+919611170230
Sharing is Caring. Please Share:

Before praying with Kalabhairava Ashtakam Lyrics let’s understand who is Kalabhairava.

In this post, we’ll present to you Kalabhairava Ashtakam Lyrics in Kannada, English, Hindi, and Telugu. It’s going to be a long post.

Kalabhairava Ashtakam Lyrics are written by the greatest Aham Brahmasmi script author Shri Adi Guru Shankaracharya.

Let’s now look to understand who is Kalabhairava and why he is prayed.

 

Who is Kalabhairava?

When the Tri Devas Brahma, Vishnu, and Maheshwaara are in danger or hurt the world with their deeds, others swing to action to save the universe.

Every one of the Tridevas has each other’s back.

For Ex.) When Bhasmasura wanted to test his burning capability on Shiva himself, who gave the boon, Lord Vishnu sprung into action.

Lord Vishnu took the avatara of Mohini and challenged Bhasmasura for dance and made him burn himself.

In the same way, once Lord Brahma who is the creator of the universe got very egoistic about his creation capability, Lord Shiva took cognizance of this.

Lord Shiva created Kalabhairava, an avatara with his nail who is a very angry avatar of Lord Shiva.

Lord Brahma had 5 Shira (Bahushira) one on the top and 4 in each direction.

This phenomenon which in the modern era is called head weight caught Lord Brahma.

Lord Shiva created Kala Bhairava with his fingernail.

Kala Bhairava is naked and his vehicle is a black dog. He is an angry young man Avatara.

Kala Bhairava marched towards Lord Brahma and severed the head on the top with his nails.

This Brahma Hatya dosa caught Kala Bhairava and the Kapala of Lord Brahma stuck to his hand.

Hence Kalabhairava is always seen meandering with the Kapala like a beggar.

Let’s now look at Kalabhairava Ashtakam Lyrics in many languages.

 

Kalabhairava Ashtakam Lyrics in Kannada:

ದೇವರಾಜಸೇವ್ಯಮಾನಪಾವನಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಂ
ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞಸೂತ್ರಮಿಂದುಶೇಖರಂ ಕೃಪಾಕರಮ್ |
ನಾರದಾದಿಯೋಗಿಬೃಂದವಂದಿತಂ ದಿಗಂಬರಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ || 1 ||

ಭಾನುಕೋಟಿಭಾಸ್ವರಂ ಭವಾಬ್ಧಿತಾರಕಂ ಪರಂ
ನೀಲಕಂಠಮೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥದಾಯಕಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ |
ಕಾಲಕಾಲಮಂಬುಜಾಕ್ಷಮಕ್ಷಶೂಲಮಕ್ಷರಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ || 2 ||

ಶೂಲಟಂಕಪಾಶದಂಡಪಾಣಿಮಾದಿಕಾರಣಂ
ಶ್ಯಾಮಕಾಯಮಾದಿದೇವಮಕ್ಷರಂ ನಿರಾಮಯಮ್ |
ಭೀಮವಿಕ್ರಮಂ ಪ್ರಭುಂ ವಿಚಿತ್ರತಾಂಡವಪ್ರಿಯಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ || 3 ||

ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ ಪ್ರಶಸ್ತಚಾರುವಿಗ್ರಹಂ
ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಸ್ಥಿರಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕವಿಗ್ರಹಮ್ |
ನಿಕ್ವಣನ್ಮನೋಜ್ಞಹೇಮಕಿಂಕಿಣೀಲಸತ್ಕಟಿಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ || 4 ||

ಧರ್ಮಸೇತುಪಾಲಕಂ ತ್ವಧರ್ಮಮಾರ್ಗನಾಶಕಂ
ಕರ್ಮಪಾಶಮೋಚಕಂ ಸುಶರ್ಮದಾಯಕಂ ವಿಭುಮ್ |
ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಕೇಶಪಾಶಶೋಭಿತಾಂಗಮಂಡಲಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ || 5 ||

ರತ್ನಪಾದುಕಾಪ್ರಭಾಭಿರಾಮಪಾದಯುಗ್ಮಕಂ
ನಿತ್ಯಮದ್ವಿತೀಯಮಿಷ್ಟದೈವತಂ ನಿರಂಜನಮ್ |
ಮೃತ್ಯುದರ್ಪನಾಶನಂ ಕರಾಲದಂಷ್ಟ್ರಭೀಷಣಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ || 6 ||

ಅಟ್ಟಹಾಸಭಿನ್ನಪದ್ಮಜಾಂಡಕೋಶಸಂತತಿಂ
ದೃಷ್ಟಿಪಾತನಷ್ಟಪಾಪಜಾಲಮುಗ್ರಶಾಸನಮ್ |
ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಂ ಕಪಾಲಮಾಲಿಕಾಧರಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ || 7 ||

ಭೂತಸಂಘನಾಯಕಂ ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಿದಾಯಕಂ
ಕಾಶಿವಾಸಿಲೋಕಪುಣ್ಯಪಾಪಶೋಧಕಂ ವಿಭುಮ್ |
ನೀತಿಮಾರ್ಗಕೋವಿದಂ ಪುರಾತನಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ || 8 ||

ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ ಪಠಂತಿ ಯೇ ಮನೋಹರಂ
ಜ್ಞಾನಮುಕ್ತಿಸಾಧನಂ ವಿಚಿತ್ರಪುಣ್ಯವರ್ಧನಮ್ |
ಶೋಕಮೋಹದೈನ್ಯಲೋಭಕೋಪತಾಪನಾಶನಂ
ತೇ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಕಾಲಭೈರವಾಂಘ್ರಿಸನ್ನಿಧಿಂ ಧ್ರುವಮ್ || 9 ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರಚಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ:

ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಮುದಕರಾತ್ತ ಮೋದಕಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಡು
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಡು
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಡು
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಡು
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಡು

 

Kalabhairava Ashtakam Lyrics In English:

Deva Rāja Sevyamāna Pāvanāṅghri Paṅkajaṃ
Vyāla Yajña Sūtramindu Śekharaṃ Kṛpākaram .
Nāradādi Yogi Vṛnda Vanditaṃ Digambaraṃ
Kāśikā Purādhinātha Kālabhairavaṃ Bhaje ||1||

Bhānu Koṭi Bhāsvaraṃ Bhavābdhitārakaṃ Paraṃ
Nīla Kaṇṭhamīpsitārtha Dāyakaṃ Trilocanam .
Kālakālamambujākṣamakṣaśūlamakṣaraṃ
Kāśikā Purādhinātha Kālabhairavaṃ Bhaje ||2||

Śūla Ṭaṅka Pāśa Daṇḍa Pāṇimādi Kāraṇaṃ
Śyāma Kāyamādi Devamakṣaraṃ Nirāmayam .
Bhīmavikramaṃ Prabhuṃ Vicitra Tāṇḍava Priyaṃ
Kāśikā Purādhinātha Kālabhairavaṃ Bhaje ||3||

Bhukti Mukti Dāyakaṃ Praśasta Cāru Vigrahaṃ
Bhakta Vatsalaṃ Sthitaṃ Samasta Loka Vigraham .
Vi Nikvaṇanmanojña Hemakiṅkiṇī Lasatkaṭiṃ
Kāśikā Purādhinātha Kālabhairavaṃ Bhaje ||4||

Dharma Setu Pālakaṃ Tvadharma Mārga Nāśakaṃ
Karma Pāśa Mocakaṃ Su Śarma Dāyakaṃ Vibhum .
Svarṇa Varṇa Śeṣa Pāśa Śobhitāṅga Maṇḍalaṃ
Kāśikā Purādhinātha Kālabhairavaṃ Bhaje ||5||

Ratna Pādukā Prabhābhi Rāma Pāda Yugmakaṃ
Nityamadvitīyamiṣṭa Daivataṃ Nirañjanam .
Mṛtyu Darpa Nāśanaṃ Karāla Daṃṣṭra Mokṣaṇaṃ
Kāśikā Purādhinātha Kālabhairavaṃ Bhaje ||6||

Aṭṭa Hāsa Bhinna Padmajāṇḍa Kośa Santatiṃ
Dṛṣṭi Pāta Naṣṭa Pāpajālamugra Śāsanam .
Aṣṭa Siddhi Dāyakaṃ Kapāla Mālikā Dharaṃ
Kāśikā Purādhinātha Kālabhairavaṃ Bhaje ||7||

Bhūta Saṅgha Nāyakaṃ Viśāla Kīrti Dāyakaṃ
Kāśi Vāsa Loka Puṇya Pāpa Śhodhakaṃ Vibhum .
Nīti Mārga Kovidaṃ Purātanaṃ Jagatpatiṃ
Kāśikā Purādhinātha Kālabhairavaṃ Bhaje ||8||

Kālabhairavāṣṭakaṃ Paṭhanti Ye Manoharaṃ
Jñāna Mukti Sādhanaṃ Vicitra Puṇya Vardhanam .
Śoka Moha Dainya Lobha Kopa Tāpa Nāśanaṃ
Prayānti Kālabhairavāṅghri Sannidhiṃ Narā Dhruvam ||9||

Iti Shreemacchankaracharya rachita Kalabhairavashtakam Sampurnam.


Shankaracharya Authored Lyrics on iEvented:

LYRICS HERE: Mudakaratha Modakam Lyrics in ENGLISH
LYRICS HERE: Aigiri Nandini Lyrics in English
LYRICS HERE: Soundarya Lahari Lyrics in English
LYRICS HERE: Kanakadhara stotram lyrics in English
LYRICS HERE: Bilvashtakam Lyrics in Kannada and English

 

Kalabhairava Ashtakam Telugu Lyrics:

Since Telugu is not our mother tongue, we’ve translated the Kannada lyrics.

In case Kalabhairava Ashtakam Lyrics In Telugu is faulty, please let us know and we’ll correct it.

దేవరాజసేవ్యమానపావనాంఘ్రిపంకజం
వ్యాలయజ్ఞసూత్రమిందుశేఖరం కృపాకరమ్ |
నారదాదియోగిబృందవందితం దిగంబరం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 1 ||

భానుకోటిభాస్వరం భవాబ్ధితారకం పరం
నీలకంఠమీప్సితార్థదాయకం త్రిలోచనమ్ |
కాలకాలమంబుజాక్షమక్షశూలమక్షరం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 2 ||

శూలటంకపాశదండపాణిమాదికారణం
శ్యామకాయమాదిదేవమక్షరం నిరామయమ్ |
భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్రతాండవప్రియం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 3 ||

భుక్తిముక్తిదాయకం ప్రశస్తచారువిగ్రహం
భక్తవత్సలం స్థిరం సమస్తలోకవిగ్రహమ్ |
నిక్వణన్మనోజ్ఞహేమకింకిణీలసత్కటిం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 4 ||

ధర్మసేతుపాలకం త్వధర్మమార్గనాశకం
కర్మపాశమోచకం సుశర్మదాయకం విభుమ్ |
స్వర్ణవర్ణకేశపాశశోభితాంగమండలం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 5 ||

రత్నపాదుకాప్రభాభిరామపాదయుగ్మకం
నిత్యమద్వితీయమిష్టదైవతం నిరంజనమ్ |
మృత్యుదర్పనాశనం కరాలదంష్ట్రభీషణం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 6 ||

అట్టహాసభిన్నపద్మజాండకోశసంతతిం
దృష్టిపాతనష్టపాపజాలముగ్రశాసనమ్ |
అష్టసిద్ధిదాయకం కపాలమాలికాధరం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 7 ||

భూతసంఘనాయకం విశాలకీర్తిదాయకం
కాశివాసిలోకపుణ్యపాపశోధకం విభుమ్ |
నీతిమార్గకోవిదం పురాతనం జగత్పతిం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 8 ||

కాలభైరవాష్టకం పఠంతి యే మనోహరం
జ్ఞానముక్తిసాధనం విచిత్రపుణ్యవర్ధనమ్ |
శోకమోహదైన్యలోభకోపతాపనాశనం
తే ప్రయాంతి కాలభైరవాంఘ్రిసన్నిధిం ధ్రువమ్ || 9 ||

ఇతి శ్రీమచ్చంకరాచార్య విరచితం కాలభైరవాష్టకం సంపూర్ణమ్ |


Song with Telugu Lyrics on iEvented: 

TELUGU LYRICS HERE: Lalitha Sahasranama in Kannada and Telugu Lyrics
TELUGU LYRICS HERE:  Aditya Hrudayam Telugu LYRICS
TELUGU LYRICS HERE: Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Telugu

 

Kalabhairava Ashtakam Lyrics In Hindi:

देवराजसेव्यमानपावनांघ्रिपङ्कजं
व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् ।
नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगंबरं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥1॥

भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं
नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम् ।
कालकालमंबुजाक्षमक्षशूलमक्षरं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥2॥

शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं
श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् ।
भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥3॥

भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं
भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम् ।
विनिक्वणन्मनोज्ञहेमकिङ्किणीलसत्कटिं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥4॥

धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं
कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुम् ।
स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥5॥

रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं
नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरंजनम् ।
मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रमोक्षणं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥6॥

अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसंततिं
दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् ।
अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥7॥

भूतसंघनायकं विशालकीर्तिदायकं
काशिवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम् ।
नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥8॥

कालभैरवाष्टकं पठंति ये मनोहरं
ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनम् ।
शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं
प्रयान्ति कालभैरवांघ्रिसन्निधिं नरा ध्रुवम् ॥9॥

इति श्रीमास्चंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकम् सम्पूर्णम ||

 

Hindi Song Lyrics on iEvented:

Sing Hindi Song Lyrics: Shiv Tandav Stotram Lyrics
Sing Hindi Song Lyrics: Achyutam Keshavam Lyrics In Hindi, English and Kannada
Sing Hindi Song Lyrics: Vaishnava Janato Lyrics in Kannada English and Hindi
Sing Hindi Song Lyrics: Hanuman Sahasranamam in Hindi
Sing Hindi Song Lyrics: Pranamya Shirasa Devam Lyrics in Hindi

 

Kalabhairava Ashtakam Benefits:

Kalabhairava Ashtakam was one of the most beautiful compositions by the great Adi guru Shankaracharya. 

Phalasruthi of Kalabhairava Ashtakam was mentioned in the 9th stanza as below.

Kalabhairava ashtakam patamthi yae manoharam
Gnana mukthi sadhakam vichitra-punya vardhanam
Soka moha dainya lobha Kopa tapa naasanam
Taey prayamti Kaalabhaivaamghri Sannidhi druvam

Meaning:-
Reciting this Kalabhairava Ashtakam gives a pleasing feel. Passing the divine knowledge and liberation.
Also provides a variety of virtues.

Also destroys the Sadness, Delusion, Misery, Greed, Fury, and Taapa & guides you toward the sacred feet of the lord Kalabhairava.

If you recite this kalabhairava ashtakam daily for a few days, you can feel the difference.

You’ll feel the positive vibes and be elated whenever you read it.

My suggestion is first to try to learn the sloka by understanding each and every word and then chant it daily.
Feel every word in the sloka and recite it daily, and I can guarantee you will start feeling eternally bliss.

He (Kalabhairava) promises (mentioned in the last stanza) to his devotees that who recite it daily, Lord Kalabhairava, will remove their lust, greed, arrogance, grief, anger, and so on.

If our bad qualities get eradicated by the lord himself, then all our miseries end, and we will be left with peace.

 

Kalabhairava Ashtakam Mp3 Free Download:

Its very pleasing and convenient to get to hear Kalabhairava Ashtakam whenever you please.

Once it’s available on your phone, it’s easy to access it anytime.

Kalabhairava Ashtakam Download Link:

==> CLICK HERE

 

Did you like Kalabhairava Ashtakam Lyrics’ post? If so please share on your social media channels now.
Also, don’t forget to let me know your opinion in the comments!

Follow us on our iEvented Facebook PageInstagram, and Youtube Channel

HAPPY SINGING AND HAPPY READING!

Sharing is Caring. Please Share: