॥

Sukhi(Kham) Sukhaprado Nago Mahesakrtasamstavah ।
Mahesvarah Satyasandhah Sarabhah Kalipavanah ॥ 60 ॥

Raso Rasajnah Sanmano Rupam Caksuh Sruti Ravah ।
Ghranam Gandhah Sparsanam Cha Sparso Hinkaramanagah ॥ 61 ॥

Neti Netiti Gamyasca Vaikunthabhajanapriyah ।
Giriso Girijakanto Durvasah Kavirangirah ॥ 62 ॥

Bhrgurvasisthascyavano Naradastumbururharah ।
Visvaksetram Visvabijam Visvanetram Cha Visvapah ॥ 63 ॥

Yajako Yajamanasca Pavakah Pitarastatha ।
Sraddha Buddhih Ksama Tandra Mantro Mantrayita Surah ॥ 64 ॥

Rajendro Bhupati Rudho Mali Samsarasarathih ।
Nityah Sampurnakamasca Bhaktakamadhuguttamah ॥ 65 ॥

Ganapah Kesavo Bhrata Pita Mata’tha Marutih ।
Sahasramurdha Sahasrasyah Sahasraksah Sahasrapat ॥ 66 ॥

Kamajit Kamadahanah Kamah Kamyaphalapradah ।
Mudropahari Raksoghnah Ksitibharaharo Balah ॥ 67 ॥

Nakhadamstrayudho Visnubhakto Bhaktabhayapradah ।
Darpaha Darpado Damstrasatamurtiramurtiman ॥ 68 ॥

Mahanidhirmahabhago Mahabhargo Maharddhidah ।
Mahakaro Mahayogi Mahateja Mahadyutih ॥

Mahakarma Mahanado Mahamantro Mahamatih ।
Mahasamo Mahodaro Mahadevatmako Vibhuh ॥ 70 ॥

Rudrakarma Krurakarma Ratnanabhah Krtagamah ।
Ambhodhilanghanah Siddhah Satyadharma Pramodanah ॥ 71 ॥

Jitamitro Jayah Somo Vijayo Vayuvahanah ।
Jivo Dhata Sahasramsurmukundo Bhuridaksinah ॥ 72 ॥

Siddharthah Siddhidah Siddhah Sankalpah Siddhihetukah ।
Saptapatalacaranah Saptarsiganavanditah ॥ 73 ॥

Saptabdhilanghano Virah Saptadviporumandalah ।
Saptangarajyasukhadah Saptamatrnisevitah ॥ 74 ॥

Saptalokaikamakutah Saptahotrah Svarasrayah ।
Saptasamopagitasca Saptapatalasamsrayah ॥ 75 ॥

Saptacchandonidhih Saptacchandah Saptajanasrayah ।
Medhadah Kirtidah Sokahari Daurbhagyanasanah ॥ 76 ॥

Sarvavasyakaro Garbhadosaha Putrapautradah ।
Prativadimukhastambho Rustacittaprasadanah ॥ 77 ॥

Parabhicarasamano Duhkhaha Bandhamoksadah ।
Navadvarapuradharo Navadvaraniketanah ॥ 78 ॥

Naranarayanastutyo Navanathamahesvarah ।
Mekhali Kavaci Khadgi Bhrajisnurjisnusarathih ॥

Bahuyojanavistirnapucchah Pucchahatasurah ।
Dustahanta Niyamita Pisacagrahasatanah ॥ 80 ॥

Balagrahavinasi Cha Dharmaneta Krpakarah ।
Ugrakrtyascogravega Ugranetrah Satakratuh ॥ 81 ॥

Satamanyustutah Stutyah Stutih Stota Mahabalah ।
Samagragunasali Cha Vyagro Raksovinasanah ॥ 82 ॥

Rakso’gnidavo Brahmesah Sridharo Bhaktavatsalah ।
Meghanado Megharupo Meghavrstinivaranah ॥ 83 ॥

Meghajivanahetusca Meghasyamah Paratmakah ।
Samiratanayo Dhata Tattvavidyavisaradah ॥ 84 ॥

Amogho’moghavrstiscabhistado’nistanasanah ।
Artho’narthapahari Cha Samartho Ramasevakah ॥ 85 ॥

Arthi Dhanyo’suraratih Pundarikaksa Atmabhuh ।
Sankarsano Visuddhatma Vidyarasih Suresvarah ॥ 86 ॥

Acaloddharako Nityah Setukrdramasarathih ।
Anandah Paramanando Matsyah Kurmo Nidhih Sayah ॥ 87 ॥

Varaho Narasimhasca Vamano Jamadagnijah ।
Ramah Krsnah Sivo Buddhah Kalki Ramasrayo Harih ॥ 88 ॥

Nandi Bhrngi Cha Candi Cha Ganeso Ganasevitah ।
Karmadhyaksah Suraramo Visramo Jagatipatih ॥

Jagannathah Kapisasca Sarvavasah Sadasrayah ।
Sugrivadistuto Dantah Sarvakarma Plavangamah ॥ 90 ॥

Nakhadaritaraksasca Nakhayuddhavisaradah ।
Kusalah Sudhanah Seso Vasukistaksakastatha ॥ 91 ॥

Svarnavarno Baladhyasca Purujeta’ghanasanah ।
Kaivalyadipah Kaivalyo Garudah Pannago Guruh ॥ 92 ॥

Klikliravahataratigarvah Parvatabhedanah ।
Vajrango Vajravaktrasca Bhaktavajranivarakah ॥ 93 ॥

Nakhayudho Manigrivo Jvalamali Cha Bhaskarah ।
Praudhapratapastapano Bhaktatapanivarakah ॥ 94 ॥

Saranam Jivanam Bhokta Nanacesto’tha Cancalah ।
Svasthastvasvasthyaha Duhkhasatanah Pavanatmajah ॥ 95 ॥

Pavanah Pavanah Kanto Bhaktangah Sahano Balah ।
Meghanadaripurmeghanadasamhrtaraksasah ॥ 96 ॥

Ksaro’ksaro Vinitatma Vanaresah Satangatih ।
Srikanthah Sitikanthasca Sahayah Sahanayakah ॥ 97 ॥

Asthulastvananurbhargo Devasamsrtinasanah ।
Adhyatmavidyasarascapyadhyatmakusalah Sudhih ॥ 98 ॥

Akalmasah Satyahetuh Satyadah Satyagocarah ।
Satyagarbhah Satyarupah Satyah Satyaparakramah ॥ 99 ॥

Anjanapranalingam Cha Vayuvamsodbhavah Srutih ।
Bhadrarupo Rudrarupah Surupascitrarupadhrk ॥ 100 ॥

Mainakavanditah Suksmadarsano Vijayo Jayah ।
Krantadinmandalo Rudrah Prakatikrtavikramah ॥ 101 ॥

Kambukanthah Prasannatma Hrasvanaso Vrkodarah ।
Lambosthah Kundali Citramali Yogavidam Varah ॥ 102 ॥

Vipascit Kaviranandavigraho’nalpanasanah ।
Phalgunisunuravyagro Yogatma Yogatatparah ॥ 103 ॥

Yogavidyogakarta Cha Yogayonirdigambarah ।
Akaradiksakarantavarnanirmitavigrahah ॥ 104 ॥

Ulukhalamukhah Siddhasamstutah Paramesvarah ।
Slistajanghah Slistajanuh Slistapanih Sikhadharah ॥ 105 ॥

Susarma’mitadharma Cha Narayanaparayanah ।
Jisnurbhavisnu Rocisnurgrasisnuh Sthanureva Cha ॥ 106 ॥

Hari Rudranukrdvrksakampano Bhumikampanah ।
Gunapravahah Sutratma Vitaragah Stutipriyah ॥ 107 ॥

Nagakanyabhayadhvamsi Krtapurnah Kapalabhrt ।
Anukulo’ksayo’payo’napayo Vedaparagah ॥ 108 ॥

Aksarah Puruso Lokanathastryaksah Prabhurdrdhah ।
Astangayogaphalabhuh Satyasandhah Purustutah ॥ 109 ॥

Smasanasthananilayah Pretavidravanaksamah ।
Pancaksaraparah Pancamatrko Ranjano Dhvajah ॥ 110 ॥

Yoginivrndavandyasrih Satrughno’nantavikramah ।
Brahmacarindriyavapurdhrtadando Dasatmakah ॥ 111 ॥

Aprapancah Sadacarah Suraseno Vidarakah ।
Buddhah Pramoda Anandah Saptajihvapatirdharah ॥ 112 ॥

Navadvarapuradharah Pratyagrah Samagayanah ।
Satcakradhama Svarlokabhayahrnmanado Madah ॥ 113 ॥

Sarvavasyakarah Saktirananto’nantamangalah ।
Astamurtidharo Neta Virupah Svarasundarah ॥ 114 ॥

Dhumaketurmahaketuh Satyaketurmaharathah ।
Nandipriyah Svatantrasca Mekhali Damarupriyah ॥ 115 ॥

Lohitangah Samidvahnih Sadrtuh Sarva Isvarah ।
Phalabhuk Phalahastasca Sarvakarmaphalapradah ॥ 116 ॥

Dharmadhyakso Dharmaphalo Dharmo Dharmaprado’rthadah ।
Pancavimsatitattvajnastarako Brahmatatparah ॥ 117 ॥

Trimargavasatirbhimah Sarvadustanibarhanah ।
Urjahsvami Jalasvami Suli Mali Nisakarah ॥ 118 ॥

Raktambaradharo Rakto Raktamalyavibhusanah ।
Vanamali Subhangasca Svetah Svetambaro Yuva ॥ 119 ॥

Jayo’jeyaparivarah Sahasravadanah Kavih ।
Sakinidakiniyaksaraksobhutaprabhanjanah ॥ 120 ॥

Sadyojatah Kamagatirjnanamurtiryasaskarah ।
Sambhutejah Sarvabhaumo Visnubhaktah Plavangamah ॥ 121 ॥

Caturnavatimantrajnah Paulastyabaladarpaha ।
Sarvalaksmipradah Srimanangadapriyavardhanah ॥ 122 ॥

Smrtibijam Suresanah Samsarabhayanasanah ।
Uttamah Sriparivarah Sribhurugrasca Kamadhuk ॥ 123 ॥

Sadagatirmatarisva Ramapadabjasatpadah ।
Nilapriyo Nilavarno Nilavarnapriyah Suhrt ॥ 124 ॥

Ramaduto Lokabandhurantaratma Manoramah ।
Sriramadhyanakrdvirah Sada Kimpurusastutah ॥ 125 ॥

Ramakaryantarangasca Suddhirgatiranamayah ।
Punyaslokah Paranandah Paresapriyasarathih ॥ 126 ॥

Lokasvami Muktidata Sarvakaranakaranah ।
Mahabalo Mahavirah Paravaragatirguruh ॥ 127 ॥

Tarako Bhagavamstrata Svastidata Sumangalah ।
Samastalokasaksi Cha Samastasuravanditah ।
Sitasametasriramapadasevadhurandharah ॥ 128 ॥

Valmikiruvacha
Iti Namna Sahasrena Stuto Ramena Vayubhuh ।
Uvacha Tam Prasannatma Samghayatmanamavyayam ॥ 129 ॥

Sri Hanumanuvacha ।
Dhyanaspadamidam Brahma Matpurah Samupasthitam ।
Svamin Krpanidhe Rama Jnato’si Kapina Maya ॥ 130 ॥
Tvadhyana Nirata Lokah Kim Mam Japasi Sadaram ।
Tavagamanahetusca Jnato Hyatra Maya’nagha ॥ 131 ॥

Kartavyam Mama Kim Rama Tatha Bruhi Cha Raghava ।
Iti Pracodito Ramah Prahrstatmedamabravit ॥ 132 ॥

Sri Ramacandrovacha ।
Durjayah Khalu Vaidehim Grhitva Ko’pi Nirgatah ।
Hatva Tam Nirghrnam Viramanaya Tvam Kapisvara ॥ 133 ॥
Mama Dasyam Kuru Sakhe Bhava Visvasukhamkarah ।
Tatha Krte Tvaya Vira Mama Karyam Bhavisyati ॥ 134 ॥
Omityajnam Tu Sirasa Grhitva Sa Kapisvarah।
Vidheyam Vidhivattatra Cakara Sirasa Svayam ॥ 135 ॥

Idam Namasahasram Tu Yo’dhite Pratyaham Narah ।
Duhkhaugho Nasyate Ksipram Sampattirvardhate Ciram ।
Vasyam Caturvidham Tasya Bhavatyeva Na Samsayah ॥ 136 ॥

Rajano Rajaputrasca Rajakiyasca Mantrinah ।
Trikalam Pathanadasya Drsyante Cha Tripaksatah ॥ 137 ॥

Asvatthamule Japatam Nasti Vairikrtam Bhayam ।
Trikalapathanadasya Siddhih Syat Karasamsthita ॥ 138 ॥

Brahme Muhurte Cotthaya Pratyaham Yah Pathennarah ।
Aihikamusmikan So’pi Labhate Natra Samsayah ॥ 139 ॥

Sangraame Sannivistanam Vairividravanam Bhavet ।
Jvarapasmarasamanam Gulmadivyadhivaranam ॥ 140 ॥

Samrajyasukhasampattidayakam Japatam Nrnam ।
Ya Idam Pathate Nityam Pathayedva Samahitah ।
Sarvan Kamanavapnoti Vayuputraprasadatah ॥ 141 ॥

॥ Sri Anjaneyasahasranamastotram Hanumatsahasranamastotram Cha Sampurnam ॥

LYRICS TO SING AND HEAR: Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada
SING LYRICS AND HEAR SONG: Vaishnava Janato Lyrics in Kannada English and Hindi
LYRICS TO SING AND HEAR: Rama Raksha Stotram In Kannada
SING LYRICS AND HEAR SONG: Achyutam Keshavam Lyrics In Hindi, English and Kannada
LYRICS TO SING AND HEAR: Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada and English
SING LYRICS AND HEAR SONG: Nee Sigade Baalondu Baale Krishna Lyrics

1000 Names Of Lord Hanuman In Hindi | Hanuman Sahasranamam Lyrics in Hindi:

ओं अस्य श्री हनुमत्सहस्रनामस्तोत्र मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्रऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीहनुमान्महारुद्रो देवता ह्रीं श्रीं ह्रौं ह्रां बीजं श्रीं इति शक्तिः किलिकिल बुबु कारेण इति कीलकं लङ्काविध्वंसनेति कवचं मम सर्वोपद्रवशान्त्यर्थे मम सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ।

ध्यानम् 

प्रतप्तस्वर्णवर्णाभं संरक्तारुणलोचनम् ।
सुग्रीवादियुतं ध्यायेत् पीताम्बरसमावृतम् ॥

गोष्पदीकृतवाराशिं पुच्छमस्तकमीश्वरम् ।
ज्ञानमुद्रां च बिभ्राणं सर्वालङ्कारभूषितम् ॥

वामहस्तसमाकृष्टदशास्याननमण्डलम् ।
उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनूमन्तं विचिन्तयेत् ॥

स्तोत्रम् 

हनूमान् श्रीप्रदो वायुपुत्रो रुद्रो नयोऽजरः ।
अमृत्युर्वीरवीरश्च ग्रामवासो जनाश्रयः ॥ १ ॥

धनदो निर्गुणाकारो वीरो निधिपतिर्मुनिः ।
पिङ्गाक्षो वरदो वाग्मी सीताशोकविनाशनः ॥ २ ॥

शिवः शर्वः परोऽव्यक्तो व्यक्ताव्यक्तो धराधरः ।
पिङ्गकेशः पिङ्गरोमा श्रुतिगम्यः सनातनः ॥ ३ ॥

अनादिर्भगवान् दिव्यो विश्वहेतुर्नराश्रयः ।
आरोग्यकर्ता विश्वेशो विश्वनाथो हरीश्वरः ॥ ४ ॥

भर्गो रामो रामभक्तः कल्याणप्रकृतीश्वरः ।
विश्वम्भरो विश्वमूर्तिर्विश्वाकारोऽथ विश्वपः ॥ ५ ॥

विश्वात्मा विश्वसेव्योऽथ विश्वो विश्वधरो रविः ।
विश्वचेष्टो विश्वगम्यो विश्वध्येयः कलाधरः ॥ ६ ॥

प्लवङ्गमः कपिश्रेष्ठो ज्येष्ठो वेद्यो वनेचरः ।
बालो वृद्धो युवा तत्त्वं तत्त्वगम्यः सखा ह्यजः ॥ ७ ॥

अञ्जनासूनुरव्यग्रो ग्रामस्यान्तो धराधरः ।
भूर्भुवःस्वर्महर्लोको जनोलोकस्तपोऽव्ययः ॥ ८ ॥

सत्यमोङ्कारगम्यश्च प्रणवो व्यापकोऽमलः ।
शिवधर्मप्रतिष्ठाता रामेष्टः फल्गुनप्रियः ॥ ९ ॥

गोष्पदीकृतवारीशः पूर्णकामो धरापतिः ।
रक्षोघ्नः पुण्डरीकाक्षः शरणागतवत्सलः ॥ १० ॥

जानकीप्राणदाता च रक्षःप्राणापहारकः ।
पूर्णः सत्यः पीतवासा दिवाकरसमप्रभः ॥ ११ ॥

द्रोणहर्ता शक्तिनेता शक्तिराक्षसमारकः ।
अक्षघ्नो रामदूतश्च शाकिनीजीविताहरः ॥ १२ ॥

बुभूकारहतारातिर्गर्वपर्वतमर्दनः ।
हेतुस्त्वहेतुः प्रांशुश्च विश्वकर्ता जगद्गुरुः ॥ १३ ॥

जगन्नाथो जगन्नेता जगदीशो जनेश्वरः ।
जगत्श्रितो हरिः श्रीशो गरुडस्मयभञ्जकः ॥ १४ ॥

पार्थध्वजो वायुपुत्रः सितपुच्छोऽमितप्रभः ।
ब्रह्मपुच्छः परब्रह्मपुच्छो रामेष्टकारकः ॥ १५ ॥

सुग्रीवादियुतो ज्ञानी वानरो वानरेश्वरः ।
कल्पस्थायी चिरञ्जीवी प्रसन्नश्च सदाशिवः ॥ १६ ॥

सन्मतिः सद्गतिर्भुक्तिमुक्तिदः कीर्तिदायकः ।
कीर्तिः कीर्तिप्रदश्चैव समुद्रः श्रीप्रदः शिवः ॥ १७ ॥

उदधिक्रमणो देवः संसारभयनाशनः ।
वालिबन्धनकृद्विश्वजेता विश्वप्रतिष्ठितः ॥ १८ ॥

लङ्कारिः कालपुरुषो लङ्केशगृहभञ्जनः ।
भूतावासो वासुदेवो वसुस्त्रिभुवनेश्वरः ॥

श्रीरामरूपः कृष्णस्तु लङ्काप्रासादभञ्जनः ।
कृष्णः कृष्णस्तुतः शान्तः शान्तिदो विश्वभावनः ॥ २० ॥

विश्वभोक्ताऽथ मारघ्नो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ।
ऊर्ध्वगो लाङ्गुली माली लाङ्गूलाहतराक्षसः ॥ २१ ॥

समीरतनुजो वीरो वीरमारो जयप्रदः ।
जगन्मङ्गलदः पुण्यः पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥ २२ ॥

पुण्यकीर्तिः पुण्यगीतिर्जगत्पावनपावनः ।
देवेशोऽमितरोमाऽथ रामभक्तविधायकः ॥ २३ ॥

ध्याता ध्येयो जगत्साक्षी चेता चैतन्यविग्रहः ।
ज्ञानदः प्राणदः प्राणो जगत्प्राणः समीरणः ॥ २४ ॥

विभीषणप्रियः शूरः पिप्पलाश्रयसिद्धिदः ।
सिद्धः सिद्धाश्रयः कालः कालभक्षकपूजितः ॥ २५ ॥

लङ्केशनिधनस्थायी लङ्कादाहक ईश्वरः ।
चन्द्रसूर्याग्निनेत्रश्च कालाग्निः प्रलयान्तकः ॥ २६ ॥

कपिलः कपिशः पुण्यरातिर्द्वादशराशिगः ।
सर्वाश्रयोऽप्रमेयात्मा रेवत्यादिनिवारकः ॥ २७ ॥

लक्ष्मणप्राणदाता च सीताजीवनहेतुकः ।
रामध्यायी हृषीकेशो विष्णुभक्तो जटी बली ॥ २८ ॥

देवारिदर्पहा होता धाता कर्ता जगत्प्रभुः ।
नगरग्रामपालश्च शुद्धो बुद्धो निरन्तरः ॥ २९ ॥

निरञ्जनो निर्विकल्पो गुणातीतो भयङ्करः ।
हनुमांश्च दुराराध्यस्तपःसाध्यो महेश्वरः ॥ ३० ॥

जानकीघनशोकोत्थतापहर्ता पराशरः ।
वाङ्मयः सदसद्रूपः कारणं प्रकृतेः परः ॥ ३१ ॥

भाग्यदो निर्मलो नेता पुच्छलङ्काविदाहकः ।
पुच्छबद्धो यातुधानो यातुधानरिपुप्रियः ॥ ३२ ॥

छायापहारी भूतेशो लोकेशः सद्गतिप्रदः ।
प्लवङ्गमेश्वरः क्रोधः क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ ३३ ॥

क्रोधहर्ता तापहर्ता भक्ताभयवरप्रदः ।
भक्तानुकम्पी विश्वेशः पुरुहूतः पुरन्दरः ॥ ३४ ॥

अग्निर्विभावसुर्भास्वान् यमो निरृतिरेव च ।
वरुणो वायुगतिमान् वायुः कुबेर ईश्वरः ॥ ३५ ॥

रविश्चन्द्रः कुजः सौम्यो गुरुः काव्यः शनैश्चरः ।
राहुः केतुर्मरुद्दाता धाता हर्ता समीरजः ॥ ३६ ॥

मशकीकृतदेवारिर्दैत्यारिर्मधुसूदनः ।
कामः कपिः कामपालः कपिलो विश्वजीवनः ॥ ३७ ॥

भागीरथीपदाम्भोजः सेतुबन्धविशारदः ।
स्वाहा स्वधा हविः कव्यं हव्यवाहः प्रकाशकः ॥ ३८ ॥

स्वप्रकाशो महावीरो मधुरोऽमितविक्रमः ।
उड्डीनोड्डीनगतिमान् सद्गतिः पुरुषोत्तमः ॥ ३९ ॥

जगदात्मा जगद्योनिर्जगदन्तो ह्यनन्तरः ।
विपाप्मा निष्कलङ्कोऽथ महान् महदहङ्कृतिः ॥ ४० ॥

खं वायुः पृथिवी चापो वह्निर्दिक् काल एकलः ।
क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालश्च पल्वलीकृतसागरः ॥ ४१ ॥

हिरण्मयः पुराणश्च खेचरो भूचरो मनुः ।
हिरण्यगर्भः सूत्रात्मा राजराजो विशां पतिः ॥ ४२ ॥

वेदान्तवेद्य उद्गीथो वेदाङ्गो वेदपारगः ।
प्रतिग्रामस्थितः सद्यः स्फूर्तिदाता गुणाकरः ॥ ४३ ॥

नक्षत्रमाली भूतात्मा सुरभिः कल्पपादपः ।
चिन्तामणिर्गुणनिधिः प्रजाद्वारमनुत्तमः ॥ ४४ ॥

पुण्यश्लोकः पुरारातिः मतिमान् शर्वरीपतिः ।
किल्किलारावसन्त्रस्तभूतप्रेतपिशाचकः ॥ ४५ ॥

ऋणत्रयहरः सूक्ष्मः स्थूलः सर्वगतिः पुमान् ।
अपस्मारहरः स्मर्ता श्रुतिर्गाथा स्मृतिर्मनुः ॥ ४६ ॥

स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं यतीश्वरः ।
नादरूपं परं ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मपुरातनः ॥ ४७ ॥

एकोऽनेको जनः शुक्लः स्वयञ्ज्योतिरनाकुलः ।
ज्योतिर्ज्योतिरनादिश्च सात्त्विको राजसस्तमः ॥ ४८ ॥

तमोहर्ता निरालम्बो निराकारो गुणाकरः ।
गुणाश्रयो गुणमयो बृहत्कायो बृहद्यशाः ॥

बृहद्धनुर्बृहत्पादो बृहन्मूर्धा बृहत्स्वनः ।
बृहत्कर्णो बृहन्नासो बृहद्बाहुर्बृहत्तनुः ॥ ५० ॥

बृहद्गलो बृहत्कायो बृहत्पुच्छो बृहत्करः ।
बृहद्गतिर्बृहत्सेवो बृहल्लोकफलप्रदः ॥ ५१ ॥

बृहद्भक्तिर्बृहद्वाञ्छाफलदो बृहदीश्वरः ।
बृहल्लोकनुतो द्रष्टा विद्यादाता जगद्गुरुः ॥ ५२ ॥

देवाचार्यः सत्यवादी ब्रह्मवादी कलाधरः ।
सप्तपातालगामी च मलयाचलसंश्रयः ॥ ५३ ॥

उत्तराशास्थितः श्रीशो दिव्यौषधिवशः खगः ।
शाखामृगः कपीन्द्रोऽथ पुराणः प्राणचञ्चुरः ॥ ५४ ॥

चतुरो ब्राह्मणो योगी योगिगम्यः परोऽवरः ।
अनादिनिधनो व्यासो वैकुण्ठः पृथिवीपतिः ॥ ५५ ॥

अपराजितो जितारातिः सदानन्दद ईशिता ।
गोपालो गोपतिर्योद्धा कलिः स्फालः परात्परः ॥ ५६ ॥

मनोवेगी सदायोगी संसारभयनाशनः ।
तत्त्वदाताऽथ तत्त्वज्ञस्तत्त्वं तत्त्वप्रकाशकः ॥ ५७ ॥

शुद्धो बुद्धो नित्ययुक्तो भक्ताकारो जगद्रथः ।
प्रलयोऽमितमायश्च मायातीतो विमत्सरः ॥ ५८ ॥

मायानिर्जितरक्षाश्च मायानिर्मितविष्टपः ।
मायाश्रयश्च निर्लेपो मायानिर्वर्तकः सुखी ॥

सुखी सुखप्रदो नागो महेशकृतसंस्तवः ।
महेश्वरः सत्यसन्धः शरभः कलिपावनः ॥ ६० ॥

रसो रसज्ञः सन्मानो रूपं चक्षुः श्रुती रवः ।
घ्राणं गन्धः स्पर्शनं च स्पर्शो हिङ्कारमानगः ॥ ६१ ॥

नेति नेतीति गम्यश्च वैकुण्ठभजनप्रियः ।
गिरिशो गिरिजाकान्तो दुर्वासाः कविरङ्गिराः ॥ ६२ ॥

भृगुर्वसिष्ठश्च्यवनो नारदस्तुम्बुरुर्हरः ।
विश्वक्षेत्रं विश्वबीजं विश्वनेत्रं च विश्वपः ॥ ६३ ॥

याजको यजमानश्च पावकः पितरस्तथा ।
श्रद्धा बुद्धिः क्षमा तन्द्रा मन्त्रो मन्त्रयिता सुरः ॥ ६४ ॥

राजेन्द्रो भूपती रूढो माली संसारसारथिः ।
नित्यः सम्पूर्णकामश्च भक्तकामधुगुत्तमः ॥ ६५ ॥

गणपः केशवो भ्राता पिता माताऽथ मारुतिः ।
सहस्रमूर्धा सहस्रास्यः सहस्राक्षः सहस्रपात् ॥ ६६ ॥

कामजित् कामदहनः कामः काम्यफलप्रदः ।
मुद्रोपहारी रक्षोघ्नः क्षितिभारहरो बलः ॥ ६७ ॥

नखदंष्ट्रायुधो विष्णुभक्तो भक्ताभयप्रदः ।
दर्पहा दर्पदो दंष्ट्राशतमूर्तिरमूर्तिमान् ॥ ६८ ॥

महानिधिर्महाभागो महाभर्गो महर्धिदः ।
महाकारो महायोगी महातेजा महाद्युतिः ॥

महाकर्मा महानादो महामन्त्रो महामतिः ।
महाशमो महोदारो महादेवात्मको विभुः ॥ ७० ॥

रुद्रकर्मा क्रूरकर्मा रत्ननाभः कृतागमः ।
अम्भोधिलङ्घनः सिद्धः सत्यधर्मा प्रमोदनः ॥ ७१ ॥

जितामित्रो जयः सोमो विजयो वायुवाहनः ।
जीवो धाता सहस्रांशुर्मुकुन्दो भूरिदक्षिणः ॥ ७२ ॥

सिद्धार्थः सिद्धिदः सिद्धः सङ्कल्पः सिद्धिहेतुकः ।
सप्तपातालचरणः सप्तर्षिगणवन्दितः ॥ ७३ ॥

सप्ताब्धिलङ्घनो वीरः सप्तद्वीपोरुमण्डलः ।
सप्ताङ्गराज्यसुखदः सप्तमातृनिषेवितः ॥ ७४ ॥

सप्तलोकैकमकुटः सप्तहोत्रः स्वराश्रयः ।
सप्तसामोपगीतश्च सप्तपातालसंश्रयः ॥ ७५ ॥

सप्तच्छन्दोनिधिः सप्तच्छन्दः सप्तजनाश्रयः ।
मेधादः कीर्तिदः शोकहारी दौर्भाग्यनाशनः ॥ ७६ ॥

सर्ववश्यकरो गर्भदोषहा पुत्रपौत्रदः ।
प्रतिवादिमुखस्तम्भो रुष्टचित्तप्रसादनः ॥ ७७ ॥

पराभिचारशमनो दुःखहा बन्धमोक्षदः ।
नवद्वारपुराधारो नवद्वारनिकेतनः ॥ ७८ ॥

नरनारायणस्तुत्यो नवनाथमहेश्वरः ।
मेखली कवची खड्गी भ्राजिष्णुर्जिष्णुसारथिः ॥

बहुयोजनविस्तीर्णपुच्छः पुच्छहतासुरः ।
दुष्टहन्ता नियमिता पिशाचग्रहशातनः ॥ ८० ॥

बालग्रहविनाशी च धर्मनेता कृपाकरः ।
उग्रकृत्यश्चोग्रवेग उग्रनेत्रः शतक्रतुः ॥ ८१ ॥

शतमन्युस्तुतः स्तुत्यः स्तुतिः स्तोता महाबलः ।
समग्रगुणशाली च व्यग्रो रक्षोविनाशनः ॥ ८२ ॥

रक्षोऽग्निदावो ब्रह्मेशः श्रीधरो भक्तवत्सलः ।
मेघनादो मेघरूपो मेघवृष्टिनिवारणः ॥ ८३ ॥

मेघजीवनहेतुश्च मेघश्यामः परात्मकः ।
समीरतनयो धाता तत्त्वविद्याविशारदः ॥ ८४ ॥

अमोघोऽमोघवृष्टिश्चाभीष्टदोऽनिष्टनाशनः ।
अर्थोऽनर्थापहारी च समर्थो रामसेवकः ॥ ८५ ॥

अर्थी धन्योऽसुरारातिः पुण्डरीकाक्ष आत्मभूः ।
सङ्कर्षणो विशुद्धात्मा विद्याराशिः सुरेश्वरः ॥ ८६ ॥

अचलोद्धारको नित्यः सेतुकृद्रामसारथिः ।
आनन्दः परमानन्दो मत्स्यः कूर्मो निधिः शयः ॥ ८७ ॥

वराहो नारसिंहश्च वामनो जमदग्निजः ।
रामः कृष्णः शिवो बुद्धः कल्की रामाश्रयो हरिः ॥ ८८ ॥

नन्दी भृङ्गी च चण्डी च गणेशो गणसेवितः ।
कर्माध्यक्षः सुरारामो विश्रामो जगतीपतिः ॥

जगन्नाथः कपीशश्च सर्वावासः सदाश्रयः ।
सुग्रीवादिस्तुतो दान्तः सर्वकर्मा प्लवङ्गमः ॥ ९० ॥

नखदारितरक्षश्च नखयुद्धविशारदः ।
कुशलः सुधनः शेषो वासुकिस्तक्षकस्तथा ॥ ९१ ॥

स्वर्णवर्णो बलाढ्यश्च पुरुजेताऽघनाशनः ।
कैवल्यदीपः कैवल्यो गरुडः पन्नगो गुरुः ॥ ९२ ॥

क्लीक्लीरावहतारातिगर्वः पर्वतभेदनः ।
वज्राङ्गो वज्रवक्त्रश्च भक्तवज्रनिवारकः ॥ ९३ ॥

नखायुधो मणिग्रीवो ज्वालामाली च भास्करः ।
प्रौढप्रतापस्तपनो भक्ततापनिवारकः ॥ ९४ ॥

शरणं जीवनं भोक्ता नानाचेष्टोऽथ चञ्चलः ।
स्वस्थस्त्वस्वास्थ्यहा दुःखशातनः पवनात्मजः ॥ ९५ ॥

पवनः पावनः कान्तो भक्ताङ्गः सहनो बलः ।
मेघनादरिपुर्मेघनादसंहृतराक्षसः ॥ ९६ ॥

क्षरोऽक्षरो विनीतात्मा वानरेशः सताङ्गतिः ।
श्रीकण्ठः शितिकण्ठश्च सहायः सहनायकः ॥ ९७ ॥

अस्थूलस्त्वनणुर्भर्गो देवसंसृतिनाशनः ।
अध्यात्मविद्यासारश्चाप्यध्यात्मकुशलः सुधीः ॥ ९८ ॥

अकल्मषः सत्यहेतुः सत्यदः सत्यगोचरः ।
सत्यगर्भः सत्यरूपः सत्यः सत्यपराक्रमः ॥ ९९ ॥

अञ्जनाप्राणलिङ्गं च वायुवंशोद्भवः श्रुतिः ।
भद्ररूपो रुद्ररूपः सुरूपश्चित्ररूपधृक् ॥ १०० ॥

मैनाकवन्दितः सूक्ष्मदर्शनो विजयो जयः ।
क्रान्तदिङ्मण्डलो रुद्रः प्रकटीकृतविक्रमः ॥ १०१ ॥

कम्बुकण्ठः प्रसन्नात्मा ह्रस्वनासो वृकोदरः ।
लम्बोष्ठः कुण्डली चित्रमाली योगविदां वरः ॥ १०२ ॥

विपश्चित् कविरानन्दविग्रहोऽनल्पनाशनः ।
फाल्गुनीसूनुरव्यग्रो योगात्मा योगतत्परः ॥ १०३ ॥

योगविद्योगकर्ता च योगयोनिर्दिगम्बरः ।
अकारादिक्षकारान्तवर्णनिर्मितविग्रहः ॥ १०४ ॥

उलूखलमुखः सिद्धसंस्तुतः परमेश्वरः ।
श्लिष्टजङ्घः श्लिष्टजानुः श्लिष्टपाणिः शिखाधरः ॥ १०५ ॥

सुशर्माऽमितधर्मा च नारायणपरायणः ।
जिष्णुर्भविष्णू रोचिष्णुर्ग्रसिष्णुः स्थाणुरेव च ॥ १०६ ॥

हरी रुद्रानुकृद्वृक्षकम्पनो भूमिकम्पनः ।
गुणप्रवाहः सूत्रात्मा वीतरागः स्तुतिप्रियः ॥ १०७ ॥

नागकन्याभयध्वंसी कृतपूर्णः कपालभृत् ।
अनुकूलोऽक्षयोऽपायोऽनपायो वेदपारगः ॥ १०८ ॥

अक्षरः पुरुषो लोकनाथस्त्र्यक्षः प्रभुर्दृढः ।
अष्टाङ्गयोगफलभूः सत्यसन्धः पुरुष्टुतः ॥ १०९ ॥

श्मशानस्थाननिलयः प्रेतविद्रावणक्षमः ।
पञ्चाक्षरपरः पञ्चमातृको रञ्जनो ध्वजः ॥ ११० ॥

योगिनीवृन्दवन्द्यश्रीः शत्रुघ्नोऽनन्तविक्रमः ।
ब्रह्मचारीन्द्रियवपुर्धृतदण्डो दशात्मकः ॥ १११ ॥

अप्रपञ्चः सदाचारः शूरसेनो विदारकः ।
बुद्धः प्रमोद आनन्दः सप्तजिह्वपतिर्धरः ॥ ११२ ॥

नवद्वारपुराधारः प्रत्यग्रः सामगायनः ।
षट्चक्रधामा स्वर्लोकभयहृन्मानदो मदः ॥ ११३ ॥

सर्ववश्यकरः शक्तिरनन्तोऽनन्तमङ्गलः ।
अष्टमूर्तिधरो नेता विरूपः स्वरसुन्दरः ॥ ११४ ॥

धूमकेतुर्महाकेतुः सत्यकेतुर्महारथः ।
नन्दीप्रियः स्वतन्त्रश्च मेखली डमरुप्रियः ॥ ११५ ॥

लोहिताङ्गः समिद्वह्निः षडृतुः शर्व ईश्वरः ।
फलभुक् फलहस्तश्च सर्वकर्मफलप्रदः ॥ ११६ ॥

धर्माध्यक्षो धर्मफलो धर्मो धर्मप्रदोऽर्थदः ।
पञ्चविंशतितत्त्वज्ञस्तारको ब्रह्मतत्परः ॥ ११७ ॥

त्रिमार्गवसतिर्भीमः सर्वदुष्टनिबर्हणः ।
ऊर्जःस्वामी जलस्वामी शूली माली निशाकरः ॥ ११८ ॥

रक्ताम्बरधरो रक्तो रक्तमाल्यविभूषणः ।
वनमाली शुभाङ्गश्च श्वेतः श्वेताम्बरो युवा ॥ ११९ ॥

जयोऽजेयपरीवारः सहस्रवदनः कविः ।
शाकिनीडाकिनीयक्षरक्षोभूतप्रभञ्जनः ॥ १२० ॥

सद्योजातः कामगतिर्ज्ञानमूर्तिर्यशस्करः ।
शम्भुतेजाः सार्वभौमो विष्णुभक्तः प्लवङ्गमः ॥ १२१ ॥

चतुर्णवतिमन्त्रज्ञः पौलस्त्यबलदर्पहा ।
सर्वलक्ष्मीप्रदः श्रीमानङ्गदप्रियवर्धनः ॥ १२२ ॥

स्मृतिबीजं सुरेशानः संसारभयनाशनः ।
उत्तमः श्रीपरीवारः श्रीभूरुग्रश्च कामधुक् ॥ १२३ ॥

सदागतिर्मातरिश्वा रामपादाब्जषट्पदः ।
नीलप्रियो नीलवर्णो नीलवर्णप्रियः सुहृत् ॥ १२४ ॥

रामदूतो लोकबन्धुरन्तरात्मा मनोरमः ।
श्रीरामध्यानकृद्वीरः सदा किम्पुरुषस्तुतः ॥ १२५ ॥

रामकार्यान्तरङ्गश्च शुद्धिर्गतिरनामयः ।
पुण्यश्लोकः परानन्दः परेशप्रियसारथिः ॥ १२६ ॥

लोकस्वामी मुक्तिदाता सर्वकारणकारणः ।
महाबलो महावीरः पारावारगतिर्गुरुः ॥ १२७ ॥

तारको भगवांस्त्राता स्वस्तिदाता सुमङ्गलः ।
समस्तलोकसाक्षी च समस्तसुरवन्दितः ।
सीतासमेतश्रीरामपादसेवाधुरन्धरः ॥ १२८ ॥

इदं नामसहस्रं तु योऽधीते प्रत्यहं नरः ।
दुःखौघो नश्यते क्षिप्रं सम्पत्तिर्वर्धते चिरम् ।
वश्यं चतुर्विधं तस्य भवत्येव न संशयः ॥ १२९ ॥

राजानो राजपुत्राश्च राजकीयाश्च मन्त्रिणः ।
त्रिकालं पठनादस्य दृश्यन्ते च त्रिपक्षतः ॥ १३० ॥

अश्वत्थमूले जपतां नास्ति वैरिकृतं भयम् ।
त्रिकालपठनादस्य सिद्धिः स्यात् करसंस्थिता ॥ १३१ ॥

ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय प्रत्यहं यः पठेन्नरः ।
ऐहिकामुष्मिकान् सोऽपि लभते नात्र संशयः ॥ १३२ ॥

सङ्ग्रामे सन्निविष्टानां वैरिविद्रावणं भवेत् ।
ज्वरापस्मारशमनं गुल्मादिव्याधिवारणम् ॥ १३३ ॥

साम्राज्यसुखसम्पत्तिदायकं जपतां नृणाम् ।
य इदं पठते नित्यं पाठयेद्वा समाहितः ।
सर्वान् कामानवाप्नोति वायुपुत्रप्रसादतः ॥ १३४ ॥

इति श्री हनुमान् सहस्रनाम स्तोत्रम् ।

SING THESE HINDI LYRICS: Achyutam Keshavam Lyrics In Hindi, English, and Kannada
SING THESE HINDI LYRICS: Lalitha Sahasranama in HINDI
SING THESE HINDI LYRICS: Shiv Tandav Stotram Lyrics

Hanuman Sahasranamam Song Download | Hanuman Sahasranamam Mp3 Free Download:

It’s so easy to download Hanuman Sahasranamam on your mobile or your PC.

Hanuman Sahasranamam Mp3 Download Link:

==> DOWNLOAD HERE

Now that you’ve read the hanuman sahasranamam lyrics in Kannada, Hindi and English, you must be wondering about the Hanuman Sahasranamam Benefits.

Let’s look at the benefits now.

Hanuman Sahasranamam Benefits:

  • Hanuman Sahasranamam helps one stay disciplined, and achieve greater heights in life and career.
  • Hanuman Stotram also helps one overcome bad habits like corruption, adultery, laziness, fickle-mindedness, procrastination, etc. It brings in confidence and a stable mind.
    If you are said to be affected by Shani Dosha, then praying hanuman is beneficial.
    Most people pray to Lord Hanuman either on Tuesdays or Saturdays either by visiting Hanuman temples or at home and can also chant Hanuman Chalisa every day to get his blessings.
  • Ghosts, devils, and spirits never trouble a person who regularly recites the Hanuman Sahastranaama.
  • Hanuman Sahasranamam Stotram recitation infuses one with unlimited energy and prana.
  • Anjaneya Sahasranama also helps in overcoming the malefic effects of Saturn and reduces the effects of Sade Saath Shani Dasha.
  • Recitation also helps small children to get rid of scary and fearful thoughts.

Hope you liked our correct and accurate formatted Hanuman Sahasranamam Lyrics in Hindi, Kannada, and English.
If so don’t forget to Share this Post All over your Social Media Channels.

If you liked the Hanuman Sahasranamam Lyrics post, please comment and let us know your experience.

Follow us on our iEvented Facebook PageInstagram, and Youtube Channel

HAPPY CHANTING AND HAPPY READING 

Sharing is Caring. Please Share: