+919611170230
Sharing is Caring. Please Share:

Bhaja Govindam Lyrics capture the true and harsh reality of Sri Jagadguru Adi Shankaracharya mentioning not to waste time and to Pray Govinda YOU Moodhamate (Fool).

Shankaracharya quotes in bhaja govindam lyrics in sanskrit to “Pay your worship without your sincere devotion towards Lord Vishnu, you’ll have to battle the 84 lakhs Sperms to be born again in another women’s womb.”

As per the documentation of Shankaracharya ji foundation, Jagadguru Shankaracharya on his way to Kashi with his 14 disciples found an old man trying very hard to learn sanskrit in his old age.

Seeing this on the spot jagadguru Shankaracharya wrote this hymn to teach people to chant Govinda (Lord Vishnu).

As per the flagship trademark of Adi Shankaracharya stotras, bhaja govindam lyrics also is in standard sanskrit and sophisticated and very sharply targetted.

The tone of Bhaja Govindam Song is not polished, but straightly targeted with harsh words to showcase the reality of life.

In this 33 stotra shloka post, we’ll present the Bhaja Govindam Lyrics in Kannada, English and Sanskrit/Hindi.

Now let’s jump in and sing Bhaja Govindam Lyrics together.

Bhaja Govindam Lyrics in Kannada:

ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೇ |
ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸನ್ನಿಹಿತೇ ಕಾಲೇ
ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ಡುಕ್ರಿಂಕರಣೇ || 1 ||

ಮೂಢ ಜಹೀಹಿ ಧನಾಗಮತೃಷ್ಣಾಂ
ಕುರು ಸದ್ಬುದ್ಧಿಮ್ ಮನಸಿ ವಿತೃಷ್ಣಾಮ್ |
ಯಲ್ಲಭಸೇ ನಿಜ ಕರ್ಮೋಪಾತ್ತಂ
ವಿತ್ತಂ ತೇನ ವಿನೋದಯ ಚಿತ್ತಮ್ || 2 ||

ನಾರೀ ಸ್ತನಭರ ನಾಭೀದೇಶಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಾ ಗಾ ಮೋಹಾವೇಶಮ್ |
ಏತನ್ಮಾಂಸ ವಸಾದಿ ವಿಕಾರಂ
ಮನಸಿ ವಿಚಿಂತಯಾ ವಾರಂ ವಾರಮ್ || 3 ||

ನಳಿನೀ ದಳಗತ ಜಲಮತಿ ತರಳಂ
ತದ್ವಜ್ಜೀವಿತ ಮತಿಶಯ ಚಪಲಮ್ |
ವಿದ್ಧಿ ವ್ಯಾಧ್ಯಭಿಮಾನ ಗ್ರಸ್ತಂ
ಲೋಕಂ ಶೋಕಹತಂ ಚ ಸಮಸ್ತಮ್ || 4 ||

ಯಾವದ್-ವಿತ್ತೋಪಾರ್ಜನ ಸಕ್ತಃ
ತಾವನ್-ನಿಜಪರಿವಾರೋ ರಕ್ತಃ |
ಪಶ್ಚಾಜ್ಜೀವತಿ ಜರ್ಜರ ದೇಹೇ
ವಾರ್ತಾಂ ಕೋ‌உಪಿ ನ ಪೃಚ್ಛತಿ ಗೇಹೇ || 5 ||

ಯಾವತ್-ಪವನೋ ನಿವಸತಿ ದೇಹೇ
ತಾವತ್-ಪೃಚ್ಛತಿ ಕುಶಲಂ ಗೇಹೇ |
ಗತವತಿ ವಾಯೌ ದೇಹಾಪಾಯೇ
ಭಾರ್ಯಾ ಬಿಭ್ಯತಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಯೇ || 6 ||

ಬಾಲ ಸ್ತಾವತ್ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತಃ
ತರುಣ ಸ್ತಾವತ್ ತರುಣೀಸಕ್ತಃ |
ವೃದ್ಧ ಸ್ತಾವತ್-ಚಿಂತಾಮಗ್ನಃ
ಪರಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಕೋ‌உಪಿ ನ ಲಗ್ನಃ || 7 ||

ಕಾ ತೇ ಕಾಂತಾ ಕಸ್ತೇ ಪುತ್ರಃ
ಸಂಸಾರೋ‌உಯಮತೀವ ವಿಚಿತ್ರಃ |
ಕಸ್ಯ ತ್ವಂ ವಾ ಕುತ ಆಯಾತಃ
ತತ್ವಂ ಚಿಂತಯ ತದಿಹ ಭ್ರಾತಃ || 8 ||

ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವಂ
ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವಮ್ |
ನಿರ್ಮೋಹತ್ವೇ ನಿಶ್ಚಲತತ್ತ್ವಂ
ನಿಶ್ಚಲತತ್ತ್ವೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಃ || 9 ||

ವಯಸಿ ಗತೇ ಕಃ ಕಾಮವಿಕಾರಃ
ಶುಷ್ಕೇ ನೀರೇ ಕಃ ಕಾಸಾರಃ |
ಕ್ಷೀಣೇ ವಿತ್ತೇ ಕಃ ಪರಿವಾರಃ
ಙ್ಞಾತೇ ತತ್ತ್ವೇ ಕಃ ಸಂಸಾರಃ || 10 ||

ಮಾ ಕುರು ಧನಜನ ಯೌವನ ಗರ್ವಂ
ಹರತಿ ನಿಮೇಷಾತ್-ಕಾಲಃ ಸರ್ವಮ್ |
ಮಾಯಾಮಯಮಿದಮ್-ಅಖಿಲಂ ಹಿತ್ವಾ
ಬ್ರಹ್ಮಪದಂ ತ್ವಂ ಪ್ರವಿಶ ವಿದಿತ್ವಾ || 11 ||

ದಿನ ಯಾಮಿನ್ಯೌ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ
ಶಿಶಿರ ವಸಂತೌ ಪುನರಾಯಾತಃ |
ಕಾಲಃ ಕ್ರೀಡತಿ ಗಚ್ಛತ್ಯಾಯುಃ
ತದಪಿ ನ ಮುಂಚತ್ಯಾಶಾವಾಯುಃ || 12 ||

ದ್ವಾದಶ ಮಂಜರಿಕಾಭಿರ ಶೇಷಃ
ಕಥಿತೋ ವೈಯಾ ಕರಣಸ್ಯೈಷಃ |
ಉಪದೇಶೋ ಭೂದ್-ವಿದ್ಯಾ ನಿಪುಣೈಃ
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರ ಭಗವಚ್ಛರಣೈಃ || 13 ||

ಕಾ ತೇ ಕಾಂತಾ ಧನ ಗತ ಚಿಂತಾ
ವಾತುಲ ಕಿಂ ತವ ನಾಸ್ತಿ ನಿಯಂತಾ |
ತ್ರಿಜಗತಿ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗತಿರೇಕಾ
ಭವತಿ ಭವಾರ್ಣವ ತರಣೇ ನೌಕಾ || 14 ||

ಜಟಿಲೋ ಮುಂಡೀ ಲುಂಜಿತ ಕೇಶಃ
ಕಾಷಾಯಾನ್ಬರ ಬಹುಕೃತ ವೇಷಃ |
ಪಶ್ಯನ್ನಪಿ ಚ ನ ಪಶ್ಯತಿ ಮೂಢಃ
ಉದರ ನಿಮಿತ್ತಂ ಬಹುಕೃತ ವೇಷಃ || 15 ||

ಅಂಗಂ ಗಲಿತಂ ಪಲಿತಂ ಮುಂಡಂ
ದಶನ ವಿಹೀನಂ ಜಾತಂ ತುಂಡಮ್ |
ವೃದ್ಧೋ ಯಾತಿ ಗೃಹೀತ್ವಾ ದಂಡಂ
ತದಪಿ ನ ಮುಂಚತ್ಯಾಶಾ ಪಿಂಡಮ್ || 16 ||

ಅಗ್ರೇ ವಹ್ನಿಃ ಪೃಷ್ಠೇ ಭಾನುಃ
ರಾತ್ರೌ ಚುಬುಕ ಸಮರ್ಪಿತ ಜಾನುಃ |
ಕರತಲ ಭಿಕ್ಷಸ್-ತರುತಲ ವಾಸಃ
ತದಪಿ ನ ಮುಂಚತ್ಯಾಶಾ ಪಾಶಃ || 17 ||

ಕುರುತೇ ಗಂಗಾ ಸಾಗರ ಗಮನಂ
ವ್ರತ ಪರಿಪಾಲನಮ್-ಅಥವಾ ದಾನಮ್ |
ಙ್ಞಾನ ವಿಹೀನಃ ಸರ್ವಮತೇನ
ಭಜತಿ ನ ಮುಕ್ತಿಂ ಜನ್ಮ ಶತೇನ || 18 ||

ಸುರಮಂದಿರ ತರು ಮೂಲ ನಿವಾಸಃ
ಶಯ್ಯಾ ಭೂತಲಮ್-ಅಜಿನಂ ವಾಸಃ |
ಸರ್ವ ಪರಿಗ್ರಹ ಭೋಗತ್ಯಾಗಃ
ಕಸ್ಯ ಸುಖಂ ನ ಕರೋತಿ ವಿರಾಗಃ || 19 ||

ಯೋಗರತೋ ವಾ ಭೋಗರತೋ ವಾ
ಸಂಗರತೋ ವಾ ಸಂಗವಿಹೀನಃ |
ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ರಮತೇ ಚಿತ್ತಂ
ನಂದತಿ ನಂದತಿ ನಂದತ್ಯೇವ || 20 ||

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಿಂಚಿದಧೀತಾ
ಗಂಗಾ ಜಲಲವ ಕಣಿಕಾ ಪೀತಾ |
ಸಕೃದಪಿ ಯೇನ ಮುರಾರೀ ಸಮರ್ಚಾ
ಕ್ರಿಯತೇ ತಸ್ಯ ಯಮೇನ ನ ಚರ್ಚಾ || 21 ||

ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ
ಪುನರಪಿ ಜನನೀ ಜಠರೇ ಶಯನಮ್ |
ಇಹ ಸಂಸಾರೇ ಬಹು ದುಸ್ತಾರೇ
ಕೃಪಯಾ‌உಪಾರೇ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೇ || 22 ||

ರಥ್ಯಾ ಚರ್ಪಟ ವಿರಚಿತ ಕಂಥಃ
ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯ ವಿವರ್ಜಿತ ಪಂಥಃ |
ಯೋಗೀ ಯೋಗ ನಿಯೋಜಿತ ಚಿತ್ತಃ
ರಮತೇ ಬಾಲೋನ್ಮತ್ತವದೇವ || 23 ||

ಕಸ್ತ್ವಂ ಕೋ‌உಹಂ ಕುತ ಆಯಾತಃ
ಕಾ ಮೇ ಜನನೀ ಕೋ ಮೇ ತಾತಃ |
ಇತಿ ಪರಿಭಾವಯ ನಿಜ ಸಂಸಾರಂ
ಸರ್ವಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಪ್ನ ವಿಚಾರಮ್ || 24 ||

ತ್ವಯಿ ಮಯಿ ಸರ್ವತ್ರೈಕೋ ವಿಷ್ಣುಃ
ವ್ಯರ್ಥಂ ಕುಪ್ಯಸಿ ಮಯ್ಯಸಹಿಷ್ಣುಃ |
ಭವ ಸಮಚಿತ್ತಃ ಸರ್ವತ್ರ ತ್ವಂ
ವಾಞ್ಛಸ್ಯಚಿರಾದ್-ಯದಿ ವಿಷ್ಣುತ್ವಮ್ || 25 ||

ಶತ್ರೌ ಮಿತ್ರೇ ಪುತ್ರೇ ಬಂಧೌ
ಮಾ ಕುರು ಯತ್ನಂ ವಿಗ್ರಹ ಸಂಧೌ |
ಸರ್ವಸ್ಮಿನ್ನಪಿ ಪಶ್ಯಾತ್ಮಾನಂ
ಸರ್ವತ್ರೋತ್-ಸೃಜ ಭೇದಾಙ್ಞಾನಮ್ || 26 ||

ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಲೋಭಂ ಮೋಹಂ
ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ‌உ‌உತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸೋ‌உಹಮ್ |
ಆತ್ಮಙ್ಞ್ನಾನ ವಿಹೀನಾ ಮೂಢಾಃ
ತೇ ಪಚ್ಯಂತೇ ನರಕ ನಿಗೂಢಾಃ || 27 ||

ಗೇಯಂ ಗೀತಾ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಂ
ಧ್ಯೇಯಂ ಶ್ರೀಪತಿ ರೂಪಮ್-ಅಜಸ್ರಮ್ |
ನೇಯಂ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗೇ ಚಿತ್ತಂ
ದೇಯಂ ದೀನಜನಾಯ ಚ ವಿತ್ತಮ್ || 28 ||

ಸುಖತಃ ಕ್ರಿಯತೇ ರಾಮಾಭೋಗಃ
ಪಶ್ಚಾದ್ಧಂತ ಶರೀರೇ ರೋಗಃ |
ಯದ್ಯಪಿ ಲೋಕೇ ಮರಣಂ ಶರಣಂ
ತದಪಿ ನ ಮುಂಚತಿ ಪಾಪಾಚರಣಮ್ || 29 ||

ಅರ್ಥಮನರ್ಥಂ ಭಾವಯ ನಿತ್ಯಂ
ನಾಸ್ತಿ ತತಃ ಸುಖ ಲೇಶಃ ಸತ್ಯಮ್ |
ಪುತ್ರಾದಪಿ ಧನಭಾಜಾಂ ಭೀತಿಃ
ಸರ್ವತ್ರೈಷಾ ವಿಹಿತಾ ರೀತಿಃ || 30 ||

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಂ
ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಿವೇಕ ವಿಚಾರಮ್ |
ಜಾಪ್ಯಸಮೇತ ಸಮಾಧಿ ವಿಧಾನಂ
ಕುರ್ವ ವಧಾನಂ ಮಹದ್-ಅವಧಾನಮ್ || 31 ||

ಗುರು ಚರಣಾಂಭುಜ ನಿರ್ಭರಭಕ್ತಃ
ಸಂಸಾರಾದ್-ಅಚಿರಾದ್-ಭವ ಮುಕ್ತಃ |
ಸೇಂದಿಯ ಮಾನಸ ನಿಯಮಾದೇವಂ
ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ ನಿಜ ಹೃದಯಸ್ಥಂ ದೇವಮ್ || 32 ||

ಮೂಢಃ ಕಶ್ಚಿನ ವೈಯಾಕರಣೋ
ಡುಕೃಣ್ಕರಣಾಧ್ಯಯನ ಧುರೀಣಃ |
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರ ಭಗವಚ್ಚಿಷ್ಯೈಃ
ಬೋಧಿತ ಆಸೀಚ್ಛೋದಿತ ಕರಣೈಃ || 33 ||

ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿ ಹಾಡು ಕೇಳಿ: ಗರುಡ ಗಮನ ತವ ಚಾರಣ ಕಮಲಾ ಮಿಹ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ ಸುಕುಮಾರ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿ ಹಾಡು ಕೇಳಿ: ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಧಾರಿಗೆ ಶಿರಾ ಬಾಗಿ ಲಾಲಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿ ಹಾಡು ಕೇಳಿ: ಹನುಮಂತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕನ್ನಡ, ಆಂಗ್ಲ ಹಾಗು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಒಳ್ಳೆಯ ಓದುವಿಕೆಗಾಗಿ: ಕುವೆಂಪುರವರ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಚಯ

Bhaja Govindam Lyrics in English:

Bhaja Govindam Bhaja Govindam
Govindam Bhaja Moodhamate |
Samprapte Sannihite Kale
Nahi Nahi Rakshati Dukrinkarane || 1 ||

Mudha Jahihi Dhanaagamatrushnaam
Kuru Sadbuddhim Manasi Vitrshnam |
Yallabhase Nija Karmopaattam
Vittam Tena Vinodaya Chittam || 2 ||

Naari Stanabhara Naabhidesham
Drusṭva Maa Gaa Mohavesham |
Etanmamsa Vasaadi Vikaaram
Manasi Vichintaya Vaaram Vaaram || 3 ||

Naḷinee Daḷagata Jalamati Taraḷam
Tadvajjivita Matishaya Chapalam |
Viddhi Vyadhyabhimana Grastam
Lokam Shokahatam Cha Samastam || 4 ||

Yavad-Vittoparjana Saktah
Taavan-Nijaparivaaro Raktah |
Paschajjivati Jarjara Dehe
Vartam Koஉpi Na Prucchati Gehe || 5 ||

Yavat-Pavano Nivasati Dehe
Tavat-Prcchati Kusalam Gehe |
Gatavati Vayau Dehapaye
Bharya Bibhyati Tasmin Kaye || 6 ||

Bala Stavat Kridasaktah
Taruna Stavat Tarunisaktah |
Vrddha Stavat-Cintamagnah
Parame Brahmani Koஉpi Na Lagnah || 7 ||

Ka Te Kanta Kaste Putrah
Samsaroஉyamativa Vicitrah |
Kasya Tvam Va Kuta Ayatah
Tatvam Cintaya Tadiha Bhratah || 8 ||

Satsangatve Nissangatvam
Nissangatve Nirmohatvam |
Nirmohatve Niscalatattvam
Niscalatattve Jivanmuktih || 9 ||

Vayasi Gate Kah Kamavikarah
Suske Nire Kah Kasarah |
Ksine Vitte Kah Parivarah
Nñate Tattve Kah Samsarah || 10 ||

Ma Kuru Dhanajana Yauvana Garvam
Harati Nimesat-Kalah Sarvam |
Mayamayamidam-Akhilam Hitva
Brahmapadam Tvam Pravisa Viditva || 11 ||

Dina Yaminyau Sayam Pratah
Sisira Vasantau Punarayatah |
Kalah Kridati Gacchatyayuh
Tadapi Na Muñcatyasavayuh || 12 ||

Dvadasa Mañjarikabhira Sesah
Kathito Vaiya Karanasyaisah |
Upadeso Bhud-Vidya Nipunaih
Srimacchankara Bhagavaccharanaih || 13 ||

Ka Te Kanta Dhana Gata Cinta
Vatula Kim Tava Nasti Niyanta |
Trijagati Sajjana Sangatireka
Bhavati Bhavarnava Tarane Nauka || 14 ||

Jaṭilo Mundi Luñjita Kesah
Kasayanbara Bahukrta Vesah |
Pasyannapi Ca Na Pasyati Mudhah
Udara Nimittam Bahukrta Vesah || 15 ||

Angam Galitam Palitam Mundam
Dasana Vihinam Jatam Tundam |
Vrddho Yati Grhitva Dandam
Tadapi Na Muñcatyasa Pindam || 16 ||

Agre Vahnih Prsṭhe Bhanuh
Ratrau Cubuka Samarpita Januh |
Karatala Bhiksas-Tarutala Vasah
Tadapi Na Muñcatyasa Pasah || 17 ||

Kurute Ganga Sagara Gamanam
Vrata Paripalanam-Athava Danam |
Nñana Vihinah Sarvamatena
Bhajati Na Muktim Janma Satena || 18 ||

Suramandira Taru Mula Nivasah
Sayya Bhutalam-Ajinam Vasah |
Sarva Parigraha Bhogatyagah
Kasya Sukham Na Karoti Viragah || 19 ||

Yogarato Va Bhogarato Va
Sangarato Va Sangavihinah |
Yasya Brahmani Ramate Cittam
Nandati Nandati Nandatyeva || 20 ||

Bhagavadgita Kiñcidadhita
Ganga Jalalava Kanika Pita |
Sakrdapi Yena Murari Samarca
Kriyate Tasya Yamena Na Carca || 21 ||

Punarapi Jananam Punarapi Maranam
Punarapi Janani Jaṭhare Sayanam |
Iha Samsare Bahu Dustare
Krpayaஉpare Pahi Murare || 22 ||

Rathya Carpaṭa Viracita Kanthah
Punyapunya Vivarjita Panthah |
Yogi Yoga Niyojita Cittah
Ramate Balonmattavadeva || 23 ||

Kastvam Koஉham Kuta Ayatah
Ka Me Janani Ko Me Tatah |
Iti Paribhavaya Nija Samsaram
Sarvam Tyaktva Svapna Vicaram || 24 ||

Tvayi Mayi Sarvatraiko Visnuh
Vyartham Kupyasi Mayyasahisnuh |
Bhava Samacittah Sarvatra Tvam
Vañchasyacirad-Yadi Visnutvam || 25 ||

Satrau Mitre Putre Bandhau
Ma Kuru Yatnam Vigraha Sandhau |
Sarvasminnapi Pasyatmanam
Sarvatrot-Srja Bhedanñanam || 26 ||

Kamam Krodham Lobham Moham
Tyaktvaஉஉtmanam Pasyati Soஉham |
Atmanñnana Vihina Mudhah
Te Pacyante Naraka Nigudhah || 27 ||

Geyam Gita Nama Sahasram
Dhyeyam Sripati Rupam-Ajasram |
Neyam Sajjana Sange Cittam
Deyam Dinajanaya Ca Vittam || 28 ||

Sukhatah Kriyate Ramabhogah
Pascaddhanta Sarire Rogah |
Yadyapi Loke Maranam Saranam
Tadapi Na Muñcati Papacaranam || 29 ||

Arthamanartham Bhavaya Nityam
Nasti Tatah Sukha Lesah Satyam |
Putradapi Dhanabhajam Bhitih
Sarvatraisa Vihita Ritih || 30 ||

Pranayamam Pratyaharam
Nityanitya Viveka Vicaram |
Japyasameta Samadhi Vidhanam
Kurva Vadhanam Mahad-Avadhanam || 31 ||

Guru Caranambhuja Nirbharabhaktah
Samsarad-Achirad-Bhava Muktah |
Sendiya Manasa Niyamadevam
Draksyasi Nija Hrdayastham Devam || 32 ||

Mudhah Kascina Vaiyakarano
Dukrnkaranadhyayana Dhurinah |
Srimacchankara Bhagavaccisyaih
Bodhita Asicchodita Karanaih || 33 ||

LYRICS AND SONG: Rama Raksha Stotram In Kannada
LYRICS HERE AND SONG: Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada
LYRICS HERE: Aakasha Deepavu Neenu Lyrics
LYRICS HERE: Baarisu Kannada Dindimava
LYRICS AND SONG: Lalitha Sahasranama in Kannada Lyrics
LYRICS AND SONG: Kanakadhara stotram lyrics in kannada

Bhaja Govindam Lyrics IN Sanskrit or Hindi:

भज गोविन्दं भज गोविन्दं,
गोविन्दं भज मूढ़मते।
संप्राप्ते सन्निहिते काले,
न हि न हि रक्षति डुकृञ् करणे॥1॥

मूढ़ जहीहि धनागमतृष्णाम्,
कुरु सद्बुद्धिमं मनसि वितृष्णाम्।
यल्लभसे निजकर्मोपात्तम्,
वित्तं तेन विनोदय चित्तं॥2॥

नारीस्तनभरनाभीदेशम्,
दृष्ट्वा मागा मोहावेशम्।
एतन्मान्सवसादिविकारम्,
मनसि विचिन्तय वारं वारम्॥3॥

नलिनीदलगतजलमतितरलम्,
तद्वज्जीवितमतिशयचपलम्।
विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं,
लोक शोकहतं च समस्तम्॥4॥

यावद्वित्तोपार्जनसक्त:,
तावन्निजपरिवारो रक्तः।
पश्चाज्जीवति जर्जरदेहे,
वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे॥5॥

यावत्पवनो निवसति देहे,
तावत् पृच्छति कुशलं गेहे।
गतवति वायौ देहापाये,
भार्या बिभ्यति तस्मिन्काये॥6॥

बालस्तावत् क्रीडासक्तः,
तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः।
वृद्धस्तावच्चिन्तासक्तः,
परे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः॥7॥

का ते कांता कस्ते पुत्रः,
संसारोऽयमतीव विचित्रः।
कस्य त्वं वा कुत अयातः,
तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः॥8॥

सत्संगत्वे निस्संगत्वं,
निस्संगत्वे निर्मोहत्वं।
निर्मोहत्वे निश्चलतत्त्वं
निश्चलतत्त्वे जीवन्मुक्तिः॥9॥

वयसि गते कः कामविकारः,
शुष्के नीरे कः कासारः।
क्षीणे वित्ते कः परिवारः,
ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः॥10॥

मा कुरु धनजनयौवनगर्वं,
हरति निमेषात्कालः सर्वं।
मायामयमिदमखिलम् हित्वा,
ब्रह्मपदम् त्वं प्रविश विदित्वा॥11॥

दिनयामिन्यौ सायं प्रातः,
शिशिरवसन्तौ पुनरायातः।
कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि
न मुन्च्त्याशावायुः॥12॥

द्वादशमंजरिकाभिरशेषः
कथितो वैयाकरणस्यैषः।
उपदेशोऽभूद्विद्यानिपुणैः,
श्रीमच्छंकरभगवच्चरणैः॥12-1॥

काते कान्ता धन गतचिन्ता,
वातुल किं तव नास्ति नियन्ता।
त्रिजगति सज्जनसं गतिरैका,
भवति भवार्णवतरणे नौका॥13॥

जटिलो मुण्डी लुञ्छितकेशः,
काषायाम्बरबहुकृतवेषः।
पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः,
उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः॥14॥

अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं,
दशनविहीनं जतं तुण्डम्।
वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं,
तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्॥15॥

अग्रे वह्निः पृष्ठेभानुः,
रात्रौ चुबुकसमर्पितजानुः।
करतलभिक्षस्तरुतलवासः,
तदपि न मुञ्चत्याशापाशः॥16॥

कुरुते गङ्गासागरगमनं,
व्रतपरिपालनमथवा दानम्।
ज्ञानविहिनः सर्वमतेन,
मुक्तिं न भजति जन्मशतेन॥17॥

सुर मंदिर तरु मूल निवासः,
शय्या भूतल मजिनं वासः।
सर्व परिग्रह भोग त्यागः,
कस्य सुखं न करोति विरागः॥18॥

योगरतो वाभोगरतोवा,
सङ्गरतो वा सङ्गवीहिनः।
यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं,
नन्दति नन्दति नन्दत्येव॥19॥

भगवद् गीता किञ्चिदधीता,
गङ्गा जललव कणिकापीता।
सकृदपि येन मुरारि समर्चा,
क्रियते तस्य यमेन न चर्चा॥20॥

पुनरपि जननं पुनरपि मरणं,
पुनरपि जननी जठरे शयनम्।
इह संसारे बहुदुस्तारे,
कृपयाऽपारे पाहि मुरारे॥21॥

रथ्या चर्पट विरचित कन्थः,
पुण्यापुण्य विवर्जित पन्थः।
योगी योगनियोजित चित्तो,
रमते बालोन्मत्तवदेव॥22॥

कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः,
का मे जननी को मे तातः।
इति परिभावय सर्वमसारम्,
विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम्॥23॥

त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः,
व्यर्थं कुप्यसि मय्यसहिष्णुः।
भव समचित्तः सर्वत्र त्वं,
वाञ्छस्यचिराद्यदि विष्णुत्वम्॥24॥

शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ,
मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ।
सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं,
सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम्॥25॥

कामं क्रोधं लोभं मोहं,
त्यक्त्वाऽत्मानं भावय कोऽहम्।
आत्मज्ञान विहीना मूढाः,
ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः॥26॥

गेयं गीता नाम सहस्रं,
ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम्।
नेयं सज्जन सङ्गे चित्तं,
देयं दीनजनाय च वित्तम्॥27॥

सुखतः क्रियते रामाभोगः,
पश्चाद्धन्त शरीरे रोगः।
यद्यपि लोके मरणं शरणं,
तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्॥28॥

अर्थंमनर्थम् भावय नित्यं,
नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्।
पुत्रादपि धनभजाम् भीतिः,
सर्वत्रैषा विहिता रीतिः॥29॥

प्राणायामं प्रत्याहारं,
नित्यानित्य विवेकविचारम्।
जाप्यसमेत समाधिविधानं,
कुर्ववधानं महदवधानम्॥30॥

गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः,
संसारादचिराद्भव मुक्तः।
सेन्द्रियमानस नियमादेवं,
द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम्॥31॥

मूढः कश्चन वैयाकरणो,
डुकृञ्करणाध्ययन धुरिणः।
श्रीमच्छम्कर भगवच्छिष्यै,
बोधित आसिच्छोधितकरणः॥32॥

भजगोविन्दं भजगोविन्दं,
गोविन्दं भजमूढमते।
नामस्मरणादन्यमुपायं,
नहि पश्यामो भवतरणे॥33॥

LYRICS IN HINDI: Lalitha Sahasranama in Hindi Lyrics
SING LYRICS WITH SONG: Shiv Tandav Stotram Lyrics

Bhaja Govindam Song Essence:

Essence of Bhaja Govindam is quite clear. It is no where hidden.

It is the version of very important Vaishanava, who composed the Bhajan as Bhaja Govindam i.e. Jagadguru Shankaracharya. 

Shankaracharya quotes to the people to chant always Sri Hari nama as Govinda, Gopala, Krishna, Achyuta, Rama, Narayana, Mukunda, Madhava, Raghunatha,Vasudevaa, Raghuvara, Raghavenda, Hari, Damodara etc.

These all are the names of Supreme Lord Hari. 

So, any one who wants to come out from the cycle of 84 Lakhs Yoni (Sperms), one should surrender to the lotus feet of Lord Hari and chant/or do Bhajan of Sri hari nama like Govinda. 

Otherwise, the cycle never ends. 

One has to go to woman’a womb always for birth again and again. 

As a result the birth and death cycle continues.

The same scene is repeated in every birth and if one is happened to go to Triyak Yoni means like animal or birds, the jivatama/embodiment suffers Naraka Yaatane

So, Shankaracharya ji mentions wise men always chant Sri Hari name for Mukti.

Hope you liked our corrected and accurately formatted Bhaja Govindam Lyrics.
If so don’t forget to Share this Post All over your Social Media Channels.

If you liked the Bhaja Govindam Lyrics post, please comment and let us know your experience.

Follow us on our iEvented Facebook PageInstagram, and Youtube Channel

HAPPY CHANTING AND HAPPY READING!

Sharing is Caring. Please Share: