+919611170230
Sharing is Caring. Please Share:

Venkateswara Suprabhatam Lyrics are the first thing I hear daily before starting my day on Amazon Music.

It’s so refreshing to listen to Venkateswara Suprabhatam for the last 12 years daily and start the day.

Just the sheer voice of MS. Subbalakshmi’s Venkateswara Suprabhatam Lyrics just motivates me to the core.

You must be wondering what in Venkateswara Suprabhatam motivates!

But the music composition is what keeps you stuck to the Venkatesha Suprabhata to hear and be motivated daily!

It’s really interesting to know that Venkateswara Suprabhatam Lyrics was composed in 1430 AD.

For almost 600+ years this has been in existence and I never knew about its background!

Now that we know it was written in 1430, let’s now understand who authored Venkateswara Suprabhatam.

Did you know that the first thing Lord Venkateshwara in Tirupati hears in the morning around 4 AM is Venkateswara suprabhatam?

Really, it’s amazing when we delve deep to understand the origins of Sri Venkateswara Suprabhatam!

Enough of suspense really, Venkateswara Swamy Suprabhatam was written by PB Annan whose full form is Prativadi Bhayankara Anantacharya. 

Though I can’t very well write Telugu, which is like the brother of Kannada, I’ll spell out the Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Kannada, Telugu, Hindi, and English.

It’s going to be a very big post! Let’s jump into Venkateswara Suprabhatam Lyrics.

Watch Venkateswara Suprabhatam on our iEvented Youtube Channel:

Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Kannada:

ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವಾಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾಹ್ನಿಕಮ್ || 1 ||

ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಡಧ್ವಜ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಮಲಾಕಾಂತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು || 2 ||

ಮಾತಸ್ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ಮಧುಕೈಟಭಾರೇಃ
ವಕ್ಷೋವಿಹಾರಿಣಿ ಮನೋಹರ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ |
ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿನಿ ಶ್ರಿತಜನಪ್ರಿಯ ದಾನಶೀಲೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ದಯಿತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 3 ||

ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮರವಿಂದ ಲೋಚನೇ
ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಮುಖ ಚಂದ್ರಮಂಡಲೇ |
ವಿಧಿ ಶಂಕರೇಂದ್ರ ವನಿತಾಭಿರರ್ಚಿತೇ
ವೃಶ ಶೈಲನಾಥ ದಯಿತೇ ದಯಾನಿಧೇ || 4 ||

ಅತ್ರ್ಯಾದಿ ಸಪ್ತ ಋಷಯಸ್ಸಮುಪಾಸ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾಂ
ಆಕಾಶ ಸಿಂಧು ಕಮಲಾನಿ ಮನೋಹರಾಣಿ |
ಆದಾಯ ಪಾದಯುಗ ಮರ್ಚಯಿತುಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 5 ||

ಪಂಚಾನನಾಬ್ಜ ಭವ ಷಣ್ಮುಖ ವಾಸವಾದ್ಯಾಃ
ತ್ರೈವಿಕ್ರಮಾದಿ ಚರಿತಂ ವಿಬುಧಾಃ ಸ್ತುವಂತಿ |
ಭಾಷಾಪತಿಃ ಪಠತಿ ವಾಸರ ಶುದ್ಧಿ ಮಾರಾತ್
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 6 ||

ಈಶತ್-ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಸರಸೀರುಹ ನಾರಿಕೇಳ
ಪೂಗದ್ರುಮಾದಿ ಸುಮನೋಹರ ಪಾಲಿಕಾನಾಮ್ |
ಆವಾತಿ ಮಂದಮನಿಲಃ ಸಹದಿವ್ಯ ಗಂಧೈಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 7 ||

ಉನ್ಮೀಲ್ಯನೇತ್ರ ಯುಗಮುತ್ತಮ ಪಂಜರಸ್ಥಾಃ
ಪಾತ್ರಾವಸಿಷ್ಟ ಕದಲೀ ಫಲ ಪಾಯಸಾನಿ |
ಭುಕ್ತ್ವಾಃ ಸಲೀಲ ಮಥಕೇಳಿ ಶುಕಾಃ ಪಠಂತಿ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 8 ||

ತಂತ್ರೀ ಪ್ರಕರ್ಷ ಮಧುರ ಸ್ವನಯಾ ವಿಪಂಚ್ಯಾ
ಗಾಯತ್ಯನಂತ ಚರಿತಂ ತವ ನಾರದೋ‌உಪಿ |
ಭಾಷಾ ಸಮಗ್ರ ಮಸತ್-ಕೃತಚಾರು ರಮ್ಯಂ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 9 ||

ಭೃಂಗಾವಳೀ ಚ ಮಕರಂದ ರಸಾನು ವಿದ್ಧ
ಝುಂಕಾರಗೀತ ನಿನದೈಃ ಸಹಸೇವನಾಯ |
ನಿರ್ಯಾತ್ಯುಪಾಂತ ಸರಸೀ ಕಮಲೋದರೇಭ್ಯಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 10 ||

ಯೋಷಾಗಣೇನ ವರದಧ್ನಿ ವಿಮಥ್ಯಮಾನೇ
ಘೋಷಾಲಯೇಷು ದಧಿಮಂಥನ ತೀವ್ರಘೋಷಾಃ |
ರೋಷಾತ್ಕಲಿಂ ವಿದಧತೇ ಕಕುಭಶ್ಚ ಕುಂಭಾಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 11 ||

ಪದ್ಮೇಶಮಿತ್ರ ಶತಪತ್ರ ಗತಾಳಿವರ್ಗಾಃ
ಹರ್ತುಂ ಶ್ರಿಯಂ ಕುವಲಯಸ್ಯ ನಿಜಾಂಗಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ |
ಭೇರೀ ನಿನಾದಮಿವ ಭಿಭ್ರತಿ ತೀವ್ರನಾದಮ್
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 12 ||

ಶ್ರೀಮನ್ನಭೀಷ್ಟ ವರದಾಖಿಲ ಲೋಕ ಬಂಧೋ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಗದೇಕ ದಯೈಕ ಸಿಂಧೋ |
ಶ್ರೀ ದೇವತಾ ಗೃಹ ಭುಜಾಂತರ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 13 ||

ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಕಾಪ್ಲವ ನಿರ್ಮಲಾಂಗಾಃ
ಶ್ರೇಯಾರ್ಥಿನೋ ಹರವಿರಿಂಚಿ ಸನಂದನಾದ್ಯಾಃ |
ದ್ವಾರೇ ವಸಂತಿ ವರನೇತ್ರ ಹತೋತ್ತ ಮಾಂಗಾಃ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 14 ||

ಶ್ರೀ ಶೇಷಶೈಲ ಗರುಡಾಚಲ ವೇಂಕಟಾದ್ರಿ
ನಾರಾಯಣಾದ್ರಿ ವೃಷಭಾದ್ರಿ ವೃಷಾದ್ರಿ ಮುಖ್ಯಾಮ್ |
ಆಖ್ಯಾಂ ತ್ವದೀಯ ವಸತೇ ರನಿಶಂ ವದಂತಿ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 15 ||

ಸೇವಾಪರಾಃ ಶಿವ ಸುರೇಶ ಕೃಶಾನುಧರ್ಮ
ರಕ್ಷೋಂಬುನಾಥ ಪವಮಾನ ಧನಾಧಿ ನಾಥಾಃ |
ಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪ್ರವಿಲಸನ್ನಿಜ ಶೀರ್ಷದೇಶಾಃ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 16 ||

ಧಾಟೀಷು ತೇ ವಿಹಗರಾಜ ಮೃಗಾಧಿರಾಜ
ನಾಗಾಧಿರಾಜ ಗಜರಾಜ ಹಯಾಧಿರಾಜಾಃ |
ಸ್ವಸ್ವಾಧಿಕಾರ ಮಹಿಮಾಧಿಕ ಮರ್ಥಯಂತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 17 ||

ಸೂರ್ಯೇಂದು ಭೌಮ ಬುಧವಾಕ್ಪತಿ ಕಾವ್ಯಶೌರಿ
ಸ್ವರ್ಭಾನುಕೇತು ದಿವಿಶತ್-ಪರಿಶತ್-ಪ್ರಧಾನಾಃ |
ತ್ವದ್ದಾಸದಾಸ ಚರಮಾವಧಿ ದಾಸದಾಸಾಃ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 18 ||

ತತ್-ಪಾದಧೂಳಿ ಭರಿತ ಸ್ಫುರಿತೋತ್ತಮಾಂಗಾಃ
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗ ನಿರಪೇಕ್ಷ ನಿಜಾಂತರಂಗಾಃ |
ಕಲ್ಪಾಗಮಾ ಕಲನಯಾ‌உ‌உಕುಲತಾಂ ಲಭಂತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 19 ||

ತ್ವದ್ಗೋಪುರಾಗ್ರ ಶಿಖರಾಣಿ ನಿರೀಕ್ಷಮಾಣಾಃ
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗ ಪದವೀಂ ಪರಮಾಂ ಶ್ರಯಂತಃ |
ಮರ್ತ್ಯಾ ಮನುಷ್ಯ ಭುವನೇ ಮತಿಮಾಶ್ರಯಂತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 20 ||

ಶ್ರೀ ಭೂಮಿನಾಯಕ ದಯಾದಿ ಗುಣಾಮೃತಾಬ್ದೇ
ದೇವಾದಿದೇವ ಜಗದೇಕ ಶರಣ್ಯಮೂರ್ತೇ |
ಶ್ರೀಮನ್ನನಂತ ಗರುಡಾದಿಭಿ ರರ್ಚಿತಾಂಘ್ರೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 21 ||

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಾಸುದೇವ
ವೈಕುಂಠ ಮಾಧವ ಜನಾರ್ಧನ ಚಕ್ರಪಾಣೇ |
ಶ್ರೀ ವತ್ಸ ಚಿಹ್ನ ಶರಣಾಗತ ಪಾರಿಜಾತ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 22 ||

ಕಂದರ್ಪ ದರ್ಪ ಹರ ಸುಂದರ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತೇ
ಕಾಂತಾ ಕುಚಾಂಬುರುಹ ಕುಟ್ಮಲ ಲೋಲದೃಷ್ಟೇ |
ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ಮಲ ಗುಣಾಕರ ದಿವ್ಯಕೀರ್ತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 23 ||

ಮೀನಾಕೃತೇ ಕಮಠಕೋಲ ನೃಸಿಂಹ ವರ್ಣಿನ್
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪರಶ್ವಥ ತಪೋಧನ ರಾಮಚಂದ್ರ |
ಶೇಷಾಂಶರಾಮ ಯದುನಂದನ ಕಲ್ಕಿರೂಪ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 24 ||

ಏಲಾಲವಂಗ ಘನಸಾರ ಸುಗಂಧಿ ತೀರ್ಥಂ
ದಿವ್ಯಂ ವಿಯತ್ಸರಿತು ಹೇಮಘಟೇಷು ಪೂರ್ಣಮ್ |
ಧೃತ್ವಾದ್ಯ ವೈದಿಕ ಶಿಖಾಮಣಯಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಃ
ತಿಷ್ಠಂತಿ ವೇಂಕಟಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 25 ||

ಭಾಸ್ವಾನುದೇತಿ ವಿಕಚಾನಿ ಸರೋರುಹಾಣಿ
ಸಂಪೂರಯಂತಿ ನಿನದೈಃ ಕಕುಭೋ ವಿಹಂಗಾಃ |
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಾಃ ಸತತ ಮರ್ಥಿತ ಮಂಗಳಾಸ್ತೇ
ಧಾಮಾಶ್ರಯಂತಿ ತವ ವೇಂಕಟ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 26 ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಾ ಸ್ಸುರವರಾ ಸ್ಸಮಹರ್ಷಯಸ್ತೇ
ಸಂತಸ್ಸನಂದನ ಮುಖಾಸ್ತ್ವಥ ಯೋಗಿವರ್ಯಾಃ |
ಧಾಮಾಂತಿಕೇ ತವ ಹಿ ಮಂಗಳ ವಸ್ತು ಹಸ್ತಾಃ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 27 ||

ಲಕ್ಶ್ಮೀನಿವಾಸ ನಿರವದ್ಯ ಗುಣೈಕ ಸಿಂಧೋ
ಸಂಸಾರಸಾಗರ ಸಮುತ್ತರಣೈಕ ಸೇತೋ |
ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ನಿಜವೈಭವ ಭಕ್ತ ಭೋಗ್ಯ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 28 ||

ಇತ್ಥಂ ವೃಷಾಚಲಪತೇರಿಹ ಸುಪ್ರಭಾತಂ
ಯೇ ಮಾನವಾಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪಠಿತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತಾಃ |
ತೇಷಾಂ ಪ್ರಭಾತ ಸಮಯೇ ಸ್ಮೃತಿರಂಗಭಾಜಾಂ
ಪ್ರಙ್ಞಾಂ ಪರಾರ್ಥ ಸುಲಭಾಂ ಪರಮಾಂ ಪ್ರಸೂತೇ || 29 ||

ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿ ಹಾಡು ಕೇಳಿ: ಗರುಡ ಗಮನ ತವ ಚಾರಣ ಕಮಲಾ ಮಿಹ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಮೂಢಮತೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿ ಹಾಡು ಕೇಳಿ: ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಧಾರಿಗೆ ಶಿರಾ ಬಾಗಿ ಲಾಲಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿ ಹಾಡು ಕೇಳಿ: ಹನುಮಂತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕನ್ನಡ, ಆಂಗ್ಲ ಹಾಗು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಒಳ್ಳೆಯ ಓದುವಿಕೆಗಾಗಿ: ಕುವೆಂಪುರವರ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಚಯ

Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Telugu:

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే
ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్‌ ॥ 1 ॥

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ
ఉత్తిష్ఠ కమలాకాన్త త్రైలోక్యం మంగళం కురు ॥ 2 ॥

మాతః సమస్త జగతాం మధుకైటభారే:
వక్షో విహారిణి మనోహర దివ్యమూర్తే
శ్రీస్వామిని శ్రితజనప్రియ దానశీలే
శ్రీ వేంకటేశ దయితే తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 3 ॥

తవ సుప్రభాత మరవిందలోచనే
భవతు ప్రసన్న ముఖచంద్రమండలే
విధిశంకరేన్ద్ర వనితాభిరర్చితే
వృషశైలనాద థయితే దయానిధే. ॥ 4 ॥

అత్ర్యాధిసప్తఋషయస్య ముపాస్య సంధ్యాం
ఆకాశ సింధు కమలాని మనోహరాణి
ఆదాయ పాదయుగ మర్చయితుం ప్రపన్నాః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 5 ॥

పంచాన నాబ్జభవ షణ్ముఖ వాసవాద్యా:
త్రైవిక్రమాది చరితం విబుధాః స్తువంతి
భాషాపతిః పఠతి వాసరశుద్ధిమారాత్‌
శేషాద్రి శేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 6 ॥

ఈషత్ర్పఫుల్ల సరసీరుహ నారికేళ
పూగద్రుమాది సుమనోహర పాళికానాం
ఆవాతి మందమనిల స్సహ దివ్యగంధైః
శేషాద్రి శేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 7 ॥

ఉన్మీల్యనేత్ర యుగముత్తమ పంజరస్థాః
పాత్రావశిష్ట కదలీఫల పాయసాని
భుక్త్వా సలీలమథ కేళిశుకాః పఠంతి
శేషాద్రి శేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 8 ॥

తంత్రీప్రకర్ష మధురస్వనయా విపంచ్యా
గాయన్త్యనంత చరితం తవ నారదో7పి
భాషాసమగ్ర మసకృత్కర చారురమ్యం
శేషాద్రి శేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 9 ॥

భృంగావళీచ మకరంద రసానువిద్ధ
ఝంకారగీత నినదైః సహ సేవనాయ
నిర్యాత్యుపాంత సరసీకమలోదరేభ్యః
శేషాద్రి శేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 10 ॥

యోషాగణేన వరదధ్ని విమధ్యమానే
ఘోషాలయేషు దధిమంథన తీవ్ర ఘోషాః
రోషాత్కలిం విదధతే కకుభశ్చ కుంభాః
శేషాద్రి శేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 11 ॥

పద్మేశమిత్ర శతపత్ర గతాళివర్గాః
హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగలక్ష్మ్యాః
భేరీనినాదమివ బిభ్రతి తీవ్రనాదం
శేషాద్రి శేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 12 ॥

శ్రీమన్నభీష్టవరదాఖిల లోకబంధో
శ్రీ శ్రీనివాస జగదేక దయైకసింధో
శ్రీ దేవతాగృహభుజాంతర దివ్యమూర్తే
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 13 ॥

శ్రీ స్వామి పుష్కరిణికా ప్లవనిర్మలాంగాః
శ్రేయోర్థినో హరవిరించి సనందనాద్యాః
ద్వారే వసంతి వరవేత్రహతోత్తమాంగాః
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 14 ॥

శ్రీ శేషశైల గరుడాచల వేంకటాద్రి
నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రి ముఖ్యాం
ఆఖ్యాం త్వదయవసతే రనిశం వదంతి
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 15 ॥

సేవాపరాః శివసురేశ కృశానుధర్మ
రక్షోంబునాథ పవమాన ధనాధినాథాః
బద్ధాంజలి ప్రవిలసన్నిజశీర్ష దేశాః
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 16 ॥

ధాటీషు తే విహగరాజ మృగాధిరాజ
నాగాధిరాజ గజరాజ హయాధిరాజాః
స్వస్వాధికార మహిమాధిక మర్థయంతే
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 17 ॥

సూర్యేందు భౌమబుధవాక్పతి కావ్యసౌరి
స్వర్భాను కేతుదివి షత్సరిషత్ప్రధానాః
త్వద్దాస దాస చరమావధిదాస దాసాః
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 18 ॥

త్వత్పాదధూళి భరిత స్ఫురితోత్తమాంగాః
స్వర్గాపవర్గనిరపేక్ష నిజాంతరంగా
కల్పాగమా7కలనయా కులతాం లభంతే
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 19 ॥

త్వద్గోపురాగ్రశిఖరాణి నిరీక్షమాణాః
స్వర్గాపవర్గ పదవీం పరమాశ్రయంతః
మర్త్యా మనుష్యభువనే మతిమాశ్రయన్తే
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 20 ॥

శ్రీ భూమినాయక దయాది గుణామృతాబ్ధే
దేవాధిదేవ జగదేక శరణ్యమూర్తే
శ్రీ మన్ననంత గరుడాదిభిరర్చితాంఘ్రే
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 21 ॥

శ్రీ పద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ
వైకుంఠ మాధవ జనార్దన చక్రపాణే
శ్రీవత్స చిహ్న శరణాగత పారిజాత
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 22 ॥

కందర్పదర్ప హరసుందర దివ్యమూర్తే
కాంతాకుచాంబురుహ కుట్మలలోలదృష్టే
కల్యాణనిర్మల గుణాకర దివ్యకీర్తే
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 23 ॥

మీనాకృతే కమఠ కోల నృసింహ వర్ణిన్‌
స్వామిన్‌ పరశ్వథ తపోధన రామచంద్ర
శేషాంశరామ యదునందన కల్కిరూప
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 24 ॥

ఏలాలవంగ ఘనసార సుగంధి తీర్థం
దివ్యం వియత్సరసిహేమఘటేషు పూర్ణం
ధృత్వాద్య వైదిక శిఖామణయః ప్రహృష్ఠాః
తిష్ఠంతి వేంకటపతే తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 25 ॥

భాస్వానుదేతి వికటాని సరోరుహాణి
సంపూరయంతి నినదైః కకుభో విహంగాః
శ్రీ వైష్ణవాః సతత మర్దిత మంగళాస్తే
ధామాశ్రయంతి తవ వేంకటసుప్రభాతమ్‌ ॥ 26 ॥

బ్రహ్మాదయస్సురవరాస్స మహర్షయస్తే
సంతస్సనందన ముఖాస్త్వథ యోగివర్యాః
ధామాంతికే తవ హి మంగళవస్తు హస్తాః
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 27 ॥

లక్ష్మీనివాస నిరవద్యగుణైక సింధో
సంసారసాగర సముత్తరణైక సేతో
వేదాంతవేద్య నిజవైభవ భక్త భోగ్య
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥ 28 ॥

ఇత్థం వృషాచలపతే రిహ సుప్రభాతం
యే మానవాః ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తాః
తేషాం ప్రభాతసమయే స్మృతిరంగ భాజాం
ప్రజ్ఞాం పరార్థసులభాం పరమాం ప్రసూతే ॥ 29 ॥

SING THIS WITH A SONG: Aditya Hrudayam Telugu
LYRICS IN TELUGU: Lalitha Sahasranama in Telugu Lyrics

Venkateswara Suprabhatam Lyrics in English:

Kousalya Supraja Rama Poorva Sandhya Pravarthathe
Uttishta Narasardula Karthavyamdhaivamanhikam ॥ 1 ॥

Uthishtothishta Govinda Uthishta Garuda Dhwaja
Uthishta Kamalakantha Trailokyam Mangalam Kuru ॥ 2 ॥

Matah Samastha Jagatham Madukaitabareh
Vaksho Viharini Manohara Divya Moorthe
Sriswami Nishritha Jana Priya Daana Sheele
Sree Venkatesha Dayite Tava Suprabhatham ॥ 3 ॥

Tava Suprabhatamaravindalochane
Bhava Suprasannna Mukha Chandramandale
Vidhi Shankarendra Vanithabhirarchite
Vrisha Shaila Naatha Dayite Dayanidhe ॥ 4 ॥

Atryadi Sapta Rishayah Samupasya Sandhyam
Akasha Sindhu Kamalaani Manoharani
Aadaya Padayugam Archayitum Prapannah
Sheshadri Shekhara Vibho Tava Suprabhatham ॥ 5 ॥

Panchananaabja Bhava Shanmukha Vasavadyah
Traivikramadi Charitam Vibhudasstuvanti
Bhashapathih Patathi Vaasara Suddhimaarat
Sheshadri Shekhara Vibho Thava Suprabhatham ॥ 6 ॥

Eeshatprapulla Saraseeruha Naarikela
Poogadrumadi Sumanohara Paalikaanam
Aavati Mandam Anilassaha Divyagandhaih
Sheshadri Shekhara Vibho Tava Suprabhatham ॥ 7 ॥

Unmeelya Netrayugam Uttama Panjarasthah
Pathra Vasishta Kadaleephala Payasani
Bhuktva Saleelamatah Keli Sukah Patanthi
Sheshadri Shekhara Vibho Tava Suprabhatham ॥ 8 ॥

Tantree Prakarsha Madurasswanaya Vipanchya
Gayatyanantha Charitham Tava Naradopi
Bhaasha Samagram Asakrit Kara Chaara Ramyam
Sheshadri Shekhara Vibho Tava Suprabhatham ॥ 9 ॥

Bringavali Cha Makaranda Rasaani Viddah
Jangara Geetha Ninadhai Ssaha Sevanaaya
Niryatyupanta Sarasee Kamalodharebhyah
Sheshadri Shekhara Vibho Tava Suprabhatam ॥ 10 ॥

Yosha Ganena Varadadni Vimatyamaane
Goshalayeshu Dadi Manthana Teevra Goshah
Roshat Kalim Vidadate Kakhubhascha Kumbah
Sheshadri Shekhara Vibho Tava Suprabhatham ॥ 11 ॥

Padmesa Mitra Satha Pathragathali Vargaah
Harthum Sriyam Kuvalayasya Nijaanga Lakshmya
Bherininadhamivabibhrati Teevranaadham
Sheshadri Shekhara Vibho Tava Suprabhatham ॥ 12 ॥

Srimannabhishta Varadaakhila Lokhabandho
Sri Srinivasa Dayaika Sindho
Sri Devata Griha Bhujantara Divyamurte
Sri Venkatachalapathe Tava Suprabhatham ॥ 13 ॥

Sri Swami Pushkarinikaplava Nirmalan Kah
Sreyorthino Hara Virincha Sanandanadyah
Dvaare Vasanthi Vara Vetrahatottamaangaah
Sri Venkatachalapathe Tava Suprabhatam ॥ 14 ॥

Sri Sheshasaila Garudachala Venkatadri
Narayanadri Vrishabhadri Vrishadri Mukhyam
Aakhyam Tvadiya Vasateranisham Vadanti
Sri Venkatachalapathe Tava Suprabhatam ॥ 15 ॥

Sevaparah Shiva Suresha Krishanudharma
Rakshombunatha Pavamana Dhanadhi Nathah
Baddanjali Pravilasannija Sheersha Deshah
Sri Venkatachalapathe Tava Suprabatam ॥ 16 ॥

Dhateeshu Te Vihagaraja Mrigadhiraja
Naagadhiraja Gajaraja Haydhirajah
Swasvadhikaara Mahimadhika Marthayante
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 17 ॥

Suryendu Bhauma Budha Vakpati Kavyashowri
Swarbhaanu Ketu Divishat Parishat Pradhaanaah
Tvaddaasa Daasa Charamaawvadhi Daasa Daasah
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 18 ॥

Tvat Paada Dhooli Bharitha Spuritottamangah
Svargapavarga Nirapeksha Nijantarangah
Kalpagama Kalaniaa Kulataam Labhante
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 19 ॥

Tvad Gopuraagra Sikharaani Nirikshamaanah
Svargaapavarga Padaveem Paramaam Shrayantah
Martyaa Manushya Bhuvane Matimaashraaynte
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 20 ॥

Sri Bhoomi Naayaka Dayaadi Gunamrutaabhdhe
Devadideva Jagadeka Sharanya Moorte
Srimann Anantha Garudadhibhi Rarchithanghre
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 21 ॥

Sri Padmanabha Purushottama Vasudeva
Vaikuntha Madhava Janardhana Chakrapane
Srivatsa Chinha Sharanaagata Paarijata
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 22 ॥

Kandarpa Darpa Hara Sundara Divya Moorthe
Kaanthaa Kuchaamburuha Kutmala Lola Dhrushte
Kalyana Nirmala Gunaakara Divya Keerte
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 23 ॥

Meenakrute Kamathakola Nrusimha Varneen
Swamin Parashwatha Tapodhana Ramachandra
Sheshamsha Raama Yadunandhana Kalki Roopa
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 24 ॥

Ela Lavanga Ghanasaara Sugandhi Teertham
Divyam Viyatsaritu Hema Ghateshu Poornam
Dhrutvaadya Vaidhika Shikhamanayah Prahrushtaah
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 25 ॥

Bhaaswaanudeti Vikachaani Saroruhaani
Sampoorayanti Ninadaih Kakubho Vihangaah
Sri Vaishnavaah Satata Martitha Mangalaaste
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 26 ॥

Brahmadaya Ssuravaraa Ssamaharshayaste
Santassanandhana Mukhastvastha Yogi Varyaah
Dhamantike Tava Hi Mangala Vastu Hastaah
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 27 ॥

Lakshmi Nivasa Niravadya Gunaika Sindho
Samsaara Saagara Samuttaranaika Seto
Vedanta Vedya Nijavaibhava Bhakta Bhogya
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 28 ॥

Ittham Vrushachalapatheriha Suprabhaatam
Ye Manavaah Pratidinam Pathithum Pravrutthaah
Teshaam Prabhaata Samaye Smruthirangabhaajaam
Pragnyam Paraartha Sulabhaam Paramaam Prasoothe || 29 ||

LYRICS AND SONG HERE: Bilvashtakam Lyrics in Kannada and English
SING LYRICS, WATCH VIDEO: Sharanu Siddhi Vinayaka Lyrics
LYRICS AND SONG HERE: Bombe Helutaite Lyrics
SING LYRICS, WATCH VIDEO: Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada and English
LYRICS AND SONG HERE: Vishnu Sahasranama in Kannada
SING LYRICS, WATCH VIDEO: Lalitha Sahasranama in Kannada Lyrics

Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Hindi / Sanskrit:

कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वासन्ध्या प्रवर्तते ।
उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् ॥ 1 ॥

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज ।
उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥ 2 ॥

मातस्समस्त जगतां मधुकैटभारेः
वक्षोविहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते ।
श्रीस्वामिनि श्रितजनप्रिय दानशीले
श्री वेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् ॥ 3 ॥

तव सुप्रभातमरविन्द लोचने
भवतु प्रसन्नमुख चन्द्रमण्डले ।
विधि शङ्करेन्द्र वनिताभिरर्चिते
वृश शैलनाथ दयिते दयानिधे ॥ 4 ॥

अत्र्यादि सप्त ऋषयस्समुपास्य सन्ध्यां
आकाश सिन्धु कमलानि मनोहराणि ।
आदाय पादयुग मर्चयितुं प्रपन्नाः
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 5 ॥

पञ्चाननाब्ज भव षण्मुख वासवाद्याः
त्रैविक्रमादि चरितं विबुधाः स्तुवन्ति ।
भाषापतिः पठति वासर शुद्धि मारात्
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 6 ॥

ईशत्-प्रफुल्ल सरसीरुह नारिकेल
पूगद्रुमादि सुमनोहर पालिकानाम् ।
आवाति मन्दमनिलः सहदिव्य गन्धैः
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 7 ॥

उन्मील्यनेत्र युगमुत्तम पञ्जरस्थाः
पात्रावसिष्ट कदली फल पायसानि ।
भुक्त्वाः सलील मथकेलि शुकाः पठन्ति
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 8 ॥

तन्त्री प्रकर्ष मधुर स्वनया विपञ्च्या
गायत्यनन्त चरितं तव नारदो‌உपि ।
भाषा समग्र मसत्-कृतचारु रम्यं
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 9 ॥

भृङ्गावली च मकरन्द रसानु विद्ध
झुङ्कारगीत निनदैः सहसेवनाय ।
निर्यात्युपान्त सरसी कमलोदरेभ्यः
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 10 ॥

योषागणेन वरदध्नि विमथ्यमाने
घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्रघोषाः ।
रोषात्कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 11 ॥

पद्मेशमित्र शतपत्र गतालिवर्गाः
हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्याः ।
भेरी निनादमिव भिभ्रति तीव्रनादम्
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 12 ॥

श्रीमन्नभीष्ट वरदाखिल लोक बन्धो
श्री श्रीनिवास जगदेक दयैक सिन्धो ।
श्री देवता गृह भुजान्तर दिव्यमूर्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 13 ॥

श्री स्वामि पुष्करिणिकाप्लव निर्मलाङ्गाः
श्रेयार्थिनो हरविरिञ्चि सनन्दनाद्याः ।
द्वारे वसन्ति वरनेत्र हतोत्त माङ्गाः
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 14 ॥

श्री शेषशैल गरुडाचल वेङ्कटाद्रि
नारायणाद्रि वृषभाद्रि वृषाद्रि मुख्याम् ।
आख्यां त्वदीय वसते रनिशं वदन्ति
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 15 ॥

सेवापराः शिव सुरेश कृशानुधर्म
रक्षोम्बुनाथ पवमान धनाधि नाथाः ।
बद्धाञ्जलि प्रविलसन्निज शीर्षदेशाः
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 16 ॥

धाटीषु ते विहगराज मृगाधिराज
नागाधिराज गजराज हयाधिराजाः ।
स्वस्वाधिकार महिमाधिक मर्थयन्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 17 ॥

सूर्येन्दु भौम बुधवाक्पति काव्यशौरि
स्वर्भानुकेतु दिविशत्-परिशत्-प्रधानाः ।
त्वद्दासदास चरमावधि दासदासाः
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 18 ॥

तत्-पादधूलि भरित स्फुरितोत्तमाङ्गाः
स्वर्गापवर्ग निरपेक्ष निजान्तरङ्गाः ।
कल्पागमा कलनया‌உ‌உकुलतां लभन्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 19 ॥

त्वद्गोपुराग्र शिखराणि निरीक्षमाणाः
स्वर्गापवर्ग पदवीं परमां श्रयन्तः ।
मर्त्या मनुष्य भुवने मतिमाश्रयन्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 20 ॥

श्री भूमिनायक दयादि गुणामृताब्दे
देवादिदेव जगदेक शरण्यमूर्ते ।
श्रीमन्ननन्त गरुडादिभि रर्चिताङ्घ्रे
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 21 ॥

श्री पद्मनाभ पुरुषोत्तम वासुदेव
वैकुण्ठ माधव जनार्धन चक्रपाणे ।
श्री वत्स चिह्न शरणागत पारिजात
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 22 ॥

कन्दर्प दर्प हर सुन्दर दिव्य मूर्ते
कान्ता कुचाम्बुरुह कुट्मल लोलदृष्टे ।
कल्याण निर्मल गुणाकर दिव्यकीर्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 23 ॥

मीनाकृते कमठकोल नृसिंह वर्णिन्
स्वामिन् परश्वथ तपोधन रामचन्द्र ।
शेषांशराम यदुनन्दन कल्किरूप
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 24 ॥

एलालवङ्ग घनसार सुगन्धि तीर्थं
दिव्यं वियत्सरितु हेमघटेषु पूर्णम् ।
धृत्वाद्य वैदिक शिखामणयः प्रहृष्टाः
तिष्ठन्ति वेङ्कटपते तव सुप्रभातम् ॥ 25 ॥

भास्वानुदेति विकचानि सरोरुहाणि
सम्पूरयन्ति निनदैः ककुभो विहङ्गाः ।
श्रीवैष्णवाः सतत मर्थित मङ्गलास्ते
धामाश्रयन्ति तव वेङ्कट सुप्रभातम् ॥ 26 ॥

ब्रह्मादया स्सुरवरा स्समहर्षयस्ते
सन्तस्सनन्दन मुखास्त्वथ योगिवर्याः ।
धामान्तिके तव हि मङ्गल वस्तु हस्ताः
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 27 ॥

लक्श्मीनिवास निरवद्य गुणैक सिन्धो
संसारसागर समुत्तरणैक सेतो ।
वेदान्त वेद्य निजवैभव भक्त भोग्य
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 28 ॥

इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातं
ये मानवाः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः ।
तेषां प्रभात समये स्मृतिरङ्गभाजां
प्रज्ञां परार्थ सुलभां परमां प्रसूते ॥ 29 ॥

HINDI LYRICS AND SONG: Bhaja Govindam Lyrics in Kannada, English and Hindi
HINDI LYRICS HERE: Pranamya Shirasa Devam Lyrics in Kannada, English and Hindi
HINDI LYRICS AND SONG: Hanuman Sahasranamam in Hindi, English, and Kannada
HINDI LYRICS AND SONG: Vaishnava Janato Lyrics in Kannada English and Hindi
HINDI LYRICS AND SONG: Achyutam Keshavam Lyrics In Hindi, English and Kannada

Venkateswara Swamy Suprabhatam Significance:

Venkatesha Suprabhatam is considered very significant and much sought after because it is in the form of singing the Hymn of Morning Salutation to Lord Venkateswara.

It is ennobling and soul-elevating to hear this hymn being recited by the legendary Singer MS Subbulakshmi.

By her masterly soulful rendering of this hymn, the late Queen of Music Smt. M.S.Subbulakshmi made its devotional stirrings spread throughout the world.

One who reads or listens to this hymn of scintillating poetry will find oneself lost in its devotional depths as well as enchanting lyrical and musical values and pronunciation.

  1. In the Aagama tradition, god is treated as a human.
  2. He is woken up by singing hymns, bathed, cleaned, decorated with golden ornaments and flowers, offered food, and is sung lullabies.
  3. The Venkateswara suprabhatam is one of the hymns sung while waking up the Lord.
  4. The first shloka of it was first sung by Vishwamitra Maharshi while waking up Rama from his sleep and the other shlokas were added by the later writers.
  5. In these verses, they praise the Lord as Krishna and Rama and mention his pastimes. They ask him to wake up from the Yoga Nidra.

Hope you liked our corrected and accurately formatted Venkateswara Suprabhatam Lyrics.
If so don’t forget to Share this Post All over your Social Media Channels.

If you liked the Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics post, please comment and let us know your experience.

Follow us on our iEvented Facebook PageInstagram, and Youtube Channel

HAPPY CHANTING AND HAPPY READING!

Sharing is Caring. Please Share: